До министъра на правосъдието гжа Цецка Цачева

До: Европейската комисия, Еврокомисар гжа Вера Йоурова

verajourovacontact@ec.europa.eu

До Комисията по петиции към ЕП по петиция No 0514/2018 г.

 

ЖАЛБА

от

Ивайло Павлов Илиев

с адрес за кореспонденция: гр.София, ул.Пиротска, No 5, ет. 3, офис 7,

тел. за контакт:0888811264 email: gdpokanadi@gmail.com

 

Уважаема гжо Цачева,

Подавам настоящата жалба срещу Инспектората към Министерството на правосъдието поради следното: В многобройните ми сигнали срещу частните съдебни изпълнители, водещи изпълнителни дела срещу мен и управляваните от мен дружества, инспекторите от Инспектората констатират, че няма никакви извършени нарушения на закона. Това обаче не е така и е потвърдено от прокурор от С3 Антикорупциякъм СГП прокурор Ивайло Занев в негово писмо до председателя на Камарата на ЧСИ с изходящ No268/2016 г., което Ви прилагаме. Молим Ви за следното:

  1. 1. Моля да разпоредите отново да бъде извършена проверка на всичките дванадесет на брой изпълнителни дела, подробно описани от прокурора Занев в неговото писмо, адресирано до КЧСИ със задача да се установят по безспорен начин следните факти и нарушения:

Всичките изброени изпълнителни дела са образувани, без да е налично издадено разпореждане по чл. 42, ал. 2 от ГПК разпореждане на съда, с което се разпорежда на ЧСИ да са връчители на съобщенията на съда по заповедните производства, заедно с издадената заповед в комплект с бланка за възражение по чл. 414 ГПК и документа по чл. 417 от ГПК, въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение, видно от преписа на разпореждането за уважаване на заявлението и въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение.

Видно от писмото на прокурора Занев от извършената всеобхватна проверка, както на гр. дело на СРС, така и на изпълнително дело на ЧСИ, се констатира по безспорен начин, че :

Установи се, че, с изключение на ч. гр. дело No 36497/2012г. по описа на СРС, по нито едно от едно от останалите единадесет на брой заповедни производства, проведени по реда на чл. 417 и сл. от ГПК, всички по описа на СРС, не е бил издаван формален писмен съдебен акт разпореждане, с който да се уважава заявлението за издаване на заповед за изпълнение, да се допуска незабавно изпълнение и да се постановява издаването на изпълнителен лист. Вместо да издадат такъв разпоредителен акт, въз основа на който се издава и самата заповед за изпълнение, съдиите по тези заповедни производства са се задоволили

единствено да издадат заповеди за изпълнение, в които, и в нарушение на образеца, заложен в Наредба No 67 20.02.2008г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (издадена на основание чл. 425, ал.1 от ГПК от министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 22 728.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.), е било инкорпорирано част от съдържанието, което принадлежи към неиздадения предикатен съдебен актразпореждането. Неиздаването на нарочни разпореждания в производствата по чл. 417 и сл. от ГПК, в хипотезите, при които се уважава заявлението на кредитора за издаване на ЗИ, допуска се незабавно изпълнение и се разпорежда издаването на изпълнителен лист, поставя основателно въпроса доколко издадените ЗИ по такива дела съставляват годно процесуално основание за незабавно изпълнение, каквито аргументи между другото е навеждал и самият Ивайло Илиев в многобройните си жалби, адресирани по всяко едно от изброените погоре заповедни производства.

Това от своя страна поставя основателно въпроса защо едни състави издават разпореждания, а други – не. За мен неиздаването на отделни разпореждания с мотиви и подписи от съда е нарушение на процесуалния закон на ПЕС и на чл. 47 от Хартата за основните права и свободи на ЕС.

Освен че не е издадено разпореждане за уважаване на заявлението и разпореждащо издаване на заповед за изпълнение, съдът не е издал съобщенията, с които се връчва заповедта за изпълнение и препис от разпореждането съгласно чл. 55 ГПК, Наредба No7, чл. 2, т. 20, Приложение No20.

Неиздаденото разпореждане прави издадените заповеди за изпълнение нищожни поради липса на процесуално и материално основание.

По всички заповедни производства документите за връчване и самата заповед за изпълнение, която трябва да се връчи в оригинал, се намират в кориците на делата и

икога не са били връчени от ЧСИ, още повече, че ЧСИ трябва да е връчител само след като му е разпоредено това изрично от съда с отделно разпореждане, което също подлежи на обжалване от длъжника поради това, че освен чси, има и държавни съдебни изпълнители, които също могат да извършват изпълнителни действия.

Нарушен е и основният принцип на разпределение на делата на случаен принцип и правата на длъжника да искат отвод на ЧСИ, каквото право те не могат да упражнят поради това, че ЧСИ не са съдебен орган.

Неиздаването от съда на изрично разпореждане ЧСИ да бъде връчител на съобщенията на съда ме лишава от правото ми да обжалвам акт на съда, който подлежи на обжалване, както всеки друг акт от категорията на разпорежданията (определенията), с което е отнето правото ми, гарантирано от Конституцията – чл. 121, ал. 4 и чл. 47 от Хартата за основните права и свободи на ЕС.

Всичко това е документирано вт. 2 от писмото на прокурор Занев:

„Освен неиздаването на формален разпоредителен акт в производствата по чл. 417 от ГПК, в хода на проверката, по повод сигнала на г-н Илиев, се установи, че след издаване на заповедите за изпълнение по изброените по-горе заповедни производства, от съответния съдия, от съответния деловодител или от съответния секретар при Софийски районен съд не са били издавани съобщения с приложени към тях бланки на разписки за връчване, съгласно образеца, установен в Приложение No 20, към т. 20 на чл.2 от Наредба No 7 от 22.02.2008г. – за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК (издадена на основание чл. 55 от ГПК от министъра на правосъдието, обн. . 28.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.). Такива съобщения е приложени към тях бланки на разписки за връчване не са открити в материалите по нито едно от изпълнителните дела, образувани от частните съдебни изпълнители по молба на

взискателите, в чиято полза са били издадени съответните заповеди за изпълнение. В същото време, по всяко едно от заповедните производства Ивайло Илиев е депозирал множество възражения по чл. 414 от ГПК и частни жалби по чл. 419 и чл. 423 от ГПК, в които нееднократно е заявявал, че никога не са му били надлежно връчвани относимите за него като страна заповеди за изпълнение.

Практиката на СРС да не изготвят съобщения и да не разпореждат връчване на Книжата по заповедното производство ведно с другите актове на съда е дълбоко порочна и води до невалидност на извършените изпълнителни действия от страна на ЧСИ.

Основният ред, по който съдът трябва да процедира, е подробно изложен в писмото, а той е:

За да бъде спазен този ред се изисква изготвяне от съдията, от деловодителя или от секретаря при съответния заповеден съд на съобщение, към което се прилага и разписка за връчване, съгласно образеца по Приложение No 20, към m. 20 на чл.2 от Наредбата, след което съобщението заедно с бланката на разписката следва да бъдат изпратени на, респ. поискани от съответния частен или държавен съдебен изпълнител, пред който е образувано изпълнително дело по молба на взискателя, доколкото чл. 418, ал.5, изр. 1-во от ГПК обуславя връчването на заповедта да се извърши чрез съдебен изпълнител. Допълнителен аргумент, че не разписката към поканата за доброволно изпълнение, а разписката към съобщението по образеца в Приложение No 20, към т. 20 на чл.2 от Наредба Яз 7 от 22.02.2008г., удостоверява надлежно връчване на зи на длъжника, се извежда и от изр. 2-ро на чл. 418, ал.5 от ГПК, прието със ЗИДГПК, ДВ, бр. 50 1 2015г., с което се вмени задължение на съдебния изпълнител да изпраща на заповедния съд копие от съобщението за връчване на заповедта, а не копие от поканата за доброволно изпълнение“.

Вместо това съдиите по делата са допуснали изпълнителните листове да напускат кориците на делата, без да е дадена възможност да се обжалва (неиздадените) актовете, послужили за основание за тяхното издаване, без да е събрана такса от 2 % допълнително заплащане от взискателите, ако постъпи възражение в срок от длъжниците.

В моя случай по всички гр. дела и изпълнителни такива съм подал възражения и частни жалби, като съдът, въпреки че липсва какъвто и да е опит за връчване, е отказвал с аргумент, че съм пропускал преклузивния срок (който не е започнал дори да тече, тъй като това става с удостоверяващия документ – разписка). Това представлява нерегламентирана държавна помощ по отношение на взискателите ми, сред които е и дружеството „СТАЛ-2007“ ЕООД, на което е управител Стоян Илиев Александров (бивш финансов министър), срещу когото има внесено обвинение в съда, за извършване на нерегламентирана от закона банкова дейност – лихварство.

Огромният порок да се образуват изпълнителните дела и да не се връчват актовете на съда е изложена в т. 3 от писмото на прокурора Занев:

„Нито един от частните съдебни изпълнители, водели изпълнителните дела срещу Ивайло Илиев и управляваните от него фирми, не е счел за необходимо да изиска (след образуване на изпълнителните дела и преди предприемане на действия по връчване на поканите за доброволно изпълнение) от заповедния съд екземпляри на съобщения, придружени с бланки на разписки по образеца, установен в Приложение No 20, към т. 20 на чл.2 от Наредба No 7 от 22.02.2008г. – за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК, чрез които да удостовери по надлежния ред връчването на издадените заповеди за изпълнение на длъжника/ците“.

Това е превишаване на правата от всички чси, което умишлено се прикрива от всички инспектори от Инспектората, които са се произнасяли по моите жалби, адресирани до Министерството.

в т. 4 до т. 8 от писмото са изложени много малка част от извършените нарушения от страна на чси, което само потвърждава истината, че проверките са извършени абсолютно формално и не е спазено изискването при откриване на данни за Извършено престъпление да бъде сезирана прокуратурата, например за самоуправство от ЧСИ (превишаване на правата си), лихварска дейност и др.

Друг основен порок, който Инспекторатът отказва да констатира е, че всичките

доброволно изпълнение от ЧСИ не съответстват на образеца по чл. 55 ГПК, Наредба No 7, чл. 3, т. 1, Приложение No21 като форма и съдържание,

оволно е изтривано част от съдържанието и е подменян част от задължителния текст. Например почти всички покани са с премахнат текст като Приложена Зиили е подменян текстът с приложено копие от изпълнителния лист. Това според мен представлява извършено нарушение на закона и създаване на документ с невярно съдържание, като може да е извършено престъпление от общ характер.

Друг основен порок е, че нито един от ЧСИ по делата ми не е издал разпореждане с мотиви като отделен акт и не ми го връчил, за да обжалвам същия, както намеря за необходимо. В това число и чси Стоян Якимов не е връчил разпореждането по ч. гр. дело No 36497 1 2012г., по описа на СРС и то все още стои в кориците на делото. Връчена е покана, която не отговаря на образеца по Наредба No 7.

Всички чси и до момента отказват, въпреки че им е поискано връчването на гореизброените документи, с което ме лишават от право на защита и ми нанасят непоправими вреди.

Уважаема госпожо Цачева,

Настоявам да разпоредите основна проверка върху оригиналите на делата, посочени в писмото от трима съвестни инспектори, като бъдат отстранени от проверката всички, които до момента са се произнасяли по подадените от мен жалби като недобросъвестни и пристрастни и за резултът от проверката бъда уведомен.

Уважаема госпожо Йоурова,

с настоящата жалба, която адресирам до всички заинтересовани страни, изисквам произнасяне спрямо правомощията на всички с цел установяване на обективната истина, извършените нарушения и предприемане на необходимите действия по тяхното премахване. Моля за съдействие от Ваша страна, тъй като българските институции не предприемат никакви действия с цел премахване на нарушенията, в това число Министерство на правосъдието и Камарата на частните съдебни изпълнители, както и Главният съдебен инспектор.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Писма на прокурор Занев от С3 Антикорупциякъм СГП до:

2. Писмо с изх. No BCC3089/04.05.2018г. от Висшия съдебен съвет,

писмо отговор с изх. No 9001092/16.04.2018г. от Председателя на СРС Ал. Ангелов

3. Писмо от CPC до ВКС с изх. No 9001211/23.04.2018г.

 

 

С уважение

Ивайло Илиев

Вашият коментар