23/04/2021

Възражение срещу издадена и влязла в сила Заповед за изпълнение от длъжник лишен от възможност да оспори вземането

В предишна публикация вече беше разгледана защитата на длъжника в заповедното производтво по чл. 410 ГПК. Често обаче се случва длъжникът да узнае, че срещу него се е водило дело, чак когато се образува изпълнително производство при съдебен изпълнител (държавен или частен) и се пристъпи към принудително изпълнение, например бъде запорирано трудовото възнаграждение на длъжника, негови банкови сметки и др.

                Възможно е претенцията срещу длъжника да не е основателна, но как може той да възрази срещу нея, в случай че заповедта за изпълнение вече е влязла в сила и кредиторът се е снабдил с изпълнителен лист и е образувал дело при съдебен изпълнител?

Първо, незабавно след като установите, че някой е образувал срещу вас изпълнително дело при съдебен изпълнител, трябва да отидете в офиса на въпросния чси или в съда, ако е дси, и да се запознаете с делото.  Като длъжник вие имате право да направите справка по него.

Второ,  ако установите, че става въпрос за вземане, за което вие не знаете, че срещу вас е водено дело в съда, трябва да разберете какво е точно делото (ВИНАГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО СЕ ПРЕДХОЖДА ОТ ДРУГО):

  • В случай че е общо исково производство се прилагат правилата на чл. 303 ГПК и сл. за отмяна на влязло в сила съдебно решение
  • В случай че взискателят (най-вече банките) се е снабдил с изпълнителен лист срещу вас по чл. 417 ГПК и е издаване Заповед за незабавно изпълнение, следва съдебния изпълнител да Ви връчи самата заповед и от тази дата ви тече двуседмичен срок да възразите по чл. 414 ГПК
  • В случай че изпълнителният лист издаден срещу вас е по заповед за изпълнителние по чл. 410 ГПК, трябва незабавно да направите справка по делото в съда, по което е издаден листа. (на изпълнителния лист е записано по кое дело е издаден). Щом в този случай вече имате образувано изпълнително дело, то съдът е счел, че заповедта за изпълнение е влязла в сила и вие сте изпуснал двуседмичния срок за възражение.

Трето, докато все още сте в кантората на съдебния изпълнител поискайте копие от изпълнителния лист и съобщение за образуваното изпълнително дело (Сългасно чл. 428 ГПК съдебният изпълнител е длъжен да ви ги връчи) . Задъжително да се посочи датата, на която сте ги получил. В случай че подадете възражение срещу заповедта поради това, че не сте били надлежно уведомен, трябва да представите доказателства, кога сте се уведомили и съответно дали сте депозирали възражението до един месец от уведомяването. Съобщението и изпълнителният лист са вашите доказателства за това.

Четвърто, като извършите справка в съда по частното гражданско дело (заповедните производства са частни граждански дела), обърнете внимание какво е посочил призовкаря в съобщението, с което са ви търсили във връзка с издадената срещу вас заповед.

За да бъде основателно вашето възражение, че не сте били надлежно уведомени, трябва да е налице една от изрично изброените хипотези в чл. 423 ГПК:

  1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;
  2. заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България;
  3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;
  4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

 

Пето, Възражението е адресирано до въззивния съд (окръжния съд) чрез райония съд, като се почва номера на делото и се излага ситуацията съгласно, която длъжникат възразява срещу Заповедта и иска същтата да бъде спряна. Следва да прадставите доказателсва в полза на тъврденията, че не сте бил иалдежно уведомен или не сте има възможно поради непредвидими обстоятелсва да подате възражение.

Шесто, в случай че въззивният съд уважеи вашето възражение, той ще спре заповедта и делото ще продължи с указания на първоинстанциония заповеден съд към Заявителя (кредитор) и взискател по изпълнителното дело при частния изпълнител, да заведе иск срещу вас в едномесечен срок.

В случай, че той не депозира искова молба или последствие исковете му бъдат отхвърлени, заповедта ще бъде обезсилена. Ако преди спирането на запoведта и съответно на изпълнителното дело, са ви удържани суми, имате право на иск за неоснователно обогатяване, в случай че същите са бил изадържани от съдебния изпълнител, следва да се обърнете към него за тяхното възстановяване.

 

Производството по чл. 423 ГПК не е приложимо в случаите, когато има надлежно влязла в сила заповед за изпълнение, а са налице последващи факти, като изтекла давност след издаване на изпълнителния лист, неотразено плащане от страна на кредитора, смърт на длъжника и други.

Вашият коментар