22/04/2021

Молба за среща със съдия Белазелков

Здравейте, съдия Белазелков!
Във връзка с проведената кратка среща пред Народния театър на 21.11.2018 г., Ви изпращаме информация относно новосформиралото ни се Сдружение, проблемите, до които се отнася и неговите задачи:
1. Да се даде гласност на това, че съдът и частните съдебни изпълнители явно изкривяват закона, опитвайки се да втълпят на длъжниците, че не разполагат с права и не им дават възможност да реагират на проблема;
2. Зад това се корени обстоятелството, че това е много удобен начин частните съдебни изпълнители (които имат материален интерес от делата, които водят) и съдът да маскират средствата, които получават, както и своите закононарушения.
Пример: По време на проведената ни среща в Камарата на частните съдебни изпълнители не успяхме да получим адекватни отговори, на съвсем конкретно и ясно зададени въпроси. Председателят на Камарата не беше наясно кой връчва разпорежданията (съдебното решение, което е издадено в отсъствие на длъжника), как се удостоверява връчването, дали частният съдебен изпълнител е длъжен да прави това изобщо. От това всеки обикновен гражданин може да стигне до извода, че от 10 години насам частните съдебни изпълнители са позволявали всякакви своеволия, не са връчвали съдебните книжа на длъжниците, с което им се нанася пряка вреда, тъй като същите не могат да се защитят поради липса на информираност. При опит да се защитят, съдът им отказва, тъй като приема, че преклузивните срокове за предявяване на претенции са изтекли, а те реално не са започнали дори да текат, тъй като няма връчване.
 По делата липсват следните валидни съдебни актове и надлежни съдебни мотиви съгласно чл. 121, ал. 4 от Конституцията на Република България:
2.1. Разпореждане за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение;
2.2. Разпореждане за допускане на незабавно изпълнение на издадената заповед за изпълнение;
2.3. Разпореждане за издаване на изпълнителен лист;
2.4. Разпореждане за оправомощаване на ЧСИ  да бъде връчител на съдебните актове по делото по чл. 42, ал. 2 ГПК.
2.5. Молба по чл. 42, ал. 2 от ГПК от взискателя до съда съобщенията да бъдат връчени от ЧСИ и разноските да са за сметка на страната.
2.6. Липсва и съобщение по чл. 55 ГПК, Наредба №7, чл. 2, т. 20, Приложение № 20, което удостоверява, че заповедта за изпълнение и препис от разпореждането, въз основа на което е издадена, са връчени.
Всичко това води до изначална нищожност на делата, като горецитираните проблеми са констатирани от прокурор от Специализирано звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратура – Ивайло Занев, чиито писма, с които цели да сезира ИВСС и КЧСИ, прилагаме.
 По този повод, поради практиката да липсва връчване на книжа, в СРС съществува обособена отделна т.нар. „тъмна стая“, в която се съхраняват делата, които не са приключили поради именно това бездействие от страна на частните съдебни изпълнители – невръчването. За наличието на „тъмна стая“ получихме отговор от СРС, в който се гласи, че тя съществува от 2009 г. насам, което е поредно доказателство за масовостта на проблема и огромният размер на делата, по които не е налице надлежно връчване на книжа.
От съдия в СРС сме получавали разпореждане, в което по явен начин се казва, че и да има проблем, от приемането на новия ГПК до момента по такъв начин са решени и приключили милиони дела, т.е. при констатиране на проблема, те трябва да бъдат пререшени, което същата смята за ненужно и най-вече за невъзможно поради утвърдилата се практика.
В тази връзка Ви молим за провеждане на среща с Вас и г-н Лозан Панов, в която мотивирано да бъдат изложени горепосочените твърдения от адвокати на Сдружението и да се търсят начини за разрешаването на проблемите, които са ежедневна част от живота на обикновените граждани.
На разположение сме за допълнителна информация!
С уважение: Ивайло Илиев – член на
Управителния съвет на Сдружението

Вашият коментар