23/04/2021

Образец на жалба до полицията

Образец на ЖАЛБА до полицията срещу психологически тормоз от страна на КОЛЕКТОРСКИ фирми!!!

 

 

до  Началника на … РПУ

Гр. …………………………

 

С И Г Н А Л / ЖАЛБА

 

От…………………………………………………………………………….., ЕГН……………………………………..:

/трите имена на лицето/

Постоянен адрес: гр./с ………………………………………….…………….., обл. ………….………………,

община…………………………….………………. жк/ул.No ……………………………………………………..,

бл. ….., вх. ….., ет. …., ап. …. тел. …………………………………, GSM: …………………………………..

 

 

 

На ………….., 201… г., в ……. ч., в гр./с. ………………………, жк/ул. …………………..………….No …..…

се случи следното: ……………………………………………………………………………………………………………

/изложение на фактическата част/

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Свидетели:

 

  1. ………………………………………………………………………………….., ЕГН: ………………..…….,

постоянен адрес гр./с. …………………………., обл., ………………………, община ……………….

…………………., жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. ……..

 

  1. ………………………………………………………………………………….., ЕГН: …………..………….,

постоянен адрес гр./с. …………………………, обл., ………………………., община ……………….

………………… , жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. ……….

 

 

гр. ……………….                                                                          С УВАЖЕНИЕ: ………………………

дата …………….

 

ИЗТЕГЛИ от тук:

Образец на ЖАЛБА до полицията

 

Вашият коментар