Частни съдебни изпълнители ограничават неправомерно достъпа на адвокати до изпълнителните дела. За това алармират в писмо до председателя на Камарата на ЧСИ Георги Дичев от Обединението на свободните адвокати (ОСА).

Пълният текст на писмото на ОСА

От новото сдружение отправят покана към камарата за сътрудничество във връзка с констатирани в практиката проблеми и предложения за разрешаването им, като подчертават, че в изпълнителния процес участват активно и взискателите, и длъжниците и третите лица със засегнати от изпълнението права, наддавачите и купувачите при публична продан.

От ОСА обобщават и сигнали на адвокати за проблеми при работата им с ЧСИ, като повечето са свързани с достъпа до изпълнителните дела.

За първия сигналът идва от адвокатската колегия в Смолян, която преди дни е получила уведомление от ЧСИ Константин Павлов от Пловдив, че има решение на ръководството на камарата, че достъп до изпълнителни дела от архива на ЧСИ могат да имат само страните и техните упълномощени адвокати или юрисконсулти. Това решение на КЧСИ е мотивирано с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и със Закона за защита на личните данни, но не са посочени конкретни разпоредби от тях, които го налагат.

От ОСА приканват камарата да отмени това решение, защото според тях то е „правно необосновано, а в нито един от визираните нормативни актове не съществуват разпоредби, които да забраняват или ограничават достъпа на адвокатите до справки и документи по изпълнителните дела при и по повод упражняваната от тях професионална дейност“. И припомнят, че изискването на пълномощно по конкретното дело, за да се даде достъп до него на адвокат, пряко нарушава Закона за адвокатурата.

Освен това от Обединението на свободните адвокати обръщат вниманието и на разнородната практика и различни нарушения, допускани в изпълнителния процес, за които молят да бъдат предприети мерки.

„Често срещан проблем в хода на изпълнителния процес е липсата на организация и/или липсата на капацитет /служители/ при частните съдебни изпълнители да предоставят своевременен и пълен достъп до преписките по изпълнителните дела, аналогично на организацията на деловодните услуги, извършвана от държавните съдебни изпълнители, както и от деловодствата в съдилищата“, твърдят те. И посочват, че при държавните съдебни изпълнители и в деловодствата на съдилищата е осигурен незабавен – в момента на поискване, и необезпокояван достъп до изпълнителните дела с възможност за заснемане на материалите с телефон или с копирна техника. „Самите изпълнителни дела са прошнуровани и прономеровани, всички относими документи са своевременно класирани в досиетата на делата, едновременно се водят регистри на електронен и на хартиен носител, което препятства всякакви съмнения или възможност за антидатиране на входящите документи или изгубване на издадените актове на ДСИ“, обясняват от ОСА.

Според тях при ЧСИ нещата не стоят така – нерядко изпълнителните дела не се предоставят незабавно за справка, а се изисква подаване на молба или заявка за справка, а делото се дава за четене след два или повече работни дни.

„Често изпълнителните дела не са окомплектовани, подадените от страните заявления и издадените от ЧСИ актове не са класирани в кориците на делата, поради което се създават предпоставки за грешки и злоупотреби и се поставят неоправдани пречки пред нас в качеството ни на защитници на законните права и интереси както на взискателите и длъжниците, така и на третите неучастващи в изпълнителния процес лица, които обаче са засегнати от предприетите изпълнителни действия, поради което защитата им предполага възможност за достъп до кориците на изпълнителните дела от страна на адвокатите, без непременно адвокатът да представляват пряко страна в изпълнителния процес“, пишат адвокатите до КЧСИ.

От организацията отново изтъкват, че ЧСИ отказват на адвокатите достъп до изпълнителните дела без представяне на писмено пълномощно от името на страна в процеса и по думите им предявяват необосновани изисквания за формата и съдържанието му. Освен това ЧСИ отказвали да издадат на страните в процеса или на техните адвокати препис от документи или от целите изпълнителни дела, не позволявали на адвокатите да заснемат с телефон документите, а и събирали неправомерно високи такси, въпреки че по тарифа за копие от изпълнително дело се плащат 10 лв.

„Считаме, че отказът на ЧСИ да представят незабавно досиетата на изпълнителните дела за справки, ограниченият достъп на адвокатите до делата единствено срещу представяне на писмено пълномощно от името на страна в процеса, отказът на ЧСИ да ни предоставят копие от документ и/или от цялото изпълнително дело, изискването на такса в отклонение на нормативно предвидения размер по т.8, отказът на ЧСИ документите по делата да бъдат копирани или заснемани с телефон, както и несвоевременното окомплектоване и прошнуроване на изпълнителните дела не почиват на законово основание, поради което най-любезно Ви каним да предприемете мерки за преодоляване на противоречивата практика и преустановяване на допусканите закононарушения“, пишат от ОСА до Камарата на ЧСИ.

Те сочат и друг проблем – ЧСИ отказвали да администрират подадена срещу техен акт частна жалба. „Механизмът за въздействие срещу това им противозаконно бездействие би бил незначителен без активната намеса от страна на Съвета на Камарата на ЧСИ“, подчертават адвокатите.

 

 

Източник: lex.bg

Вашият коментар