Въпрос с искане за писмен отговор E-000111/2019
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Angel Dzhambazki (ECR)

Относно: Противоречива съдебна практика в България

До мен достигна информация от Сдружение „Солидарност“ във връзка с противоречива
съдебна практика в България. Запознат съм, че в България едни съдилища издават, а други –
не, валидни съдебни актове, в доказателство на което ми са предоставени констатации от
прокурор от антикорупционното звено към Софийската градска прокуратура, който сезира
главния съдебен инспектор за проверка на всички приключени заповедни производства в
страната. Разполагам също с отговор на председателя на Софийския районен съд, в който той
посочва, че дали ще бъдат издадени или не такива актове зависи от стила на работа на
съответния съдия. От друга страна сдружението разполага с официална информация, че в
СРС има обособена стая от 2009 г. насам, така наречената „тъмна стая“, в която се съхраняват
всичките съдебни книжа по делата, които е трябвало да бъдат връчени на длъжника, но не са.

Комисията как защитава гражданите на Европейския съюз, ако техните права на справедлив и
ефективен съдебен процес, залегнали в основата на Хартата на основните права на
Европейския съюз, бъдат нарушени, както се случва в България?

Комисията предприела ли е мерки във връзка с отправените масови жалби по отношение на
противоречивата съдебна практика в България? Ако тя е предприела такива мерки, в какво
точно се изразяват те?

Смята ли Комисията за необходимо да се направи проверка на „тъмната стая“ в Софийския
районен съд?

 

Изтегли файл!

Вашият коментар