Искам да задам на министъра на правосъдието, Народното събрание, Европейския парламент и Европейската комисия следните въпроси:

 

 1. В чл. 411 ал. 2 ГПК е указано, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение се разглежда в “разпоредително заседание” и липсва епитета “ЗАКРИТО” – смислово се разбира Открито. Защо тогава в издаваните заповеди по чл. 410 и чл. 417 от ГПК е упоменато, че заявлението е разгледано в закрито разпоредително заседание, а това се потвърждава и от практиката на съда, където длъжникът не участва в това производство ? Това не противоречи на чл.11 от ГПК, чл. 121 от КРБ и ПЕС и чл. 47 от ХОПЕС? В чл. 405 ал. 6 ГПК е записано, че молбата за издаване на изпълнителен лист се разглежда в закрито заседание, което конкретизира, че само производството по издаване на изпълнителен лист трябва да бъде в закрито заседание, но не и за разглеждане на заявлението.
 1. По всички разгледани дела след 2010 г. съгласно чл. 410 – 417 ГПК липсват протоколи от провеждане на закрити съдебни заседания и определение / разпореждане за уважаване на заявленията и разпореждане, с което се издава заповед за изпълнение. В такъв случай издадената заповед валидна ли е ?
 1. В чл. 2 т. 20 – сега т. 23 е записано “съобщение за връщане към Заповед за изпълнение и на препис от разпореждане, въз основа на което е издадено – приложение № 20”. Смислово се разбира, че се връчва предхождащото заповедта разпореждане. Въпросът е как и от кого се връчва неиздадено Разпореждане и как се удостоверява това ? Подлежи ли на обжалване такова устно разпореждане, пред кой съд и в какъв срок от време ?
 1. Как се определя от съда, кой държавен или частен съдебен изпълнител да Връчи заповедта по чл. 417 от ГПК ?
 1. Кой и как е оправомощен да Връчи разпореждане по чл. 418 ГПК, и с какво съобщение се потвърждава неговото връчване от държавен или частен съдебен изпълнител ? Същият въпрос е валиден и за връчването на разпореждането за издаване на изпълнителен лист. В какъв срок от връчването същите разпореждания полежат на обжалване, пред кой съд ?
 1. Задължителна ли е за спазване на формата за валидност на съобщението по чл. 3 т. 1 – сега т. 2 – Поканата за доброволно изпълнение от държавни и частни съдебни изпълнители ? Изтриването на част от съдържанието или заменянето на част от него прави ли издадено съобщение невалидно ? Има ли данни за издаване на документ с невярно съдържание ?
 1. Има ли утвърден образец за издаване на изпълнителен лист по заповедните производства и къде може да бъде открит ? Трябва ли същият да бъде номериран и в какви регистри се въвежда за проверка ?
 1. Издаваните Разпореждания по заповедното производство в какви регистри се завеждат, и колко години се съхраняват ?
 1. Как се казва подлежащият на принудително изпълнение акт, чийто препис се връчва заедно с поканата за доброволно изпълнение, съобразно текста в поканата и с кой номер съобщение по Наредбата се удостоверява неговото връчване ?
 1. Допустимо ли е Разпореждането за издаване на изпълнителен лист да бъде “инкорпорирано” в самия изпълнителен лист и да бъде променено името му в “ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ”, с изпълнителен лист да може да се разпореди издаването на изпълнителен лист ? Валидно ли е разпореждането за издаване на изпълнителен лист, ако няма всички реквизити на съдебен акт – наименование, номер, дата, страни по делото, мотиви и подлежи ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок ?
 1. Задължени ли са частните и държавните съдебни изпълнители да издадат Разпореждане / Постановление за образуване на изпълнително дело, на какви изисквания и реквизити трябва да отговорят, по какви въпроси се произнасят, подлежат ли на връчване и обжалване ?
 1. С какъв акт на съда се приключва заповедното производство и кога се предава изпълнителният лист на заявителя и делото се архивира ?
 1. Колко дела по чл. 417 ГПК се съхраняват в така наречената “ТЪМНА СТАЯ” на Софийския Районен Съд и по каква причина не са приключени ?
 1. Колко заповеди за изпълнение по чл. 417 ГПК, още не са връчени на длъжниците заедно с препис от документа, въз основа на който са издадени и липсват доказателства-съобщения на съда за тяхното връчване ?

 

гр. София                                                                                                                  С уважение:

22.10.2020 г.                                                                                                            инж. Ивайло Илиев

 

 

 

Писмо от пр. Занев до ИВСС

Вашият коментар