23/04/2021

Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители;

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

НАРЕДБА № 3 от 11 декември 2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители

(Обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.)

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за провеждане на изпита за помощник частни съдебни изпълнители.

Чл. 2. (1) Министърът на правосъдието насрочва изпита за помощник частни съдебни изпълнители със заповед, в която определя времето и мястото за провеждане на изпита и срока за подаване на заявления.

(2) Копие от заповедта на министъра на правосъдието се изпраща незабавно на Камарата на частните съдебни изпълнители.

(3) Заповедта се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители, публикува се в един централен ежедневник и на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Чл. 3. (1) Изпитът за помощник частни съдебни изпълнители е устен.

(2) Въпросите за изпита се изготвят от министъра на правосъдието и са приложение към заповедта за насрочване на изпита.

Раздел II

Организиране на изпита

Чл. 4. (1) Изпитът за помощник частни съдебни изпълнители се организира от Камарата на частните съдебни изпълнители.

(2) Кандидатите за помощник частни съдебни изпълнители подават заявление до председателя на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители (Съвета на камарата), което съдържа:

1. име;

2. единен граждански номер;

3. адрес.

(3) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше юридическо образование;

3. нотариално заверено копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

4. свидетелство за съдимост;

5. декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и по чл. 6 от Закона за частните съдебни изпълнители;

6. медицинско удостоверение.

(4) Съветът на камарата одобрява списък на допуснатите до изпита кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи.

(5) Списъците се изпращат незабавно на министъра на правосъдието и се обявяват на видно място в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители, в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страниците на Камарата на частните съдебни изпълнители и на Министерството на правосъдието.

(6) Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка по ал. 5 в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в изпита.

Раздел III

Изпитна комисия

Чл. 5. (1) Изпитът се провежда от комисия в състав: председател, определен от министъра на правосъдието, и двама представители на Камарата на частните съдебни изпълнители, определени от Съвета на камарата.

(2) При отсъствие на член на изпитната комисия той се замества от съответния резервен член на комисията, предварително определен по реда на ал. 1.

(3) Председателят на изпитната комисия:

1. ръководи нейната работа, следи за спазване на правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден;

2. съставя протокола с резултата от изпита и го изпраща на министъра на правосъдието и на Съвета на Камарата.

Чл. 6. Изпитната комисия взема решения само присъствено и в пълен състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Раздел IV

Провеждане на изпита

Чл. 7. Изпитната комисия съставя график за провеждане на изпита. Графикът се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието, в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители и на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители 5 дни преди неговото начало.

Чл. 8. (1) Изпитната комисия провежда изпита в присъствието на следващите по графика до 5 кандидати.

(2) След обявяване началото на изпита кандидатите по графика изтеглят по два билета с въпроси.

Раздел V

Оценяване на кандидатите

Чл. 9. (1) Изпитната комисия оценява явилите се на изпит кандидати със слаб (2), среден (3), добър (4), много добър (5) и отличен (6). Оценката от изпита на кандидатите представлява средноаритметично число от сбора на оценките на всички членове на комисия.

(2) Резултатът от изпита се определя с решение на комисията, съобщава се незабавно на кандидата и се вписва от председателя в протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

(3) В класирането за местата за помощник частни съдебни изпълнители участват кандидатите, получили оценка най-малко добър

(4). Подреждането на кандидатите се извършва по успех.

Чл. 10. Протоколът за резултата от изпита се изготвя в два еднообразни екземпляра, подписва се от всички членове на комисията и се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието, в сградата на Камарата на частните съдебни изпълнители и на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители. В 3-дневен срок от приключването на изпита единият екземпляр от протокола и цялата конкурсна документация се изпращат на министъра на правосъдието, а вторият екземпляр от протокола – на Съвета на Камарата.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Вашият коментар