23/04/2021

Наредбa № 1 от 06.02.2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители;

НАРЕДБА № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители.

Чл. 2. (1) Министърът на правосъдието насрочва конкурс за частни съдебни изпълнители със заповед, която се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува в два централни ежедневника и в интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители. Копие от заповедта незабавно се изпраща на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

(2) В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на 30 000 жители.

(3) Заповедта на министъра за насрочване на конкурс съдържа следните данни:

1.   брой на вакантните места за частни съдебни изпълнители и районите, в които те ще изпълняват длъжността си;

 1. дата, час и място на провеждане на конкурса;
 2. място и срок за приемане на конкурсните документи;
 3. размер на такса за участие и сметка, по която тя следва да се внесе. (4) Темите, по които се определят въпросите за писмения и устния изпит, са примерно посочени в приложение към заповедта по ал. 3.

Чл. 3. (1) Конкурсът за частни съдебни изпълнители се състои от писмен и устен изпит.

(2) Въпросите за писмения изпит са под формата на тест.

Чл. 4. Провеждането на конкурс за частни съдебни изпълнители се организира от министъра на правосъдието.

Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

Чл. 5. За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители могат да кандидатстват лица, които отговарят на изискванията по чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Чл. 6. (1) Кандидатите за частни съдебни изпълнители подават чрез Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители писмено заявление до министъра на правосъдието за участие в конкурса в едномесечен срок от датата на публикуване на заповедта на министъра.

(2) Заявлението съдържа следните данни на кандидата за частен съдебен изпълнител:

1. име;

 1. единен граждански номер;
 2. (доп. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) адрес и телефон за връзка;
 3. упражнявана професия;
 4. юридически стаж на кандидата;
 5. район, за който кандидатства.

(3) Към заявлението се прилагат документи за:

 1. раждане;
 2. завършено висше юридическо образование;
 3. придобита юридическа правоспособност;
 4. трудов стаж;
 5. месторабота;
 6. свидетелство за съдимост;
 7. декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за частните съдебни изпълнители;
 8. медицинско удостоверение.

(4) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Документите по ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 се подават като нотариално заверени копия, а документите по т. 6, 7 и 8 – в оригинал.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Инспектори от Министерството на правосъдието извършват проверка за редовност на документите.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Министърът на правосъдието одобрява списък на допуснатите до изпита кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи, които се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и в интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители. В списъка на кандидатите с нередовни документи се посочва нередовността на документите на всеки кандидат.

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в конкурса.

(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители дава мнение до министъра на правосъдието за общественото доверие, с което се ползва всеки кандидат, в 7-дневен срок от обявяване на окончателния списък на кандидатите.

Глава трета

КОНКУРСНА КОМИСИЯ

Чл. 7. (1) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател – представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, двама частни съдебни изпълнители, определени от Камарата на частните съдебни изпълнители, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) При отсъствие на член на конкурсната комисия той се замества от резервен член, определен по реда на ал. 1. Резервен член на изпитната комисия замества по право редовен член в случаите на отпуск поради временна нетрудоспособност, служебна командировка, при самоотвод по конкретен случай и при други обстоятелства, които водят до фактическа невъзможност за участие в работата на комисията.

(3) Председателят на конкурсната комисия:

 1. ръководи нейната работа, следи за спазване на правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден;
 2. съставя протоколи с резултатите от писмения и устния изпит;
 3. съставя протокол с окончателния резултат от конкурса и го изпраща на министъра на правосъдието.

Чл. 8. Конкурсната комисия взема решения само присъствено и в пълен състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Глава четвърта

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия съставя въпросите и отговорите за писмения изпит и определя броя верни отговори, който съответства на оценките по чл. 10, ал. 2. Въпросите от теста могат да имат само един верен отговор.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия съставя три варианта на тест в деня преди писмения изпит, които включват достатъчен брой въпроси и са подпечатани с печата на Министерството на правосъдието.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия с решение предварително определя броя на квесторите и техническите правила за провеждане на писмения изпит, които съдържат и изискванията за реда в залата, и ги оповестява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на страницата на Министерството на правосъдието в интернет.

(4) Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита.

(5) Кандидатите се допускат в залата за писмен изпит след представяне на документ за самоличност и се подписват в присъствен списък.

(6) При явяване на устен изпит кандидатите представят на конкурсната комисия документ за самоличност.

(7) След обявяване началото на писмения изпит комисията определя чрез жребий един от кандидатите, присъстващи в залата, който изтегля един от вариантите на тест, и го съобщава на всички кандидати.

(8) Писменият изпит се провежда едновременно за всички кандидати в една или повече зали в зависимост от броя на кандидатите, в присъствието на поне един член на комисията и квестори, които следят за реда в залата.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Кандидатите могат да използват нормативни актове и съдебна практика. Кандидат, който използва други помагала, се отстранява от участие в изпита. По време на изпита кандидатите могат да пишат само със син химикал, като отбелязват отговорите със знака “х” (хикс).

(10) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Кандидатите отбелязват отговорите на въпросите от изтегления вариант на тест върху дадени от комисията бланки с отговори, подпечатани с печат на Министерството на правосъдието.

(11) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Всеки кандидат изписва на предоставена от конкурсната комисия бланка трите си имена, единния граждански номер, входящия номер на заявлението и датата на изпита и го запечатва в малък непрозрачен плик. Писменият тест, бланката с отговорите и малкият плик се поставят и запечатват в голям плик собственоръчно от кандидата в присъствието на член от комисията. Кандидатът се подписва, че е предал писмената си работа върху списък, предоставен му от член на конкурсната комисия, който също се подписва.

(12) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Писменият изпит продължава три астрономически часа, като председателят на конкурсната комисия обявява началото и края на изпита.

Глава пета

ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия без предварително определен ред разпечатва големите пликове и изписва еднакъв номер на малкия плик, на големия плик и на бланката с отговорите. Председателят на конкурсната комисия изготвя протокол, в който се отбелязват датата, часът на разпечатването на големите пликове, броят на писмените работи и броят на малките пликове. Малките пликове се съхраняват от председателя на конкурсната комисия в подходящо помещение в Министерството на правосъдието.

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Бланките с отговорите и пликовете – голям и малък, не трябва да съдържат никакви външни белези или информация за кандидата. При нарушаване на това изискване изпитът на съответния кандидат се анулира, за което се съставя протокол, подписан от всички членове на комисията.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия оценява писмения изпит с оценки: слаб, среден, добър, много добър и отличен.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Отговорите се оценяват от всички членове на комисията и се подписват от тях. След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги и идентифицира отговорите. Оценките от писмения изпит се нанасят в протокол, който се подписва от всички членове на комисията, датира се и се предава на председателя.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Резултатите от писмения изпит се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка не по-малко от мн. добър (4.50).

(2) Устният изпит се провежда не по-рано от 20 дни след обявяване на резултатите от писмения изпит.

Чл. 12. (1) Конкурсната комисия съставя списък на допуснатите до устен изпит и график за явяването им по входящите номера. Списъкът и графикът се обявяват пет дни преди началото на устния изпит на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

(2) Устният изпит се провежда от конкурсната комисия в присъствието на следващите по графика пет кандидати.

(3) Конкурсната комисия оценява знанията на кандидатите с оценки: слаб, среден, добър, много добър и отличен. Оценката на кандидатите от устния изпит представлява средноаритметично число от сбора на оценките на всички членове на конкурсната комисия.

(4) Оценката от устния изпит се определя с решение на комисията, обявява се незабавно на кандидата и останалите присъстващи в изпитната зала и се вписва от председателя в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) В класирането за местата за частни съдебни изпълнители участват кандидатите, получили оценки най-малко мн. добър (4.50) на писмения изпит и най-малко мн. добър (4.50) на устния изпит. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки.

(6) При равен резултат на оценките на двама или повече кандидати за едно място предимство в класирането има този с по-голям юридически стаж.

Чл. 13. (1) За резултата от класирането се изготвя протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на официалната му страница в интернет. Единият екземпляр от протокола се изпраща от председателя на конкурсната комисия на министъра на правосъдието в 3-дневен срок от приключването на конкурсния изпит. Другият екземпляр се предава за съхранение в деловодството.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Министърът на правосъдието в едномесечен срок от получаване на резултатите издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието, публикува се в официалната му страница в интернет и се съобщава на класираните кандидати по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен.

Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Вашият коментар