22/04/2021

Жалба до Апелативен съд – София

ДО: Апелативна прокуратура – София

по пр. пр. № 10764/ 2019 г. на СГП

 

КОПИЕ ДО:

Европейския Парламент по Петиция 0514/18

Председателя на Европейската комисия

Венецианската комисия

Главния съдебен инспектор към ВСС

КПКОНПИ

Специализирана прокуратура

Президента на Република България

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и

Комисията по правни въпроси към Народното събрание

Теодора Точкова – главен съдебен инспектор

Посолствата на страните от ЕС в България

Посолството на САЩ

Телевизия БТВ, сайт Биволъ и други медии

 

ЖАЛБА

от Ивайло П……….. И……………. с ЕГН  6…………9,

като управител на „МЕТРОПОЛ – М“ ЕООД с ЕИК 121…………….

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска №5, ет. 3, офис 7

                                                                                    ilievmetropolm@gmail.com

 

Уважаеми апелативни прокурори,

 

С настоящата жалба обжалвам Постановление на СГП от 25.11.2019 г. по пр.пр. № 10764/ 2019 г. като неправилно и незаконосъобразно поради следното:

Прокурор Ив. Аврамов от СГП не е възложил проверка на всички твърдени факти по сигнала ми, а именно:

  1. ЧСИ Георги Николов е образувал изпълнителното си дело № 022/ 2019 г. без да е приложено от заявителя съдебното изпълнително основание, подлежащо на принудително изпълнение – разпореждане на Районния съд по гр. д. № 46181/ 2015 г. на 75-ти състав СРС.

Такова разпореждане с номер, дата, мотиви, обстоятелства и подпис на съдията липсва в кориците на делото му.

Моля при повторната проверка да се установи на коя страница от делото се намира този съдебен акт и да се приложи към проверката.

  1. ЧСИ Николов не е изискал пълномощно от заявителя „СТАЛ-2007“ ЕООД да изиска с молба от съда по заповедното дело на СРС връчване на съобщенията да се извърши от него. Такава молба по д. 46181/ 2015 г. няма подадена нито от него, нито от взискателя. Моля Прокуратурата да изиска копие от изпълнителното дело и да се установи по безспорен начин, че нито съда, нито ЧСИ са връчили заповедта и преписите от разпорежданията на съда по заповедното производство.
  2. ЧСИ Николов е издал покана за доброволно изпълнение, но действа без възлагане от съда по чл. 42, ал. 2 от ГПК да е връчител на съобщенията на съда. Действително чл. 418, ал. 5 от ГПК указва, че заповедта се връчва от ЧСИ, но такава заповед в оригинал не е постъпвала в изп. дело на ЧСИ Николов, а също така липсва и съобщението разписка по чл. 55 от ГПК, Наредба № 7, чл. 2, т. 20, единствено и само с което се удостоверява връчването на самата заповед и препис от разпореждането въз основа на която е издадена.

Моля Прокуратурата да установи по безспорен начин липсата на връчване или да посочи на коя страница от ч.гр.д. № 46181/ 2015 г. или по изп.д. № 022/ 2019 г. се намират тези официални удостоверителни документи, оформени като връчени от ЧСИ Николов. Твърдя, че такива документи липсват и това е лишило дружеството „МЕТРОПОЛ-М“ ЕООД да възрази в срок и да обжалва.

  1. ЧСИ Г. Николов не е приложил по делото си и самото разпореждане за издаване на заповедта за изпълнение по чл. 411 от ГПК. Същото все още не е връчено, а са извършени изпълнителни действия – продадени са през публична продан четири имота на дружеството ми.
  2. ЧСИ Г. Николов не е издал и разпореждане/постановление за образуване на изпълнителното си дело с дата, номер, обстоятелства, мотиви, указания подлежи ли на обжалване, в какъв срок и пред кой съд, както и подпис на съдебния изпълнител. По този начин е лишил дружеството ми от правото да обжалва този акт и да поиска делото да бъде образувано пред държавен съдебен изпълнител, където таксите са по-ниски и СИ отговаря за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините. Това по своята същност е нарушение на закона и лишаване от права съгласно Конституцията на Република България, Правото на Европейския съюз и Хартата на основните права на ЕС.

Моля прокуратурата да провери на коя страница от делото се намира този акт на ЧСИ и да го приложи към проверката си. Щом държавните съдебни изпълнители издават разпореждане за образуване на изпълнително дело, то на ЧСИ е вменено от закона също да постановява такива актове, които да подлежат на обжалване.

  1. Прокуратурата е длъжна да извърши пълна и всеобхватна проверка на фактите и данните, а не да се позовава на това, че действията на съда са обжалвани и не са приети от съда. Съдът също може да е зависим, корумпиран или недостатъчно компетентен. Доказателство за това е, че две години след като подадох сигнал срещу лицето С… И…… А……….. – бивш финансов министър, прокуратурата не намираше данни за извършване на незаконна банкова дейност по занятие по чл. 252 от НК и едва след репортажа по БТВ на Мария Цънцарова от ВКП беше разпоредено образуване на проверка. Към момента срещу лицето Стоян Александров, който е и управител на дружеството „СТАЛ-2007“ ЕООД и собственик на същото, явяващ се взискател по посоченото изпълнително дело срещу дружеството ми „МЕТРОПОЛ-М“ ЕООД, е образувано досъдебно производство № 3286 ЗМ 137/ 2016 г. по описа на ГДНП-МВР пр. пр. № 15307/ 2014 г. по описа на СГП, материалите по които вече са 40 тома.

Същото лице използва съда за узаконяване на незаконно раздадените си заеми като събира лихви и наказателни такива, плюс гарантираните му от закона 10 % като умишлено забавя образуването на изпълнителните си дела с цел неоснователно обогатяване. И всичко това става пред безучастния поглед на прокуратурата, при това след подаване на множество сигнали срещу него и представляваното от него дружество.

Само за пълнота на изложението ще посоча, че „СТАЛ-2007“ ЕООД е разделил умишлено претенцията си към дружеството ми на две самостоятелни дела – № 35899/ 2012 г. СРС 28-ми състав за сумата от 120 000 евро главница и остатък от 400 000 евро по д. № 46181/ 2015 г. СРС 75-ти с-в, с цел да заблуди съда и да се снабди със заповеди и изпълнителни листове незаконно. Едно вземане е недопустимо, ако е безспорно, да бъде разделено в заповедното производство. Това може да стане само и единствено в заповедното производство. По тази причина настоявам настоявам прокуратурата да изиска копие от гр.д. № 35899/ 2012 г. 28-ми с-в на СРС на съдия Борис Динев и да провери защо съдиите са издали заповеди за изпълнение въз основа на документи, по които не е трябвало да бъдат издавани такива. Представени са документи на договор за заем и анекси, които не са с нотариална заверка на подписите и са сключени при условия на измама. По делата са декларирани неверни дати на изискуемост на вземането, което освен това не е безспорно.

Моля прокуратурата да извърши проверка на съдиите по делата в СРС и ако събере достатъчно данни за извършено престъпление да образува досъдебно производство срещу тях.

Моля, уважаеми апелативни прокурори, да се произнесете по всички точки в настоящата жалба, както и по всички заявени искания и да отмените Постановление на прокурора Ив. Аврамов от СГП по пр. пр. 10764/ 2019 г. по описа на СГП. Моля да дадете надлежни и подробни указания за допълване на проверката и да я възложите на друг прокурор от СГП поради възникнали у мен основателни съмнения в независимостта, обективността, и безпристрастността на прокурора Ив. Аврамов от СГП.

Моля и за обективната ви преценка дали да отнесете случая до Специализирана прокуратура за извършеното от съдиите по делата ми със Стоян Александров – № 35900/ 2012 г. 50-ти с-в със съдия Методи Шушков и № 35004/ 2017 г. 88-ми с-в СРС съдия Цветанка Бенина. По тях също са издадени заповеди за изпълнение и изпълнителни листове без валидно извънсъдебно основание по чл. 417 от ГПК – представени са само нотариални ипотеки и няма нотариално заверени договори за заем, което си е извършено престъпление спрямо правосъдната система и използване на служебното положение на съдия с цел да се набавя облага от лихви и неустойки за лицето Стоян Илиев Александров и дружеството му „СТАЛ-2007“ ЕООД.

Поради сериозността на проблема и връзката му със съдии от съдебната система, както и участието на ЧСИ Г…….. Николов и лицето Ст….. И……. Ал………, запознавам институциите и медиите, с цел разкриване на обективната истина и налагане на върховенството на закона според правомощията на всяка от тях.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • Сигнал до СГП.
  • Постановление на СГП от 25.11.2019 г.

 

София                                                                                         С уважение:………………………..

05.12.2019 г.                                                                                                     /И……… И……../

 

***

 

Жалба до Апелативен съд - София

 

***

Вашият коментар