23/04/2021

Жалба до Европейски омбудсман

ДО:

Европейски омбусман

г-жа Емили О`Райли

 

КОПИЕ ДО:

Омбудсмана на Република България

г-жа Диана Ковачева

 

 

ЖАЛБА

от

Сдружение на потърпевшите от   частните съдебни изпълнители и съдебната система „СОЛИДАРНОСТ“

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 7

sdsolidarnost@gmail.com

 

 

Уважаема госпожо европейски омбудсман,

На 26.09.2019 г. сме изпратили жалба / сигнал от името на Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – „Солидарност“ до Европейската комисия относно несъответствието на българското законодателство с Правото на Европейския съюз и грубото погазване на правата на длъжниците в България по действащия от 2008 г. Граждански процесуален кодекс. В жалбата сме изложили подробна информация относно наложената порочна практика в голяма част от районните съдилища в страната да не се издават валидни съдебни актове с отделен номер, дата, мотиви, страни по делата, диспозитив, указание и подлежат ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок, както и подпис на съдията по делото. Неиздаването на такива валидни писмени актове на част от съдилищата, включително и от Софийски районен съд, е нарушение на чл.254 от ГПК, чл.121, ал.4 от КРБ, чл.6 и чл.47 от ХОПЕС и ПЕС.

До днес – 07.01.2020 г. не сме получили входящ номер по подадената от нас жалба и информация за движението ѝ, въпреки че случаят е от изключително значение, тъй като е засегната съдбата на стотици хиляди български и европейски граждани, осъждани незаконно след водени срещу тях невалидни изпълнителни действия.

Прилагаме Ви подадената жалба / сигнал за запознаване с нея и приложените материали, от които е видно, че прилагането на Европейското право от страна на българските съдебни власти и в частност на частните съдебни изпълнители  е в грубо нарушение на Правото на Европейския съюз и води до незаконни изпълнителни действия спрямо длъжниците, грубо погазвайки правата им. Молим за Вашето съдействие спрямо Европейската комисия за предприемане на необходимите неотложни бързи действия от тяхна страна, като бъде разширен обхвата на наказателната процедура спрямо България, стартирала от 24.01.2019 г. Промените, които бяха извършени впоследствие в Гражданския процесуален кодекс, по никакъв начин не гарантират, че съда и ЧСИ ще прилагат ПЕС и ХОПЕС спрямо българските граждани и малки и средни предприятия.

Молим също така да установите контакт и с планираната мисия на Комисията по петиции към Европейския парламент, която ще присъства в България в последната седмица на февруари тази година със задача да провери фактите, изложени по изслушването по петнадесетте петиции, проведена на 05.09.2019 г. в ЕП. Смятаме, че такъв контакт с мисията би довел до по-пълно и всеобхватно извършване на проверката в България.

Молим също така, ако е възможно, Ваш представител да се присъедини към мисията и да осъществи среща на територията на България с петиционерите и други засегнати европейски граждани, на която ще бъдат представени достатъчно доказателства за извършените груби нарушения на Правото на Европейския съюз. Разчитаме на пълно съдействие от Ваша страна поради системния проблем, съществуващ повече от десет години в страната и независимо от отпадането на мониторинга спрямо България.

Без Вашата намеса за нас като потърпевши от частните съдебни изпълнители и съдебната система ще бъде трудно да постигнем успехи в борбата за налагане на Правото на Европейския съюз в България и поради отказа на институциите в страната, натоварени със задължението да привеждат законите да ги прилагат в съответствие с Европейското законодателство. Съдействие не получаваме от Висшия съдебен съвет, Главния съдебен инспектор към ВСС, Върховния касационен съд, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Главния прокурор, Комисията по правни въпроси в Народното събрание, както и от Народното събрание. Проблемът е огромен поради това, че трябва заради издаване на нищожни съдебни актове да бъдат пререшавани от съда стотици хиляди дела, в които длъжниците са били осъждани от съда в нарушение на Правото на ЕС, Директива № 9313 и не са проверявани документите по издаваните от банките извлечения от счетоводните им книги.

Вече сме ви предоставили доказателства, че само в Софийски районен съд се съхраняват над 150 000 неприключени заповедни производства по вина на съда, тъй като не са издадени и връчени съдебни актове на длъжниците от страна на частните и държавни съдебни изпълнители. Това е нарушение на основни права за защита пред съда и справедлив процес. Тази порочна и незаконна практика се прикрива и от най-големият съд в България –  Софийски градски съд, апелативните съдилища и Върховния касационен съд, което е недопустимо в една правова държава. Запознавали сме Ви и с писмото на прокурор Ивайло Занев от Специализирано звено „Антикорупция“ с № 268/ 2016 г. до Главния съдебен инспектор към ВСС с искане да бъде извършена проверка на всички приключени заповедни производства в страната. Това е така поради това, че множество съдилища не издават съдебни актове или ги инкорпорират само с по едно изречение в самата заповед за изпълнение, като липсата на надлежен съдебен акт – разпореждане с изложени обстоятелства и мотиви защо съда осъжда в закрито съдебно заседание длъжника и какви факти и доказателства е проверил. Липсата на валиден съдебен акт е пречка длъжника да се защити, включително и пред Европейския съд за правата на човека от незаконните действия, извършвани от съда. Съдът освен това незаконно предава на заявителите издадените изпълнителни листове преди да бъде дадена възможност за обжалването на разпореждането, въз основа на което са издадени, и преди те да са станали валидни съдебни изпълнителни основания и да са влезли в сила, като по този начин се избират ЧСИ и се заобикаля закона за случайно разпределение на делата в съда. Само за Ваша информация Ви споделяме, че по получени данни от страна на Министерство на правосъдието за 2017 и 2018 г. са образувани над 300 000 изпълнителни дела, от които 240 000 са при ЧСИ, а само 60 000 при държавни съдебни изпълнители. Това по своята същност е тотален геноцид, извършван спрямо половината от населението, което е най-бедно в Европейския съюз.

Поради всичко гореизложено оставаме с надеждата за Вашето съдействие спрямо нашата битка за защита на гражданските ни права и налагане на върховенството на Правото на Европейския съюз.

 

София                                                                    С почит и уважение:   ……………………………

07.01.2020 г.                                                                 председател   /Димитър Панайотов/

                                                                                                                           

 

 

***

 

Жалба до Европейския омбудсман

 

***

Вашият коментар