22/04/2021

Каква е погасителната давност при кредитната карта

В рубриката „Съветите на юриста“ ви предлагаме ви консулти по актуални теми от практиката на адвокат Станимир Стоев.
Тя е свързана основно с търговски спорове и правоотношения в сферата на дейност на търговските банки и техните клиенти, предоставяне на консултации по въпроси, свързани с кредитиране, проблемни кредити, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства.
Адвокат Стоев е готов да отговаря на читателски въпроси. Задавайте ги на електронни пощи analizi_s@abv.bg. и stanimir.stoev@gmail.com.

–––––––––––––––

В една от предходните статии бях споменал, че ще отделя специално внимание на погасителната давност при кредитни карти, за разлика от останалите видове кредити.
При издаване и ползване на кредитна карта банката отпуска определен с договора лимит /определена парична сума/, като клиентът може да ползва каквато иска част от нея /или цялата/. Той е длъжен периодично /обикновено ежемесечно/ да погасява цялата или част от усвоената сума, респективно – да ползва в следващия месец погасената сума отново. Налице са следователно отделни месечни вземания в полза на банката, чийто размер е поставен в зависимост от усвоената от картодържателя сума през предходния месец. В случая имаме не предоставяне на определена сума, която се връща разсрочено на вноски /както е при останалите видове кредит/, а периодично отпускане и погасяване на определен кредитен лимит, което по същество представлява „периодично плащане” /така наречения „револвиращ кредит“/.
Характерно за периодичните плащания е, че длъжникът трябва да престира /плаща/ нееднократно в даден период от време, като е ирелевантно /без значение/ как е определен интервалът от време – по дни, седмици, месеци, години, с изтичането на който настъпва изискуемостта на задължението.
За да бъде едно задължение периодично по смисъла на чл. 111, б.“в“ ЗЗД /Закона за задълженията и договорите/ е без значение дали размерът на отделните периодични плащания е еднакъв или различен. Обединяващо е, че всички периодични плащания имат за свой източник един и същ правопораждащ факт /в този смисъл е и Тълкувателно решение № 3/18.05.2012 г. по тълкувателно дело № 3/2011 г. на ОСГТК на ВКС/.
Цитираният текст от ЗЗД от своя страна урежда кратката – тригодишна – погасителна давност, приложима именно при кредитните карти, за разлика от общата петгодишна давност /приложима при другите видове кредити/.
Откога започва да тече погасителната давност при неплащане на дължимата сума при кредитните карти?
За разлика от другите видове кредити, при които настъпването на предсрочната изискуемост е обусловено не само от обективната предпоставка – неплащане на вноските, но и от субективна предпоставка – банката да е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем, т.е. – да е изпратила уведомление до длъжника, че, поради неплащане на определени вноски, обявява кредита за предсрочно изискуем.
При договорите за издаване на кредитна карта обикновено е предвидено предсрочната изискуемост да настъпва автоматично – при неплащане /нереволвиране/ на една или повече вноски, като настъпването на предсрочната изискуемост не е обусловено от предприемането на конкретни действия от страна на  банката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и уведомяване на длъжника по него.
В заключение може да се каже, че при кредитните карти погасителната давност обикновено е тригодишна, като тя започва да тече от момента, в който в договора е уговорено, че автоматично настъпва т.нар. предсрочна изискуемост, като не е необходимо банката да уведомява клиента за това. От тази стандартна хипотеза може да съществуват и изключения – например да е уговорено, че банката следва да уведоми длъжника нарочно за настъпване на предсрочна изискуемост на дължимите суми, респективно – това да е и моментът, в който започва да тече погасителната давност за предприемане на съответните съдебни действия за събирането на просроченото вземане.
Важно е също така да се знае, че всякакви напомнителни и заплашителни писма не прекъсват давността. Последната се прекъсва единствено с предпремане на съответните съдебни действия.

 

Източник: standartnews.com

Вашият коментар