23/04/2021

Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ;

НАРЕДБА № 6 от 30 май 2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 47 от 09.06.2006 г.)

Чл. 1. С тази наредба се определя начинът на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители.

Чл. 2. Лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители се начислява от обслужващата банка и се отнася ежедневно по отделна сметка за лихви с титуляр частният съдебен изпълнител.

Чл. 3. Размерът на лихвата се изчислява в процент, който е договорен между частния съдебен изпълнител и обслужващата специалната му сметка банка.

Чл. 4. Частният съдебен изпълнител задължително изчислява размера на дължимите лихви по специалната сметка към деня на всяко нареждане за плащане или към деня на предявяване на разпределението.

Чл. 5. Частният съдебен изпълнител в съобщението до длъжника за прекратяване на изпълнителното дело го уведомява и за размера на лихвата по специалната сметка, която му се дължи.

Чл. 6. (1) Частният съдебен изпълнител превежда лихвата на:

1 взискателя, когато постъпилата сума заедно с лихвата е недостатъчна за погасяване на задължението;

2 длъжника, когато внесената сума заедно с лихвата превишава размера на задължението.

(2) Частният съдебен изпълнител превежда лихвата на взискателя или на длъжника по посочена от тях сметка, а ако не е посочена такава-изплаща сумата при поискване в брой.

Чл. 7. Частният съдебен изпълнител е длъжен след отправено устно или писмено искане от страните по изпълнителното дело да им предостави точна сметка за погасения размер на задължението, включително и за припадащата се лихва, изчислена върху внесената от длъжника сума за погасяване на задължението от деня на внасяне на тази сума до деня на плащането й на взискателя.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен.

Наредбата се издава на основание чл. 24, ал. 5 от Закона за частните съдебни изпълнители и влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Вашият коментар