22/04/2021

Молба за издаване на копие от цялото дело

ДО
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ПО ГД № ……………./ ………..Г,
СЪСТАВ ……..

 

М О Л Б А

от……………………………………………………………………………………………………………………
/ име, презиме, фамилия/
телефон: ……………………………………………….. ел.поща: ………………………………………..
В качеството ми на ………………………………………………………………………… по делото.

 

 

Уважаема/и г-жо/ г-н съдия,

Моля, да ми бъде разрешено да получа препис от:…………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….

ПРИЛАГАМ:
Вносна бележка за платена държавна такса;
Пълномощно;
/ако е представено на по-ранен етап, с оглед бързина на процедурата, моля, при подаване на молбата в деловодство,

посочете къде се намира по делото, а именно на стр. …….., том ………… /

 

 

Дата: ……………….. г.                                                С уважение: ……………………
гр. София

Вашият коментар