23/04/2021

Брюксел ни засипа с предупреждения за наказателни процедури

Европейската комисия днес отправи едно след друго 6 предупреждения за наказателни процедури срещу България по конкретни казуси за: „Натура 2000”, за обществените поръчки и концесиите, за неравноправните клаузи в потребителските договори, за правилата срещу прането на пари, за защита на данните и за лишаването от свобода.

По първата забележка Еврокомисията посочва, че държавите в ЕС трябва да определят местата с особена защита и да предприемат необходимите мерки за опазване, поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания. Тези действия трябва да бъдат осъществени в срок от шест години от включването на тези места в списъка на ЕС. Това са основни изисквания за опазване на биологичното разнообразие в ЕС, се посочва в съобщението.

България е определила само девет от 230 места от значение за ЕС за защитени в рамките на изисквания срок и не е посочила подробни цели и мерки за опазването им. Страната ни разполага с два месеца, за да отговори на комисията. В противен случай ЕК може да реши да продължи наказателните процедури.

За обществените поръчки и концесиите Еврокомисията е изпратила уведомително писмо до България за съответствието на тяхното национално законодателство с правилата на ЕС.

Новите правила трябваше да бъдат въведени от държавите в националното право до 18 април 2016 година. Днешното писмо следват проверка за съответствие, извършена от ЕК, за да се установи дали националните разпоредби са в съответствие с правилата на ЕС. Същата преценка се извършва или ще бъде извършена по отношение на останалите държави от ЕС, в които прилагането на европейските правила е завършено със съществени закъснения. Страната ни разполага с два месеца, за да отговори на комисията. В противен случай ЕК може да реши да продължи наказателните процедури.

Европейската комисия днес настоятелно прикани България да преразгледа правилата за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС за неравноправните клаузи в потребителските договори.

Европейските правила защитават потребителите от неравноправни клаузи в договори с търговци, включително с доставчици на финансови услуги. Според правилата на ЕС тези неравноправни клаузи не са обвързващи за потребителите и гражданите разполагат със средства за правна защита срещу тях. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз, това означава, че националните съдилища са задължени да преценят неравноправния характер на договорните условия, тоест дори ако потребителят не повдигне въпроса.

Досега в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение се издават без съществени проверки от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. Някои кредитори, например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение „почти автоматично“, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, основано на несправедливи договорни условия, се посочва в съобщението.  Ако България не изпрати удовлетворителен отговор до два месеца, ЕК може да продължи наказателната процедура.

За прането на пари

Европейската комисия съобщи, че е решила да изпрати допълнително мотивирано становище до България за това, че не е въвела напълно в националното си законодателство правилата за борбата с изпирането на пари.

Макар да е заявено, че въвеждането на правилата е завършило, ЕК е стигнала до заключение, че някои разпоредби липсват. Навременното и правилно прилагане на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, се отбелязва в съобщението.

Пропуските в една държава от ЕС може да се отразят върху всички останали. Всички държави от ЕС трябваше да въведат правилата до 26 юни 2017 година. Белгия, България, Кипър, Финландия, Франция, Германия, Литва, Полша, Португалия и Словакия разполагат с два месеца, за да предприемат съответните действия. В противен случай ЕК може да предприеме следващи стъпки.

За защитата на данните

Европейската комисия съобщи, че е решила днес да изпрати мотивирано становище до България за неизпълнение на правилата за защита на данните, за да ги прикани настоятелно да приключат въвеждането на изискванията.

Държавите в ЕС трябваше да приложат правилата до 6 май миналата година. Правилата защитават основното право на гражданите на защита на данните в случаите, когато властите, прилагащи наказателното право, използват лични данни в своята дейност. По правилата на ЕС личните данни на жертвите, свидетелите на престъпления и заподозрените, са надлежно защитени.

Въвеждането на подобна защита на данните улеснява обмена на лични данни за трансграничното сътрудничество в борбата с престъпността и тероризма. Тъй като седемте държави от ЕС не успяха да приложат правилата в националното си законодателство, през юли миналата година ЕК им изпрати официални уведомителни писма. България разполага с два месеца, за да предприеме съответните действия. В противен случай ЕК може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Предупреждението идва в деня, в който парламентът ударно гласува окончателно поправките в Закона за личните данни, част от които обаче са твърде спорни, особенно по отношение на свободата на словото.

За лишаването от свобода

Европейската комисия призовава днес България да предприеме действия за изпълнението на правилата на ЕС за лишаване от свобода.  Държавите в ЕС трябваше да приемат съответните национални закони до 5 декември 2011 година. С тези правила се осигурява взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. Правилата на ЕС целят да улеснят връщането в обществото на осъдените.

В България „законодателният процес е на ранен етап“ и страната все още не е уведомила Съвета на ЕС и ЕК за въвеждането на изискванията, се посочва в съобщението. Ако България не предприеме необходимите действия в следващите два месеца, ЕК може да продължи наказателната процедура.

 

Източник: manager.bg

Вашият коментар