23/04/2021

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

до МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за

предоставяне на достъп до обществена информация

от Димитър Чавдаров Панайотов,

Председател на ,,Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност‘‘, с ЕИК 205319885

Седалище и адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘ №5, ет.3, оф.7

Тел. за връзка: 0876671109, e-mail: sdsolidarnost@gmail.com

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

Моля на основание чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена информация, като ми отговорите на следните въпроси:

 

 1. Колко изпълнителни дела са образувани по чл.410 от ГПК при ЧСИ и колко при ДСИ за периода от 28.02.2008 г. до сега по години?
 2. Колко изпълнителни дела са образувани по чл.417 от ГПК при ЧСИ и колко при ДСИ за периода от 28.02.2008 г. до сега по години?
 3. По чл.55 от ГПК Наредба №7, чл.2, т.20 колко заповеди за изпълнение в оригинал са връчени от ЧСИ и колко от ДСИ от 2008 г. до сега по години и са оформени съобщения за връчване, като са върнати на съда?
 4. В производството по чл.417 от ГПК, чл.55 от Наредба №7, чл.2, т.20 оригинала на заповедта ли се връчва?
 5. При колко от изпълнителните дела по заповед за изпълнение по чл.417 ог ГПК ЧСИ са ползвани бланки за покана за доброволно изпълнение, различна от утвърдените по чл.55 от ГПК Наредба №7, чл.3, т.1 приложение 21? Колко от тях са върнати на заповедния съд веднага след тяхното съставяне от 2008 г. до сега по години?
 6. Колко проверки са извършени на ЧСИ от Инспектората към Министерство на правосъдието от 2008 г. до момента по жалби на граждани или фирми? Колко от проверките са приключили със искане за дисциплинарни производства от 2008 г. до сега по години?
 7. Колко дисциплинарни производства са приключили с наказания на ЧСИ от 2008 г. до сега по години?
 8. По изпълнително дело № 022/2019 г. на ЧСИ Георги Николов с рег. № 923 с район на действие СГС връчен ли е оригинал на заповедта за изпълнение и препис от разпореждане

на длъжника „МЕТРОПОЛ – М“ ЕООД? С какъв подлежащ за принудително изпълнение акт е образувано дело при ЧСИ?

 1. Колко като размер държавни такси са внесли ЧСИ от 2008 г. до сега в Бюджета на съдебната власт? Колко такси са събрани от ДСИ за същия период по години?
 2. По колко от проверените от Инспектора изпълнителни дела при ЧСИ са констатирани липси на издадени разпореждания за образуване на изпълнителни дела. Колко ЧСИ са наказани от 2008 г. до сега?
 3. Има ли изпратен отговор от Министерство на правосъдието до Министерски съвет или до Европейската комисия във връзка с наказателната процедура от 24.01.2019 г. срещу България? Може ли да получим копие от този документ?

 

Моля да получим желаната информация ЕДИНСТВЕНО И САМО по   електронен път на посочения и-мейл адрес.

 

 

04.10.2019 г.                                                                                    С уважение…………………………

Гр. София                                                                                      /Димитър Панайотов/

 

 ***

Въпроси към Министерство на правосъдието за ЧСИ по ЗДОИ

ПИТАНЕ ДО МП ПО ЗДОИ 04.10.2019

***

 

Вашият коментар