06/03/2021

Жалба от името на инж. Ивайло Илиев

С настоящата жалба се обръщам към Вас във връзка с порочно провежданите заповедни производства в България и предоставените Ви доказателства за корупция в правосъдната ни система и огромните закононарушения, извършвани от страна на банки, съдии и частни съдебни изпълнители по отношение лично на мен и на представляваните от мен дружества. За пореден път Ви прилагам видеосигнал и доказателства от прокурор от специализирано звено “Антикорупция” към Софийска градска прокуратура и изпратени становища до Главния съдебен инспектор към Висшия съдебен съвет и Камарата на частните съдебни изпълнители. От така приложените писма става ясно, че от провежданите съдебни производства при нас в България, всички са провеждани при закрити врати без присъствието на страните, като по посочените дела са прилагани и доказателства от страна на банките, наречени “извлечения от счетоводните книги”, които по своята същност представляват едностранно изготвени твърдения и не доказват безспорност на претендираното вземане. Въпреки че приложените документи не доказват, че съм съгласен с размера на вземането, няма влязло в сила съдебно решение, сключено по време на съдебно заседание споразумение или изходящ от мен като физическо лице и представляваните от мен дружества, съдът е издал заповеди за изпълнение и изпълнителни листове, без да създаде необходимите за заповедното производство по чл. 417 ГПК 4 броя съдебни актове. Такива липсват както по делата, които бяха проверени от прокуратурата, така и в регистрите на съда. Това е отнело правото на защита на мен и на представляваните от мен дружества да се явя в открит процес, на който да приложа доказателства с цел установяване на истината. Въз основа на негодни съдебни документи са ми отнети и продължават да ми се отнемат имоти и средства на мен лично и на представляваните от мен дружества и всички действия продължават до момента, като ми се отказва достъп до правосъдие. Всичко това води до нарушаване на правото ми на защита и безпристрастен съд по чл. 6 и чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и по чл. 47 от Хартата за основните права и свободи на гражданите. Всички институции в България са запознати с тези проблеми, но до момента не са предприети нито действия по синхронизирането на законодателството неговото прилагане от съда, нито съм получил съдействие от съдебните органи и прокуратурата. Проблемът е не само национален, но е и европейски такъв, поради това, че съдът се разпорежда с имущество и пари и на други чуждестранни граждани. Практиката да не се издават съдебни актове и да не се връчват на длъжниците актовете на съда за уважаване на заявленията е такава, че са засегнати над 3 милиона български и европейски граждани. Проблемът е системен и провежданото производство води но геноцид. Поради гореизложеното настоявам да получа становище на Европейската комисия по изложеното в петицията и настоящата жалба, и Ви прилагам отново видеосигнала ми и писмата на специализирано звено “Антикорупция”. Моля за вашето съдействие да получим становището на Европейската комисия по  Петиция №0514/2018 г., подадена от Ивайло Павлов Илиев – България, гр. София, ул. “Пиротска” №5, ет. 3, офис 7.

Вашият коментар