21/04/2021

Изграждат информационна система на съдебното изпълнение

Обществена поръчка за изграждането на информационна система на съдебното изпълнение обяви Министерство на правосъдието. Прогнозната стойност на проекта е  205 166 лв. без ДДС.

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на анализ на информационните системи, ползвани от държавните и частните съдебни изпълнители в България при организация на служебния архив и изготвяне на анализ на действащите информационни системи за съдебно изпълнение в най-малко седем страни членки на ЕС, свързани с принудителното изпълнение и на взаимодействието помежду им; проектиране, изграждане, тестване и внедряване на Информационна система на съдебното изпълнение и осигуряване на гаранционна поддръжка за период от 36 месеца, след приемане в експлоатация на системата; обучение за работа със системата и организиране и провеждане на форум за публично представяне на Информационна система на съдебното изпълнение.

Всеки участник в процедурата  следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 200 000 лева, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Предложеният от участника екип трябва да включва най-малко ръководител, бизнес анализатор, софтуерен архитект, програмист – минимум двама, експерти бази данни и двама юристи. Крайният срок за подаване на оферти е до 8 април.

 

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар