вт. ное. 12th, 2019

Устав на сдружението

УСТАВ

HA

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„СДРУЖЕНИЕ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – СОЛИДАРНОСТ“

 

Настоящият Устав урежда основните устройствени правила на сдружението с нестопанска цел „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“, гр. София, наричано в този Устав „Сдружението“, организацията на неговата дейност, правата, задълженията и Отговорностите на членовете, органите на управление.

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Чл. 2. Сдружението е доброволно, независимо, неполитическо и нерелигиозно сдружение на юридически и физически лица, което обединява своите членове на доброволни начала и се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за обединяване в усилията им в насоките, начертани от настоящия устав.

Чл. 3. Сдружението се създава за неограничен срок.

Чл. 4. Сдружението ще развива своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, законите на страната, европейското право, международните договори и други правни актове, по които Република България е страна, както ис разпоредбите на настоящия Устав.

Чл. 5. Сдружението ще съществува и работи под наименованието „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“,. Наименованието на Сдружението може да се превежда на други езици и да се изписва на латиница, както и да се изписва с абревиатура.

Чл. 6. Седалището на сдружението е в гр. София, ул. „Пиротска“ No5, ет. 3, оф. 7

Чл. 7. Адресът на управление на Сдружението е: гр. София, ул. „Пиротска“ No5, ет. 3, оф. 7 ;

Чл. 8. Сдружението има свой печат.

Чл. 9. Органи на Сдружението са: 1. Общо събрание. 2. Управителен съвет. 3. Председател.

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 10. Основните цели на Сдружението са, като осъществява дейности в обществена полза:

1. Организацията с нестопанска цел е създадена да защитава и разяснява правата на гражданите, поставени в положение на длъжници, вследствие на съдебната процедура – Заповедно производство, въведена в ГПК. Нашата мисия е да следим и осъществяваме гражданско наблюдение и коректив за точното прилагане на закона по отношение на заповедното производство, като излагаме разкрити от нас отклонения в правораздаването на обществено достояние и дискусия. Мисията ни е да оказваме помощ, съдействие и подкрепа на гражданите, като разпространяваме достъпна, всеобхватна и пълна информация за техните права. Да осигуряваме на пострадалите от неравнопоставеността в отношенията си с кредитори – банки, монополи, и други търговски структури с привилегировано положение от закона за събиране на вземания, с превъзхождащо финансово състояние и влияние, както и ЧСИ, възможност активно да търсят правата си и да разбират правилността на изпълнителнителните действия, осъществявана срещу тях навременно. Да осигуряваме обществена кампания за информираност, с предоставяне на материали с конкретни стъпки какво и как трябва да следи и проверява всеки длъжник по отношение на законосъобразността на провеждането Заповедното производство срещу него.

2. Да осъществяваме контакт и диалог на национално и международно ниво с други НПО, държавни институции и официални органи в ЕС, по отношение на инициативи за точното правоприлагане и налагането на ясни и разбираеми правила при прилагането на заповедното производство по отношение на длъжника. Да съдействаме за установяване на безспорното права на длъжника да се защити в Заповедното производство, съгласно основополагащите принципи в правото за равнопоставеност на страните, достъп до правосъдие, информираност и хуманност.

3. Да предприема действия за иницииране на законодателни промени относно оптимизиране на законодателството, регламентиращо отношенията им.

4. Сътрудничество, обучение, застъпничество и популяризиране на дейности като стимулира активна позиция и обществен диалог относно правата на длъжниците.

5. Нашето верую е, че правоприлагането на закона винаги трябва да бъде Свързано с висши човешки ценности и морала, всеки гражданин има право до хуманно и високо етично правосъдие. Нито едно човешко същество не трябва да бъде поставяно в унизително и оскърбително положение и потъпкване на човешкото достойнство, Изпълнителното производство следва да се прилага при съблюдаване на екзистенциални принципи за хуманност и морал.

 

ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 11. Сдружението ще осъществява своята дейност на базата на приети от Общото събрание направления за дейност и ще реализира своите цели със следните средства:

1. Установяване на контакти и активно участие в обмена на информация и опит с институции и организации в страната и чужбина със сходни цели и задачи.

2. обединяване на професионалните ресурси на членовете си и съдействие на българските граждани — длъжници в съдебните спорове с оглед защита на техните законови интереси.

3. Организиране и провеждане на семинари, работни срещи и конференции.

4. Изготвяне на становища, анализи, експертизи и предложения до държавни органи и институции по действащи нормативни актове, отнасящи се до дейността на сдружението с оглед на оптимизиране на законодателството в тази връзка.

 

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 12. Предмет на основна дейност на сдружението е:

1. Защита правата и интересите на длъжниците, чийто статус е придобит в резултат на потреблението на услуги, доставени от държавни, общински и частни търговски структури, кредити получени от кредитно-финансови институции – банки и др. Търговски монополи в страната с финансово превъзходство, при липса на равнопоставеност на страните и да се влияе от страна на потребителя при Изготвяне на договорните клаузи.

2. Подпомагане и информиране на финансовите длъжници в България за възможните законни действия за защита на правата им срещу нелоялни практики на фирми за събиране на задължения и съдебни изпълнители.

3. Подпомагане на държавните структури чрез участие на сдружението в работни групи, комисии, експертни съвети и други при изготвяне на законодателни инициативи, свързани с осъществяване на законодателството в Р България за преодоляване на актуалния дисбаланс в законовата регламентация на правата на кредиторите и длъжниците в ущърб на последните, в това число и доказани лоши практики, прилагани от органите и структурите осъществяващи функции по събиране на задълженията. 

 

V. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 13. (1) Предмет на допълнителна стопанска дейност на Сдружението, Свързана с основната дейност, при набиране на приходите за постигане на гореизброените цели е:

а) Организация на платени обучения, семинари и други форми, подпомагащи целите на Сдружението.

б) Разпространение на печатни издания.

в) Както и всяка дейност, свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона.

г) Изработване публикация и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целта на сдружението.

(2) Допълнителната стопанска дейност, извършвана от Сдружението се подчинява на действащото българско законодателство.

(3) Приходите от допълнителна стопанска дейност се ползват само за постигането на идеалните цели и за осъществяването на Свързаните с целите задачи на Сдружението.

(4) изпълнението и контрола върху извършената стопанска дейност се възлага на Управителния съвет

Чл. 14. Сдружението не разпределя печалба от стопанска дейност.

 

VI. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 15. Имуществото на сдружението се формира от:

1. Встъпителен и годишен членски внос, определен по размер на Общото събрание.

2. Субсидии, спонсорства, дарения и завещания в полза на Сдружението.

3. Средства, постъпили от непротиворечащи на идеалните цели на Сдружението дейности.

4. Приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Сдружението.

Чл. 16. Дейността на Сдружението се финансира от приходите, определени в Чл. 15 от Устава. Приходите на Сдружението могат да се ползват само за постигане на посочените в Устава цели.

Чл. 17. Начинът на изразходване на средствата на Сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство на 2/3 от членовете му.

Чл. 18. Управлението и разпореждането с банковите сметки на Сдружението се извършва от Председателя на Управителния съвет.

 

VII. ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 19. (1) Членовете на Сдружението дължат встъпителна вноска при възникването на членственото им правоотношение в размер на 5 лева, която се дължи веднъж за срока на членството им.

(2) Заплащането на встъпителната вноска става веднъж, в срок от един месец от датата на провеждане на заседанието на Управителния съвет, на което е взето решение за приемане на новия член.

(3) Членовете на Сдружението дължат годишна вноска, размерът на която се определя всяка година от Общото събрание на Сдружението.

(4) Заплащането на годишната вноска става наведнъж в срок до един месец от датата на провеждане на Общото събрание на членовете на Сдружението, с което се определя членския внос за текущата година.

(5) При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, Управителният съвет може с единодушно решение да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем, както и актуализира размера му ежегодно.

 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В Сдружение “Солидарност”

 

VIII. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 20. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членството в сдружението е индивидуално и колективно.

(3) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което е взело решение за членство по предвидения в закона ред.

(4) Членовете на Сдружението могат да членуват в други Сдружения, стига същите да не осъществяват противоречаща на целите на Сдружението идеи.

(5) При Председателя се води книга на членовете на Сдружението по ред и форма, определени от Управителния съвет.

(6) Не могат да бъдат членове на Сдружението лица, които: a. са непълнолетни или са поставени под запрещение (пълно или ограничено). б. Извършват дейност или споделят и защитават идеи, противоречащи на целите на Сдружението. В. са осъждани с наказание лишаване от свобода за умишлени престъпления и не са реабилитирани.

(7) Учредителите на Сдружението са негови членове по право.

Чл. 21. (1) Индивидуален член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно, български физическо лице, което е готово да съдейства за изпълнение на Основните цели на Сдружението, приема и спазва Устава на Сдружението, изпълнява решенията на неговите органи и плаща редовно членския си внос.

(2) Колективен член на Сдружението може да бъде всяко българско юридическо лице, чрез упълномощен за това представител, което е готово да съдейства за изпълнение на основните цели на Сдружението, приема и спазва Устава на Сдружението и плаща редовно членския си внос.

(3) Членството не може да бъде прехвърлено от едно лице на друго.

Чл. 22. (1) Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба, придружена с декларация от кандидата, че приема Устава и целите на Сдружението.

(2) Молбата се адресира до Председателя на Сдружението.

(3) Молбата се разглежда на първото заседание на Управителния съвет след получаването на молбата.

(4) Управителният съвет взема с мнозинство 2/3 от своите членове решение за приемане на нов член.

Чл. 23. Всеки член на Сдружението има право: 1. Да участва в дейността на Сдружението.

2. Да участва в заседанията на общото събранре а Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, да взема отношение по всички обсъждани въпроси и да гласува при вземането на решения. Всеки член има право на един глас.

3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението.

4. Да прави предложения и жалби, отнасящи се до дейността на Сдружението и членските му права.

5. Да участва във всички инициативи, които Сдружението организира.

6. Да получава текуща информация от ръководството на Сдружението по всички Въпроси, отнасящи се до дейността на Сдружението,

7. Да представя и защитава свои лични идеи и инициативи, свързани с дейността на Сдружението, пред Управителния съвет и Общото събрание.

8. Да напуска Сдружението при спазване на установената за целта процедура.

9. Да се ползва от дейността и имуществото на сдружението.

Чл. 24. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да спазва Устава и други вътрешните актове на Сдружението, както и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

2. Да работи активно за осъществяване на целите и задачите на Сдружението.

3. Да участва в дейността на Сдружението и да посещава редовно заседанията на Общото събрание.

4. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението.

5. Да съдейства за организационното и финансово укрепване на Сдружението и да утвърждава престижа на Сдружението в страната и чужбина.

6. Да опазва имуществото на Сдружението.

7. Да плаща редовно членския си внос и да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на УС по чл.21, ал.5 от Този Устав.

8. Да не уронва с поведението си дейността и доброто име на Сдружението.

9. Да си сътрудничи с останалите членове на основата на толерантност, добронамереност и уважение.

Чл. 25. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

а) по собствено желание на члена на Сдружението. В този случай той уведомява с писмена молба Управителния съвет;

б) при изключването му от Сдружението;

в) при смърт, съответно прекратяване юридическото лице на колективен член;

г) при поставяне под запрещение;

д) при прекратяване на Сдружението; е) при неплащане на две редовни и последователни вноски на членския внос.

(2) Прекратяването на членството в случаите на буква „б“ от предходната разпоредба се извършва с решение на Управителния съвет, а в останалите случаи Членственото проваоотношение се прекратява автоматично.

Чл. 26. Изключването от Сдружението се предприема спрямо член, който:

1. Системно и/ или грубо нарушава Устава или решенията на Сдружението.

2. Отклони финансови средства не по предназначение.

3. Злоупотреби с финансовите средства за осъществяване на цели, противоречащи на тези на Устава.

4. Използва името на Сдружението за осъществяване на цели, противоречащи на тези на Устава.

5. Не спазва решенията на органите на Сдружението.

6. Не изпълнява задълженията си по чл. 24 от Устава.

7. Бъде осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление.

8. Уронва авторитета на Сдружението.

Чл. 27. (1) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му.

(2) Решението за изключване се взема в присъствието на предложения за изключване член на Сдружението, който се уведомява писмено за заседанието на Управителния съвет, на което ще се разглежда въпроса. В случай, че той не може в заседанието, което разглежда неговото положение, той може да депозира писмени обяснения, които следва да бъдат разгледани и преценени преди вземането на решението. Ако предложения за изключване е бил редовно уведомен, но не се яви на заседанието и не представи писмени обяснения, неговото положение може да се разглежда в негово отсъствие.

(3) Решението може да се обжалва с писмо до общото събрание в 14-дневен срок от узнаването му. Общото събрание може в случай на обжалване да отмени или потвърди изключването.

Чл. 28. При прекратяване на членството, имуществените вноски и дарения остават в полза на Сдружението.

Чл. 29. (1) Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задължението на членовете си и членовете на Сдружението не носят отговорност за неговите задължения.

(2) За задълженията на Сдружението, членът отговаря до размера на направените от него имуществени вноски, предвидени сустава и приетите въз основа на него решения на общото събрание.

 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО В Сдружение “Солидарност”

 

ІХ. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

Чл. 31. Общите събрания биват редовни и извънредни.

Чл. 32. Редовни Общи събрания се свикват от Управителния съвет всяка година. Точната дата и дневния ред на общото събрание се обявява в сайта на Сдружението на членовете не по-късно от 15 дни преди датата на провеждането му.

Чл. 33. При важни и неотложни случаи, както и при поискване на 1/10 от членовете на Сдружението се свиква извънредно Общо събрание, Събранието се свиква от Управителния съвет с писмена покана до членовете не по-късно от 5 дни от датата на събранието. При отказ на Управителния съвет, събранието се свиква от Районния съдия.

Чл. 34. Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от членовете на Сдружението.

Чл. 35. Ако в предварително известеният час не се набере необходимия кворум, заседанието на общото събрание се отлага с 1 час по-късно и се провежда независимо от броя на явилите си. В този случай не могат да се вземат решения по въпроси, които не са оповестени предварително в дневния ред.

Чл. 36. (1) Общото събрание взима решения с мнозинство 4 плюс един от присъстващите членове.

(2) За промяна на устава, за прекратяване на Сдружението или сливане, реорганизиране, участие в сродни организации в страната и в чужбина, решенията се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите с право на глас, присъстващи на събранието,

(3) Решението си общото събрание взема с явно гласуване, освен ако предварително с мнозинство от 2/3 от присъстващите с право на глас е решило по Някои от въпросите гласуването да е тайно.

. Решенията за избор на Управителен съвет и за председател на Управителния съвет се вземат с тайно гласуване.

Чл. 38. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени не могат да се вземат решения.

Чл. 39. в Общото събрание всеки член има право на един глас, включително и Колективните членове.

Чл. 40, Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговият съпруг, неговите низходящи и възходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство по втора степен.

Чл. 41. Общото събрание на Сдружението има следните компетенции :

1. Избира и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

2. По предложение на Управителния съвет одобрява вътрешни правила за работа на Сдружението.

3. Обсъжда и приема годишния отчет на управителния съвет.

4. Приема бюджета на Сдружението за приходите и разходите.

5. По свой почин или по искане на някой от членовете отменя противоуставни и нецелесъобразни решения на Управителният съвет

6. Гласува резолюции, декларации, обръщения към държавни органи, учреждения и организации в изпълнение на целите на Сдружението.

7. Изменя устава на Сдружението.

8. Взема решение за сливане, вливане, реорганизиране, участие в сродни организации, включително и за прекратяване на Сдружението. 9. Определя размера на встъпителния членски внос и членския внос, както и начина му на отчитане.

 

Х. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 42. Управителният съвет на Сдружението е в състав най-малко от петима членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години.

Чл. 43. Управителният съвет на Сдружението има следните правомощия:

1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.

7. Определя адреса на Сдружението.

8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 44. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя веднъж на три месеца по предварително определен дневен ред, съобщен на членовете му с писмена покана най-малко седем дни преди датата на заседанието.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

Чл. 45. Заседанието на Управителния съвет се счита за редовно, ако присъстват 2/3 от членовете на Управителния съвет.

Чл. 46. Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с мнозинство от две трети от присъстващите членове. 

 

XI. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 47. Председателят на Сдружението е член по право на Управителния съвет.

Чл. 48. Сдружението се представлява от неговия Председател, а в негово отсъствие от посочен от него заместник измежду членовете на Управителния съвет.

Чл. 49. Председателят на сдружението има следните компетенции:

1. Представлява и подписва сдружението в отношенията с трети лица.

2. Свиква управителния съвет и ръководи заседанията.

3. Ръководи и организира дейността на управителния съвет.

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 50. Сдружението се прекратява при следните условия:

1. С решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

2. с решение на окръжния съд при условията и основанията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. (1) Всяко известие или покана, предвидени в този Устав, трябва да бъде дадено в писмена форма.

(2) Съответните адреси за връчване на съобщенията и известията, ще бъдат адресите посочени в книгата на членовете. Всеки от членовете може с писмено уведомление до Председателя да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия за него.

(3) Известяване може да се извърши чрез изпращането му с препоръчана поща, по факс или по имейл. Всяко вършено известни ще се смята предадено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде Получено.

Чл. 52. За всичко неуредено с този Устав намират приложение разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 53. Всяка отделна разпоредба на този Устав е самостоятелна и независима от другите разпоредби и нейната невалидност или нищожност не влече невалидността и нищожността на другите разпоредби.

Чл. 54. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на Сдружението проведено на 25.09.2018 г. и е подписан от учредителите.

 

 

Устав на Сдружение СОЛИДАРНОСТ