ИСКАНЕ  ЗА ОТВОД  на всички съдии в СГС от Ивайло Илиев по дела по Заповедното производство (чл.410 и чл.417)

До: Главния прокурор

До: Председателя на ВКС

До: Председателя на Народното събрание

До: Представляващия ВСС

До: Председателя на ЕК

До: Президента на Република България

До: Омбудсмана на Република България

До: Европейския парламент по Петиция 1193/18 г.

До: Европейския Парламент по Петиция 0063/17 г. и Петиция 0514/18 г.

До: Еврокомисар Вера Йоурова и Механизма за сътрудничество и проверка

До: Венецианската Комисия

До: Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и Комисията по правни въпроси към Народното събрание

До: Теодора Точкова – главен съдебен инспектор

До: Министъра на правосъдието

До: Камарата на частните съдебни изпълнители

До: Посолствата на страните от ЕС в България и посолството на САЩ

До: Медии

До: Софийски градски съд по ЧЖ с вх. № 2416/ 04.09.2019 по описа на ЧСИ Георги Николов с вх. №923

ДО: Административния ръководител на СГС по

 

ИСКАНЕ  ЗА ОТВОД

   на всички съдии от СГС

 

От Ивайло Павлов Илиев, като управител на „Метропол- М“ ЕООД,

с ЕИК 121243679,

гр. София, ул. „Пиротска“ №5, ет. 3, оф. 7;

тел. за връзка: 0888811264

и-мейл: sdsolidarnost@gmail.com

Госпожи и господа съдии от СГС,

С настоящото искане на основание чл.26, ал.1, т.6 от ГПК настоявам за отвод от разглеждане на делото на всички съдии от СГС поради предубеденост, пристрастност, отказ от правосъдие, евентуално престъпление спрямо правосъдието и прикриване на системни нарушения на съдиите от СРС по разглеждане на заповедните производства. Аргументите ми за това са следните:

Още 2016 г. прокурор от СЗ „Антикорупция към СГП е констатирал, че масово в СРС не се издават отделни съдебни актове – разпореждания по заповедните производства и книжата по заповедните дела със заповедите за изпълнение не се връчват от съда и ЧСИ, което води до невалидност на изпълнителните ми дела, образувани при частните съдебни изпълнители. Такава нищожност съществува и по ИД № 022/2019 г. на ЧСИ Георги Николов. Подробна аргументация за нищожността на неиздадените съдебни актове е изложена в приложената ви жалба – искане и настоявам подробно да се запознаете с нея. Същата жалба обхваща и бездействието на съдии от СГС, които до момента гледат дела в производствата по чл. 419, чл.422, чл.435 от ГПК по заповедните производства и отказват да констатират, че СРС не издава отделни актове по чл.410 и чл.417 от ГПК, което прави издадените заповеди за изпълнение нищожни, а целия изпълнителен процес невалиден.   До момента при СГС са завеждани десетки хиляди дела по тези производства и на принципа на случайното разпределение на делата, не съществува вероятност съдия от СГС да не е разглеждал такова дело. След като съдиите от СГС не са обявили до момента нито една заповед за изпълнение за нищожна, то у мен остава убеждението, че всички съдии умишлено не изпълняват задълженията си по чл.269 от ГПК да се произнесат по валидността и допустимостта на самите заповеди (а те са в болшинството си нищожни като издадени без процесуално и материално основание). Това е видно от стотиците дела, качени на сайта на СГС и нито едно не е завършвало с обявяване на нищожност на заповед за изпълнение. Това е показател за еднаквост в непознаването на закона и КРБ, ПЕС и ХОПЕС или е умишлено прикриване на незаконните действия на съдиите от СРС по заповедните производства.

Понеже защитната ми теза в жалбата ми срещу постановлението за възлагане е, че изпълнителното ми дело № 022/ 2019, на ЧСИ Георги Николов е опорочено до невалидност поради това, че е образувано с невалидно съдебно изпълнително основание – невлязъл в сила изпълнителен лист и заповед, която не е връчена нито от ЧСИ, нито от съда и удостоверено това връчване по изискуемия от закона начин и че самата заповед за изпълнение е нищожна, то настоявам за отвода на всички съдии от СГС. Настоявам делото да бъде гледано от безпристрастен и компетентен съд, равен по ранг със СГС от съдии, които познават и прилагат правото на ЕС в пълен обем и са преминали през курс за Европейско право.

С настоящето искане запознавам и другите посочени институции, които са заинтересовани от еднаквото и точно прилагане на закона, КРБ, ПЕС и ХОПЕС към всички граждани на Европейския съюз. Тази порочна практика и анархия в заповедното производство и изпълнителния процес в България трябва категорично да бъде преустановена и справедливостта да бъде водеща в решенията на съда.

При условията на евентуалност, ако някой съдебен състав не си направи самоотвод, то настоявам делото да бъде спряно и да се направи запитване до съда на ЕС по въпроса: „трябва ли да се издават отделни съдебни актове, освен заповедта за изпълнение и допустимо ли е част от разпорежданията да бъдат „инкорпорирани“ в заповедта за изпълнение след като към тях няма мотиви?“.

Противоречивата практика на съда да издава / не издава разпореждания в заповедното производство може да бъде преодоляна от запитване до Съда на ЕС след като ВКС и ВСС не са констатирали това уеднаквили практиката.

С невалидни изпълнителни дела вече са отнети имоти на дружествата ми за милиони левове на цени много под пазарните и настоявам за отвода на всички и други съдии, които не са констатирали нищожност на издаваните заповеди за изпълнение на парични задължения въз основа на документ по чл.417 от ГПК по гледаните от тях дела.

Оставам с надежда, че в българските окръжни съдилища все още има компетентни, безпристрастни и познаващи европейското право съдии, които ще разгледат делата ми и ще отсъдят по съвест. Правото на ЕС е наднационално и трябва да се прилага дори да е в противоречие с тълкувателните решения на ВКС.

София,                                                                        С уважение:……………………………….

26.09.2018 г.                                                                                       /Ивайло Илиев/

***

ИСКАНЕ ЗА ОТВОД НА ВСИЧКИ СЪДИИ

 

***

ЖАЛБА / СИГНАЛ относно становище на ВКС и ИВСС

***

 

Вашият коментар