22/04/2021

Държавните съдебни изпълнители с най-голяма събираемост на вземанията на съдебната власт

ВСС провизира вземанията по издадени съдебни актове за периода 2016-2018 г. с 20%

Държавните съдебни изпълнители са реализиранили най-много събирания на вземанията на съдебната власт за изминалата 2018 година. Това стана ясно на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което кадровият орган даде съгласие вземанията на органите на съдебната власт по издадени от тях съдебни актове за периода 2016-2018 г. да бъдат провизирани с най-ниския процент (20%), съгласно т. 8.9 от Единната счетоводна политика на съдебната власт и отразени в баланса на съдебната система за 2018 г.

Въпросните вземания са възложени за събиране от Камарата на частните съдебни изпълнители, Националната агенция за приходите (НАП) и държавните съдебни изпълнители. Начисляването на провизията се определя в процент от общата стойност на вземането.

А данните на ВСС конкретно показват, че събираемостта на издадените от органите на съдебната власт изпълнителни листи за 2018 г. е: ДСИ – 8,95% при възложени 25 419 922, ЧСИ – 5,97%  при възложени 40 083 862 и НАП – 1,37% при възложени 1 019 391.

За съпоставка, в предишната 2017 година: възложените на ДСИ вземания са 17 399 083 лева, събрани са 1 773 067 лева или 10.19%; на ЧСИ – от 32 122 035 лева са събрани 2 222 637 лева, т.е. 6.92%, а на НАП – от 41 879 538 лева са събрани 907 115 лв. – 2.17%.

Данните показват, че държавните съдебни служители устойчиво реализират най-много вземания, докато НАП е с най-нисък процент и в двете посочени години.

Съдебните кадровици определиха и процент на провизиране на непогасените вземания към 31 декември 2015 г., в това чисто вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК – 70%; вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 70 %; вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем – 100%; вземания от лица с дълг категоризиран като трудно-събираем – 70% и вземания от лица с общ размер на публичния дълг под 100 лв. – 70%.

Пленумът на ВСС освен това даде съгласие за разликата между категоризираните от НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в информацията непогасени вземания за периода 2005 г. – 2015 г. да бъде начислена провизия 20%. С решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 42/21.11.2018 г. е поискано НАП да предостави информация към 31 декември 2018 г. за събраните и непогасени публични вземания по година на регистриране на вземанията в информационните системи на НАП.

От страна на приходната агенция обаче е предоставена справка само за размера на непогасените вземания по актове, издадени от органи на съдебната власт, за които производството не е прекратено на основание чл. 255, ал. 1 от ДОПК в размер на 445 967 425 лв.

 

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар