НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В сила от 01.03.2008 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г.изм. и доп. ДВ. бр.53 от 11 Юли 2009г.изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г.

Чл. 1. С наредбата се утвърждават формата и съдържанието на образците на призовки, съобщения и уведомления, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Чл. 2. Образците на призовки и съобщения, връчвани от съда, са:

1. призовка за страна за открито съдебно заседание (чл. 142 ГПК) – приложение № 1;

2. призовка за страна, вещо лице и свидетел – приложение № 2;

3. призовка за лично явяване на страна (чл. 176 ГПК) – приложение № 3;

4. призовка за свидетел – приложение № 4;

5. призовка за вещо лице – приложение № 5;

6. призовка по бързо производство (чл. 312 ГПК) – приложение № 6;

7. съобщение за връчване на препис от искова молба и подаване на писмен отговор (чл. 131 ГПК) – приложение № 7;

8. съобщение за представяне на документ (чл. 192, ал. 2 ГПК) – приложение № 8;

9. съобщение за връчване на препис от определение/разпореждане – приложение № 9;

10. съобщение за връчване на препис от частна жалба и подаване на отговор (чл. 276 ГПК) – приложение № 10;

11. съобщение за връчване на препис от решение – приложение № 11;

12. съобщение за връчване на препис от въззивна жалба/насрещна въззивна жалба и подаване на отговор (чл. 263 ГПК) – приложение № 12;

13. съобщение за връчване на препис от касационна жалба/насрещна касационна жалба и подаване на отговор (чл. 287 ГПК) – приложение № 13;

14. съобщение за връчване на препис от искова молба и подаване на отговор по търговски спорове (чл. 367 ГПК) – приложение № 14;

15. съобщение за връчване на отговор и подаване на допълнителна искова молба (чл. 372 ГПК) – приложение № 15;

16. съобщение за връчване на допълнителна искова молба и подаване на допълнителен отговор (чл. 373 ГПК) – приложение № 16;

17. съобщение за постъпило искане за замяна/отмяна на обезпечение и подаване на възражение (чл. 398 ГПК) – приложение № 17;

18. съобщение за връчване на заповед за изпълнение по чл. 411 ГПК – приложение № 18;

19. (нова – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за постъпило възражение и указания по чл. 414а, ал. 3 ГПК – приложение № 18а;

20. (предишна т. 19 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за постъпило възражение и указания по чл. 415 ГПК – приложение № 19;

21. (нова – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за връчване на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК и указания по чл. 415 ГПК – приложение № 19а;

22. (нова – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за отказ за издаване на заповед за изпълнение и указания по чл. 415 ГПК – приложение № 19б;

23. (предишна т. 20 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за връчване на Заповед за изпълнение и на препис от разпореждането, въз основа на което е издадена – приложение № 20.

Чл. 3. Образците на призовки и съобщения в изпълнителното производство са:

1. (нова – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за образувано изпълнително дело по чл. 428, ал. 1 ГПК – приложение № 20а;

2. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) покана за доброволно изпълнение – приложение № 21;

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) покана за доброволно предаване на дете – приложение № 22;

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) запорно съобщение – приложение № 23;

5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) запорно съобщение за налагане на запор като обезпечителна мярка – приложение № 24;

6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) призовка за принудително изпълнение – приложение № 25;

7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за започване на принудително изпълнение по чл. 458 ГПК – приложение № 26;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) призовка за предявяване на разпределение – приложение № 27;

9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за акт на съдебния изпълнител спиране/прекратяване на изпълнителното производство; налагане на глоба;възлагане; въвод във владение;отказ за извършване на изпълнително действие – приложение № 28;

10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за връчване на препис от жалба по чл. 436 ГПК – приложение № 29;

11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение за публична продан по чл. 494 ГПК – приложение № 30;

12. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 64 от 2018 г.) съобщение до съпруг – недлъжник по чл. 503, ал. 1 ГПК – приложение № 31.

Чл. 4. Образците на уведомления са:

1. уведомление за ответник,подпомагаща страна – приложение № 32;

2. уведомление за свидетел, вещо лице, неучастващо в делото лице – приложение № 33.

Чл. 5. (1) Образците на призовките по чл. 2, т. 1, 2, 3 и 4 се ползват при всяко призоваване от съд и съобщенията по т. 9 и 11 – при всяко връчване на акт на съда, ако няма специален образец.

(2) Извън случаите по ал. 1 образците на призовки и съобщения могат да се ползват за връчвания при други подобни случаи, чрез внасяне на уточнения, когато такива се налагат от съответната разпоредба на ГПК. За извършеното уточнение се прави изрична бележка, която се заверява като образеца.

(3) В призовките и съобщенията по чл. 3 данните относно съдебния изпълнител се попълват в зависимост от това дали действието се осъществява от държавен или частен съдебен изпълнител.

Чл. 6. В случаите, когато закон изисква издаване на книжа, извън образците по тази наредба, органът, който ръководи процесуалните или осъществява изпълнителните действия, изготвя съответните книжа за нуждите на тези действия в съответствие с изискванията, предвидени в него.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 55 от Гражданския процесуален кодекс.

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 март 2008 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 53 ОТ 2009 Г.)

§ 7. В приложенията към чл. 2, 3 и 4, в подразделение “Указания за връчителя”, в текста на цитирания чл. 44, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс след думите в изречение второ “на което е връчено съобщението” се добавя “след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 64 ОТ 2018 Г.)

§ 17. Навсякъде в приложенията към чл. 2, чл. 3 и чл. 4 в подразделение “Указания за връчителя” цитираният текст на чл. 47, ал. 1 от ГПК се изменя така:

“Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.”

 

Приложение № 1 към чл. 2, т. 1

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих тази призовка с приложенията

на …………………………………………………………………………………………………….

/ трите имена на адресата /

………………………………………………………………………………………………………….

/ качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

Връчител: …………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат призовката

………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ………………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………….

………………../……….. г.  

 

ПРИЗОВКА

за страна

До ………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

…………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите на …………………./………….. г., ……………….часа, в …………………………………….. съд, …………………………………….. отд., ……………….. състав, ет. …………, зала …………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № ……………………./………….. г., образувано по искова молба на

…………………………………………………………………………………………………………….

/ ищец – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

Приложени, изпращаме Ви отговора на исковата молба, препис на Определение № …………………./……………… г. и проект за доклад по делото за съдебно заседание.

Спорът е възможно да бъде решен чрез медиация или друг способ за доброволното му уреждане.

Неявяването на някоя от страните, която е редовно призована, не е пречка за разглеждането на делото.

При неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждане на делото във Ваше отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

С писмена молба можете да заявите желание да ползувате правна помощ при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Съдебен адресат

Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Същото задължение имат законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) Когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъдат предупредени от съда при връчване на първото съобщение.

Задължение за уведомяване

Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж ѝ е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………….

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

за страна

До ………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

…………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите на ……………………………../………….. г., ……………….часа, в ………………………………………………………………………… съд, …………………………………………………….. отд., ……………….. състав, ет. …………, зала …………………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № ……………………………………/……………… г., образувано по искова молба на

…………………………………………………………………………………………………………….

/ ищец – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

Приложени, изпращаме Ви отговора на исковата молба, препис на Определение № …………………./……………… г. и проект за доклад по делото за съдебно заседание.

Спорът е възможно да бъде решен чрез медиация или друг способ за доброволното му уреждане.

Неявяването на някоя от страните, която е редовно призована, не е пречка за разглеждането на делото.

При неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждане на делото във Ваше отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

С писмена молба можете да заявите желание да ползувате правна помощ при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 2 към чл. 2, т. 2

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих тази призовка

на …………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………….

/ качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна, вещо лице, свидетел /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………..

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………..

Със задължение да предам: …………………………………………………………………………………………………………….

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: …………………………………………………………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат призовката

……………………………………………………………………………………………………………

Връчител: ………………………………………………………………………………………….

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

(7) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат съответно за връчването на съобщения на подпомагаща страна, както и за връчване на заповед за изпълнение.

(8) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо лице и неучастващо в делото лице, като съобщението се оставя в пощенската кутия, а когато до нея не е осигурен достъп – чрез залепване на уведомление.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

 

До …………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………….

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна, вещо лице, свидетел /

………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите на ……………………………./………….. г., ………………. часа, в ………………………………………………………………………… съд, …………………………………………………….. отд., ………………. състав, ет. …………, зала …………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № ……………………./………….. г., съгласно Определение № ……………………./………….. г.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Даване ход и отлагане на делото

Чл. 142. (1) Неявяването на някоя от страните, която е редовно призована, не е пречка за разглеждането на делото. Съдът пристъпва към разглеждането му, след като разгледа делата, по които страните са се явили.

(2) Съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът ѝ не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.

(3) При отлагане на делото съдът обявява датата на следващото заседание, за което страните и явилите се по делото свидетели и вещи лица се смятат призовани.

(4) Когато се налага определяне на друга дата за провеждане на заседанието, съдът я определя в закрито заседание и призовава страните, свидетелите и вещите лица.

Задължение за свидетелстване

Чл. 163. (1) Свидетелят е длъжен да се яви пред съда, за да даде показания.

(2) При наличие на важна причина разпитът на свидетеля може да се проведе и преди определения за заседанието ден, както и извън помещението на съда. За този разпит се призовават страните.

Изслушване на вещото лице

Чл. 200.  (2) Вещото лице излага устно заключението си. Страните могат да задават въпроси за изясняване на заключението.

Открито заседание на въззивния съд

Чл. 268. (1) Въззивният съд разглежда жалбите в открито заседание с призоваване на страните, на което се докладват жалбите и отговорите.

Разглеждане на жалбите

Чл. 437. (2) Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело.

 

 

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………….

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна, вещо лице, свидетел /

…………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите на ……………………………./………….. г., ………………. часа, в ………………………………………………………………………… съд, …………………………………………………….. отд., ………………. състав, ет. …………, зала …………………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № ……………………./………….. г., съгласно Определение № ……………………./………….. г.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или  изрично посочени в писмено изявление на адресата/

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 3 към чл. 2, т. 3

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих тази призовка

на .……………….……………………………………………………………………………………..

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………….

/ качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

Връчител: ..…………….…………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: …………………….………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ………………….……………….………………………………………………..

Със задължение да предам: …………………..…………………………………………….

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………..…………….………………………..

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат призовката

…………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ………………………………………………………………….…………..…………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: …………………………………………………………………………………

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……..………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

(7) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат съответно за връчването на съобщения на подпомагаща страна, както и за връчване на заповед за изпълнение.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

До ………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите лично на ………………../………….. г., от ……………..часа, в …………………………………….. съд, …………………………………….. отд., ……………….. състав, ет. …………, зала ………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № …………………./………….. г., за да дадете обяснения за обстоятелства по делото, като отговорите на въпросите:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които не сте се явили или сте отказали да отговорите на въпросите, без основателна причина, дали сте уклончиви или неясни отговори.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
 
………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

 

До ………………………………………………………………………………………………………….

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите лично на ………………../………….. г., от ……………..часа, в …………………………………….. съд, …………………………………….. отд., ……………….. състав, ет. …………, зала ………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № …………………./………….. г., за да дадете обяснения за обстоятелства по делото, като отговорите на въпросите:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които не сте се явили или сте отказали да отговорите на въпросите, без основателна причина, дали сте уклончиви или неясни отговори.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 4 към чл. 2, т. 4

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………/……… г. връчих тази призовка

на …………………………………………………………….…………..……………………………

/ трите имена на адресата – свидетел /

1. Получател: ……………………………………………………….…………………………..

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ………………………………………………………………….………..……...

Със задължение да предам: ………………………………………………………..……

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

…………………………………………………………………………………..………….………….

…………………………………………………………………………………………………………

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

(8) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо лице и неучастващо в делото лице, като съобщението се оставя в пощенската кутия, а когато до нея не е осигурен достъп – чрез залепване на уведомление.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ в списъка на

лицата за призоваване ………………………….

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

за свидетел

 

До ……………………………………………………………………………………………………………….

/ адресат – трите имена на свидетеля /

……………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен /

Известяваме Ви, че следва да се явите в качеството на свидетел на ……………../……….. г., от …………….. часа, в ………………………………… съд, ………………………………… отд., ……………….. състав, ет. …………, зала ……………….., за да дадете показания или отговорите на въпроси в съдебно заседание по дело № ………………../……………….. г., със страни:

ищец ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

и

ответник ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Ако не се явите без уважителна причина, съдът ще разпореди принудителното Ви довеждане за следващото заседание и ще Ви бъде наложена глоба

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Глоба на свидетел

Чл. 85. (1) Ако призованият в съда свидетел не се яви без уважителни причини, съдът му налага глоба и постановява принудителното му довеждане за следващото заседание.

(2) Ако свидетелят откаже да даде показания без уважителни причини, съдът му налага глоба.

Размер на глобата

Чл. 91. (1) Глобата за нарушения по чл. 85 – 90 е в размер от 50 до 300 лв.

(2) За нарушения, които затрудняват хода на производството или са извършени повторно, глобата е в размер от 100 до 1200 лв.

Задължение за свидетелстване

Чл. 163. (1) Свидетелят е длъжен да се яви пред съда, за да даде показания.

Отказ от свидетелстване

Чл. 166. (1) Никой няма право да се отказва от свидетелстване освен:

1. пълномощниците на страните по същото дело и лицата, които са били медиатори по същия спор;

2. роднините на страните по права линия, братята и сестрите и роднините по сватовство от първа степен, съпругът и бившият съпруг, както и лицето, с което страна е във фактическо съпружеско съжителство.

(2) Не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат отговор на определен въпрос, като посочат причината за това, лицата, които със своите отговори биха причинили на себе си или на лицата по ал. 1, т. 2 непосредствена вреда, опозоряване или наказателно преследване.

(3) Свидетелите по делото не могат да бъдат пълномощници на страните по същото дело.

Неизпълнение на задължението за свидетелстване

Чл. 167. (1) Свидетел, който отказва да даде показания или да отговори на отделни въпроси, е длъжен да посочи причините за това писмено и да ги удостовери преди заседанието, на което ще бъде разпитван, или устно пред съда.

(2) Свидетел, който не е изпълнил задължението си по чл. 163 и така е забавил доказването:

1. възстановява на страните разноските, направени вследствие на неизпълнението му;

2. изгубва право да иска възнаграждение.

Право на свидетеля на възнаграждение

Чл. 168. Свидетелят има право на възнаграждение и на разноски за явяването в съда, ако бъдат поискани от него до края на съдебното заседание. Възнаграждението и разноските се изплащат от внесения депозит.

 

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ в списъка на

лицата за призоваване ………………………….

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

за свидетел

 

До ………………………………………………………………………………………………………….

/ адресат – трите имена на свидетеля /

…………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен /

Известяваме Ви, че следва да се явите в качеството на свидетел на ……………../……….. г., от …………….. часа, в ………………………………… съд, ………………………………… отд., ……………….. състав, ет. …………, зала ……………….., за да дадете показания или отговорите на въпроси в съдебно заседание по дело № ………………../……………….. г., със страни:

ищец ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………...

и

ответник …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Ако не се явите без уважителна причина, съдът ще разпореди принудителното Ви довеждане за следващото заседание и ще Ви бъде наложена глоба

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 5 към чл. 2, т. 5

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………/……… г. връчих тази призовка

на ………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата – вещо лице /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен  дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез

представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

 

(8) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо лице и неучастващо в делото лице, като съобщението се оставя в пощенската кутия, а когато до нея не е осигурен достъп – чрез залепване на уведомление.

 

………………………………………………………. Дело № ………………../……….. г.
……………………………………………………….  
……………………………………………………….  
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ в списъка на

лицата за призоваване ……………………….

 
………………../……….. г.  

 

ПРИЗОВКА

за вещо лице

 

До …………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на вещото лице /

………………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен /

 

Известявамe Ви, че с Определение № ………………../…………… г. сте назначен като вещо лице, с предмет и задача на експертизата: …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Експертизата следва да бъде изготвена в срок до ………………./…………г.

На ……………../……….. г., от ……………..часа, в ………………………………… съд, ………………………………… отд., ……………….. състав, ет. …………, зала …………………, следва да се явите, за да изложите устно заключението си, по дело № ………………../……………….. г., със страни:

ищец ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….. и

ответник ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Експертизата следва да бъде представена по делото най-малко в едноседмичен срок преди заседанието.

Ако не се явите без уважителна причина, съдът ще Ви наложи глоба.

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

 

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

Деловодител / Секретар : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Глоба на вещо лице

Чл. 86. Ако вещо лице не се яви, откаже да даде заключение или не го представи в срок без уважителна причина, съдът му налага глоба.

Размер на глобата

Чл. 91. (1) Глобата за нарушения по чл. 85 – 90 е в размер от 50 до 300 лв.

(2) За нарушения, които затрудняват хода на производството или са извършени повторно, глобата е в размер от 100 до 1200 лв.

Отказ от свидетелстване

Чл. 166. (1) Никой няма право да се отказва от свидетелстване освен:

1. пълномощниците на страните по същото дело и лицата, които са били медиатори по същия спор;

2. роднините на страните по права линия, братята и сестрите и роднините по сватовство от първа степен, съпругът и бившият съпруг, както и лицето, с което страна е във фактическо съпружеско съжителство.

(2) Не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат отговор на определен въпрос, като посочат причината за това, лицата, които със своите отговори биха причинили на себе си или на лицата по ал. 1, т. 2 непосредствена вреда, опозоряване или наказателно преследване.

(3) Свидетелите по делото не могат да бъдат пълномощници на страните по същото дело.

Отстраняване на вещо лице

Чл. 196. (1) Разпоредбите на чл. 22, ал. 1 се прилагат съответно и за вещите лица.

(2) Всяка от страните може да иска отстраняване на вещото лице, ако е налице някое от основанията по ал. 1.

(3) Вещото лице е длъжно незабавно да съобщи на съда всички обстоятелства, които могат да бъдат основание за отстраняване. То е длъжно да вземе отношение по твърденията в молбата за отстраняването му.

(4) Съдът се произнася с определение по искането за отстраняване на вещото лице.

Основания за отвод

Чл. 22. (1) Не може да участва като съдия по делото лице:

1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;

2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;

3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител;

4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото;

5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото;

6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.

Възлагане на експертиза

Чл. 197. (2) Съдът дава на вещото лице подходящ срок за изготвяне на заключението. Вещото лице уведомява съда, когато не може да изготви заключението в определения срок, и посочва какъв срок му е необходим.

Освобождаване на вещото лице

Чл. 198. Назначеното вещо лице се освобождава от възложената му задача, когато не може да я изпълни поради липса на квалификация, болест или друга обективна причина, при условията на чл. 166 или когато не е изготвило своевременно заключението.

 

………………………………………………………. Дело № ………………../……….. г.
……………………………………………………….  
……………………………………………………….  
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ в списъка на

лицата за призоваване ……………………….

 
………………../……….. г.  

 

ПРИЗОВКА

за вещо лице

До ………………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на вещото лице /

………………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен /

 

Известявамe Ви, че с Определение № ………………../…………… г. сте назначен като вещо лице, с предмет и задача на експертизата: …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Експертизата следва да бъде изготвена в срок до ………………./…………г.

На ……………../……….. г., от ……………..часа, в ………………………………… съд, ………………………………… отд., ……………….. състав, ет. …………, зала …………………, следва да се явите, за да изложите устно заключението си, по дело № ………………../……………….. г., със страни:

ищец …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. и

ответник ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Експертизата следва да бъде представена по делото най-малко в едноседмичен срок преди заседанието.

Ако не се явите без уважителна причина, съдът ще Ви наложи глоба.

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

 

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 6 към чл. 2, т. 6

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих тази призовка с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………….

/ трите имена на адресата /

………………………………………………………………………………………………………

/ качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

Връчител: …………………………………………………………………………………….

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………….

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: ……………………………………………………………

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат призовката

……………………………………………………………………………………………………..

Връчител: ……………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: …………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………….

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

за страна

 

До ………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите на ……………………………../………….. г., ……………….часа, в ………………………………………………………………………… съд, …………………………………………………….. отд., ……………….. състав, ет. …………, зала …………………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № ……………………………………/……………… г., образувано по искова молба на

…………………………………………………………………………………………………………….

/ ищец – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

Приложено, връчваме Ви препис от разпореждането на съда и доклада, а на ищеца и препис от писмения отговор и доказателствата към него.

В едноседмичен срок от получаване на призовката можете да вземете становище във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемете съответните процесуални действия.

При неизпълнение в срок на дадените указания, губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът Ви се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Съединяване на искове

Чл. 314. (1) Ищецът може със становището си по доклада на съда, а ответникът с писмения отговор, да поиска съдът да се произнесе с решението си относно съществуването или несъществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото.

(2) По реда на това производство не може да се предявяват насрещни искове, да се привличат трети лица и да се предявяват искове срещу тях.

(3) По искове за опразване на наети и заети за послужване помещения не се допускат възражения за собственост и за извършени подобрения в имота.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

 

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………….

………………../……….. г.

 

ПРИЗОВКА

за страна

 

До ………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Известяваме Ви, че следва да се явите на ……………………………../………….. г., ……………….часа, в ………………………………………………………………………… съд, …………………………………………………….. отд., ……………….. състав, ет. …………, зала …………………………… за участие в открито съдебно заседание по дело № ……………………………………/……………… г., образувано по искова молба на

…………………………………………………………………………………………………………….

/ ищец – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

Приложено, връчваме Ви препис от разпореждането на съда и доклада, а на ищеца и препис от писмения отговор и доказателствата към него.

В едноседмичен срок от получаване на призовката можете да вземете становище във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемете съответните процесуални действия.

При неизпълнение в срок на дадените указания, губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът Ви се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 7 към чл. 2, т. 7

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………………..

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………….

/ качество на адресата –  ответник/

Връчител: ………………………………………………………………………………………….

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: …………………………………………………………………………………….

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: …………………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: …………………………………………………………………

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: …………………………………………………………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

…………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: …………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ………………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До …………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ответник /

………………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от искова молба с приложенията, вх. № ……………/……… г., подадена пред …………………………………… съд, …………………

отд., ………… състав, по дело № ……………/……… г.

Указания: В едномесечен срок може да подадете писмен отговор, който задължително трябва да съдържа: посочване на съда, номера на делото, името и адреса Ви, както и на Вашия законен представител или пълномощник; становище по допустимостта и основателността на иска; становище по обстоятелствата, на които се основава искът; възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават; подпис на лицето, което подава отговора.

В отговора трябва да бъдат посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да бъдат представени всички писмени доказателства, с които разполагате.

Представете преписи от отговора с приложенията, според броя на ищците.

В случай, че не подадете писмен отговор в указания срок, не вземете становище, не направите възражения, не оспорите истинността на представен документ, не посочите и не представите писмени доказателства или не предявите насрещен иск, инцидентен иск или не привлечете за участие в делото трето лице помагач и не предявите обратен иск срещу третото лице, губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До …………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ответник /

………………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от искова молба с приложенията, вх. № ……………/……… г., подадена пред …………………………………… съд, …………………

отд., ………… състав, по дело № ……………/……… г.

Указания: В едномесечен срок може да подадете писмен отговор, който задължително трябва да съдържа: посочване на съда, номера на делото, името и адреса Ви, както и на Вашия законен представител или пълномощник; становище по допустимостта и основателността на иска; становище по обстоятелствата, на които се основава искът; възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават; подпис на лицето, което подава отговора.

В отговора трябва да бъдат посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да бъдат представени всички писмени доказателства, с които разполагате.

Представете преписи от отговора с приложенията, според броя на ищците.

В случай, че не подадете писмен отговор в указания срок, не вземете становище, не направите възражения, не оспорите истинността на представен документ, не посочите и не представите писмени доказателства или не предявите насрещен иск, инцидентен иск или не привлечете за участие в делото трето лице помагач и не предявите обратен иск срещу третото лице, губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 8 към чл. 2, т. 8

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ……………………………………………………………………………………………………..

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………

/ качество на адресата – трето неучастващо лице /

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: …………………………………………………………………………………..

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: …………………………………………………………………………………..

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: …………………………………………………………………………………

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

(8) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо лице и неучастващо в делото лице, като съобщението се оставя в пощенската кутия, а когато до нея не е осигурен достъп – чрез залепване на уведомление.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………

процесуално качество на адресата – трето неучастващо лице/

………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от ………………………..…………………….,

/ молба, други книжа /

постъпила по дело № ……………/……… г. по описа на ……………………………….. съд,  ………………………… отд., ……… състав, подадена от …………………………………………………………………………..………………………………..

/ ищец, ответник, подпомагаща страна – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

с определението на съда.

В случай, че неоснователно не представите искания документ в посочения срок, ще Ви бъде наложена глоба по чл. 91 от ГПК в размер от 50 лв. до 1200 лв. и носите отговорност пред страната за причинените ѝ вреди.

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Глоба на трето лице

Чл. 87. Ако трето неучастващо в делото лице откаже да представи поискан му от съда документ или предмет за изследване, за който е установено, че се намира у него, съдът му налага глоба и го подканва да го представи.

Размер на глобата

Чл. 91. (1) Глобата за нарушения по чл. 85 – 90 е в размер от 50 до 300 лв.

(2) За нарушения, които затрудняват хода на производството или са извършени повторно, глобата е в размер от 100 до 1200 лв.

Задължение на трето лице да представи документ

Чл. 192. (1) Всяка страна може да иска с писмена молба от съда да задължи неучастващо в делото лице да представи намиращ се у него документ.

(2) Препис от молбата се изпраща на третото лице, като му се определя срок за представяне на документа.

(3) Третото лице, което неоснователно не представи искания документ, освен отговорността по чл. 87 , носи отговорност и пред страната за причинените ѝ вреди.

 

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – трето неучастващо лице/

…………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от …………………..………………………….,

/ молба, други книжа /

постъпила по дело № ……………/……… г. по описа на ……………………………….. съд,  ………………………… отд., ……… състав, подадена от …………………………………………………………………………..………………………….

/ ищец, ответник, подпомагаща страна – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

с определението на съда.

В случай, че неоснователно не представите искания документ в посочения срок, ще Ви бъде наложена глоба по чл. 91 от ГПК в размер от 50 лв. до 1200 лв. и носите отговорност пред страната за причинените ѝ вреди.

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 9 към чл. 2, т. 9

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на …………………………………………………………………………………………..

/ трите имена на адресата /

………………………………………………………………………………………………

/ качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

Връчител: …………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: …………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: …………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: …………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………

Връчител: …………………………………………………………………………….

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: …………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………

………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До …………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, връчваме Ви препис от Определение № ……………./……….. г. / Разпореждане от ……………./……….. г., постановено от …………………………… съд, ………………………… отд., ……………….. състав, по дело № ……………./…………… г.

Определението/Разпореждането може да бъде обжалвано, както е посочено в него.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Срок за обжалване и съдържание на частната жалба

Чл. 275. (1) Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на заседанието.

(2) По отношение на частните жалби се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 – 4 , чл. 260 , 261, 263 и 273.

Срок за въззивно обжалване

Чл. 259. (2) Срокът за въззивно обжалване се прекъсва с подаването на молба за правна помощ и не тече, докато молбата се разглежда.

(3) От влизането в сила на решението за отхвърляне на молбата по ал. 2 започва да тече нов срок, а в случай на уважаването ѝ новият срок започва да тече от връчването на първоинстанционното решение на назначения служебен адвокат.

(4) Подаването на следваща молба за правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване.

Съдържание на въззивната жалба

Чл. 260. Жалбата съдържа:

1. името и адреса на страната, която я подава;

2. означение на обжалваното решение;

3. указание в какво се състои порочността на решението;

4. в какво се състои искането;

5. новооткритите и новонастъпилите факти, които жалбоподателят иска да се вземат предвид при решаването на делото от въззивната инстанция, и точно посочване на причините, които са му попречили да посочи новооткритите факти;

6. новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да ги посочи или представи;

7. подпис на жалбоподателя.

Приложения към жалбата

Чл. 261. Към жалбата се прилагат:

1. преписи от нея и от приложенията ѝ според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;

2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

3. новите писмени доказателства, посочени в жалбата;

4. документ за внесена такса.

Обжалване на разпорежданията

Чл. 279. Разпоредбите на чл. 274 – 278 се прилагат съответно и за частните жалби срещу разпорежданията на съда

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До …………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, връчваме Ви препис от Определение № ……………./……….. г. / Разпореждане от ……………./……….. г., постановено от …………………………… съд, ………………………… отд., ……………….. състав, по дело № ……………./…………… г.

Определението/Разпореждането може да бъде обжалвано, както е посочено в него.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 10 към чл. 2, т. 10

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

…………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от ГПК ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от частна жалба с приложенията,

вх. № ………………………./………. г., срещу Определение № …………../………. г. / Разпореждане от …………./……….. г. по дело № ……………………../…………… г., постановено от …………………………………. съд, ………………………………… отд., …………….. състав.

В едноседмичен срок от получаване на съобщението можете да подадете писмен отговор.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

 

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от частна жалба с приложенията,

вх. № ………………………/………. г., срещу Определение № …………../………. г. / Разпореждане от …………./……….. г. по дело № ……………………./…………… г., постановено от …………………………………. съд, ………………………………… отд., …………….. състав.

В едноседмичен срок от получаване на съобщението можете да подадете писмен отговор.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 11 към чл. 2, т. 11

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ……………………………………………………………………………………………………..

/ трите имена на адресата /

………………………………………………………………………………………………………….

/ качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: …………………………………………………………………………………..

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: …………………………………………………………………………………..

Със задължение да предам: ……………………………………………………………….

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, връчваме Ви препис от Решение № ……………./…………… г. по дело № ……………./…………… г., постановено от ……………………………………. съд, …………………………………… отд., ……………….. състав.

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Срок за въззивно обжалване

Чл. 259.  (2) Срокът за въззивно обжалване се прекъсва с подаването на молба за правна помощ и не тече, докато молбата се разглежда.

(3) От влизането в сила на решението за отхвърляне на молбата по ал. 2 започва да тече нов срок, а в случай на уважаването ѝ новият срок започва да тече от връчването на първоинстанционното решение на назначения служебен адвокат.

(4) Подаването на следваща молба за правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване.

Съдържание на въззивната жалба

Чл. 260. Жалбата съдържа:

1. името и адреса на страната, която я подава;

2. означение на обжалваното решение;

3. указание в какво се състои порочността на решението;

4. в какво се състои искането;

5. новооткритите и новонастъпилите факти, които жалбоподателят иска да се вземат предвид при решаването на делото от въззивната инстанция, и точно посочване на причините, които са му попречили да посочи новооткритите факти;

6. новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да ги посочи или представи;

7. подпис на жалбоподателя.

Приложения към жалбата

Чл. 261. Към жалбата се прилагат:

1. преписи от нея и от приложенията ѝ според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;

2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

3. новите писмени доказателства, посочени в жалбата;

4. документ за внесена такса.

Съдържание на касационната жалба

Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:

1. името и адреса на страната, която я подава;

2. означение на обжалваното решение;

3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;

4. в какво се състои искането;

5. подпис на жалбоподателя.

(2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.

(3) Към жалбата се прилагат:

1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;

2. преписи от жалбата и от приложенията ѝ според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;

3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

4. документ за внесена такса.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник, подпомагаща страна /

……………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, връчваме Ви препис от Решение № ……………./…………… г. по дело № ……………./…………… г., постановено от ……………………………………. съд, …………………………………… отд., ……………….. състав.

Решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 12 към чл. 2, т. 12

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата –  ответник по жалбата, жалбоподател /

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от ГПК ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ответник по жалбата, жалбоподател /

………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от въззивна жалба / насрещна въззивна жалба с приложенията ѝ, вх. № ……………………………../…………… г., подадена чрез ……………………………………………… съд, ……………………………………….. отд., ……………….. състав, срещу Решение № ………………………/…………… г. по дело № ……………./…………… г., до ……………………………………. съд.

В ………………………………………….. срок можете да подадете писмен отговор,

/ едноседмичен / двуседмичен /

за който се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 – 4, чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 от ГПК.

В срока за отговор можете да подадете насрещна въззивна жалба, която трябва да отговаря на изискванията на чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 от ГПК.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Срок за въззивно обжалване

Чл. 259. (2) Срокът за въззивно обжалване се прекъсва с подаването на молба за правна помощ и не тече, докато молбата се разглежда.

(3) От влизането в сила на решението за отхвърляне на молбата по ал. 2 започва да тече нов срок, а в случай на уважаването ѝ новият срок започва да тече от връчването на първоинстанционното решение на назначения служебен адвокат.

(4) Подаването на следваща молба за правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване.

Съдържание на въззивната жалба

Чл. 260. Жалбата съдържа:

1. името и адреса на страната, която я подава;

2. означение на обжалваното решение;

4. в какво се състои искането;

7. подпис на жалбоподателя.

Приложения към жалбата

Чл. 261. Към жалбата се прилагат:

1. преписи от нея и от приложенията ѝ според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;

2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

3. новите писмени доказателства, посочени в жалбата;

4. документ за внесена такса.

Отговор на въззивната жалба и насрещна въззивна жалба

Чл. 263. (1) След като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 – 4 , чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261.

(2) В срока за отговор насрещната страна може да подаде насрещна въззивна жалба. Насрещната въззивна жалба трябва да отговаря на изискванията за въззивна жалба.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ответник по жалбата, жалбоподател /

………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от въззивна жалба / насрещна въззивна жалба с приложенията ѝ, вх. № ……………………………../…………… г., подадена чрез ……………………………………………… съд, ……………………………………….. отд., ……………….. състав, срещу Решение № ………………………/…………… г. по дело № ……………./…………… г., до ……………………………………. съд.

В …………………………………………. срок можете да подадете писмен отговор,

/ едноседмичен / двуседмичен /

за който се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 – 4, чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 от ГПК.

В срока за отговор можете да подадете насрещна въззивна жалба, която трябва да отговаря на изискванията на чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 от ГПК.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 13 към чл. 2, т. 13

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ……………………………………………………………………………………………………..

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………….……………………………………………………

/ качество на адресата – ответник по касационната жалба, жалбоподател /

Връчител: ……………………….……..………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ………………………….………..……………………………………………..

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: …………………………….………..…………………………………………..

Със задължение да предам: …………..…..………………………………………………

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: …………………………………..…….……………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

…………………………………………………………..………….………………………………….

Връчител: ……………………………………….……..………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

…………………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………………..…………………………………………….

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: …………………………………………….…….…………………………………..

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………….……………………..

………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До …………………………………………………………………………………………………………….

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – ответник по касационната жалба, жалбоподател /

………………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от касационна жалба / насрещна касационна жалба с приложенията, вх. № ………………/…………… г., подадена чрез ……………………………………. съд, …………………………………………………… отд., ……………….. състав, срещу Решение № ………………………./…………… г. по дело

№ ……………./………… г., до Върховен касационен съд.

В …………………………………………..срок можете да подадете писмен отговор,

/ едномесечен / двуседмичен /

за който се прилагат съответно чл. 259, ал. 2 – 4 и чл. 284 от ГПК.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Отговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба

Чл. 287. (1) След като приеме жалбата, въззивният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в едномесечен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 – 4 и чл. 284 .

(2) Насрещната страна по жалбата може да подаде насрещна касационна жалба в срока за отговор. Насрещната касационна жалба трябва да отговаря на изискванията за касационна жалба.

Срок за въззивно обжалване

Чл. 259. (2) Срокът за въззивно обжалване се прекъсва с подаването на молба за правна помощ и не тече, докато молбата се разглежда.

(3) От влизането в сила на решението за отхвърляне на молбата по ал. 2 започва да тече нов срок, а в случай на уважаването ѝ новият срок започва да тече от връчването на първоинстанционното решение на назначения служебен адвокат.

(4) Подаването на следваща молба за правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване.

Съдържание на касационната жалба

Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:

1. името и адреса на страната, която я подава;

2. означение на обжалваното решение;

3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;

4. в какво се състои искането;

5. подпис на жалбоподателя.

(2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.

(3) Към жалбата се прилагат:

1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;

2. преписи от жалбата и от приложенията ѝ според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;

3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

4. документ за внесена такса.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До …………………………………………………………………………………………………………….

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – ответник по касационната жалба, жалбоподател /

………………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от касационна жалба / насрещна касационна жалба с приложенията, вх. № ………………/…………… г., подадена чрез ……………………………………. съд, …………………………………………………… отд., ……………….. състав, срещу Решение № ………………………./…………… г. по дело

№ ……………./………… г., до Върховен касационен съд.

В …………………………………………..срок можете да подадете писмен отговор,

/ едномесечен / двуседмичен /

за който се прилагат съответно чл. 259, ал. 2 – 4 и чл. 284 от ГПК.

С писмена молба можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 14 към чл. 2, т. 14

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – ответник /

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ответник /

……………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от искова молба с приложенията, вх. № ………………./………. г., подадена пред …………………………………………………… съд, ………………………… отд., ………………. състав, по дело № ……………../………. г.

Указания: В двуседмичен срок следва да подадете писмен отговор, който задължително трябва да съдържа следното: посочване на съда, номера на делото, името и адреса Ви, както и на Вашия законен представител или пълномощник; становище по допустимостта и основателността на иска; становище по обстоятелствата, на които се основава искът; възраженията срещу  иска и обстоятелствата, на които те се основават; подпис на лицето, което подава отговора.

В отговора трябва да бъдат посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да бъдат представени всички писмени доказателства, с които разполагате.

Представете преписи от отговора с приложенията, според броя на ищците.

В срока за отговор може да направите възражение, че спорът не подлежи на разглеждане по реда на глава тридесет и втора от ГПК “Производство по търговски спорове” да предявите насрещен иск, да привлечете трети лица и да предявите искове срещу тях, да оспорите истинността на представен документ.

При неизпълнение на горните указания, губите възможността да направите това по- късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

При непредставяне на отговор в указания срок и неявяване в първото заседание по делото, без да е направено искане за разглеждането му във ваше отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу Вас.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ответник /

……………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от искова молба с приложенията, вх. № ………………./………. г., подадена пред …………………………………………………… съд, ………………………… отд., ………………. състав, по дело № ……………../………. г.

Указания: В двуседмичен срок следва да подадете писмен отговор, който задължително трябва да съдържа следното: посочване на съда, номера на делото, името и адреса Ви, както и на Вашия законен представител или пълномощник; становище по допустимостта и основателността на иска; становище по обстоятелствата, на които се основава искът; възраженията срещу  иска и обстоятелствата, на които те се основават; подпис на лицето, което подава отговора.

В отговора трябва да бъдат посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да бъдат представени всички писмени доказателства, с които разполагате.

Представете преписи от отговора с приложенията, според броя на ищците.

В срока за отговор може да направите възражение, че спорът не подлежи на разглеждане по реда на глава тридесет и втора от ГПК “Производство по търговски спорове” да предявите насрещен иск, да привлечете трети лица и да предявите искове срещу тях, да оспорите истинността на представен документ.

При неизпълнение на горните указания, губите възможността да направите това по- късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

При непредставяне на отговор в указания срок и неявяване в първото заседание по делото, без да е направено искане за разглеждането му във ваше отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу Вас.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 15 към чл. 2, т. 15

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – ищец /

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец /

………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от отговор с приложенията, подаден от …………………………………………………………………………………………………………….

/ ответник – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

по дело № ……………/……… г. по описа на …………………………….. съд.

Указания: В двуседмичен срок можете да подадете допълнителна искова молба, в която да поясните и допълните първоначалната искова молба. В същият срок може да измените предявения иск, да привлечете трети лица и да предявите искове срещу тях, да предявите иск относно съществуването или несъществуването на оспорено в отговора на исковата молба правоотношение, от което зависи изхода на делото, както и да посочите и представите нови доказателства, които не сте могли да посочите и представите с исковата молба.

При неподаване на допълнителна искова молба в указания срок или неупражняване на изброените по-горе права, губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
 
………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец /

………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от отговор с приложенията, подаден от ……………………………………………………………………………………………………………

/ ответник – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

по дело № ……………/……… г. по описа на …………………………….. съд.

Указания: В двуседмичен срок можете да подадете допълнителна искова молба, в която да поясните и допълните първоначалната искова молба. В същият срок може да измените предявения иск, да привлечете трети лица и да предявите искове срещу тях, да предявите иск относно съществуването или несъществуването на оспорено в отговора на исковата молба правоотношение, от което зависи изхода на делото, както и да посочите и представите нови доказателства, които не сте могли да посочите и представите с исковата молба.

При неподаване на допълнителна искова молба в указания срок или неупражняване на изброените по-горе права, губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 16 към чл. 2, т. 16

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – ответник /

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………………………………..

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

…………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ………………………………………………………………………………………………………….

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – ответник/

…………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от допълнителна искова молба с приложенията, подадена от ……………………………………………………………

/ ищец – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

по дело № ……………/……… г. по описа на …………………………….. съд.

Указания: В двуседмичен срок можете да подадете допълнителен отговор, в който сте длъжен да отговорите на допълнителната искова молба. В същия срок можете да поискате съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено в допълнителната искова молба правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, както и да сочите и представите нови доказателства, които не сте могъл да посочите и представите с отговора на исковата молба.

При неизпълнение на горните указания губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Представете преписи от допълнителния отговор с приложенията, според броя на ищците.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ………………………………………………………………………………………………………….

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – ответник/

…………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложено, изпращаме Ви препис от допълнителна искова молба с приложенията, подадена от ……………………………………………………………

/ ищец – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

по дело № ……………/……… г. по описа на …………………………….. съд.

Указания: В двуседмичен срок можете да подадете допълнителен отговор, в който сте длъжен да отговорите на допълнителната искова молба. В същия срок можете да поискате съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено в допълнителната искова молба правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, както и да сочите и представите нови доказателства, които не сте могъл да посочите и представите с отговора на исковата молба.

При неизпълнение на горните указания губите възможността да направите това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Представете преписи от допълнителния отговор с приложенията, според броя на ищците.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 17 към чл. 2, т. 17

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение

на …………………………………………………………………………………………………….

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………

/ качество на адресата –  ищец, ответник /

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ………………………………………………………………………………….

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ………………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: ………………………………………………………………

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: …………………………………………………………………………………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: ………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: …………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник /

…………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Уведомяваме Ви, че е постъпила молба вх. № ………………./……………….. г. за  замяна/отмяна на допуснато обезпечение по дело № …………./…………. г.

В тридневен срок от получаване на съобщението може да подадете писмени възражения.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Замяна на обезпечението

Чл. 398. (1) Съдът може по искане на една от страните, след като уведоми другата страна и вземе предвид възраженията ѝ, направени в тридневен срок от съобщението, да допусне замяна на един вид обезпечение с друг.

Отмяна на обезпечението

Чл. 402. (1) Отмяна на обезпечението се постановява по молба на заинтересованата страна. Препис от молбата се връчва на лицето, по чието искане е наложено обезпечението. То може да подаде възражения в тридневен срок от получаване на преписа.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като …………………………………………………………………………………………………………

/ процесуално качество на адресата – ищец, ответник /

…………………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Уведомяваме Ви, че е постъпила молба вх. № ………………./……………….. г. за  замяна/отмяна на допуснато обезпечение по дело № …………./…………. г.

В тридневен срок от получаване на съобщението може да подадете писмени възражения.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 18 към чл. 2, т. 18

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на …………………………………………………………………………………………………….

/ трите имена на адресата /

…………………………………………………………………………………………………………

/ качество на адресата – длъжник /

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ………………………………………………………………………………….

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ………………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: ………………………………………………………………

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата /

3. Получател: ………………………………………………………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: ………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /

Връчител: ………………………………………………………………………………………

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

(7) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат съответно за връчването и на съобщения за подпомагаща страна, както и за връчване на заповед за изпълнение.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………….

/ процесуално качество на адресата – длъжник /

………………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложена, връчваме Ви ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, издадена по дело № ………………../……….. г. на  ……………………………………………………….. съд, отд. ……………………………….., …………….. състав.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 
 
 
………………………………………………………….. Дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване …………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ……………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ /

като ………………………………………………………………………………………………………….

/ процесуално качество на адресата – длъжник /

………………………………………………………………………………………………………………….

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Приложена, връчваме Ви ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, издадена по дело № ………………../……….. г. на  ……………………………………………………….. съд, отд. ……………………………….., …………….. състав.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

 

Деловодител / Секретар: …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 18а към чл. 2, т. 19

(Ново – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

 

РАЗПИСКА

 

Днес,………………../……………….. г. връчих това съобщение

на ……………………………………………………………………………………………………………….………………..

/ трите имена на адресата /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – заявител, кредитор /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,

печат /

1. Получател: ………..……………………………………………………………………………………………………..

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……..……………………………………………………………………………………………..…………

Със задължение да предам: …..………………………………………………………………………..……………

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението –

пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или

съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……..……………………………………………………………………………………………..…………

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,

който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

…………………….…….…………………………………………………………………………………………………………

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

…………………….…….…………………………………………………………………………………………………………

…………………….…….…………………………………………………………………………………………………………

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде

намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в

п. к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3 от ГПК ………………………………………………………………………………………………..………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

Чл. 414а. (1) Длъжник, който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в срока по чл. 412, т. 8, може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

(2) Ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи разноски за производството.

(3) Възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.

(4) Ако заявителят не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските. Ако становището е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и постъпилото становище.

(5) Пропускът на заявителя да подаде становище и обезсилването на заповедта не е пречка заявителят да предяви иск за цялото вземане по реда на чл. 422.

(6) Ако въз основа на заповедта за изпълнение е издаден изпълнителен лист съгласно чл. 418, съдът го обезсилва в частта, в която е обезсилена заповедта за изпълнение.

 

 

Дело № ……/…… г.

………………..

………………..

………………..

/ съд, адрес,

отделение, състав /

№ на страната

в списъка на

лицата за призоваване

…………………………………..

………………../……………… .г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До…………………………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /

…………………….…….…………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,

адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Уведомяваме Ви, че срещу издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело № ………………../……………….. г., е подадено в срок възражение от длъжника, че:

а) е изпълнил изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение;

б) не е дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължи разноски за производството.

/ грешното се зачертава/

В тридневен срок от получаване на съобщението можете да подадете становище по възражението от длъжника.

При непредставяне на становище в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена ………………..…………………………………………………………………………………….

/ изцяло/частично /

както и издаденият Ви изпълнителен лист. Пропускът Ви да подадете становище и обезсилването на заповедта не е пречка да предявите иск за цялото си вземане по реда на чл. 422 от ГПК.

Приложение: възражение на длъжника с представените от него доказателства

абележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46,

ал. 3 от ГПК ………….……………………………………………………………………………………………….…….

…………………….…….…………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

Деловодител/Секретар:           

………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

 

 

Дело № ……/…… г.

………………..

………………..

………………..

/ съд, адрес,

отделение, състав /

№ на страната

в списъка на

лицата за призоваване

…………………………………..

………………../………………. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До…………………………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /

…………………….…….…………………………………………………………………………………………………………

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,

адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Уведомяваме Ви, че срещу издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело № ………………../……………….. г., е подадено в срок възражение от длъжника, че:

а) е изпълнил изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение;

б) не е дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължи разноски за производството.

/ грешното се зачертава/

В тридневен срок от получаване на съобщението можете да подадете становище по възражението от длъжника.

При непредставяне на становище в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена ………………..…………………………………………………………………………………….

/ изцяло/частично /

както и издаденият Ви изпълнителен лист. Пропускът Ви да подадете становище и обезсилването на заповедта не е пречка да предявите иск за цялото си вземане по реда на чл. 422 от ГПК.

Приложение: възражение на длъжника с представените от него доказателства

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46,

ал. 3 от ГПК ………….……………………………………………………………………………………………….…….

…………………….…….…………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

Деловодител/Секретар:            

………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

Приложение № 19 към чл. 2, т. 20

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 19 към чл. 2, т. 19, изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщениe

на ………………………………………………………………………………………………

/трите имена на адресата/

………………………………………………………………………………………………….

/качество на адресата – заявител, кредитор/

Връчител: …………………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: …………………………………………………………………………..

/подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител/

2. Получател: …………………………………………………………………………..

Със задължение да предам: ……………………………………………………….

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ………………………………………………………………………….

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………..

Връчител: ………………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен  дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: …………………………………………………………………………….

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ……………./……….. г.
……………………………………………………….….
……………………………………………………….….
/съд, адрес, отделение, състав/
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До ………………………………………………………………………………………………………………………….

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата  заявител, кредитор/

……………………………………………………………………………………………………………………………

/точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Уведомяваме Ви, че срещу издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело № ………………../……………….. г., е подадено в срок възражение от длъжника.

В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на ………………………………………………………………………………………………………..,

/цифром и словом/

съгласно чл. …………………………………от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена ………………………………………,

/изцяло/ частично/

както и издаденият Ви изпълнителен лист.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

 

Деловодител/Секретар: …………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 
………………………………………………………….. Дело № ……………../……….. г.
……………………………………………………….….
……………………………………………………….….
/съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………..

………………../……….. г.

СЪОБЩЕНИЕ

До ……………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата  заявител, кредитор/

……………………………………………………………………………………………………………………………

/точен адрес на адресата – посочен по делото /настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Уведомяваме Ви, че срещу издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело № ………………../……………….. г., е подадено в срок възражение от длъжника.

В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на ………………………………………………………………………………………………………..,

/цифром и словом/

съгласно чл. …………………………………от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена ………………………………………,

/изцяло/ частично/

както и издаденият Ви изпълнителен лист.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

 

Деловодителекретар: …………………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 19а към чл. 2, т. 20

(Ново – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

 

РАЗПИСКА

 

Днес,………………../……………….. г. връчих това съобщение

на …………………………………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – заявител, кредитор /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,

печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: ………………………………………………………………………………………….

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението –

пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или

съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,

който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде

намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в

п. к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3 от ГПК ………………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването. Възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение.

Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:

1. когато възражението е подадено в срок;

2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;

3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.

(2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.

(3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен.

(4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.

(5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418.

 

 

 

Дело № ……/…… г.

………………..

………………..

………………..

/ съд, адрес,

отделение, състав /

№ на страната

в списъка на

лицата за призоваване

…………………………………..

………………../……………… .г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До…………………………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,

адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

 

Уведомяваме Ви, че издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №

………………../………………. г., е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на

…………………………………………………………………………………………………………………………………….,

/ цифром и словом /

съгласно чл. ………………………………….от Тарифа за държавните такси, събирани от

съдилищата по ГПК.

При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена

…………………………………………………………………………………………………………………………………….,

/ изцяло/ частично /

както и издаденият Ви изпълнителен лист.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

 

Деловодител/Секретар:

………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

 

Дело № ……/…… г.

………………..

………………..

………………..

/ съд, адрес,

отделение, състав /

№ на страната

в списъка на

лицата за призоваване

…………………………………..

………………../……………… .г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До…………………………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,

адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

 

Уведомяваме Ви, че издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №

………………../………………. г., е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на

…………………………………………………………………………………………………………………………………….,

/ цифром и словом /

съгласно чл. ………………………………….от Тарифа за държавните такси, събирани от

съдилищата по ГПК.

При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена

…………………………………………………………………………………………………………………………………….,

/ изцяло/ частично /

както и издаденият Ви изпълнителен лист.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

 

Деловодител/Секретар:

………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

Приложение № 19б към чл. 2, т. 21

(Ново – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

 

РАЗПИСКА

 

Днес,………………../……………….. г. връчих това съобщение

на …………………………………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена на адресата /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – заявител, кредитор /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,

печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: ……………………………………………………………………………………………

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението –

пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или

съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,

който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде

намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в

п. к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3 от ГПК ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването. Възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение

Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи:

1. когато възражението е подадено в срок;

2. когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;

3. когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.

(2) Когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418.

(3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т. 3 – осъдителен.

(4) Искът се предявява в едномесечен срок от съобщението, като заявителят довнася дължимата държавна такса.

(5) Когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418.

 

 

Дело № ……/…… г.

………………..

………………..

………………..

/ съд, адрес,

отделение, състав /

№ на страната

в списъка на

лицата за призоваване

…………………………………..

………………../……………… .г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

До…………………………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,

адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Уведомяваме Ви, че по дело № ………………../……………….. г. съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.

В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на

……………………………………………………………………,

/ цифром и словом /

съгласно чл. ……… от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена

……………………………………………………………………,

/ изцяло/ частично /

както и издаденият Ви изпълнителен лист.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46,

ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Деловодител/Секретар:

………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

Дело № ……/…… г.

………………..

………………..

………………..

/ съд, адрес,

отделение, състав /

№ на страната

в списъка на

лицата за призоваване

…………………………………..

………………../……………… .г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

До…………………………………………………………………………………………………………………………………

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като ……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ процесуално качество на адресата – заявител, кредитор /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище,

адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

Уведомяваме Ви, че по дело № ………………../……………….. г. съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.

В едномесечен срок от получаване на съобщението можете да предявите иск относно вземането си, предмет на заявлението, като довнесете държавна такса в размер на

……………………………………………………………………,

/ цифром и словом /

съгласно чл. ……… от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

При непредставяне на доказателства за предявения от Вас иск в посочения срок, издадената Заповед за изпълнение ще бъде обезсилена

……………………………………………………………………,

/ изцяло/ частично /

както и издаденият Ви изпълнителен лист.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46,

ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

Деловодител/Секретар:

………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

Приложение № 20 към чл. 2, т. 23

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 20 към чл. 2, т. 20, изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщениe с приложенията

на ………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на адресата/

…………………………………………………………………………………………………….

/качество на адресата – длъжник/

Връчител: …………………………………………………………………………………..

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: ………………………………………………………………………………

/подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител/

2. Получател: ………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: …………………………………………………………..

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ………………………………………………………………………………

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………..—–…………………………………………………………………………….

Връчител: ……-……………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен  дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: …………………………………………………………………………………

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

(7) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат съответно за връчването и на съобщения за подпомагаща страна, както и за връчване на заповед за изпълнение.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

………………………………………………………….. Дело № ………………/……….. г.
……………………………………………………….….
……………………………………………………….….
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………..

………………../……….. г.

СЪОБЩЕНИЕ

До …………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като ………………………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата  длъжник/

………………………………………………………………………………………………………………………..

/точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Приложено, връчваме Ви ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл. 418 от ГПК и препис от Разпореждане от …………../………. г. по дело № ……………./………… г. на ……………………………………. съд, ……………………………….. отд., ………… състав.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

Деловодител/Секретар: ……………………………………….

/фамилия, подпис и печат/

 
………………………………………………………….. Дело № ……………../……….. г.
……………………………………………………….….
……………………………………………………….….
/ съд, адрес, отделение, състав /
№ на страната в списъка

на лицата за призоваване ………………………..

………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

До …………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………………………

/процесуално качество на адресата  длъжник/

…………………………………………………………………………………………………………………………

/точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Приложено, връчваме Ви ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл. 418 от ГПК и препис от Разпореждане от …………../………. г. по дело № ……………./………… г. на ……………………………………. съд, ……………………………….. отд., ………… състав.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

Деловодител/Секретар: ………………………………………….

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 20а към чл. 3, т. 1

(Ново – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изп. дело № ………………./……………….. г.

 

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес,

район на действие;

за ЧСИ – рег. №, район на действие, адрес /

………………../……………….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като Длъжник

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

 

С ……………………………….., издаден по ……………….. дело № ………………../……………….. г., на

……………….. съд, …………………………………. отд., ………………. състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ на изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот/и/, да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр. /

в полза на взискателя/те/: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

с адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………

/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование,

седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател /

 

За изпълнение на присъденото е образувано изпълнително дело № ……………………………….

по описа на ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№, район на действие, адрес /

 

Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на …………………………………………………..

главница, …………………………………. лихви, …………………………………………………… присъдени

разноски и разноски по изп. дело № ………………../……………….. г., в т.ч. таксата по Тарифа

………………………………………………. в полза на ……………………………………….. в размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на ……………….. лв. / в т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в.л., за пазач и пр./

Съобщавам Ви, че е наложен:

▪ запор върху следните движими вещи: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪ запор върху следните вземания: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪ възбрана върху следните недвижими имоти: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Насрочвам опис на запорираните вещи/ възбранени имоти на дата ………………….. на адрес

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или характера на изпълнителния способ

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Приложено, изпращаме Ви копие от изпълнителния лист.

 

С писмена молба можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при необходимост и право за това.

 

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46,

ал. 3 от ГПК:………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.

 

Съдебен изпълнител: ………………..

/ фамилия, подпис и печат /

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Съдебен адресат

Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат законния представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) Когато лицата по ал.1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъде предупредени от съда при връчване на първото съобщение.

Задължение за уведомяване

Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж ѝ е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

Връчване на търговци и юридически лица

Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.

(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.

Покана за доброволно изпълнение

Чл. 428(1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването ѝ, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното ѝ изпълнение не се дава. В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатското възнаграждение.

Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 217. (1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

(3) С наказанието по ал.1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или заложена вещ, оставена му за пазене.

(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.

Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

Чл. 296(1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

 

 

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес,

район на действие;

за ЧСИ – рег. №, район на действие, адрес /

………………../……………….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на

ЮЛ /

като Длъжник

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ точен адрес на адресата посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ /

 

С ……………………………….., издаден по ……………….. дело № ………………../……………….. г., на

……………….. съд, …………………………………. отд., ………………. състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ на изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот/и/, да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр. /

в полза на взискателя/те/: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

с адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………

/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование,

седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател /

 

За изпълнение на присъденото е образувано изпълнително дело № ……………………………….

по описа на ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№, район на действие, адрес /

 

Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на …………………………………………………..

главница, …………………………………. лихви, …………………………………………………… присъдени

разноски и разноски по изп. дело № ………………../……………….. г., в т.ч. таксата по Тарифа

………………………………………………. в полза на ……………………………………….. в размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на ……………….. лв. / в т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в.л., за пазач и пр./

Съобщавам Ви, че е наложен:

▪ запор върху следните движими вещи: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪ запор върху следните вземания: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪ възбрана върху следните недвижими имоти: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Насрочвам опис на запорираните вещи/ възбранени имоти на дата ………………………….. на

адрес

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или характера на изпълнителния способ

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Приложено, изпращаме Ви копие от изпълнителния лист.

 

С писмена молба можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при необходимост и право за това.

 

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46,

ал. 3 от ГПК:………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

 

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.

 

Съдебен изпълнител: ………………..

/ фамилия, подпис и печат /

 

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Съдебен адресат

Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат законния представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) Когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъде предупредени от съда при връчване на първото съобщение.

Задължение за уведомяване

Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж ѝ е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

Връчване на търговци и юридически лица

Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.

(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.

Покана за доброволно изпълнение

Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването ѝ, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното ѝ изпълнение не се дава. В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, , че страната няма средства за заплащане на адвокатското възнаграждение.

Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 217. (1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

(3)  С наказанието по ал.1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или заложена вещ, оставена му за пазене.

(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.

Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

Чл. 296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

 

РАЗПИСКА

 

Днес, ………………../……………….. г. връчих това съобщение

на

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ трите имена на адресата /

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – заявител, кредитор /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,

печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /

2. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: ………………………………………………………………………………………….

/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението –

пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или

съответно работодател на адресата /

3. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………….

/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,

който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат /

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде

намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в

п. к./залепено и др. /

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,

печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3 от ГПК ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Удостоверяване на връчването

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Връчване чрез залепване на уведомление

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Връчване на адвокат

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

 

Приложение № 21 към чл. 3, т. 2

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 21 към чл. 3, т. 1, изм. и доп.- ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

………………………………………..

………………………….…………….

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,район на действие, адрес /

……………/……… г.

Изп. дело № ……../…….. г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Съдебен адресат

Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат законния представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) Когато лицата по ал.1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици  те трябва да бъде предупредени от съда при връчване на първото съобщение.

Задължение за уведомяване

Чл. 41. (1). Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж ѝ е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

Връчване на търговци и юридически лица

Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.

(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.

Покана за доброволно изпълнение

Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването ѝ, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното ѝ изпълнение не се дава. В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.

Действие на запора и на възбраната по отношение на длъжника

Чл. 451. (1) От момента на налагане на запора, длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането си или с вещта и не може под страха от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта.

(2) Последиците по ал.1 настъпват за длъжника от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, когато изпълнението е насочено върху движима или недвижима  вещ и тази вещ е посочена в поканата.

Изпълнение на задължение на заместимо действие

Чл. 526. (1) Когато длъжникът не изпълни едно действие, което е осъден да извърши и което действие може да бъде извършено от друго лице, взискателят може да иска от съдебния изпълнител да го оправомощи да извърши действието за сметка на длъжника.

(2) Взискателят може да поиска от съда длъжникът да бъде осъден да внесе предварително сумата, която е необходима за извършване на действието.

Изпълнение на задължение за незаместимо действие и за бездействие

Чл. 527. (1) Когато действието не може да се извърши от друго лице, а зависи изключително от волята на длъжника, съдебният изпълнител по искане на взискателя принуждава длъжника да извърши действието, като му налага глоба до 200 лв. Ако и след това длъжникът не извърши действието, съдебният изпълнител му налага последователно нови глоби до същия размер.

(2) Правилото по ал. 1 не се прилага за задълженията на работници и служители, които произтичат от трудово или служебно правооотношение.

(3) Когато длъжникът върши противното на това, което с решението е задължен да върши или да търпи, съдебният изпълнител по искане на взискателя му налага за всяко нарушение на това задължение глоба до 400 лв.

(4) Действията на съдебния изпълнител по оправомощаването и по налагане на глобите подлежат на обжалване по реда на чл. 435 – 438.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 217. Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

(3) С наказанието по ал.1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или заложена вещ, оставена му за пазене.

(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.

Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

Чл. 296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

 

ПОКАНА

за доброволно изпълнение

До ………………………………………………………………………………………………….

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като Длъжник

……………………………………………………………………………………………………….

/точен адрес на адресата – посочен по делото /настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

С ………………………………, издаден по ……………… дело № ……………/……… г., на …………………………… съд, ………………………… отд., ………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

/посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ на изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот/и/, да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр./

в полза на взискателя/те/: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

с адрес: ……………………………………………………………………………………………

/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование, седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател/

Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на ……………………………… главница, ……………………………… лихви, ……………………………… присъдени разноски и разноски по изп. дело № ……………/……… г., в т.ч. таксата по Тарифа ……………………………………… в полза на ……………………………………… в размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на …………………………… лв.  в.т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в. л., за пазач и пр./

Съобщавам Ви, че е наложен:

▪ запор върху следните движими вещи: ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

▪ запор върху следните вземания: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

▪ възбрана върху следните недвижими имоти: …………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Насрочвам опис на запорираните вещи/възбранени имоти на дата …………….. на адрес …………………………………………………………………………

§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или характера на изпълнителния способ ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

На основание чл. 428, ал. 1, изречение второ от ГПК Ви каня в двуседмичен срок от връчване на настоящата ПОКАНА с приложени ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ и КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЙТО Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, да изпълните доброволно задължението си. Ако НЕ СТОРИТЕ ТОВА в дадения срок, ще пристъпя към принудително изпълнение по реда на ГПК.

Дължимите суми следва да преведете по банкова сметка …………………………………… клон …………………………, IBAN …………………………, BIC КОД…………………………, с титуляр …………………………………………………………, като посочите номера, годината, района на изпълнителното дело, име/ наименование на вносителя /длъжника/, съда.

Ако на посочената дата възпрепятствате изпълнението, ще се ползвам от правомощията си по чл. 431 от ГПК, като наредя да се отворят Вашите сгради, да се претърсят вещите, жилището и др. помещения. Ако противозаконно пречите на изпълнението на служебните ми задължения, ще поискам съдействие от полицейските органи или от кмета на общината, района или кметството.

Приложено, изпращаме Ви препис от подлежащия на принудително изпълнение акт.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена поканата, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.

 

Съдебен изпълнител: ………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

………………………………………..

………………………….…………….

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,район на действие, адрес /

……………/……… г.

Изп. дело № ……../…….. г.

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих тази покана

на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/трите имена на адресата/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ качество на адресата – длъжник /

Връчител: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /

1. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ………………………………………

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме поканата – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат поканата

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на поканата

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено поканата, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Удостоверяване на връчването

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Връчване чрез залепване на уведомление

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Връчване на адвокат

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

 

ПОКАНА

за доброволно изпълнение

До …………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като Длъжник

………………………………………………………………………………………………………..

/точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

С ………………………………, издаден по ……………… дело № ……………/……… г., на …………………………… съд, ………………………… отд., ………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

/посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ на изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот/и/, да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр./

в полза на взискателя/те/: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

с адрес: ……………………………………………………………………………………………

/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование, седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател/

Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на ……………………………… главница, ……………………………… лихви, ……………………………… присъдени разноски и разноски по изп. дело № ……………/……… г., в т.ч. таксата по Тарифа ……………………………………… в полза на ……………………………………… в размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на …………………………… лв. / в.т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в. л., за пазач и пр./

Съобщавам Ви, че е наложен:

▪ запор върху следните движими вещи: ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

▪ запор върху следните вземания: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

▪ възбрана върху следните недвижими имоти: …………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Насрочвам опис на запорираните вещи/ възбранени имоти на дата ………………………… на адрес ……………………………………………………………………………………………….

§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или характера на изпълнителния способ ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

На основание чл. 428, ал.1, изречение второ от ГПК Ви каня в двуседмичен срок от връчване на настоящата ПОКАНА с приложена ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, да изпълните доброволно задължението си. Ако НЕ СТОРИТЕ ТОВА в дадения срок, ще пристъпя към принудително изпълнение по реда на ГПК.

Дължимите суми  следва да преведете по банкова сметка …………………………………… клон …………………………, IBAN …………………………, BIC КОД…………………………, с титуляр …………………………………………………………………, като посочите номера, годината, района на изпълнителното дело, име/ наименование на вносителя /длъжника/, съда.

Ако на посочената дата възпрепятствате изпълнението, ще се ползвам от правомощията си по чл. 431 от ГПК, като наредя да се отворят Вашите сгради, да се претърсят вещите, жилището и др. помещения. Ако противозаконно пречите на изпълнението на служебните ми задължения, ще поискам съдействие от полицейските органи или от кмета на общината, района или кметството.

Приложено, изпращаме Ви препис от подлежащия на принудително изпълнение акт.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена поканата, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата /

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.

 

Съдебен изпълнител: ………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

Приложение № 22 към чл. 3, т. 3

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 22 към чл. 3, т. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих тази покана

на …………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на адресата/

……………………………………………………………………………………………………….

/качество на адресата – длъжник/

Връчител: ……………………………………………………………………………………..

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: ………………………………………………………………………………..

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: ……………………………………………………………………………….

Със задължение да предам: …………………………………………………………..

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме поканата – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ……………………………………………………………………………….

/подпис, трите имена и качество на получателя – всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат поканата

………………………………………………………………………………………………………

Връчител: …………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на поканата:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: ……………………………………………………………………………………

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена поканата, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № ………../………. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. №,район на действие, адрес/
………………../……….. г.

 

ПОКАНА

за доброволно предаване на дете

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ/

като Длъжник

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/точен адрес на адресата – посочен по делото/настоящ, постоянен на ФЛ/

С ………………………………………., издаден по …………… дело ………………../……….. г., на ………………………………………. съд, ………………………………………. отд., …………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА предадете детето ……………………………………………………………………………………..

/трите имена на детето/

родено на ………………………………, в ………………………………., ЕГН ……………………………………………

/дата на раждане/           /месторождение/

на взискателя ……………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/трите имена и адрес на взискателя/

На основание чл. 528, ал. 1, изречение първо от ГПК Ви каня ………………./………. г., ………….. часа, ………………………………………………………………………………………………………………………………….

/адрес/

да предадете детето.

На основание чл. 528, ал. 1 от ГПК в тридневен срок от връчването на поканата трябва да съобщите на съдебния изпълнител:

1. готов ли сте да предаде детето в определеното място и време;

2. какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват;

3. в кое място и време сте готов да предаде детето.

Ако не изпълните това задължение, ще Ви бъде наложена глоба по чл. 527, ал. 3 от ГПК в размер до 400 лв. и при необходимост ще бъде постановено принудителното Ви довеждане.

Ако не изпълните доброволно задължението си, детето ще бъде отнето принудително и предадено на Взискателя със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена поканата, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.

 

Съдебен изпълнител: …………………………………………

/фамилия, подпис и печат/

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Изпълнение на задължение за незаместимо действие и за бездействие

Чл. 527. (3) Когато длъжникът върши противното на това, което с решението е задължен да върши или да търпи, съдебният изпълнител по искане на взискателя му налага за всяко нарушение на това задължение глоба до 400 лв.

Изпълнение на задължение за предаване на дете

Чл. 528. (1) Когато пристъпва към изпълнение на задължение за предаване на дете, както и на задължението за последващо връщане на детето, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно в определеното място и време. Поканата за доброволно изпълнение трябва да бъде връчена на длъжника по възможност две седмици, но не по-късно от една седмица преди определеното време за предаване на детето.

(2) В тридневен срок от връчването на поканата длъжникът трябва да съобщи на съдебния изпълнител:

1. готов ли е да предаде детето в определеното място и време;

2. какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват;

3. в кое място и време е готов да предаде детето.

(3) За неизпълнение в срок на задължението по ал. 2 съдебният изпълнител налага на длъжника глоба по чл. 527, ал. 3 и при необходимост постановява принудителното му довеждане.

(4) Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция “Социално подпомагане” съдействие за отстраняване на пречките за своевременното изпълнение на задължението и за разясняване на длъжника, а при необходимост и на детето, на предимствата на доброволното изпълнение и неблагоприятните последици от неизпълнението на съдебното решение. Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция “Социално подпомагане” да предприеме подходящи мерки по чл. 23 от Закона за закрила на детето, а при необходимост – от полицейските органи – вземането на мерки по чл. 56 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

(5) Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може да му налага глоба по чл. 527, ал. 3 за всяко неизпълнение, както и със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството да отнеме детето принудително и да го предаде на взискателя.

(6) След влизане в сила на постановлението за налагане на глоба същото се изпраща на Националната агенция за приходите, която възлага на съдебния изпълнител неговото събиране по реда на този кодекс.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:

1. доходите на лицето или семейството;

2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;

3. семейното положение;

4. здравословното състояние;

5. трудовата заетост;

6. възрастта и

7. други констатирани обстоятелства.

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № …………./……… г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. №,район на действие, адрес /
………………../……….. г.

 

ПОКАНА

за доброволно предаване на дете

До ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….

/адресат – трите имена на ФЛ/

като Длъжник

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/точен адрес на адресата – посочен по делото/настоящ, постоянен на ФЛ/

С ………………………………………., издаден по …………… дело ………………../……….. г., на ………………………………………. съд, ………………………………………. отд., …………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА предадете детето ……………………………………………………………………………………..

/трите имена на детето/

родено на ………………………………, в ………………………………., ЕГН ………………………………

/дата на раждане/             /месторождение/

на взискателя ……………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/трите имена и адрес на взискателя/

На основание чл. 528, ал. 1, изречение първо от ГПК Ви каня………………../………. г., ………….. часа, ………………………………………………………………………………………………………..………….

/адрес/

да предадете детето.

На основание чл. 528, ал.1 от ГПК в тридневен срок от връчването на поканата трябва да съобщите на съдебния изпълнител:

1. готов ли сте да предаде детето в определеното място и време;

2. какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват;

3. в кое място и време сте готов да предаде детето.

Ако не изпълните това задължение, ще Ви бъде наложена глоба по чл. 527, ал. 3 от ГПК в размер до 400 лв. и при необходимост ще бъде постановено принудителното Ви довеждане.

Ако не изпълните доброволно задължението си, детето ще бъде отнето принудително и предадено на Взискателя със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена поканата, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………………………………………………..………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.

 

Съдебен изпълнител: …………………………………………

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 23 към чл. 3, т. 4

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 23 към чл. 3, т. 3, изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

………………………………………..

………………………….…………….

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,район на действие, адрес /

……………/……… г.

Изп. дело № ……../…….. г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Несеквестируем доход, получен по сметка в банка

Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата освен за задължения за издръжка.

(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.

(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход, съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.

Запор върху движима вещ или вземане

Чл. 450. (3) Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение съгласно чл. 507 .

Действие на запора и на възбраната по отношение на взискателя

Чл. 452. (3) Взискателят и присъединилите се кредитори могат да искат плащане от третото задължено лице въпреки плащането, което то е направило на длъжника, след като му е било връчено запорното съобщение. Лицата от органите на управление на третото задължено лице отговарят солидарно с него.

Запор на вземане

Чл. 507. (1) Запорното съобщение на третото задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на поканата за доброволно изпълнение до длъжника.

(2) В запорното съобщение се забранява на третото задължено лице да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника. Тези вещи трябва да бъдат посочени точно.

(3) От деня на получаване на запорното съобщение третото задължено лице има задълженията на пазач спрямо дължимите от него вещи или суми.

Запор на обезпечено със залог или ипотека вземане

Чл. 509. (1) Ако запорираното вземане е обезпечено със залог, на лицето, което държи заложената вещ, се нарежда да не я предава на длъжника, а да я предаде на съдебния изпълнител, ако третото задължено лице признае дълга.

 

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 277. Който съзнателно премахне или повреди печат, поставен на законно основание от орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-изпълнител върху движима или недвижима вещ за знак, че достъпът или разпореждането с нея са ограничени, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който се разпорежда с вещ, поставена под запор и оставена му за пазене.

Чл. 283. Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Чл. 285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

Чл. 296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

 

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ

До ……………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата – трето задължено лице/

………………………………………………………………………………………………………….

/точен адрес на адресата – постоянен, настоящ или друг адрес на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

По молба на ………………………………………………………………………………….

/взискател – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

с адрес ………………………………………………………………………………………………

/адрес на взискателя/

въз основа на ……………………………………………………………. от ………………. г.

         /изпълнителен лист и др. /                                   /дата/

на …………………………… съд, ……………………………отд., ………… състав, издаден по …………………… дело № …………/………… г. е образувано изпълнително дело № …………/………… г. срещу …………………………………………………………………………………………………..

/длъжник, ответник и др./

Лицето ……………………………………………………………………………………………….., ЕГН ………………………………, БУЛСТАТ / ЕИК ………………………………, дължи по горното изпълнително дело сумите: главница ……………………………. лв. ведно със законната лихва от ……………………………… г. до окончателното плащане, присъдени разноски ……………………………… лв., разноски по изпълнението ……………………………… лв., в полза на взискателя/ите: ……………………………………………………………………………………, както и такси по изпълнението и разноски ……………………………… лв., в полза на …………………………………………………………………………………………………………,

/съд/ЧСИ/

а така също присъединени публични държавни вземания по чл. 458 от ГПК ………………………………….. лв. в полза на държавата

На основание чл. 450, ал. 3, чл. 507, чл. 508, вр. с чл. 446 и чл. 515, чл. 516 от ГПК

НАЛАГАМ ЗАПОР

върху ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

/вземания за трудовото възнаграждение, банкови сметки, наем, заем, и др., вкл. условни, срочни и спорни вземания и такива, зависещи от насрещна престация, ценни книжа/

На основание чл. 507, ал. 2 и 3 от ГПК Ви забранявам да предавате запорираните вещи и запорираните до посочения размер суми на длъжника. От деня на получаване настоящото имате задълженията на пазач спрямо дължимите от Вас на длъжника вещи и суми.

На основание чл. 508, ал. 1 и 2 от ГПК Ви каня в едноседмичен срок от връчване на настоящото, писмено да съобщите на съдебния изпълнител:

1. Признавате ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готови ли сте да го платите;

2. Има ли претенции от други лица върху същото вземане;

3. Наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

4. Превеждате ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размера на сумата.

На основание чл. 508, ал. 3 от ГПК, ако не оспорвате своето задължение, Ви НАРЕЖДАМ да внесете дължимите от Вас суми на длъжника, и/или да предадете вещите му по запора, посочен по-горе, по сметка на

………………………………………………………………………………………………………….

/държавен съдебен изпълнител/ЧСИ/

при банка ……………………………………………………, офис/клон ……………………………………………, гр. ……………………, ул.………………………………………… № ………, IBAN сметка ………………………, BICКОД ………………………, по горепосоченото изпълнително дело, като в платежното нареждане посочите номера, годината, района на изпълнителното дело и име/наименование на длъжника и на третото лице.

При запор върху трудово възнаграждение удръжките се правят ежемесечно при спазване правилата на чл. 446 от ГПК.

При неизпълнение на това задължение ще бъде наложена глоба на виновното длъжностно лице на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ГПК, както и ще бъде сигнализирана прокуратурата по чл. 277, ал. 2, чл. 283, чл. 296 от НК.

На основание чл. 452, ал. 3 и чл. 512, ал. 4 от ГПК, третото задължено лице, лицата от органите на управление и касиера отговарят СОЛИДАРНО за неизплатените по запора суми към взискателя.

На основание чл. 512, ал. 5 от ГПК запорът върху трудово възнаграждение за вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника при смяна на месторабота.

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Съдебен изпълнител : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

…………………………………...

…………………………………..….

/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№, район на действие, адрес/

……………/……… г.

 

Изп. дело № …../……. г.

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение

на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/трите имена на адресата/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/качество на адресата – трето задължено лице/

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Със задължение да предам: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Удостоверяване на връчването

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Връчване чрез залепване на уведомление

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Връчване на адвокат

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ

До ……………………………………………………………………………………………….

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като ……………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата – трето задължено лице/

……………………………………………………………………………………………………….

/точен адрес на адресата – постоянен, настоящ или друг адрес на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

По молба на ………………………………………………………………………………..

/взискател – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

с адрес …………………………………………………………………………………………

/адрес на взискателя/

въз основа на ……………………………………………… от …………………… г.

       /изпълнителен лист и др./                 / дата /

на …………………………… съд, ……………………………отд., ………… състав, издаден по …………………… дело № …………/………… г. е образувано изпълнително дело № …………/………… г. срещу …………………………………………………………………………………………….

/ длъжник, ответник и др. /

Лицето …………………………………………………………………………….., ЕГН ………………………………, БУЛСТАТ / ЕИК ………………………………, дължи по горното изпълнително дело сумите: главница ……………………………………………………………… лв. ведно със законната лихва от ……………………………… г. до окончателното плащане, присъдени разноски ……………………………… лв., разноски по изпълнението ……………………………… лв., в полза на взискателя/ите: ……………………………………………………………………………………, както и такси по изпълнението и разноски ……………………………… лв., в полза на ………………………………………………,

/ съд / ЧСИ /

а така също присъединени публични държавни вземания по чл. 458 от ГПК ………………………………….. лв. в полза на държавата

На основание чл. 450, ал. 3, чл. 507, чл. 508, вр. с чл. 446 и чл. 515, чл. 516 от ГПК

НАЛАГАМ ЗАПОР

върху ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

/вземания за трудовото възнаграждение, банкови сметки, наем, заем, и др., вкл. условни, срочни и спорни вземания и такива, зависещи от насрещна престация, ценни книжа/

На основание чл. 507, ал. 2 и 3 от ГПК Ви забранявам да предавате запорираните вещи и запорираните до посочения размер суми на длъжника. От деня на получаване настоящото имате задълженията на пазач спрямо дължимите от Вас на длъжника вещи и суми.

 

На основание чл. 508, ал. 1 и 2 от ГПК Ви каня в едноседмичен срок от връчване на настоящото, писмено да съобщите на съдебния изпълнител:

4. Признавате ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готови ли сте да го платите;

5. Има ли претенции от други лица върху същото вземане;

6. Наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

На основание чл. 508, ал. 3 от ГПК, ако не оспорвате своето задължение, Ви НАРЕЖДАМ да внесете дължимите от Вас суми на длъжника, и/или да предадете вещите му по запора, посочен по-горе, по сметка на

…………………………………………………………………………………………………….

/държавен съдебен изпълнител/ЧСИ/

при банка ……………………………………………………, офис/клон ……………………………………………, гр. ……………………, ул.………………………………………… № ………, IBAN сметка ………………………, BICКОД ………………………, по горепосоченото изпълнително дело, като в платежното нареждане посочите номера, годината, района на изпълнителното дело и име/наименование на длъжника и на третото лице.

При запор върху трудово възнаграждение удръжките се правят ежемесечно при спазване правилата на чл. 446 от ГПК.

При неизпълнение на това задължение ще бъде наложена глоба на виновното длъжностно лице на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ГПК, както и ще бъде сигнализирана прокуратурата по чл. 277, ал. 2, чл. 283, чл. 296 от НК.

На основание чл. 452, ал. 3 и чл. 512, ал. 4 от ГПК, третото задължено лице, лицата от органите на управление и касиера отговарят СОЛИДАРНО за неизплатените по запора суми към взискателя.

На основание чл. 512, ал. 5 от ГПК запорът върху трудово възнаграждение за вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника при смяна на месторабота.

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

Съдебен изпълнител : …………………………………

/ фамилия, подпис и печат /

 

Приложение № 24 към чл. 3, т. 5

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 24 към чл. 3, т. 4, изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

………………………………………..

………………………….…………….

/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,район на действие, адрес /

……………/……… г.

Изп. дело № ……../…….. г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Налагане на обезпечителната мярка

Чл. 400. (1) Налагането на запор се извършва незабавно от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителната заповед на съда съгласно чл. 449, ал. 1, чл. 450, ал. 1 и 2, чл. 507, 515, 516 и 517 като на ответника се връчва съобщение вместо призовка за доброволно изпълнение. При запор върху движима вещ съдебният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене съгласно чл. 465 – 472.

Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Несеквестируем доход, получен по сметка в банка

Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата освен за задължения за издръжка.

(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.

(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход, съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.

Запор върху движима вещ или вземане

Чл. 450. (3) Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение съгласно чл. 507.

Действие на запора и на възбраната по отношение на взискателя

Чл. 452. (3) Взискателят и присъединилите се кредитори могат да искат плащане от третото задължено лице въпреки плащането, което то е направило на длъжника, след като му е било връчено запорното съобщение. Лицата от органите на управление на третото задължено лице отговарят солидарно с него.

Запор на вземане

Чл. 507. (1) Запорното съобщение на третото задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на поканата за доброволно изпълнение до длъжника.

(2) В запорното съобщение се забранява на третото задължено лице да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника. Тези вещи трябва да бъдат посочени точно.

(3) От деня на получаване на запорното съобщение третото задължено лице има задълженията на пазач спрямо дължимите от него вещи или суми.

Задължения на третото лице

Чл. 508. (1) В едноседмичен срок от връчването на запорното съобщение третото лице трябва да съобщи на съдебния изпълнител:

1. признава ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готово ли е да го плати;

2. има ли претенции от други лица върху същото вземане;

3. наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции;

4. превежда ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размера на сумата.

(2) Поканата за даване на тези обяснения се съдържа в самото съобщение за налагане на запора.

(3) Ако третото лице не оспорва своето задължение, то внася дължимата от него сума по сметката на съдебния изпълнител или му предава запорираните вещи.

Запор на обезпечено със залог или ипотека вземане

Чл. 509. (1) Ако запорираното вземане е обезпечено със залог, на лицето, което държи заложената вещ, се нарежда да не я предава на длъжника, а да я предаде на съдебния изпълнител, ако третото задължено лице признае дълга.

Изпълнение върху налични ценни книжа

Чл. 515. (1) Налагането на запор върху налични ценни книжа става чрез опис и изземването им от съдебния изпълнител, който ги влага в банка. В случай че съдебният изпълнител не намери ценните книжа в държане на длъжника, съдебният изпълнител кани длъжника да ги предаде в двуседмичен срок. За предадените му ценни книжа съдебният изпълнител съставя протокол. Ако длъжникът не предаде ценните книжа в дадения му срок, съдебният изпълнител овластява взискателя, поискал изпълнение върху ценните книжа, да подаде молба по чл. 560 за тяхното обезсилване.

(2) При налагането на запор върху налични поименни акции или облигации съдебният изпълнител уведомява дружеството за това. Запорът има действие за дружеството от получаване на запорното съобщение. Запорът обхваща всички имуществени права по ценната книга. Ако съдебният изпълнител не може да открие наличните поименни акции или облигации и същите не бъдат предадени доброволно от длъжника съгласно ал. 1, съдебният изпълнител нарежда на дружеството да издаде дубликат на същите, въз основа на който се провежда изпълнението. При отказ или бездействие на управителния орган на дружеството да издаде дубликат съдебният изпълнител налага глоба по чл. 93, ал. 1, т. 3 и овластява взискателя да подаде молба по чл. 560. Редът за обезсилване на ценни книжа в този случай се прилага съответно спрямо поименните налични ценни книжа.

(3) След налагането на запора взискателят може да поиска:

1. възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане;

2. извършване на публична продан.

(4) Наличните ценни книжа се продават от съдебния изпълнител съобразно правилата за публична продан на имот по този кодекс поотделно и в пакети. Съдебният изпълнител прехвърля всяка ценна книга по надлежния за нея начин и я предава на купувача след влизането в сила на постановлението за възлагане. Когато ценната книга се прехвърля с джиро, редът на джирата не се прекъсва. Когато изпълнението се извършва въз основа на решение за обезсилване на ценните книжа, купувачът се легитимира пред дружеството и пред трети лица с влязлото в сила постановление за възлагане. Въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане купувачът може да поиска от управителните органи на дружеството да му бъде издаден дубликат на ценните книжа.

Изпълнение върху безналични ценни книжа

Чл. 516. (1) Запор върху безналични ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Централния депозитар, като едновременно с това се уведомява дружеството. Централният депозитар уведомява незабавно съответния регулиран пазар за наложения запор.

(2) Запор върху държавни ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до лицето, което води регистър на държавни ценни книжа.

(3) Запорът има действие от момента на връчването на запорното съобщение и обхваща всички имуществени права по ценната книга.

(4) Централният депозитар и лицето, което води регистър на държавни ценни книжа, са длъжни в срока по чл. 508 да съобщят на съдебния изпълнител какви ценни книжа притежава длъжникът, наложени ли са други запори и по какви претенции.

(5) От получаване на запорното съобщение безналичните ценни книжа преминават в разпореждане на съдебния изпълнител.

(6) След налагането на запора взискателят може да поиска:

1. възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане;

2. извършване на публична продан.

(7) Безналичните ценни книжа се продават чрез банка по установения за тях начин. Съдебният изпълнител действа от свое име за сметка на длъжника.

Размер на глобата

Чл. 91. (1) Глобата за нарушения по чл. 85 – 90 е в размер от 50 до 300 лв.

(2) За нарушения, които затрудняват хода на производството или са извършени повторно, глобата е в размер от 100 до 1200 лв.

Глоби при принудително изпълнение

Чл. 93. (1) Съдебният изпълнител налага глоба в размерите по чл. 91 за:

3. неизпълнение на други негови нареждания.

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 277. Който съзнателно премахне или повреди печат, поставен на законно основание от орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-изпълнител върху движима или недвижима вещ за знак, че достъпът или разпореждането с нея са ограничени, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който се разпорежда с вещ, поставена под запор и оставена му за пазене.

Чл. 283. Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Чл. 285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

Чл. 296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

 

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ

за налагане на обезпечителна мярка

До …………………………………………………………………………………………………

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като ………………………………………………………………………………………………

/процесуално качество на адресата – трето задължено лице/

………………………………………………………………………………………………………

/точен адрес на адресата – постоянен, настоящ или друг адрес на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

По молба на …………………………………………………………………………………….

/взискател – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

с адрес …………………………………………………………………………………..

/адрес на взискателя/

въз основа на Обезпечителна заповед от …………………… г., на …………………………… съд, ……………………………отд., ………… състав, издаден по …………………… дело № …………/………… г. е образувано изпълнително дело № …………/………… г. срещу ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….

/длъжник, ответник и др./

На основание чл. 400, чл. 450, ал. 3, чл. 507, чл. 508, вр. с чл. 446 и чл. 515, чл. 516 от ГПК

НАЛАГАМ ЗАПОР

върху …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

/вземания за трудовото възнаграждение, банкови сметки, наем, заем, и др., вкл. условни, срочни и спорни вземания и такива, зависещи от насрещна престация, движими вещи, ценни книжа и др./

На основание чл. 507, ал. 2 и 3 от ГПК Ви забранявам да предавате запорираните до посочения размер суми или вещи на длъжника. От деня на получаване настоящото имате задълженията на пазач спрямо дължимите от Вас на длъжника суми или вещи, посочени по-горе.

 

На основание чл. 508, ал. 1 и 2 от ГПК Ви каня в едноседмичен срок от получаване настоящото писмено да съобщите на съдебния изпълнител:

1. Признавате ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готови ли сте да го платите;

2. Има ли претенции от други лица върху същото вземане;

3. Наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

4. Превеждате ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размера на сумата.

При неизпълнение на това задължение ще бъде наложена глоба на виновното длъжностно лице на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ГПК, както и ще бъде сигнализирана прокуратурата по чл. 277, ал. 2, чл. 283, чл. 296 от НК.

На основание чл. 452, ал. 3 и чл. 512, ал. 4 ГПК лицата от органите на управление на третото задължено лице и лицето, което е платило тр. възнаграждение на длъжника без да удържи сумата по запора отговарят СОЛИДАРНО с третото задължено лице.

 

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Съдебен изпълнител: ………………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

…………………………………...

…………………………………..….

/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№, район на действие, адрес/

……………/……… г.

 

Изп. дело № …../……. г.

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение

на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/трите имена на адресата/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/качество на адресата – трето задължено лице/

Връчител: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Със задължение да предам: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Връчител: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ;  подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

 

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Удостоверяване на връчването

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Връчване чрез залепване на уведомление

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Връчване на адвокат

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ

за налагане на обезпечителна мярка

До …………………………………………………………………………………………………

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като ………………………………………………………………………………………………

/процесуално качество на адресата – трето задължено лице/

……………………………………………………………………………………………………..

/точен адрес на адресата – постоянен, настоящ или друг адрес на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

По молба на …………………………………………………………………………………..

/взискател – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

с адрес …………………………………………………………………………………………..

/адрес на взискателя/

въз основа на Обезпечителна заповед от …………………… г., на …………………………… съд, ……………………………отд., ………… състав, издаден по …………………… дело № …………/………… г. е образувано изпълнително дело № …………/………… г. срещу …………………………… ………………………………………………………………………………………………………

/длъжник, ответник и др./

На основание чл. 400, чл. 450, ал. 3, чл. 507, чл. 508, вр. с чл. 446 и чл. 515, чл. 516 от ГПК

НАЛАГАМ ЗАПОР

върху …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

/вземания за трудовото възнаграждение, банкови сметки, наем, заем, и др., вкл. условни, срочни и спорни вземания и такива, зависещи от насрещна престация, движими вещи, ценни книжа и др./

На основание чл. 507, ал. 2 и 3 от ГПК Ви забранявам да предавате запорираните до посочения размер суми или вещи на длъжника. От деня на получаване настоящото имате задълженията на пазач спрямо дължимите от Вас на длъжника суми или вещи, посочени по-горе.

 

На основание чл. 508, ал. 1 и 2 от ГПК Ви каня в едноседмичен срок от получаване настоящото писмено да съобщите на съдебния изпълнител:

1. Признавате ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готови ли сте да го платите;

2. Има ли претенции от други лица върху същото вземане;

3. Наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

При неизпълнение на това задължение ще бъде наложена глоба на виновното длъжностно лице на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от ГПК, както и ще бъде сигнализирана прокуратурата по чл. 277, ал. 2, чл. 283, чл. 296 от НК.

На основание чл. 452, ал. 3 и чл. 512, ал. 4 ГПК лицата от органите на управление на третото задължено лице и лицето, което е платило тр. възнаграждение на длъжника без да удържи сумата по запора отговарят СОЛИДАРНО с третото задължено лице.

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

Съдебен изпълнител: ……………………………………….

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 25 към чл. 3, т. 6

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 25 към чл. 3, т. 5, изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

 

Днес, ……………………/………… г. връчих тази призовка

на ……………………………………………………………………………………………………

/трите имена на адресата/

………………………………………………………………………………………………………..

/качество на адресата – длъжник, трето задължено лице, съпруг -недлъжник и др./

 

Връчител: ………………………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: …………………………………………………………………………………

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: …………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ……………………………………………………………..

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ………………………………………………………………………………..

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат призовката

………………………………………………………………………………………………………

Връчител: …………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: …………………………………………………………………………………….

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № …………./……… г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№, район на действие, адрес/
………………../……….. г.

ПРИЗОВКА

за принудително изпълнение

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата – длъжник, трето задължено лице, съпруг – недлъжник и др./

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Уведомявам Ви, че на ………………./…….. г., от ……………. часа, до…………часа, ПРИСТЪПВАМ към принудително изпълнение по горното изпълнително дело с взискател/взискатели: като …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/взискател – трите имена  и адрес на ФЛ, наименование, седалище и адрес на управление на ЕТ или ЮЛ/,

като ще извърша: ……………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/посочва се вида на действието: опис на движими и недвижими вещи,  предаване на движими вещи, въвод във владение на недвижим/и имот, и др./

на адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл. 467, ал. 4 от ГПК, при опис на движими вещи, и на основание чл. 484, ал. 4 от ГПК, при опис на недвижим имот, длъжникът се смята за уведомен за мястото и времето на проданта, независимо дали е присъствал на описа. В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.

Ако на посочената дата възпрепятствате изпълнението, ще се ползвам от правомощията си по чл. 431 от ГПК, като наредя да се отворят Вашите сгради, да се претърсят вещите, жилището и др. помещения. Ако противозаконно пречите на изпълнението на служебните ми задължения, ще поискам съдействие от полицейските органи или от кмета на общината, района или кметството.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Съдебен изпълнител: ………………………………………

/фамилия, подпис и печат/

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Съдебен адресат

Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат законния представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) Когато лицата  по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици  те трябва да бъде предупредени от съда при връчване на първото съобщение.

Задължение за уведомяване

Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж  й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

Връчване на търговци и юридически лица

Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.

(2) Ако лицето е напуснало адреса си  и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички  съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.

Съдържание на описа

Чл. 484. (3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.

(4) В описа се посочват също мястото и времето за проданта на вещта, ако взискателят поиска това. В този случай длъжникът се смята уведомен за проданта, независимо дали е присъствал на описа.

(5) Описът се подписва от съдебния изпълнител. Описът не се съобщава на страните.

Действие на запора и на възбраната по отношение на длъжника

Чл. 451. (1) От момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта.

(2) Последиците по ал. 1 настъпват за длъжника от момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, когато изпълнението е насочено върху движима или недвижима вещ и тази вещ е посочена в поканата.

Съдържание на описа на движима вещ

Чл. 467. (1) Описът трябва да съдържа:

1. посочване на изпълнителния лист;

2. мястото, където се извършва;

3. подробно описание на вещта;

4. цената, по която вещта да се продаде в магазин;

5. евентуалните възражения на страните и заявените от трети лица права върху описаната вещ.

(2) В описа трябва да се отбележи оставени ли са на длъжника вещите, върху които не се допуска принудително изпълнение.

(3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.

(4) В описа се посочват също мястото и времето за проданта на вещта, ако взискателят поиска това. В този случай длъжникът се смята уведомен за проданта независимо дали е присъствал на описа.

(5) Описът се подписва от съдебния изпълнител. Описът не се съобщава на страните.

Предоставяне на правна помощ

Чл. 95 (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е висящо.

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.

(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият, уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид: 1. доходите на лицето или семейството; 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възрастта и 7. други констатирани обстоятелства.

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 217. (1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

(3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или заложена вещ, оставена му за пазене.

(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.

Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с  лишаване от свобода до една година или с пробация.

Чл. 296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № …………./……… г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,район на действие, адрес/
………………../……….. г.

ПРИЗОВКА

за принудително изпълнение

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата – длъжник, трето задължено лице, съпруг – недлъжник и др./

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Уведомявам Ви, че на ………………./…….. г., от ……………. часа, до…………часа, ПРИСТЪПВАМ към принудително изпълнение по горното изпълнително дело с взискател/взискатели: като …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/взискател – трите имена  и адрес на ФЛ, наименование, седалище и адрес на управление на ЕТ или ЮЛ/,

като ще извърша: ……………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/посочва се вида на действието: опис на движими и недвижими вещи,  предаване на движими вещи, въвод във владение на недвижим/и имот, и др./

на адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл. 467, ал. 4 от ГПК, при опис на движими вещи, и на основание чл. 484, ал. 4 от ГПК, при опис на недвижим имот, длъжникът се смята за уведомен за мястото и времето на проданта, независимо дали е присъствал на описа. В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.

Ако на посочената дата възпрепятствате изпълнението, ще се ползвам от правомощията си по чл. 431 от ГПК, като наредя да се отворят Вашите сгради, да се претърсят вещите, жилището и др. помещения. Ако противозаконно пречите на изпълнението на служебните ми задължения, ще поискам съдействие от полицейските органи или от кмета на общината, района или кметството.

С писмена молба, можете да заявите желание да ползвате правна помощ, при необходимост и право за това.

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК ………………………………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Съдебен изпълнител: ………………………………………

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 26 към чл. 3, т. 7

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 26 към чл. 3, т. 6, изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение

на Национална агенция по приходите

Получател: …………………………………………………………………………………….

/подпис, трите имена и длъжността на получателя – служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни учреждения/

Връчител: ………………………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

 

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № ………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. №, район на действие, адрес/
………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До Национална агенция по приходите

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/адрес/

На основание чл. 458 от ГПК и чл. 191 от ДОПК с настоящото Ви уведомяваме за:

§ започнато принудително изпълнение срещу длъжника

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕГН ……………………………….., БУЛСТАТ / ЕИК …………………………………………………….

§ разпределение ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Съгласно чл. 191, ал. 4 от ДОПК, най-късно в 14-дневен срок от получаването на съобщението следва да издадете удостоверение, което съдържа информация за размера на публичните задължения на длъжника, за наложените върху имуществото му мерки за обезпечаването им, ако има такива, както и за имуществото, срещу което е започнато принудително изпълнение.

Удостоверението изпратете по горепосоченото изпълнително дело.

 

Съдебен изпълнител: …………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

 

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № ………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. №, район на действие, адрес/
………………../……….. г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До Национална агенция по приходите

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/адрес/

На основание чл. 458 от ГПК и чл. 191 от ДОПК с настоящото Ви уведомяваме за:

§ започнато принудително изпълнение срещу длъжника

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕГН ……………………………….., БУЛСТАТ / ЕИК …………………………………………………….

§ разпределение ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Съгласно чл. 191, ал. 4 от ДОПК, най-късно в 14-дневен срок от получаването на съобщението следва да издадете удостоверение, което съдържа информация за размера на публичните задължения на длъжника, за наложените върху имуществото му мерки за обезпечаването им, ако има такива, както и за имуществото, срещу което е започнато принудително изпълнение.

Удостоверението изпратете по горепосоченото изпълнително дело.

 

Съдебен изпълнител: …………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 27 към чл. 3, т. 8

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 27 към чл. 3, т. 7, изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих тази призовка

на ………………………………………………………………………………………………………

/трите имена на адресата/

…………………………………………………………………………………………………………..

/качество на адресата – длъжник, взискател/

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: …………………………………………………………………………………..

Със задължение да предам: ……………………………………………………………….

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме призовката – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ………………………………………………………………………………….

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат призовката

…………………………………………………………………………………………………………..

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на призовката:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. №,район на действие, адрес/
………………../……….. г.

ПРИЗОВКА

за предявяване на разпределение

До ……………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата – длъжник, взискател/

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/точен адрес на адресата – посочен по делото/настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Уведомяваме Ви, че на ………………./…….. г. в канцеларията на …………………………………………………………………………………………………………, с адрес

/СИС при РС/ЧСИ/

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ще ПРЕДЯВЯ изготвеното разпределение на събраната сума, по горното изпълнително дело.

Разпределениeто подлежи на обжалване в тридневен срок от предявяването му, чрез ……………………………………………….., пред Окръжен съд …………………………………., след изтичане на който срок то се счита за окончателно и съдебният изпълнител извършва превод на сумите съгласно разпределението.

Посочете данни за банка и банкова сметка, по която да бъде преведена разпределената Ви сума. В противен случай същата остава по сметката на ………………………………………… съдебен изпълнител, до поискване, съгласно чл. 455, ал. 3 от ГПК

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

 

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Съдебен изпълнител: …………………………………

/фамилия, подпис и печат/

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Съдебен адресат

Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат законния представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) Когато лицата  по ал.1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици  те трябва да бъде предупредени от съда при връчване на първото съобщение.

Задължение за уведомяване

Чл. 41. (1) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж  й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение.

Връчване на търговци и юридически лица

Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.

(2) Ако лицето е напуснало адреса си  и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички  съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.

Постъпления по изпълнението

Чл. 455. (1) Всички суми, постъпили по изпълнителното дело от длъжника, от третото задължено лице, от наддавачи и купувачи по проданта, както и от магазините или борсите, извършили проданта на движими вещи, се внасят по сметката на съдебния изпълнител.

(2) Изплащането на дължимите на взискателя и на присъединените кредитори суми става в 7-дневен срок от влизането в сила на разпределението на събраните суми или от изтичането на срока по чл. 191, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ако липсва законова пречка за това. Изплащането става въз основа на платежни нареждания на съдебния изпълнител, който отбелязва погасяването върху изпълнителния лист.

(3) Когато взискателят и длъжникът не са посочили сметка за превод на постъпилите суми, те остават по сметката на съдебния изпълнител до поискване.

Предявяване на разпределението

Чл. 462. (1) Съдебният изпълнител предявява разпределението на длъжника и на всички взискатели, които се призовават за това в определен от съдебния изпълнител ден.

(2) Ако в тридневен срок от деня на предявяване на разпределението не бъде подадена жалба, то се смята за окончателно и съдебният изпълнител предава сумите по разпределението.

Предоставяне на правна помощ

 

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 217. Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

(3) С наказанието  по ал. 1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или заложена вещ, оставена му за пазене.

(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.

Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с  лишаване от свобода до една година или с пробация.

Чл. 296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № ………………../……….. г.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. №,район на действие, адрес/
………………../……….. г.

ПРИЗОВКА

за предявяване на разпределение

До ……………………………………………………………………………………………………………………..

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като …………………………………………………………………………………………………………………..

/процесуално качество на адресата – длъжник, взискател/

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/точен адрес на адресата – посочен по делото/настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

Уведомяваме Ви, че на ………………./…….. г. в канцеларията на …………………………………………………………………………………………………………, с адрес

/СИС при РС/ЧСИ/

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ще ПРЕДЯВЯ изготвеното разпределение на събраната сума, по горното изпълнително дело.

Разпределениeто подлежи на обжалване в тридневен срок от предявяването му, чрез ……………………………………………….., пред Окръжен съд …………………………………., след изтичане на който срок то се счита за окончателно и съдебният изпълнител извършва превод на сумите съгласно разпределението.

Посочете данни за банка и банкова сметка, по която да бъде преведена разпределената Ви сума. В противен случай същата остава по сметката на ………………………………………… съдебен изпълнител, до поискване, съгласно чл. 455, ал. 3 от ГПК

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчена призовката, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

 

Забележка: Вижте указанията на гърба на призовката.

 

Съдебен изпълнител: …………………………………

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 28 към чл. 3, т. 9

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 28 към чл. 3, т. 8, изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение

на ……………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на адресата/

………………………………………………………………………………………………………….

/качество на адресата – взискател, длъжник, лице, внесло задатък, трето лице/

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: …………………………………………………………………………………

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: …………………………………………………………………………………

Със задължение да предам: ……………………………………………………………..

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ……………………………………………………………………………

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за държавни  учреждения или общини; всяко лице, което работи или сътрудничи на адвокат/

Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението

………………………………………………………………………………………………………….

Връчител: ………………………………………………………………………………………..

/име и длъжност на връчителя при съответния  съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

/адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и др./

Връчител: ……………………………………………………………………………………….

/име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат/

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!

 

Указания за връчителя:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението.

Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № ……………/……… г.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег.№,район на действие, адрес/
………………../……….. г.

СЪОБЩЕНИЕ

До ………………………………………………………………………………………………………………………

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като ……………………………………………………………………………………………………………………

/процесуално качество на адресата – взискател, длъжник, лице, внесло задатък, трето лице/

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/точен адрес на адресата – посочен по делото /настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

С настоящото Ви уведомявам, че на основание чл. ……………………. от ГПК с постановление по горното изпълнително дело:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

/изпълнителното производство е спряно/прекратено; наложена е глоба; извършено е възлагане/въвод във владение; отказано е извършване на изпълнително действие/

Постановлението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд …………………………………….., чрез ……………………………………………………………………………

                           /държавния/частния съдебен изпълнител/

 

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Съдебен изпълнител: ……………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Спиране на изпълнението

Чл. 432. (1) Изпълнителното производство се спира:

1. от съда в случаите по чл. 245, ал. 1 и 2, чл. 309, ал. 1, чл. 397, ал. 1, т. 3, чл. 438 и 524;

2. по искане на взискателя;

3. в случаите по чл. 229, ал. 1, т. 2 и 3, с изключение на проданта на недвижим имот, за която е било вече направено обявление;

4. в случаите по чл. 282, ал. 2, както и когато обжалваното въззивно решение бъде отменено от Върховния касационен съд;

5. в случаите по чл. 624б;

6. в случаите по чл. 627б, ал. 2;

7. в други случаи, предвидени в закон.

(2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху пенсия. Това правило не се прилага за вземания за издръжка или вземания, произтичащи от непозволено увреждане.

Прекратяване и приключване на изпълнението

Чл. 433. (1) Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато:

1. длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема за истинска;

2. взискателят е поискал това писмено;

3. изпълнителният лист бъде обезсилен;

4. с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен;

5. посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество;

6. не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83;

7. бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 или 440;

8. взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.

(2) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението.

Подлежащи на обжалване действия

Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва:

1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;

2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;

3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.

(2) Длъжникът може да обжалва:

1. постановлението за глоба;

2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;

3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;

4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;

5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2;

6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;

7. разноските по изпълнението.

(3) Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

(4) Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.

(5) Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск.

Подаване на жалбата

Чл. 436. (1) Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието.

Спиране на изпълнението при обжалване

Чл. 438. Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. В този случай съдът незабавно изпраща на съдебния изпълнител препис от определението за спиране.

 

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Изп. дело № ……………/……… г.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
/за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег.№,район на действие, адрес/
………………../……….. г.

СЪОБЩЕНИЕ

До ………………………………………………………………………………………………………………………

/адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ/

като ……………………………………………………………………………………………………………………

/процесуално качество на адресата – взискател, длъжник, лице, внесло задатък, трето лице/

…………………………………………………………………………………………………………………………..

/точен адрес на адресата – посочен по делото /настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес на управление на ЕТ и ЮЛ/

С настоящото Ви уведомявам, че на основание чл. ……………………. от ГПК с постановление по горното изпълнително дело:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

/изпълнителното производство е спряно/прекратено; наложена е глоба; извършено е възлагане/въвод във владение; отказано е извършване на изпълнително действие/

Постановлението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Окръжен съд …………………………………….., чрез ……………………………………………………………………………

                           /държавния/частния съдебен изпълнител/

 

Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал. 3 от ГПК …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

/насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в писмено изявление на адресата/

Забележка: Вижте указанията на гърба на съобщението.

 

Съдебен изпълнител: ……………………………………..

/фамилия, подпис и печат/

 

Приложение № 29 към чл. 3, т. 10

(Доп. – ДВ, бр. 53 от 2009 г., предишно Приложение № 29 към чл. 3, т. 9, изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

РАЗПИСКА

Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение с приложенията

на ……………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на адресата/

…………………………………………………………………………………………………………..

/качество на адресата – взискател, длъжник, трето лице/

Връчител: …………………………………………………………………………………………

/име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат/

1. Получател: ……………………………………………………………………………………

/подпис на адресата ЛИЧНО/негов представител/

2. Получател: …………………………………………………………………………………..

Със задължение да предам: ………………………………………………………………

/подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата/

3. Получател: ………………………………………………………………………………….

/подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник, който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в работно време – за д