22/04/2021

Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г.

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В сила от 01.03.2008 г.
Издадена от Министерството на правосъдието
Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г.изм. ДВ. бр.53 от 11 Юли 2009г.
Чл. 1. С наредбата се утвърждават формата и съдържанието на образците на призовки, съобщения и уведомления, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
Чл. 2. Образците на призовки и съобщения, връчвани от съда, са:
1. призовка за страна за открито съдебно заседание (чл. 142 ГПК) – приложение № 1;
2. призовка за страна, вещо лице и свидетел – приложение № 2;
3. призовка за лично явяване на страна (чл. 176 ГПК) – приложение № 3;
4. призовка за свидетел – приложение № 4;
5. призовка за вещо лице – приложение № 5;
6. призовка по бързо производство (чл. 312 ГПК) – приложение № 6;
7. съобщение за връчване на препис от искова молба и подаване на писмен отговор (чл. 131 ГПК) – приложение № 7;
8. съобщение за представяне на документ (чл. 192, ал. 2 ГПК) – приложение № 8;
9. съобщение за връчване на препис от определение/разпореждане – приложение № 9;
10. съобщение за връчване на препис от частна жалба и подаване на отговор (чл. 276 ГПК) – приложение № 10;
11. съобщение за връчване на препис от решение – приложение № 11;
12. съобщение за връчване на препис от въззивна жалба/насрещна въззивна жалба и подаване на отговор (чл. 263 ГПК) – приложение № 12;
13. съобщение за връчване на препис от касационна жалба/насрещна касационна жалба и подаване на отговор (чл. 287 ГПК) – приложение № 13;
14. съобщение за връчване на препис от искова молба и подаване на отговор по търговски спорове (чл. 367 ГПК) – приложение № 14;
15. съобщение за връчване на отговор и подаване на допълнителна искова молба (чл. 372 ГПК) – приложение № 15;
16. съобщение за връчване на допълнителна искова молба и подаване на допълнителен отговор (чл. 373 ГПК) – приложение № 16;
17. съобщение за постъпило искане за замяна/отмяна на обезпечение и подаване на възражение (чл. 398 ГПК) – приложение № 17;
18. съобщение за връчване на заповед за изпълнение по чл. 411 ГПК – приложение № 18;
19. съобщение за постъпило възражение и указания по чл. 415 ГПК – приложение № 19;
20. съобщение за връчване на Заповед за изпълнение и на препис от разпореждането, въз основа на което е издадена – приложение № 20.
Чл. 3. Образците на призовки и съобщения в изпълнителното производство са:
1. покана за доброволно изпълнение – приложение № 21;
2. покана за доброволно предаване на дете – приложение № 22;
3. запорно съобщение – приложение № 23;
4. запорно съобщение за налагане на запор като обезпечителна мярка – приложение № 24;
5. призовка за принудително изпълнение – приложение № 25;
6. съобщение за започване на принудително изпълнение по чл. 458 ГПК – приложение № 26;
7. призовка за предявяване на разпределение – приложение № 27;
8. съобщение за акт на съдебния изпълнител спиране/прекратяване на изпълнителното производство; налагане на глоба;възлагане; въвод във владение;отказ за извършване на изпълнително действие – приложение № 28;
9. съобщение за връчване на препис от жалба по чл. 436 ГПК – приложение № 29;
10. съобщение за публична продан по чл. 494 ГПК – приложение № 30;
11. съобщение до съпруг – недлъжник по чл. 503, ал. 1 ГПК – приложение № 31.
Чл. 4. Образците на уведомления са:
1. уведомление за ответник,подпомагаща страна – приложение № 32;
2. уведомление за свидетел, вещо лице, неучастващо в делото лице – приложение № 33.
Чл. 5. (1) Образците на призовките по чл. 2, т. 1, 2, 3 и 4 се ползват при всяко призоваване от съд и съобщенията по т. 9 и 11 – при всяко връчване на акт на съда, ако няма специален образец.
(2) Извън случаите по ал. 1 образците на призовки и съобщения могат да се ползват за връчвания при други подобни случаи, чрез внасяне на уточнения, когато такива се налагат от съответната разпоредба на ГПК. За извършеното уточнение се прави изрична бележка, която се заверява като образеца.
(3) В призовките и съобщенията по чл. 3 данните относно съдебния изпълнител се попълват в зависимост от това дали действието се осъществява от държавен или частен съдебен изпълнител.
Чл. 6. В случаите, когато закон изисква издаване на книжа, извън образците по тази наредба, органът, който ръководи процесуалните или осъществява изпълнителните действия, изготвя съответните книжа за нуждите на тези действия в съответствие с изискванията, предвидени в него.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 55 от Гражданския процесуален кодекс.

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 март 2008 г.
Приложение № 1 към чл. 2, т. 1
(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)
Приложение № 2 към чл. 2, т. 2
Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)
Приложение № 3 към чл. 2, т. 3
(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)
Приложение № 4 към чл. 2, т. 4
(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)
Приложение № 5 към чл. 2, т. 5
(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)
Приложение № 6 към чл. 2, т. 6
(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)
Приложение № 7 към чл. 2, т. 7
(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2009 г.)