До момента в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение се издават без съществени проверки от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. По-конкретно някои кредитори, като например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо се на несправедливи договорни условия.”

Това се казва в днешното съобщение на Европейската комисия, която “настоятелно приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите”. Целта е те да съответстветстват на правото на ЕС за неравноправните клаузи в потребителските договори.

Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два месеца, комисията може да продължи процедурата на следващ етап.

В текста се напомня, че има съответна Директива за неравноправните клаузи в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО), която защитава потребителите срещу неравноправни клаузи в договори с търговци, включително доставчици на финансови услуги. Правилата на ЕС гарантират също така, че тези неравноправни клаузи не са обвързващи за потребителите и те разполагат с ефективни средства за правна защита срещу тях при разумни условия, казват от комисията.

Напомня се също, че и българският съд има задължение – да прецени дали в предлагани договори има условия с неравноправен характер дори ако потребителят не повдигне въпроса.

В директивата от 1993 г. се посочва още:

“В случаите, когато дадена договорна клауза не е индивидуално договорена, се счита за неравноправна, когато въпреки изискването за добросъвестност тя създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора.
Не се счита за индивидуално договорена клауза, която е съставена предварително и следователно потребителят не е имал възможност да влияе на нейното съдържание, по-специално във връзка с договори с общи условия.

Фактът, че някои аспекти от дадена клауза или някоя отделна клауза са индивидуално договорени, не изключва приложението на настоящия член към останалата част на договора, ако общата преценка на договора сочи, че той е договор с общи условия.

Когато продавач или доставчик твърди, че клауза от договор с общи условия е договорена индивидуално, той следва да докаже това с факти.”

 

Източник: dnevnik.bg

Вашият коментар