ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

АПЕЛАТИВЕН СЪД …………

ОКРЪЖЕН СЪД …………

КОПИЕ до

Комисията по петиции към Европейския парламент

Европейската комисия

Европейския Омбудсман

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на достъп до обществена информация

от Д. П., Председател на сдружение ,,Солидарност‘‘

Адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘ №5, ет.3, оф.7

Тел. за връзка: 0876671109, 0888811264,

Mail:sdsolidarnost@gmail.com

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Моля на основание чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена информация, като ми отговорите на следните въпроси:

 

 1. По колко дела има направени отводи и самоотводи на съдии от ОС, поради това, че съдията е кредитополучател от банка, която е страна по делото по години от 2009г. до сега?
 2. Колко са делата от 2009г. до момента по години по чл. 435 от ГПК срещу съдебни изпълнители? Колко от тях са срещу ЧСИ и колко срещу ДСИ и колко от жалбите са уважени??
 3. Колко дела по производството по чл. 419 от ГПК има разгледани в ОС по години от 2009г. до сега и колко са уважени?
 4. Колко производства по чл. 407 от ГПК има заведени в ОС от 2009г. до сега по години и колко са уважени? Колко от жалбите са уважени?
 5. Колко искови производства има образувани в ОС по чл. 422 от ГПК от 2009г. до сега по години? Колко от жалбите са уважени?
 6. От 2009г. до сега, по колко дела ОС е констатирал, че заповедта по чл. 417/418 от ГПК все още не е връчена на длъжника?
 7. По колко дела по чл. 435 от ГПК съда е установил, че ЧСИ не е връчил съобщенията по делата, въз основа на разпореждане на съда по чл. 42, ал. 2 от ГПК?
 8. По колко дела, образувани по чл. 435 от ГПК има подадени молби за отмяна по чл. 303 от ГПК от 2009г. до момента по години?
 9. Колко преюдициални запитвания е отправил ОС до съда в Люксембург по заповедните производства и изпълнителния процес от 2009г. до момента по години?
 10. Колко спряни дела има в ОС, поради образувани тълкувателни дела на ВКС?
 11. Колко дела има в ОС оставени без движение повече от 6 месеца, към настоящия момент?
 12. Колко производства има по чл. 423 от ГПК от 2009г. до сега, разпределени по години? По колко от тях възраженията са уважени?
 13. Колко дела по ЗОДОВ има заведени в ОС от 2009г. до сега по години?
 14. Колко производства по чл. 441 от ГПК има заведени от 2009 до сега по години?
 15. Колко дела има заведени в съда за Нарушено право на ЕС от 2009г. до сега?
 16. Колко съдии има наказани по дисциплинарни производства от 2009г. до сега по години?

 

Същата информация ми е необходима във връзка с изслушването и разглеждането на Петиция №0514/2018г., Петиция №0063/17г., Петиция №1193/18г., Петиция № 0036/19г. което ще се проведе на 05.09.19г. в Европейския парламент.

Моля да получим желаната информация по електронен път на посочен от нас и-мейл адрес.

 

15.08.19г.                                                             С уважение…………………………

Гр. София                                                                                 /Д. П./

 

***

*****************************

 

ОТГОВОРИ от окръжните и апелативни съдилища:

 

 • от АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС

АС Бургас

***

*****************************

 

 • от АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА

АС ВАРНА

***

 • от АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

***

 • от АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

***

 • от АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

АС СОФИЯ

***

*****************************

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – БЛАГОЕВГРАД

***

 

 • от Окръжен съд – БУРГАС

ОС БУРГАС

***

 • от Окръжен съд – ВАРНА

 

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – Велико Търново

ОС Велико Търново

***

 • от Окръжен съд – ВРАЦА

ОС ВРАЦА

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – ГАБРОВО

ОС ГАБРОВО

***

 • от Окръжен съд – ДОБРИЧ

ОС ДОБРИЧ

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – КЪРДЖАЛИ

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – МОНТАНА

ОС МОНТАНА

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 

 • от Окръжен съд – ПЕРНИК

ОС ПЕРНИК

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – ПЛЕВЕН

Окръжен съд - Плевен ЗДОИ

***

 • от Окръжен съд – ПЛОВДИВ

ОС ПЛОВДИВ

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – СОФИЯ

 

***

 • от Окръжен съд – РУСЕ

***

 • от Окръжен съд – РАЗГРАД

Решение ОС - РАЗГРАД

***

 • от Окръжен съд – СМОЛЯН

С П Р А В К А

 към Решение № 3/26.08.2019г.

 на председателя на Окръжен съд – Смолян

 

Във връзка с Решение № 3/26.08.2019г. на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян за предоставен достъп до обществена информация с вх.№ 3597/19.08.2019 г. по описа на ОС – Смолян, Ви предоставяме следната информация по поставените от Вас въпроси:

 1. По колко дела има направени отводи и самоотводи на съдии от Окръжен съд – Смолян, поради това, че съдията е кредитополучател от банка, която е страна по делото по години от 2009г. до сега?

За посоченият от Вас период – 2009 г. до 31.07.2019 г., в Окръжен съд – Смолян има 1 бр. дело, по което има направен самоотвод на съдия от Окръжен съд – Смолян, поради това, че е кредитополучател от банка, която е страна по делото.

 1. Колко са делата от 2009 г. до момента по години по чл.435 от ГПК срещу съдебни изпълнители? Колко от тях са срещу ЧСИ и колко срещу ДСИ и колко от жалбите са уважени?
година общо в това число уважени срещу ЧСИ срещу ДСИ
2009г. 28 8 28
2010г. 28 5 28
2011г. 45 21 45
2012г. 65 9 65
2013г. 79 11 79
2014г. 66 8 11 55
2015г. 80 23 42 38
2016г. 85 20 54 31
2017г. 101 29 83 18
2018г. 86 45 75 11
01.01.2019г. – 19.08.2019г. 57 26 50 7

 

 1. Колко дела по производството по чл.419 от ГПК има разгледани в ОС по години от 2009г. до сега и колко са уважени?

Окръжен съд – Смолян не може да предостави данни по този въпрос, поради невъзможността да се генерира такава справка от масивите на деловодната програма.

 1. Колко производства по чл.407 от ГПК има заведени в ОС от 2009г. до сега по години и колко са уважени? Колко от жалбите са уважени?

Окръжен съд – Смолян не може да предостави данни по този въпрос, поради невъзможността да се генерира такава справка от масивите на деловодната програма.

 1. Колко искови производства има образувани в ОС по чл.422 от ГПК от 2009 г. до сега по години? Колко от жалбите са уважени?

 

година постъпили в това число уважени
2009г. 1 1
2010г. 10 6
2011г. 9 6
2012г. 9 4
2013г. 3 1
2014г. 19 12
2015г. 12 9
2016г. 10 7
2017г. 15 4
2018г. 7 3
01.01.2019г. – 19.08.2019г. 3 производствата не са приключили

 

 1. От 2009г. до сега, по колко дела ОС е констатирал, че заповедта по чл.417/418 от ГПК все още не е връчена на длъжника?

Окръжен съд – Смолян не може да предостави данни по този въпрос, поради невъзможността да се генерира такава справка от масивите на деловодната програма.

 1. По колко дела по чл.435 от ГПК съда е установил, че ЧСИ не е връчил съобщенията по делата, въз основа на разпореждане на съда по чл.42, ал.2  от ГПК?

Окръжен съд – Смолян не може да предостави данни по този въпрос, поради невъзможността да се генерира такава справка от масивите на деловодната програма.

 1. По колко дела, образувани по чл.435 от ГПК има подадени молби за отмяна по чл.303 от ГПК от 2009 г. до момента по години?

Окръжен съд – Смолян не може да предостави данни по този въпрос, поради невъзможността да се генерира такава справка от масивите на деловодната програма.

 1. Колко преюдициални запитвания е отправил ОС до съда в Люксембург по заповедните производства и изпълнителния процес от 2009г. до момента по години?

За посоченият от Вас период – от 2009г. до 31.07.2019 г., Окръжен съд – Смолян не е отправял преюдициални запитвания до съда в Люксембург по заповедни производства и изпълнителния процес.

 1. Колко спряни дела има в ОС, поради образувани тълкувателни дела на ВКС?

В Окръжен съд – Смолян има 3 бр. спрени дела до постановяване на акт по тълкувателно дело.

 1. Колко дела има в ОС оставени без движение повече от 6 месеца, към настоящия момент?

В Окръжен съд – Смолян няма дела оставени без движение повече от 6 месеца към настоящия момент.

 1. Колко производства има по чл.423 от ГПК от 2009г. до сега, разпределение по години? По колко от тях възраженита са уважени?

Окръжен съд – Смолян може да простави данни от масивите на деловодната програма за периода от 2016г. до 19.08.2019 г., а именно:

година Постъпили и разгледани
2016г. 9
2017г. 11
2018г. 8
01.01.2019г. – 19.08.2019г. 2

 

 1. Колко дела по ЗОДОВ има заведени в ОС от 2009 г. до сега по години?
година първоинстанционни дела по ЗОДОВ
2009г. 1
2010г. 1
2011г. 1
2012г. 1
2013г. 1
2014г. 1
2015г. 2
2016г. 2
2017г. 3
2018г. 3
01.01.2019г. – 19.08.2019г. 3

 

 1. Колко производства по чл.441 от ГПК има заведени от 2009г. до сега по години?

Окръжен съд – Смолян не може да предостави данни по този въпрос, поради невъзможността да се генерира такава справка от масивите на деловодната програма.

 1. Колко дела има заведени в съда за Нарушено право на ЕС от 2009г. до сега?

Окръжен съд – Смолян не може да предостави данни по този въпрос, поради невъзможността да се генерира такава справка от масивите на деловодната програма.

 1. Колко съдии има наказани по дисциплинарни производства от 2009г. до сега по години?

В Окръжен съд – Смолян няма наказани по дисциплинарни производства съдии за посоченият период – от 2009г. до сега.

 

 

……………/ п/……………….

Л. ………..Х………………..

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА

ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – Стара Загора

ОС Ст. Заора

***

 • от Окръжен съд – ХАСКОВО

— РАЗПОРЕЖДАНЕ:

ОС Хасково Заповед по ЗДОИ

— СПРАВКА:

ОС-Хасково

 

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – ЯМБОЛ

ОС Ямбол ЗДОИ

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 • от Окръжен съд – 

 

***

 

Вашият коментар