Частно гражданско дело (В) 10937 от 2016г.

По новия ГПК Гражданско отделение ГО ЧЖ II състав 1101

Заявления по чл. 410 ГПК

Разпореждане за образуване от 9.9.2016г.

Образувано на 9.9.2016г. по Ч. жалба-гражд.дело

Входящ документ 114513 от 9.9.2016г.

Първоинстанционно Гражданско дело 27192/2016г. CОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 144

Жалбоподател Р.М.М.

Определение от 10.10.2016 г.

 

ОТМЕНЯ Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 02.06.2016 г. по гр. д. 27192/2016 г. на СРС в частта за разноските, по отношение присъденото в полза на заявителя възнаграждение на юрисконсулт за сумата над 51.25 лв. до пълния присъден размер от 300 лв., вместо което ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ предявеното искане за присъждане на разноски за възнаграждение на юрисконсулт за сумата над 51.25 лв. до пълния присъден размер от 300 лв.

ПОТВЪРЖДАВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 02.06.2016 г. по гр. д. 27192/2016 г. на СРС в частта за разноските, по отношение присъденото в полза на заявителя възнаграждение на юрисконсулт в размер на 51.25 лв.

ОСЪЖДА Топлофикация София ЕАД, ЕИК 831609046, с адрес *** Б да плати на Р. Миланов М., ЕГН: **********,***, сумата от 200 лв. за разноски пред настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Закрито/разпоредително заседание от 10.10.2016

Резултат: С определение, приключващо делото

Изходящ № 23049 от 11.10.2016г. – Писмо – връщане в I-инст. съд

Изпратен на CОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Входящ № 144123 от 10.11.2016г. – молба искане

Жалбоподател Р.М.М.

Изходящ № 26584 от 16.11.2016г. – Писмо

Изисква ч гр дело 10937/16г по описа на СГС от СРС 144 с-в

Получател СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Вашият коментар