23/04/2021

Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/;

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия

Издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието и председателя на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, обн., ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г.

Раздел I

Общи положения      

Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат условията и редът, при които органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) оказват съдействие на съдебните изпълнители при изпълнение на техните функции, в съответствие с правомощията, определени от действащото законодателство.

(2) Всички действия, предприети в изпълнение на тази инструкция, се осъществяват при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за достъп, събиране, съхранение, използване и разкриване на информация, съдържаща лични данни или представляваща държавна или служебна тайна.      

Чл. 2. Съдействието по тази инструкция се осъществява от органите на Национална служба “Полиция” (НСП).      

Чл. 3. (1) Общото ръководство и контрол на организацията при оказване на съдействие по реда на тази инструкция се осъществява от главния секретар на МВР, директора на дирекция “Съдебна дейност” при Министерството на правосъдието и председателя на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

(2) Оперативното ръководство на организацията по оказване на съдействие се осъществява от директора на НСП.

(3) На териториално ниво въпросите по организацията на съдействието се решават между директорите на областните дирекции “Полиция” (ОДП), ръководител на съдебно-изпълнителна служба/административен ръководител на районен съд и представител на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители на съответната територия.      

Чл. 4. Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители уведомява дирекция “Миграция”, ОДП и СДП за всяка промяна в регистъра на частните съдебни изпълнители и помощник-изпълнителите в 7-дневен срок.      

Чл. 5. За подобряване на организацията по оказване на съдействие Национална служба “Полиция” (НСП), Министерството на правосъдието и съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители организират съвместни форми на обучение, семинари, курсове и други дейности за повишаване квалификацията на служителите, за обмяна на опит и периодични работни срещи между директора на НСП, директора на дирекция “Съдебна дейност” при Министерството на правосъдието и Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Раздел II

Условия и ред за оказване на съдействие      

Чл. 6. Органите на НСП оказват съдействие на съдебните изпълнители при осъществяване на техните правомощия в случаите на:

 1. получена информация, даваща достатъчно основания на съдебния изпълнител да предполага, че принудителното изпълнение ще бъде възпрепятствано и няма да може да се осъществи по законоустановения ред и/или с оглед характера и естеството на изпълнението;
 1. настъпили условия, събития и факти, които възпрепятстват непосредственото осъществяване на функциите на съдебните изпълнители.

   

Чл. 7. (1) Съдействието по чл. 6, т. 1 се осъществява по писмено искане (приложение № 1) на съдебния изпълнител до началника на районното полицейско управление (РПУ), на чиято територия се извършва съответното изпълнително действие.   (2) В искането се посочват:

 1. номерът на изпълнителното дело;
 2. страните по изпълнителното дело;
 3. изпълнителното действие;
 4. името, регистрационният номер и районът на действие на съдебния изпълнител/съдебно-изпълнителна служба и телефон за връзка;
 5. адресът на местоизпълнението.

(3) В случаите, когато следва да се вземат допълнителни мерки от организационен характер с участието на по-голям брой полицейски служители, в искането задължително се предоставя допълнителна информация за изпълнението и обстоятелствата, които го препятстват.

(4) Въз основа на постъпилото и регистрирано по съответния ред искане компетентният орган на МВР разпорежда оказването на съдействие.

(5) В случаите, когато на мястото на изпълнението възникнат обстоятелства, препятстващи непосредственото му извършване, разпореждане за съдействие може да се издаде и въз основа на регистрирани по съответния ред устни съобщения.      

Чл. 8. При необходимост от оказване на съдействие с място на изпълнение в определена зона на отговорност искането по чл. 7 се отправя до съответната регионална гранична служба или районно управление “Транспортна полиция”.

Раздел III

Условия и ред за предоставяне на информация във връзка с изпълнителното производство      

Чл. 9. По писмено искане на съдебния изпълнител съответната ОДП/СДП, обслужваща района му на действие, предоставя актуална информация за лицата, имащи отношение с изпълнителното производство относно:

 1. постоянен и/или настоящ адрес;
 2. последно преминаване през ГКПП на страната;
 3. наложени принудителни административни мерки по Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

    Чл. 10. (1) По писмено искане на съдебния изпълнител “Пътна полиция” при ОДП/СДП в срок до 24 часа предоставя информация за наличието на регистрация на моторни превозни средства (МПС), респективно данните по нея за посочените длъжници.

(2) В неотложни случаи писмената информация с подпис и печат от “Пътна полиция” се предоставя незабавно на съдебния изпълнител, подал писменото искане, като вторият екземпляр от нея с името, длъжността и подписа на получателя се архивира към преписката.      

Чл. 11. Уведомленията от съдебния изпълнител за налагане на запор върху МПС се регистрират незабавно от “Пътна полиция” при ОДП/СДП.

Раздел IV

Условия и ред за прилагане на принудителните административни мерки по ЗБДС и ЗЧРБ      

Чл. 12. (1) По писмено искане на съдебния изпълнител (приложения № 2 и 3) директорът на съответната ОДП/СДП, обслужваща района на действие на съдебния изпълнител, налага принудителните административни мерки, предвидени в разпоредбите по чл. 75, т. 4 и чл. 76, т. 3 ЗБДС.

(2) Писменото искане на съдебния изпълнител следва да бъде придружено с два попълнени екземпляра (червен и син) на “Карта с данни за наложена принудителна административна мярка спрямо български гражданин по ЗБДС” (карта обр. ЗП – 003).

(3) След налагането на принудителната административна мярка директорът на ОДП/СДП писмено уведомява съдебния изпълнител, поискал нейното налагане, като му връща синия екземпляр на “Карта с данни за наложена принудителна административна мярка спрямо български гражданин по ЗБДС” (карта обр. ЗП – 003).

(4) Формулярите на “Карта с данни за наложена принудителна административна мярка спрямо български гражданин по ЗБДС” (карта обр. ЗП – 003) се осигуряват чрез координирани действия между директорите на ОДП/СДП, ръководител на съдебно-изпълнителна служба/административен ръководител на районен съд и председателя на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

(5) След отпадане на обстоятелствата, наложили постановяването на принудителната административна мярка, съдебният изпълнител изпраща писмено искане (приложение № 4) до директора на ОДП/СДП за отмяна на мярката и връща синия екземпляр от “Карта с данни за наложена принудителна административна мярка спрямо български гражданин по ЗБДС”. Директорът на ОДП/СДП писмено уведомява съдебния изпълнител за отмяната на принудителната административна мярка.

(6) В искането за налагане на принудителна административна мярка се посочват:

 1. номерът на изпълнителното дело;
 2. името, ЕГН и адресът на страните по изпълнителното дело;
 3. съдът, издал изпълнителния лист, датата на издаването му и номерът на гражданското дело;
 4. името, регистрационният номер, районът на действие на съдебния изпълнител/съдебно-изпълнителна служба и телефонът за връзка;
 5. видът и размерът на вземането;
 6. наличието или липсата на имущество, което покрива задължението;
 7. наличието или липсата на обезпечения.

    Чл. 13. (1) По писмено искане на съдебния изпълнител (приложение № 5) директорът на дирекция “Миграция” или директорът на съответната ОДП/СДП, обслужваща района на действие на съдебния изпълнител, налага принудителната административна мярка, предвидена в разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 2 ЗЧРБ.

(2) След налагането на принудителната административна мярка директорът на дирекция “Миграция” или директорът на ОДП/СДП писмено уведомява съдебния изпълнител, поискал нейното налагане, като му изпраща синия екземпляр на карта образец ПВЧ – 007.

(3) След отпадане на обстоятелствата, наложили постановяването на принудителната административна мярка, съдебният изпълнител изпраща писмено искане (приложение № 6) до директора на дирекция “Миграция” или директора на ОДП/СДП за отмяна на мярката и връща синия екземпляр от карта образец ПВЧ – 007. Директорът на дирекция “Миграция” или директорът на ОДП/СДП писмено уведомява съдебния изпълнител за отмяната на принудителната административна мярка.

(4) В искането за налагане на принудителна административна мярка се посочват:

 1. номерът на изпълнителното дело;
 2. името, ЕГН и адресът на взискателя по изпълнителното дело;
 3. името, датата на раждане, гражданството, адрес и други данни (ЛНЧ, ЕГН, номер на национален паспорт и т. н.) на длъжника;
 4. съдът, издал изпълнителния лист, датата на издаването му и номерът на гражданското дело;
 5. името, регистрационният номер, районът на действие на съдебния изпълнител/съдебно-изпълнителна служба и телефонът за връзка;
 6. видът и размерът на вземането;
 7. наличието или липсата на обезпечения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на тази инструкция условия, събития и факти, които възпрепятстват непосредственото осъществяване на функциите на съдебните изпълнители, са такива обстоятелства, при възникването на които принудителното изпълнение не може да се осъществи по законоустановения ред, което налага незабавно съдействие от полицейските органи.
 • 2. За целите на тази инструкция “съдебен изпълнител” е частен съдебен изпълнител или държавен съдебен изпълнител.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 3. Тази инструкция се издава на основание чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи във връзка с чл. 15 и 16 от Закона за частните съдебни изпълнители и чл. 155, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.

                                                                                                                                                                     Приложение № 1

по чл. 7, ал. 1

  Изх. № ……/…. г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН   ДО НАЧАЛНИКА
  ИЗПЪЛНИТЕЛ:   НА РПУ — …………………..
  РЕГ. № …………………………..   ГР. ……………………….
  РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ:
  ОКРЪЖЕН СЪД — …………………….
  ИЗП. ДЕЛО № ………………………
  На основание чл. 15 от Закона за частните съдебни изпълнители и чл. 6, т. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия моля за Вашето разпореждане да ми бъде оказано съдействие на дата ………………………. в … ч. за извършване на принудителни действия ………………………………………………………………………………………………… на адрес ………………………………………………………………..Горепосоченото изпълнително дело № ………………………………………… е образувано по молба на ……….от гр. ………. с ЕГН/ЕИК ………….. срещу длъжника ……………………. от гр. ………….. с ЕГН/ЕИК: ………… за ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

Допълнителна информация: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН
  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………..
  (име, подпис и печат)
  ИЗХ. № ……../…….. г.
  МИНИСТЕРСТВО   ДО
  НА ПРАВОСЪДИЕТО   НАЧАЛНИКА НА
  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН   РПУ — ……………………..
  ИЗПЪЛНИТЕЛ   ГР. ……………………….
  ПРИ РАЙОНЕН СЪД
  ГР. ………………………………..
  ИЗП. ДЕЛО № ………………………..
  На основание чл. 155, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и чл. 6, т. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебните изпълнители при изпълнение на техните правомощия моля за Вашето разпореждане да ми бъде оказано съдействие на дата……… в …….. ч. за извършване на принудителни действия …………. ……………………………………………………………………….. на адрес…………………………………………………………………Горепосоченото изпълнително дело № ………………………………………… е образувано по молба на ……………….. от гр. ……….. с ЕГН/ЕИК …….. срещу длъжника ………………………. от гр. ………. с ЕГН/ЕИК: ………. ………………………………………….. за ……………………….. ………………………………………………………………………..

Допълнителна информация: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………..
  (име, подпис и печат)

                                                                               Приложение № 2

по чл. 12, ал. 1

  Изх. № ……/…. г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕГ. № …………………….. РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ: ОКРЪЖЕН СЪД — ………………. ИЗП. ДЕЛО № …………………   ДО ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” — ГР. …………………………….
  Господин Директор, На основание чл. 15 от Закона за частните съдебни изпълнители и чл. 12, ал. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 75, т. 4 от Закона за българските документи за самоличност моля за Вашето разпореждане да не се разрешава напускането на страната, респективно да не се издават паспорт и заместващите го документи за преминаване на държавната граница на лицето: ………………………………………………(име, презиме, фамилия и ЕГН) …………………………………………………………………………

с постоянен адрес: ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………

Горепосоченото изпълнително дело № ……….. е образувано по молба на ………… …………………………………………………………………………

(име, ЕГН/ЕИК) …………………………………………………………………………

с постоянен адрес: ……………………………………………………….. …………………………… въз основа на изпълнителен лист от ………….. 20…г., издаден от …… съд по гражданско дело №………… срещу длъжника ………………………………… (име) за плащане на издръжка в размер на ……………………………………… лв.

Длъжникът не е представил надлежно обезпечение за събирането на сумата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ЗП—003—1 бр.

  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН
  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………..
  (име, подпис и печат)
  ИЗХ. № ……………../……….. г.
  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД   ДО ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” — ГР. ……………………………..
  ГР. …………………………….
  ИЗП. ДЕЛО № ……………………..
  Господин Директор,
  На основание чл. 155, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и чл. 12, ал. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 75, т. 4 от Закона за българските документи за самоличност моля за Вашето разпореждане да не се разрешава напускането на страната, респективно да не се издават паспорт и заместващите го документи за преминаване на държавната граница на лицето:……………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия и ЕГН) ………………………………….

с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………….

Горепосоченото изпълнително дело № …………………………………………. е образувано по молба на ………………………………………………………………………………………………. (име, ЕГН/ЕИК) ………………………………………………………………………… с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………….. въз основа на изпълнителен лист от ………. 20… г., издаден от …………….. съд по гражданско дело № ………… срещу длъжника ………………………………………………………………………… (име) с постоянен адрес: ……………………………………………………….. за плащане на издръжка в размер на ……………………………………… лв.

Длъжникът не е представил надлежно обезпечение за събирането на сумата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ЗП—003—1 бр.

  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………….. (име, подпис и печат)

      Приложение № 3

по чл. 12, ал. 1

  Изх. № ……/…. г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН   ДО ДИРЕКТОРА
  ИЗПЪЛНИТЕЛ:   НА ОБЛАСТНА
  РЕГ. № ……………………….   ДИРЕКЦИЯ
  РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ:   “ПОЛИЦИЯ” —
  ОКРЪЖЕН СЪД — …………………   ГР. ………………………..
  ИЗП. ДЕЛО № ……………….. ..
  Господин Директор,
  На основание чл. 15 от Закона за частните съдебни изпълнители и чл. 12, ал. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 76, т. 3 от Закона за българските документи за самоличност моля за Вашето разпореждане да не се разрешава напускането на страната, респективно да не се издават паспорт и заместващите го документи за преминаване на държавната граница на лицето: ………………………………………………………………..
  (име, презиме, фамилия и ЕГН)
  …………………………………………………………………………….
  с постоянен адрес: ……………………………………………..
  …………………………………………………………………………….
  Горепосоченото изпълнително дело № ……………… е образувано по молба на ………
  …………………………………………………………………………….
  (име, ЕГН/ЕИК)
  …………………………………………………………………………….
  с постоянен адрес:  ………………………………………………………….. въз основа на изпълнителен лист от ………. 20 … г., издаден от …….. съд по гражданско дело № …………. срещу длъжника ………………………………….
  (име)
  с постоянен адрес: ………………………………………………………….. ………………………………….. за плащане на задължения в големи размери ……….. лв. и не е представил надлежно обезпечение за събирането на сумата.
ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ЗП—003—1 бр.
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН
  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………
  (име, подпис и печат)
  Изх. № ……/…. г.
  МИНИСТЕРСТВО   ДО ДИРЕКТОРА
  НА ПРАВОСЪДИЕТО   НА ОБЛАСТНА
  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН   ДИРЕКЦИЯ
  ИЗПЪЛНИТЕЛ   “ПОЛИЦИЯ” —
  ПРИ РАЙОНЕН СЪД   ГР. …………………….
  ГР. ………………………………..
  ИЗП. ДЕЛО № ……………..
  Господин Директор,
  На основание чл. 155, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и чл. 12, ал. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 76, т. 3 от Закона за българските документи за самоличност моля за Вашето разпореждане да не се разрешава напускането на страната, респективно да не се издават паспорт и заместващите го документи за преминаване на държавната граница на лицето: …………………………………………………………………
  (име, презиме, фамилия и ЕГН)
  …………………………………………………………………….
  с постоянен адрес: …………………………………………………..
  …………………………………………………………………….
  Горепосоченото изпълнително дело № ……………… е образувано по молба …………………………………………………………………..
  (име, ЕГН/ЕИК)
  …………………………………………………………………….
  с постоянен адрес: ……………………………………………………
  ………………………….. въз основа на изпълнителен лист от ………. 20… г., издаден от ……… съд по гражданско дело № …… срещу длъжника …………
  …………………………………………………………………….
  (име)
  с постоянен адрес: …………………………………………….. за плащане на задължения в големи размери ………………. лв. и не е представил надлежно обезпечение за събирането на сумата.
ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ЗП—003—1 бр.
  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
  ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………
  (име, подпис и печат)

 

Приложение № 4

по чл. 12, ал. 5

Изх. № ……/…. г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕГ. № ……………………… РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ: ОКРЪЖЕН СЪД — ……………….. ИЗП. ДЕЛО № ………………….   ДО ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” — ГР. ………………………..
  Господин Директор,
По повод наше искане изх. №…………. и на основание чл. 15 от Закона за частните съдебни изпълнители и чл. 12, ал. 5 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. ……., т. …… от Закона за българските документи за самоличност с Ваша заповед № ……………………………………………………………
  е наложена принудителна административна мярка на лицето: …………………… ………………………………………………………………………
  (име, презиме, фамилия и ЕГН)
  ………………………………………………………………………
  с постоянен адрес: ……………………………………………………..
  ………………………………………………………………………
изразяваща се в забрана лицето да напуска територията на Република България, респективно забрана да не се издават паспорт и заместващите го документи за преминаване на държавната граница.
  Моля, цитираната принудителна административна мярка да бъде отменена, поради ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..,което води до отпадане на условията за нейното налагане.
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………….
  (име, подпис и печат)
  ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ЗП—003—1 бр.
  ИЗХ. № ………../ ……. г.
  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. …………………………… ИЗП. ДЕЛО № ……………..   ДО ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” — ГР. …………………….
  Господин Директор,
  По повод наше искане изх. №………….. и на основание чл. 155, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и чл. 12, ал. 5 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. …, т. … от Закона за българските документи за самоличност с Ваша заповед №…………….е наложена принудителна административна мярка на лицето:….. ……………………………………………………………………
  (име, презиме, фамилия и ЕГН)
  ……………………………………………………………………
  с постоянен адрес: …………………………………………………
  ……………………………………………………………………
  изразяваща се в забрана лицето да напуска територията на Република България, респективно забрана да не се издават паспорт и заместващите го документи за преминаване на държавната граница.
  Моля, цитираната принудителна административна мярка да бъде отменена, поради …………………………………………………………………… …………………………………………………………………..,което води до отпадане на условията за нейното налагане.
  ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ЗП—003—1 бр.
  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН
  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………..
(име, подпис и печат)

 Приложение № 5

по чл. 13, ал. 1

  Изх. № ……/…. г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕГ. № ………………….. РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ: ОКРЪЖЕН СЪД — ……………. ИЗП. ДЕЛО № ………………   ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ” (ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ”— ГР. ………………..)
     Господин Директор, На основание чл. 15 от Закона за частните съдебни изпълнители и чл. 13, ал. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България моля за Вашето разпореждане да бъде наложена принудителна административна мярка—забрана за напускане на Република България на лицето: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (име, дата на раждане, ЛНЧ/ЕГН, гражданства) с адрес: ……………………………………………………. …………………………………………………………….Горепосоченото изпълнително дело № …………………………….. е образувано по молба на лицето: ………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (име, ЕГН/ЕИК) с постоянен адрес: …………………………………………… въз основа на изпълнителен лист от ……………………/…… г., издаден от …………………… съд по гражданско дело № ……… срещу длъжника: ……………………………………………………………………………………………………………. (име, дата на раждане, ЛНЧ/ЕГН, гражданства) с адрес: ……………………………………………………. ……………………………………………………………. за плащане на задължения в големи размери ………………. лв. и не е представил надлежно обезпечение за събирането на сумата.
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………. (име, подпис и печат)
Изх. № ……/….г.
  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ……………………. ИЗП. ДЕЛО № ……………..   ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ” ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” ГР. ……………….
  Господин Директор, На основание чл. 155, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и чл. 13, ал. 1 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България моля за Вашето разпореждане да бъде наложена принудителна административна мярка—забрана за напускане на Република България на лицето: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (име, дата на раждане, ЛНЧ/ЕГН, гражданства) с адрес: ……………………………………………………. ……………………………………………………………. Горепосоченото изпълнително дело № …………………………….. е образувано по молба на лицето: ………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (име, ЕГН/ЕИК) с постоянен адрес: …………………………………………… ……………………………………………………………. въз основа на изпълнителен лист от …………. 20 …… г., издаден от ………………….. съд по гражданско дело № ……………… срещу длъжника: ……………………………………………… ……………………………………………………………. (име, дата на раждане, ЛНЧ/ЕГН, гражданства) с адрес: ……………………………………………………. ……………………………………………………………. за плащане на задължения в големи размери ……………….. лв. и не е представил надлежно обезпечение за събирането на сумата.
  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………….. (име, подпис и печат)

 Приложение № 6

по чл. 13, ал. 3

  Изх. № ……/…. г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕГ. № ………………….. РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ: ОКРЪЖЕН СЪД — ……………. ИЗП. ДЕЛО № ………………   ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ” (ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” — ГР. …………………….)
  Господин Директор, По повод наше искане изх. №……../……г. и на основание чл. 15 от Закона за частните съдебни изпълнители и чл. 13, ал. 3 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България с Ваша заповед № …../….г. е наложена при­нудителна административна мярка на лицето: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (име, дата на раждане, ЛНЧ/ЕГН, гражданства) с адрес: ………………………………………………………………………………….,изразяваща се в забрана лицето да напуска територията на Република България. Моля, цитираната принудителна административна мярка да бъде отменена, поради …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………… което води до отпадане на условията за нейното налагане.

ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ПВЧ-007-1 бр. (син)

  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………….. (име, подпис и печат)
    Изх. № ……/….г.
  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. ……………………. ИЗП. ДЕЛО № ……………..   ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ” ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЛИЦИЯ” ГР. …………………….
  Господин Директор, По повод наше искане изх. №……./….г. и на основание чл. 155, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт и чл. 13, ал. 3 от Инструкция № Iз-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България с Ваша заповед № …../….г. е наложена принудителна административна мярка на лицето: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (име, дата на раждане, ЛНЧ/ЕГН, гражданства) с адрес: …………………………………………………….……………………………………………………………, изразяваща се в забрана лицето да напуска територията на Република България. Моля, цитираната принудителна административна мярка да бъде отменена, поради …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………,

което води до отпадане на условията за нейното налагане.

ПРИЛОЖЕНИЕ: карта обр. ПВЧ-007-1 бр. (син)

  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………….. (име, подпис и печат)

Вашият коментар