23/04/2021

НАБОЛЕЛИ въпроси, с които се обръщаме към институциите

ДО:

Главния прокурор

Председателя на СРС

Председателя на СГС

Председателя на ВКС

Представляващия ВСС

Главен съдебен инспектор към ВСС

Президента на Република България

Министъра на правосъдието

Омбудсмана на Република България

Висш адвокатски съвет

Председателя на Европейския парламент

Председателя на Европейската комисия

Председателя на Комисията по петиции

Мониторингова организация ГРЕКО

Съветник по юридическите въпроси към посолството на САЩ г-жа Джесика Ким

Венецианската комисия

Медии

***

 1. На принципа на равенството на страните в процеса и на основание чл. 413, ал. 2 от ГПК длъжен ли е съда в заповедното производство да издаде формален съдебен акт – разпореждане с мотиви и за уважаване на заявлението по отношение на длъжника?

 

 1. Чл. 121, т. 4 от КРБ разпорежда актовете на съдебната власт да бъдат мотивирани. Длъжен ли е съдът в заповедното производство да постанови формален съдебен акт с мотиви – разпореждане, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение на издадената заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК?

 

 1. Длъжен ли е заповедния съд да издаде формален съдебен акт с мотиви – разпореждане за уважаване на искането за издаване на на изпълнителен лист в заповедното производство по чл. 417-418 ГПК?

 

 1. Длъжен ли е съда в заповедното производство по чл. 417-418 от ГПК да издаде формален съдебен акт по чл. 42, ал. 2 от ГПК за оправомощаване на ЧСИ да е връчител на съобщенията на съда?

 

 1. Валидни съдебни актове ли са устните такива в заповедното производство – заповедта и издадения изпълнителен лист, ако нямат формално изражение и мотиви?

 

 1. Валидна ли е издадената заповед за изпълнение, ако извънсъдебното основание по чл. 417 от ГПК е договор за заем, сключен в нарушение на закона за банките?

 

 1. 7. Кой в СРС издава съобщението по чл. 55 от ГПК, Наредба №7, чл. 2, т. 20, Приложение №20 и кой е отговорен за връчването му?

 

 1. С какъв документ се удостоверява връчването на разпореждането от районния съд, с което се разпорежда издаването на заповед за изпълнение по чл. 417/418 от ГПК?

 

 1. Кой връчва съобщението по чл. 55 ГПК, Наредба №7, чл. 20, т. 2 – съдът или ЧСИ и въз основа на какъв акт на съда става това връчване?

 

 1. В чл. 42, ал. 1 от ГПК пише, че „съобщенията се връчват от служителите на съда“, в ал. 2 на чл. 42 ГПК пише „по искане на страната, съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от ЧСИ“. В тази връзка въпросът ни е – ЧСИ въз основа на какъв акт на съда е връчил покана за доброволно изпълнение и трябва ли да връчи и съобщението разписка по чл. 55 от ГПК, Наредба №7, чл. 2, т. 20?

 

 1. С какъв акт на съда се приключва едно частно гражданско дело по чл. 417/ 418 от ГПК и същото се архивира?

 

 1. Заповедта за изпълнение трябва ли да има номер и къде се завежда той? В оригинал ли се връчва или в препис?

 

 1. Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение трябва ли да има отделен номер, къде се завежда същият, с какъв документ се връчва същото, след като подлежи на самостоятелно обжалване?

 

 1. Кой контролира навременното приключване на частните граждански дела по чл. 417/418 от ГПК?

 

 1. Валидни ли са и пораждат ли правни действия поканите за доброволно изпълнение, издадени от съдебните изпълнители, ако не отговарят на образеца, издаден от Министерството на правосъдието?

 

 1. Колко дела по чл. 417 от ГПК се съхраняват в т. нар. „тъмна стая“ в Софийски районен съд по години и кои съдебни състави са издали заповедите за незабавно изпълнение? По какви причини не са приключени и архивирани тези дела?

 

 1. Кой е подлежащият на принудително изпълнение акт в заповедното производство, който трябва да се връчи от съдебния изпълнител заедно с поканата за доброволно изпълнение?

 

 1. Кой е документът, който удостоверява, че заповедта и преписът от разпореждането са връчени на длъжника?

 

 1. 20. Спонсорирането на съдилищата от частните съдебни изпълнители, нотариуси и адвокати, представлява ли корупционна дейност, след като е явен конфликтът на интереси, и действат ли същите в съвкупност като организирана престъпна група на държавно ниво, която ограничава правата на потърпевшите?

 

 1. 21. В какъв размер е ощетен бюджетът от недосъбрани държавни такси, събирани от съдилищата в 2% преди предаване на изпълнителния лист и от продадените от ЧСИ имоти на безценица и представлява ли същото нерегламентирана държавна помощ?

 

 1. Представлява ли нераглементирана държавна помощ предоставените от закона права само частните съдебни изпълнители да бъдат връчители на поканите за доброволно изпълнение в заповедните и изпълнителните производства и предоставяне на изпълнителните листове от съда преди същите да са влезли в сила?

 

 1. 23. Защо се допуска заповедното производство да бъде използвано за осъдително такова (което нарушава Хартата за основните права в Европейския съюз)?

 

 1. В чл. 42, ал. 1 от ГПК пише, че „съобщенията се връчват от служителите на съда“, в ал. 2 на чл. 42 ГПК пише „по искане на страната, съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от ЧСИ“. В тази връзка въпросът ни е – ЧСИ въз основа на какъв акт на съда е връчил покана за доброволно изпълнение и трябва ли да връчи и съобщението разписка по чл. 55 от ГПК, Наредба №7, чл. 2, т. 20?

 

 1. След като ЧСИ не е изпълнителен орган защо жалбата срещу действията му се гледат от въззивен тричленен състав на окръжния съд, което не подлежи на обжалване (едностепенно производство, което не подлежи на отмяна)?

 

 

София                                                                                 С уважение:…………………………….

 

05.02.2020 г.                                                                                               /Марио Живков/

 

***

Въпроси за институциите

***

 

 

Сдружение „Солидарност“

Вашият коментар