ДО:

Върховна касационна прокуратура

гр. София

 

КОПИЕ ДО:

Европейския Парламент по Петиция 0514/18

Главния съдебен инспектор към ВСС

Председателя на Европейската комисия

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание

Посолствата на страните от ЕС в България и посолството на САЩ

Медии

 

 

ЖАЛБА

срещу Постановление на Софийска апелативна прокуратура от 20.12.2019 г. по вх. № 4863/ 2019 г., с което се потвърждава отказа на СГП по пр.пр. № 10764/ 2019 г. да образува досъдебно производство срещу ЧСИ Г……………. Н…………

от И………….о П………….в И………….в с ЕГН 6………………….9,

като управител на „М………………“ ЕООД с ЕИК 1………………………9

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска №……, ет. ………, офис…….

ilievmetropolm@gmail.com

 

 

Уважаеми върховни касационни прокурори,

 

С настоящата жалба се обръщам към всички вас с молба за съдействие по налагане на върховенството на закона, Правото на Европейския съюз и Хартата на основните права на ЕС по отношение на самоуправството на ЧСИ Г…… Н….. спрямо представляваното от мен дружество „М……………..“ ЕООД и незаконното отнемане на имоти на същото.

Намирам извършената проверка от Софийска апелативна прокуратура за незадоволителна, тъй като същата е извършена повърхностно и в грубо незачитане на ГПК и задълженията на ЧСИ да образува изпълнителното си дело след като приеме всички необходими документи от съда и му е възложено да бъде връчител на съобщенията на съда, с които се връчват разпорежданията, заповедта за изпълнение и документа, въз основа на който е издадена същата.

Моля да имате предвид, че ЧСИ Г……… Н……… е образувал изпълнителното си дело № 022/ 2019 г. без валиден съдебен акт, подлежащ на принудително изпълнение, а именно разпореждането, с което е допуснато незабавното изпълнение на заповедта по чл. 417 от ГПК. Изпълнителният лист не е изпълнително основание, въз основа на което може да се започнат изпълнителни действия. Същият изпълнителен лист, получен незаконно от С….. И…… А……. като управител на „С…………7“, не съответства на решението по установителния иск и е получен без да има молба за това до съда и без санкция/възлагане от страна на съдията по делото същия да си го получи. Изпълнителния лист към монета на образуване на изпълнителното дело не е влязъл в сила, като това прокурорът е могъл да установи, но не го е сторил, може би поради непознаване на закона.

ЧСИ Г…… Н………. освен това действа без възлагане от съда да е връчител на съобщенията му съгласно чл. 42, ал. 2 от ГПК, което го оправомощава да ми бъде връчена заповедта за изпълнение съгласно чл. 418, ал. 5 от ГПК. Връчва се самата заповед за изпълнение, а не нейно копие или заверен предпис. Такова действие е задължително за всички съдилища и ЧСИ съгласно Решение № 235/ 24.10.2019 г. на ВКС IV ГО по дело № 770/ 2019 г., произнесено по чл. 290 ГПК и указващо, че срок за възражение срещу заповедта започва да тече от датата на нейното връчване.

По този начин ЧСИ Г……… Н……….. е нарушил закона, самоуправствайки без възлагане от съда и без да има валиден съдебен акт, подлежащ на принудително изпълнение – разпореждане. Не е изпълнил и изискването на чл. 428, ал.1 от ГПК заедно с поканата за доброволно изпълнение да ми връчи и самата заповед заедно с бланка за възражение и документите по чл. 417 от ГПК, въз основа на която е издадена заповедта. Не е оформил връчването на заповедта със съобщение – разписка по чл.55, Наредба № 7, чл. 2, т. 20 от ГПК и не е върнал това съобщение и оформената разписка до заповедния съд по дело № 46181/ 2015 г. 75-ти с-в, за да удостовери срока за подаване на възражения и частна жалба по чл. 419 от ГПК срещу разпореждането за незабавно изпълнение. Не ми е връчил и самото разпореждане на съда за допускане на незабавното изпълнение, което имам право да обжалвам и се явява подлежащия на съдебно принудително изпълнение акт. Това прокуратурата също е длъжна да установи от копието на изпълнителното дело, което задължително трябва да е приложено по извършваната проверка. След като не е сторено това проверката е непълна и тенденциозна.

Оформена е покана за доброволно изпълнение, представляваща документ с невярно съдържание – в нея пише, че е приложена заповедта за изпълнение, което не е вярно, също така не е вярно и твърдението за приложен препис от подлежащия на изпълнение акт – разпореждане за допускане на незабавното изпълнение на издадената заповед. Това е официален удостоверителен документ, представен пред съда за доказване на факти и събития, описани в него, което вече е доказателство за извършено престъпление по служба от длъжностно лице във връзка с изпълняваните от него служебни задължения. Не е изпълнил и задълженията си по чл. 55 от ГПК, Наредба № 7, чл. 3, т.1, съгласно която наредба не е изпратил съда самата покана за доброволно изпълнение за удостоверяване на срока. В поканата с големи букви на разписания екземпляр е написано дословно Върнете този екземпляр на съда веднага след неговото съставяне“. По този начин ЧСИ Н…………….. грубо погазва закона и не удостоверява по изискуемия начин връчването на поканата съгласно чл. 418, ал. 5 от ГПК, лишавайки ме от правото да подам възражение в срок по чл. 414 от ГПК и частна жалба по чл. 419 от ГПК.

Съдът не е издал отделно разпореждане по чл. 411, ал. 2 от ГПК, но то също трябва да бъде връчено на представляваното от мен дружество и удостоверено по надлежния ред. По тази причина нямам възможност да обжалвам разпореждането на съда и да изискам обезсилване на изпълнителния лист с цел прекратяване на изпълнителните действия по разпореждането.

ЧСИ Н………….в освен това не е издал и разпореждане като отделен акт, с което се образува изпълнителното дело (няма го в изпълнителното дело) и по този начин ме е лишил от правото ми да го обжалвам пред Софийски градски съд и до поискам делото ми на случаен принцип да бъде образувано пред държавен съдебен изпълнител.

Въпреки всичко изложено дотук като нарушения на закона и моите права, ЧСИ Г……. Н…………….. продължава да извършва изпълнителни действия и вече е извършил публична продан на четири имота на дружеството ми, както и да събира такси по незаконно образуваното си изпълнително дело, с което вече ми е нанесъл непоправими вреди в услуга на взискателя по делото ми  – „С……………7“ ЕООД с управител С…… И…….. Ал……. – бивш финансов министър, срещу когото има образувано досъдебно производство за извършване на нерегламентирана банкова дейност – лихварство по занятие, което моля прокуратурата да провери и да приобщи към настоящата преписка.

 

Уважаеми върховни касационни прокурори,

Моля да се запознаете с всичко изложено дотук и да отмените  постановлението на Софийска апелативна прокуратура за потвърждаване на отказа на СГП и нейното постановление по пр.пр. № 10764/ 2019 г. на ГГП, да бъде възложена проверката на друг прокурор от СГП, да се изискат по служебен ред ч.гр.д. № 46181/ 2015 г. на СРС 75-ти с-в, ч.гр.д. № 35899/ 2012 г. по описа на ЧСИ Г…….. Н………..в.

Моля да бъде разследвана и дейността на С……….. И…………. А………………….. като управител, който е декларирал различни дати за възникване на задълженията по договора за заем като мами по този начин съда с цел неоснователно обогатяване, както и на дейността на съдиите по делата, които не са имали право да издават заповеди за изпълнение (представените документи не са с нотариална заверка на подписите по договора за заем).

Моля след като се съберат достатъчно данни да бъде образувано досъдебно производство спрямо ЧСИ Г…………….. Н…………в, но и на С…….. И……… А………..в като управител и цитираните съдии от СРС по заповедните дела.

Уважаеми дами и господа от институциите,

Поради наложилата се порочна практика на Софийски районен съд да не издава валидни отделни формални актове и съобщения, удостоверяващи тяхното връчване, както и на СГС да прикрива пропуските на ЧСИ да извършват надлежно връчване на книжата в заповедното производство, се обръщам към всички институции за съдействие по налагеното на върховенството на закона от страна на съда и частните съдебни изпълнители, в частност ЧСИ Г………….. Н…………..в.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Решение № 235/ 24.10.2019 г. на ВКС IV ГО по д. № 770/ 2019 г.
  • 5 бр. разпореждания на съда по чл. 417 от ГПК.

 

София                                                                                         С уважение:………………………..

07.01.2020 г.                                                                                                     /И……..о И………в/

 

 

***

 

Жалба до Софийска апелативна прокуратура

 

 

***

Вашият коментар