ЕДНО МАЛКО ПОСТИЖЕНИЕ!!!

(ЕДИН СЪД СЕ СЪГЛАСЯВА С МЕН когато на практика ТВЪРДЯ, макар и с други думи, ЧЕ ДРУГ СЪД ЛЪЖЕ И ЗЛОУПОТРЕБЯВА СЪС СЪДЕБНАТА СИ СЛУЖЕБНА ВЛАСТ)
.
При искане за нищожност на Заповед по ГПК, чл.410 дело СРС устан.гр.д. №22808/образ.11.04.2017г.по.иск.молба. СРС вх. №2007671/11.04.2017, при 43-ти състав на СРС, предходено от заповедното дело СРС запов.ч.гр.д.№74661/2016г.образув.21.12.2016г., при 43-ти състав на СРС, (Заповедта по него по чл.410 от ГПК е от 17.01.2017г.) делото все още НЕ може да се започне и дори да се администрира, като исковата молба все още не ми се изпраща, за отговор.


ГРАДСКИЯ съд се прави на ударен с тухла по главата, но пък Апелативния го освежи с мокър парцал и му отмени отказа на правосъдие:

Вижте по делото САС гр.д. №4176/2017г.: http://194.12.227.30/…/69…/dacc6441240b1213c225830c000a82d0…

Определение 3299 от 26.10.2018г. – по-долу съм дал пълния му текст.

Следете и делото на СГС за частните жалби:

Частно гражданско дело (В) 15439 от 2017г. По новия ГПК Гражданско отделение ГО ЧЖ I състав
1101 Заявления по чл. 410 ГПК

Разпореждане за образуване от 29.11.2017г.
Образувано на 29.11.2017г. по Частна жалба
Входящ документ 159840 от 28.11.2017г.
Първоинстанционно Гражданско дело 22808/2017г. CОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 43 с-в

Входящ № 164277 от 5.12.2017г. – Молби
Жалбоподател Р.И.С.

Междувременно точно по същата заповед от 17.01.2017г. (забележете колко време съм ги затруднил, а те е трябвало да не се бавят толкова, т.е. – ,,затруднението” не се дължи на мен, а на тях самите) за изпълнение бях ходил да искам нейн препис от САС по указания на ВАС за представяне по ВАС а.д. 2519/2016г. (http://www.sac.government.bg/…/fdc827e417d7f6b7c22580d60029…).

Дали пък няма да съм първият, на когото ще отхвърлят Заповедта по ГПК, чл.410 само и само да нямам правен интерес по делото ВАС а.д. 2519/2016г. и да не мога да им разруша схемата със заповедното производство, така, че да могат да продължават да държат всички освен мен в робство, какво мислите?

Определение

№ 3299
гр. София, 10/26/2018 г.

АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 8 състав, в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНКА АНГЕЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР МАШЕВ
ЗЛАТИНА РУБИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Рубиева ч.гр.д. № 4176 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 – чл.279 от ГПК.
Образувано е по частна жалба, вх. №81080 от 11.06.2018г. /по вх. регистър на СГС/, подадена от Р. И. С. срещу разпореждане №16524 от 15.05.2018г. по описа на СГС, ГО, 1 състав.
В частната жалба са развити подробни доводи за порочност на обжалваното разпореждане. Прави се искане апелативният съд да го отмени като неправилно и незаконосъобразно.
Апелативен съд – София, в настоящия си състав, след като съобрази данните по делото, намира за установено следното:
Частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.
Разгледана по същество е основателна.
С разпореждане № 9741 от 19.03.2018г. тричленен въззивен състав на СГС, ГО, е оставил без движение частните жалби, с които е бил сезиран като въззивна инстанция. В мотивната част на определението въззивният състав е приел, че определението на СРС от 27.02.2017г. е влязло в законна сила, поради което не ставало ясно частна жалба вх.№ 3008669/06.02.2017г. и молба вх.№ 3010885/14.02.2017 г. срещу кой съдебен акт се отнасят. По отношение на частната жалба с вх.№ 1028510/10.04.2017 г. също е приел, че не ставало ясно при положение, че определението на СРС от 27.02.2017г не подлежи на обжалване какво твърди частният жалбоподател. С разпореждането съдът е указал на частния жалбоподател да отстрани констатираните нередовности, като го е предупредил, че при неизпълнение частните жалби ще бъдат върнати. В указания 1-седмичен срок частният жалбоподател е депозирал молба, но въззивният съд е приел, че със същата не се изпълняват указанията на състава, поради което с обжалваното разпореждане №16524 от 15.05.2018г. еднолично е върнал, на основание чл. 262, ал.2, т.2, вр. с чл. 260, т.3 и 4, вр. с чл. 275, ал.2 ГПК, частните жалби.
Настоящият състав намира, че във всяка една от частните жалби, с които е бил сезиран въззивният състав, частният жалбоподател изрично е посочил кой акт на първостепенния съд обжалва, а именно: 1. В частна жалба с вх. № 3008669/06.02.2017г., е посочено, че се иска, на основание чл. 253 ГПК, да бъде отменена заповедта за изпълнение, издадена на 17.01.2017г., прави се искане по реда на чл. 248 ГПК да бъде изменена издадената заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК в частта за разноските, както и по чл. 251 ГПК се прави искане за нейното тълкуване; както и че същата се обжалва в частта за разноските, както и че се прави искане да бъде отменено влязло в сила решение /заповед/ извън частта за разноските. В частна жалба вх.№ 3010885/14.02.2017г. се поддържа твърдение, че заповедта за изпълнение, издадена на основание чл. 410 ГПК, е нищожна, като се прави искане да бъде обявена нейната нищожност, както и да бъде спряно производството по ч.гр.д. № 74661/2016г.; В частна жалба с вх.№ 1028510/10.04.2017г. е посочено, че същата е подадена срещу определение №47690/27.02.2017г. по описа на СРС. От изложеното следва, че в частните жалби, с които е бил сезиран въззивният състав, частният жалбоподател е посочил кой съдебен акт обжалва и какво е искането към съда. Посочил е и в какво, според него, се изразява порочността на обжалваните актове. Но дори и да не беше посочил конкретни доводи, то въззивната инстанция е длъжна да провери изцяло правилността на обжалвания акт независимо от оплакванията, тъй като горестоящата инстанция действа при условията на „пълен въззив“ – т.е. служебно се произнася по правилността на акта. При това положение въззивният състав не е следвало да дава указания да частния жалбоподател да уточни кой съдебен акт обжалва и в какво се състои порочността, а е следвало да се произнесе по допустимостта, евентуално основателността на подадените частни жалби, като акта, с който следва да извърши това, е определение в тричленен състав.
Поради изложеното обжалваното разпореждане е неправилно и следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на състава, за да се произнесе по частните жалби, с които е сезиран, като прецени тяхната допустимост, евентуално основателност.
Мотивиран от горното, Апелативен съд-София, ГО, 8 състав

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане №16524 от 15.05.2018г. по описа на СГС, ГО, 1 състав.
ВРЪЩА делото на СГС, ГО, 1 състав за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно мотивите на настоящото определение.
Определението не подлежи на обжалване.

 

Жалбоподател Румен И. С.

Вашият коментар