Производства от месец януари за установяване на нарушение: ключови решения

Брюксел, 24 януари 2019 г.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 87 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

***

11. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: + 32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

Мотивирани становища

Защита на данните: Комисията приканва настоятелно 7 държави членки да изпълнят Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните и 2 държави членки — да приключат изпълнението ѝ

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Кипър, Гърция, Латвия, Нидерландия, Словения и Испания за това, че не са изпълнили Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните (Директива (ЕС) 2016/680) и мотивирани становища на Чехия и Португалия, за да ги прикани настоятелно да приключат изпълнението ѝ. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 6 май 2018 г. Директивата защитава основното право на гражданите на защита на данните в случаите, когато органите за наказателно правоприлагане използват лични данни за целите на правоприлагането. Правилата на ЕС гарантират, че личните данни на жертвите, свидетелите на престъпления и заподозрените лица са надлежно защитени. Въвеждането на подобни стандарти за защита на данните улеснява обмена на лични данни за трансграничното сътрудничество в борбата с престъпността и тероризма. Тъй като 7-те държави членки не успяха да транспонират правилата на ЕС в националните законодателства, през юли 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до съответните органи. Чехия и Португалия също получиха официално уведомително писмо през юли 2018 г. заради частичното им транспониране на директивата. Сега тези държави разполагат със срок от два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Мотивирани становища и официално уведомително писмо

Борба с изпирането на пари: Комисията призовава 10 държави от ЕС изцяло да транспонират законодателството на ЕС в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Германия;мотивирани становища до Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия;и допълнителни мотивирани становища до България, Кипър, Полша и Словакия поради това, че не са транспонирали напълно в националното си законодателство 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2015/849). Въпреки че тези държави членки са декларирали, че транспонирането е завършило, Комисията, след като анализира мерките, за които е подадено уведомление, стигна до заключение, че някои разпоредби липсват. Навременното и правилно транспониране на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като показаха няколко неотдавнашни скандали за изпиране на пари в ЕС. Пропуските в една държава членка могат да се отразят върху всички останали. Всички държави членки трябваше да транспонират правилата на тази директива до 26 юни 2017 г. Белгия, България, Кипър, Финландия, Франция, Германия, Литва, Полша, Португалия и Словакия сега разполагат с два месеца, за да реагират и да предприемат съответните действия. В противен случай Европейската комисия може да предприеме следващи стъпки във връзка с нарушението.

Официални уведомителни писма

Неравноправни условия на договора: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да спазва законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Комисията настоятелно приканва България да преразгледа своите правила за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, така че тези правила да бъдат в съответствие с правото на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори, Директива 93/13/ЕИО), за да се осигури подходяща защита на потребителите в подобни случаи. Директивата защитава потребителите срещу неравноправни клаузи в договори с търговци, включително доставчици на финансови услуги. Правилата на ЕС гарантират също така, че тези неравноправни клаузи не са обвързващи за потребителите и те разполагат с ефективни средства за правна защита срещу тях при разумни условия. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз това означава, че националните съдилища са задължени да преценят неравноправния характер на договорните условия ex officio, тоест дори ако потребителят не повдигне въпроса. До момента в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение обаче се издават без съществени проверки от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. По-конкретно, някои кредитори, като например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо се на несправедливи договорни условия. Ако България не изпрати удовлетворителен отговор в рамките на следващите два месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.

Наказателно правосъдие: Европейската комисия призовава БЪЛГАРИЯ и ИРЛАНДИЯ да изпълнят правилно рамковото решение за лишаването от свобода

Комисията призовава България и Ирландия да предприемат действия, за да гарантират, че правилата на ЕС за лишаване от свобода (Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета) се изпълняват правилно в националното законодателство. Държавите членки трябваше да приемат националните си закони до 5 декември 2011 г. С тези правила се гарантира взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване от свобода. Правилата на ЕС имат за цел да улеснят социалната реинтеграция на осъдените лица. В България законодателният процес е на ранен етап и страната все още не е уведомила Съвета и Комисията за транспонирането. През март 2016 г. Ирландия се ангажира да приеме законодателството до края на 2016 г. До момента ирландските органи не са транспонирали рамковото решение и не са изпратили уведомление относно мерките за транспонирането на Съвета и на Комисията. Ако България и Ирландия не предприемат необходимите действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Наказателно правосъдие: Комисията иска от ИРЛАНДИЯ да изпълни изцяло три рамкови решения относно пробационните мерки и алтернативните санкции, относно налагането на мерки за процесуална принуда и относно финансовите санкции

Днес Комисията реши да изпрати 3 официални уведомителни писма на Ирландия с искане държавата да осигури пълното изпълнение в своето национално законодателство на 3 рамкови решения на Съвета относно пробационните мерки и алтернативните санкции (Решение 2008/947/ПВР) относно налагането на мерки за процесуална принуда (Решение 2009/829/ПВР) и относно финансовите санкции (Решение 2005/214/ПВР). Целта на рамковото решение относно пробационните мерки и алтернативните санкции е да улесни социалната рехабилитация на осъдените лица, да подобри защитата на жертвите и на обществото като цяло. С него също се улеснява прилагането на съответните пробационни мерки и алтернативни санкции по отношение на нарушителите, които не живеят в държавата, издала присъдата. Държавите членки трябваше да приемат националните си закони до 6 декември 2011 г. Рамковото решение относно налагането на мерки за процесуална принуда гарантира присъствието на съответното лице по време на съдебния процес. С него се насърчава, където е уместно, използването в хода на наказателно производство на мерки, невключващи лишаване от свобода, спрямо лицата, които не пребивават в държавата членка, в която се води производството. Освен това решението подобрява защитата на жертвите и на обществото като цяло. Държавите членки трябваше да приемат националния си закон до 1 декември 2012 г. Що се отнася до рамковото решение относно финансовите санкции, то позволява взаимното признаване на финансовите санкции, благодарение на което съдебните или административните органи в една държава — членка на ЕС, могат да изпращат непосредствено на орган в друга държава членка решението за налагане на дадена санкция и да постигат признаване и изпълнение на това решение без всякакви допълнителни формалности. Държавите от ЕС разполагаха със срок за изпълнение на това решение до 21 март 2007 г. Ако Ирландия не предприеме необходимите действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 ***

Вашият коментар