23/04/2021

ИСКОВА МОЛБА за запрещение (поради невменяемост) на ДСИ / ЧСИ

ИЗТЕГЛИ в WORD от ТУК!

 

 

ДО ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ……………..

Копие до Комисията за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика към НС

Копие до Комисия по правни въпроси към НС

Комисията по петиции към ЕП във връзка с Петиция № ……/………г.

 

 

ИСКОВА МОЛБА

 

От И. П. И.,

(управител на „…………….“ ЕООД, с ЕИК …………………,  „…………….“ ООД, с ЕИК ………………., „………………….“ ЕООД, с ЕИК …………………. и „………….“ ООД, с ЕИК …………………………..)

с адрес за кореспонденция:

гр. С………, ул. „П……..“ №…., ет. …, оф. ….;

тел. за връзка: 0888…………….

и-мейл: i…………………m@gmail.com

 

Срещу Г. С……., Държавен съдебен изпълнител, район на действие РС ……………….

Адрес: ……………………………………….

правно основание: чл. 336 – 340 от ГПК или алтернативно чл. 229 от ГПК, чл. 270 от ГПК

 

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖНИ СЪДИИ,

 

С настоящата искова молба се обръщам към вас с искане за поставяне под запрещение на лицето Г. С….., изпълняваща функциите на държавен съдебен изпълнител, район на действие Районен съд – ……….. .

Считам, че ответницата е лице, което не разбира действията си и не може да ръководи постъпките си. Имам основателни съмнения, че при лицето Г. С…. е налице болестно състояние, което засяга интелекта, психиката и волята, като това болестно състояние се е отразило върху възможността на лицето да осъзнава действията и волеизявленията си.

За да бъде поставен под запрещение, страдащият от слабоумие или душевна болест трябва да не може да се грижи за своите работи. Т.е. той не може да възприема разпорежданията на правната норма, респ. не може да контролира действията си. Смятам, че точно за такова състояние става въпрос при ДСИ Г. С… Същата не е в състояние да изпълнява функциите си на държавен съдебен изпълнител, тъй като не възприема по адекватен начин възложените й правомощия, води изпълнителните си дела в пълен разрез с всички законоустановени правни норми, като извършва тежки закононарушения. Това обстоятелство може да се дължи на два факта: или ДСИ С…… страда от психическо разстройство, което не й позволява да разбира действията си и да ръководи постъпките си или алтернативно извършва всички тези закононарушения напълно умишлено.

И в двата случая аз съм потърпевш от действията на ответницата, тъй като съм длъжник по изпълнителни дела, образувани от нея и търпя от незаконосъобразните й действия материални и морални щети.  ДСИ Г. С……. трябва да познава закона и Европейското право и в своята дейност трябва да ги спазва безпрекословно като зачита основно и правата на набедените за длъжници по водените срещу тях изпълнителни дела.

Най-важното от техните действия е да образуват изпълнителните дела с валидни съдебни изпълнителни основания. Това обаче може да стане само чрез възлагане от съда съдебният изпълнител да бъде връчител на съобщенията по заповедното производство, за да може длъжникът да се защити срещу евентуално незаконно изпълнително основание и само след това да води законосъобразно изпълнително дело срещу него.  Като не изпълнява съвестно своите задължения, а извършва множество драстични нарушения ДСИ С……… действа или като умишлено лишава мен и представляваните от мен дружества, или като недееспособно лице, което не осъзнава своите действия и последствуята от тях, не само по отношение на мен, но и по отношение на стотиците изпълнителни дела, които води и срещу множеството други длъжници.

Воденето на изпълнителните дела срещу представляваните от мен дружества бяха прехвърлени на ДСИ С………. от ЧСИ В. Т……… Впоследствие ДСИ С……… не е изпълнила своите задължения относно проверката на изпълнителните дела образувани от ЧСИ Т……, за да установи множеството закононарушения извършени от частния съдебен изпълнител и е продължила изпълнителни действия по същите дела без валидно правно основание. Отказите на съда и прокуратурата да спазват закона не са основание за оневиняване действията на ЧСИ Томова и последващите действия на ДСИ С……..

ЧСИ В. Т………… е водила срещу мен изпълнителни дела, които са в грубо нарушение на закона, като по-конретно имам предвид следното:

 

В качеството ми на управител на „…………..“ ЕООД, „……………….“ ООД, „……………“ ЕООД и  …………“ ООД получих на 19.02.2019г. от ЧСИ Т……… 4 броя покани за доброволно изпълнение по изп. дело № ……………, с взискател „…………………. банка“ АД. При получаване на четирите покани за доброволно изпълнение установих сериозни несъответсвия в документите, същите не съдържат законоизискуеми реквизити, при което е наличие тежко опорочаване на целия изпълнителен процес, което вероятно се дължи на умишлени действия от нейна страна с цел облагодетелстване.

 

Съмненията ми са породени от следното:

 1. Покана за доброволно изпълнение с изх. № ……./……….г. до „…………….“ ЕООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № …../………г. до „……………“ ООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № …./……г. до „…………..“ ЕООД и Покана за доброволно изпълнение с изх. № ……/…………….г. до „…………….“ ООД, не е по образеца, утвърден в Наредба № 7, чл. 3, т. 1, приложение 21 – липсват цели пасажи от изискуемото й съдържание, като без тях същата представлява нищожно съобщение, което не поражда правни последици.

Поканата до длъжника има законоустановена форма, регламентирана в Приложение № 21 към чл.3 т.1 от Наредба № 7 по чл. 55 от ГПК от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК . Тази форма е задължителна и ако тя  не е спазена се счита, че длъжникът не е уведомен за започналото срещу него изпълнително производство. В тази връзка Ви прилагам съответният образец на поканата за доброволно изпълнение, утвърден с Наредба № 7, да се сравни съдържанието й с това на поканите, изпратени от ЧСИ Т……….и да се види какви фрапантни разминавания има. Липсата на цели пасажи в получените от мен покани е изключително тежко нарушение на закона от нейна страна, което не поражда правни последици за мен и се счита, че поканата изобщо не ми е връчена.

 1. По изпълнителните дела липсват доказателства за извършване на надлежното връчване от страна на предходния ЧСИ В……. Т…….. на 4 броя разпореждания, които трябва да бъдат издадени от заповедния съд и по двете изпълнителни дела, а именно:

–     Разпореждане за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение

–     Разпореждане за допускане незабавно изпълнение на заповед за изпълнение на парично задължение

–     Разпореждане за издаване на Изпълнителен лист

–     Разпореждане по чл. 42, ал. 2 от ГПК за връчване на съобщенията от ЧСИ,

При връчването на четирите броя покани за доброволно изпълнение липсва подлежащият на принудително изпълнение акт – разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на заповедта за изпълнение, като по този начин изп. дело е образувано в нарушение на чл. 426 от ГПК.

 1. Не са ми връчили Заповедите за изпълнение и те все още се намират в кориците на гр.д. № ……./2……г., 29 състав, на СРС и гр.д. № …./2……г., 24 състав, на СРС, както и по гр.д. № …../2……г. 29 състав на СРС. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417-418 от ГПК, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й.  В самият образец на поканата за доброволно изпълнение, утвърден с Наредба № 7 е посочено, че „ на основание чл. 428, ал. 1, изречение второ от ГПК Ви каня в двуседмичен срок от връчване на настоящата покана с приложена ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, да изпълните доброволно задължението си.“

Първо, изобщо не са ми връчили заповедите за изпълнение, второ, този абзац е премахнат от самата покана за доброволно изпълнение. Въпросът ми в този случай е на какво основание ЧСИ Т…… си позволява да премахва цели абзаци от утвърдения с Наредба № 7 образец на поканата, кой й дава такива правомощия?

На следващо място, Ви прилагам Определение № ……/……… на ВКС, ТК, I отделение, постановено по ч.т.д. № 274/2015г., в което изрично се урежда въпросът за връчването на заповедта за изпълнение, ведно с поканата за доброволно изпълнение, а именно: „С оглед изложеното, настоящият състав дава следния отговор на поставения въпрос: Срокът за възражение срещу издадена заповед за изпълнение по чл.417 ГПК тече от връчването й на длъжника от съдебния изпълнител, на което не се приравнява, нито връчването на поканата за доброволно изпълнение, в която е посочена заповедта за изпълнение, страните и задължението, без заповедта да е приложената към поканата, нито подаването на молба за издаване на препис от заповедта за изпълнение.“

 1. Четирите броя покани не са връчени с разпореждането, въз основа, на което са издадени самите заповеди, което от своя страна се явява нарушение по чл. 418, ал. 5 и чл. 428 от ГПК. Не е удостоверено със съобщение-разписка връчването, съгласно чл. 55 от ГПК, Наредба № 7, чл. 2, т. 20 и не е върната поканата на заповедния съд за удостоверяване на получаването й на съответната дата.
 2. По изп. дела липсва също така разпореждания по чл. 42, ал. 2 от ГПК, с което районният съдия изрично разпорежда съобщенията да се връчват от съдебен изпълнител, като по този начин същите превишават правомощията си и самоуправстват.
 3. По всички дела на ЧСИ В. Т…………… липсват издадени разпореждания или постановления за образуване на изпълнително дело с мотиви, номер, дата, диспозитив, подлежи ли на обжалване и пред кой съд, което до момента не ми е представено, за да мога да го обжалвам.
 4. Липсват също така постановление за възлагане на разноски по изпълнителните дела.
 5. Образуваните изп. дела № …../2……г. при ЧСИ Т……. и последващото ги новообразувано изп. дело № …./ ……….г.. при ДСИ Г. С.  е по недействителен дълг, тъй като половината от него вече е погасен при извършеното разпределение още от 2…….г. по изп. дело № ……/2……..г. по описа на ЧСИ Р. М……, с район на действие СГС, а се претендира цялата сума по издадения изпълнителен лист, което е противозаконно.
 6. Изпратени са покани за доброволно изпълнение с идентично съдържание и до четирите дружества, като се претендира една и съща сума към всяко едно дружество в нарушение на ЗЗД – поръчителите отговарят само със сумата несъбрана от дружеството кредитополучател „……………..“ ЕООД. По този начин се търси четворно един и същ дълг – взискателят не е определил правилно претенцията си към всяко едно дружество поотделно. Още повече, че спрямо три от дружествата изпълнителният лист е изгубил своята сила.
 7. В Покана за доброволно изпълнение с изх. № ……./……………..г. до „………………..“ ООД не е определено срещу кои имоти се насочва изпълнението за погасяване на дълга съгласно чл. 449, ал. 2 от ГПК – същите имоти не са описани по номера, площ, граници и съседи.
 8. В Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………/……………. до „……………“ ЕООД е наложена възбрана върху имот, собственост на дружеството ми без да е посочена дата, на която ще бъде извършен опис, което е нарушение по чл. 449 от ГПК.
 9. ДСИ С………….. е насрочила публична продан на имот на представляваното от мен дружество преди да бъде изготвена оценка по обжалваната от мен такава на ЧСИ В. Т……………. Същото е противозаконно и ме лишава от правото на справедлива цена на имота изнесен на публична продан.
 10. Насрочила е публична продан, след като е изтекъл срокът за подаване на искане за извършване на публична продан от страна на взискателя.

Доказателствени искания:

 

 1. Моля да бъде допусната съдебна експертиза, която да установи дали текстът на документа „покани за доброволно изпълнение“, както следва: Покана за доброволно изпълнение с изх. № …./…………..г. до „…………………….“ ЕООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № ……/…………..г. до „…………………………“ ООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………/…………г. до „……………..“ ЕООД и Покана за доброволно изпълнение с изх. № ……. /………..г. до „……………..“ ООД по изп. дело № …../2……г. на ЧСИ В. Т………., е налице подправен или заличен текст, както и какво е било съдържанието на заличения текст.
 2. Моля да бъде допусната съдебна експертиза, която да установи дали текстът на документа „покани за доброволно изпълнение“, както следва: Покана за доброволно изпълнение с изх. №…../…………………..г. до „………………“ ЕООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. №………/…………….г. до „………….“ ООД, Покана за доброволно изпълнение с изх. №……./……………….г. до „…………………“ ЕООД и Покана за доброволно изпълнение с изх. № …………/……………….г. до И. И. като ФЛ, по изп. дело № …../2….г. на ЧСИ В. Т., е налице подправен или заличен текст, както и какво е било съдържанието на заличения текст.
 3. Моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, която да установи размерът на задълженията по изпълнителното дело като главница, лихви и разноски, както и размерът на постъпленията по предходно изп. дело с № …../2……г. на ЧСИ Р. М. и разпределението им по изпълнтелния лист и отбелязването на същите по него.
 4. Моля да бъдат изискано в заверен препис копията на заповедните дела на Софийски районен съд съответно ч.гр.д. № ……../2…….г.  и 29 състав и ч.гр.д. № ……/2……г. 24 състав и ч.гр.д. № ……./2….г. 29 състав

 

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖНИ СЪДИИ,

Моля да постановите съдебно решение, с което:

1/ Да признаете за установено:

 1. Липсата на писмени мотивирани разпореждания на заповедния съд, издадени по частни граждански дела, които са устни и съответно нищожни:
 • ч.гр.д. № ……../2010г. на СРС, 29 състав,
 • ч.гр.д. № ……../2011г. на СРС, 29 състав,
 • ч.гр.д. № ……./2010г. на СРС, 24 състав,
 1. Наличието на манипулация в изготвените и подписани от ответното ЧСИ:

По изп. дело № ………/2…….г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………/13.02.2019г. до „…………….“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………/13.02.2019г. до „……………….“ ООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ……../13.02.2019г. до „………………..“ ЕООД и
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ……../13.02.2019г. до „………………..“ ООД

По изп. дело № ……../2……..г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № …………/14.09.20…..г. до И. И…….. като ФЛ,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………../22.11.20…..г. до „………………..“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………../22.11.20…..г. до „……………………“ ООД

2/ Да прогласите нищожността на образуването на изпълнителни дела поради:

 • Нищожност на издадените от заповедния съд Заповеди за изпълнение и ИЛ поради липса на издадено предходно по хронологичен ред писмено мотивирано разпореждане на заповедния съд, както и на разпорежданията, с които се допуска незабавното изпълнение на издадените заповеди за изпълнение, разпорежданията за издаване на изпълнителни листове, както и разпореждането по чл. 42, ал. 2 от ГПК ЧСИ да бъде връчител на съобщенията по ГПК.

3/ Да прогласите нищожността на извършените от ответното ЧСИ изпълнителни действия, поради нищожност на изготвените, подписани и изпратени ни от ЧСИ по изп. дела:

По изп. дело №………./2018г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………./13.02.2019г. до „………………………“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………/13.02.2019г. до „………………………….“ ООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………/13.02.2019г. до „………………………..“ ЕООД и
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………/13.02.2019г. до „…………………………..“ ООД

По изп. дело № …………/2011г.

 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………../14.09.2011г. до И. И. като ФЛ,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………../22.11.2011г. до „………………………..“ ЕООД,
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № …………./22.11.2011г. до „…………………………“ ООД и
 • Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………../22.11.2011г. до „…………………………“ ЕООД,

изпълнени чрез незаконна манипулация – премахване на текст от задължителния образец текст, който е утвърден от Министъра на правосъдието и наличен в образец № 21 към Наредба № 7 от 22.02.2008г.

чл. 229, ал. 1 ГПК – Съдът спира производството, т. 5 от ГПК „Когато при разглеждане на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от които зависи изходът от гражданския спор“.

Уважаеми окръжни съдии,

От фактите изложени до тук правя извод, че ДСИ С……………….. или не разбира, че така съсдадената ситуация в заповедното производство и в изпълнителното такова водено от ЧСИ Т……………. представлява изцяло опорочен процес до степен на нищожност или тя умишлено прикрива действията на ЧСИ Т………….. и съзнателно продължава изпълнителните действия по гореописаните дела. В първата хипотеза можем да направим още две подразделения: че ДСИ С…………… не познава добре процесуалния закон и прилагането му или че същата страда от заболяване, в следствие на което не може да разбира свойството и значението на действията си и да ръководи постъпките си. Втората хипотеза сочеща умишлени действия на ДСИ С…………… по прикриване на ЧСИ Т……………… отностно незаконосъобразните й действия и съзнателно продължаване на неправомерно прилагане на закона и изпълнителните действия носи наказателна отговорност за ДСИ С…………….., която при евентуално изключване на първата следва да бъде реализирана.

С оглед на всичко гореизложено, моля във връзка с резултатите от експертизите и на основание чл. 229, ал. 1 – Съдът спира производството, т. 5 от ГПК „Когато при разглеждане на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от които зависи изходът от гражданския спор“ и след като проверите фактите, изложени от нас и извършените незаконосъобразни действия от страна на ЧСИ В. Т. и последващата липса на проверка и контрол от ДСИ Г. С., да прецените основателността на искането за спиране на делото и ако се открият престъпни обстоятелства да спрете делото и да сезирате прокуратурата или при липса на такива, то на основание незаконосъобразните десйтвия на ЧСИ Т………. и последващата липса на проверка и контрол от ДСИ Г. С., да постановите решение, въз основа на ясни и непротиворечиви законови норми и правото на Европейския съюз, то моля да прогласите недееспособността на същото лице ДСИ Г. С., заемащо отговорно служебно положение с обществено значение и засягащо правата на хиляди граждани като предприемете действия и издадете актове, следващи се по закон.

Моля да постановите съдебно решение, с което да поставите ответницата ДСИ Г. С. под пълно или ограничено запрещение, съобразно заключението на приетата СПЕ. Като в този случай Ви моля едновременно с прогласяване недееспособността на същото лице да сезирате Камарата на ЧСИ и Министъра на правосъдието за заличаването на същата като ДСИ за да бъдат предпазени от незаконните действия  множество други граждани.

Приложения:

 1. Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………………../14.09.2011г. по изп. д. № ……../2011г. до И. И. като ФЛ,
 2. Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………………/22.11.2011г. по изп. д. № ……./2011г. до „………..“ ЕООД,
 3. Покана за доброволно изпълнение с изх. № …………………/22.11.2011г. по изп. д. № ……../2011г. до „………………………..“ ООД и
 4. Покана за доброволно изпълнение с изх. № ………………./22.11.2011г. по изп. д. № ………../2011г.  до „………………………“ ЕООД,
 5. Образец на Покана за доброволно изпълнение утвърдено по чл. 55 от ГПК, Наредба №7, чл. 3, т.1
 6. Определение № 356/22.06.2015г. на ВКС, ТК, I отделение, постановено по ч.т.д. № 274/2015г.

 

 

……………..2019г.                                                                 С уважение…………………….

Гр. С……….                                                                                                  /И. И……../

 

 

 

ИЗТЕГЛИ в WORD от ТУК!

Вашият коментар