ДО:

Председателя на Европейската комисия

Председателя на Европейския парламент

Заместник-председателя на Европейския парламент госпожа Клара Добрев

Европейския парламент по Петиция 0514/18г.

Еврокомисар Вера Йоурова

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия)

Съвет на Европа

Комитет по граждански свободи към ООН

Подкомисия по правата на човека към ЕП

Комисия LIBE към Европейския парламент

Комисия ГРЕКО

Всички депутати от Европейския парламент

Парламентите на всички европейски държави

Неправителствени европейски организации по защита правата на човека

Съвет на адвокатските дружества на Европа

International Association of Judges

European Law Institute (ELI)

Council of Bars and Law Societies of Europe

International Bar Association (IBA), London

European Association of Lawyers

for Democracy & World Human Rights (ELDH)

International Association of Democratic Lawyers

International Association of Prosecutors (IAP)

European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)

Consultative Council of European Judges

Министъра на правосъдието

Министър-председател на Република България

Президента на Република България

Главния прокурор

Висш съдебен съвет

КПКОНПИ

Всички членове на Конституционния съд на Република България

Институт за държавата и правото при БАН

Председателя на ВКС

Представляващия ВСС

Главен съдебен инспектор към ВСС

Министъра на правосъдието

Омбудсмана на Република България

Председателя на Народното събрание

Посолствата на страните от ЕС в България

Посолството на САЩ в България

Медии

 

Образец (предложение) за

ЖАЛБА / ПЕТИЦИЯ / СИГНАЛ

от …………………………………………..…………. с ЕГН ……………………..,

в качеството на управител  на ……………………………, с ЕИК  ……………..

и с адрес за кореспонденция:.……………………………………..

тел. за контакт: ………………..; e-mail: …………………………

 

Относно установяване на нарушения  и не прилагане на правото на ЕС умишлено от  националния съд  в  Република България в заповедното, установителното  и изпълнителното производство, касаещо потребителски спорове, от което произтича вреда за баланса и сигурността на обществените отношения. Девиантно поведение на българския съд, изразяващо се в установяване на  съдебна практика, отклоняваща се както от правото на ЕС, така и от конкретно разписани разпоредби в националното право с цел заобикаляне на закона.

Спрямо мен и представляваните от мен дружества са заведени следните частни граждански дела в Софийски районен съд: ……………………………

………………………………………………………………..

Спрямо мен и представляваните от мен дружества са заведени следните изпълнителни дела при ЧСИ, както следва: …………………………………

………………………………………………………………..

В тези съдебни процеси Българския съд е допуснал следните груби нарушения на Гражданския процесуален кодекс, Конституцията, Правото на Европейския съюз и Хартата на основните права на ЕС:

 1. Не е проверил служебно за неравноправни клаузи в договорите, истинност на документи, основателност на претенциите на заявителите и е издал заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документи по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист.
 • Съдът не е издал валиден съдебен акт – разпореждане / определение с мотиви, обстоятелства, номер, дата, указания подлежи ли на обжалване, пред кой съд и в какъв срок, както и подпис на съдията. Нарушен е основен принцип на правото (чл. 9 от ГПК и чл. 413, ал. 2 от ГПК) – длъжникът също трябва да разполага с правото да обжалва неправилната преценка на съда да уважи заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Като не се издава такъв съдебен акт, предхождащ заповедта, с мотиви и обстоятелства, които съдът е задължен да провери съгласно изискванията на чл. 411, ал. 2, т. 2 от ГПК, същият умишлено лишава длъжника от право на информираност, правото на защита и правото на справедлив процес от безпристрастен съд – нарушени са чл. 6, чл. 13 от ЕКПЧС ичл. 47 от  ХОПЕС, чл. 121, ал. 4 от КРБ;
 • Съдът не е установил процесуалната легитимност на всяко едно от дружествата ми и мен лично като ответник по внесеното заявление за издаване на заповед за изпълнение;
 • Съдът не е проверил персоналната отговорност на всяко едно от дружествата ми за различните казуси като длъжник и като поръчител;
 • Не е проверил в заявлението каква е претендираната сума спрямо всяка една от страните и на какво основание е заявено същото, когато страните са няколко;
 • Съдът не е установил истината и не се е позовал с мотиви какво е проверил, кои доказателства и твърдения е приел за вярни и доказани по безспорен начин;
 • Не е спазил изискването да проверява за нищожност на представените пред него договори, каквито в моя случай се явяват договори за заем, сключени с лицето …………….. и управляваното от него дружество ………………, които са сключени в нарушение на Закона за банките;
 • Съдът е приел едностранното волеизявление на банките в извлечения от счетоводните книги, което е частен документ без доказателствена сила пред съда, въз основа на който да бъде издадена заповед за изпълнение поради това, че същото извлечение не е потвърдено от мен и представляваните от мен дружества за вярно и не съм изразил писмено такова съгласие. Нямам и влязло в сила осъдително решение от съда, че дължа на кредитора сума, доказана по основание и размер.
 • Съдът не е установил по безспорен начин размера, основателността и изискуемостта и отговорността на всяка една от страните, набедени за длъжници относно претенциите на………(Топлофикация, мобилни оператори, колекторски фирми, физически лица и др.). В Заповедното производство не могат да бъдат издавани осъдителни решения, поради което същото се използва не по предназначение и съдът допуска това да се случва с негово участие.
 1. Софийски районен съд е издал само заповеди за изпълнение по чл. 410/ 417 от ГПК, което води до следните нарушения:
 • неиздаването на валиден съдебен акт в закрито съдебно заседание прави същия, като устно издаден и неподписан от съдията, НИЩОЖЕН и негоден да породи правни последици. Това опорочава заповедното производство и прави невалидни издадените заповеди за изпълнение на парични задължения по чл.410/ 417 от ГПК като издадени без процесуално и правно основание.
 1. Софийски районен съд и други съдилища в страната не са ми връчили оригинала на заповедта за изпълнение, като по този начин нарушават закона. Нарушен е чл. 418, ал. 5 и чл. 428, ал. 1; чл. 7, ал.2; чл. 42, ал. 1 и ал. 2; чл. 44, ал. 4 от ГПК и чл. 55 Наредба № 7, чл. 2, т. 20 от ГПК.
 2. Софийски районен съд не ми е издал съобщения по чл. 55 от ГПК, Наредба № 7, чл. 2, т. 9 и т. 20, с които се връчва Заповедта и препис от разпореждането, въз основа на което е издадена.
 3. Софийски районен съд не ми е издал разпореждания за уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като по този начин съм лишен от правото ми с частна жалба до висшестоящия съд и срещу минимална такса от 15 лв. да обжалвам. Същите разпореждания на съда не са връчени нито от съда, нито от съдебните изпълнители – нарушен е основен принцип и чл. 7, ал. 2 от ГПК. Наложена е порочна практика на съда в производството по чл. 410/ 417 да не се указва подлежи ли това разпореждане / определение за уважаване на заявлението на обжалване, пред кой съд и в какъв срок от време.

Като не указва това към Разпореждането / Определението за уважаване на заявлението, САМИЯТ СЪД ме лишава от информираност и ме въвежда в заблуждение, че нямам такова право – това на юридически език граничи или може би е измама и престъпление спрямо правосъдието.

 1. Съдът е предоставил на кредиторите ми вече издадените изпълнителни листове преди да ми бъдат връчени заповедта за изпълнение, преписа от разпореждането за нейното издаване и преписа от разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на издадената заповед за изпълнение. Така съм лишен от правото да обжалвам такова разпореждане на съда.
 2. Друго драстично нарушение на правата ми е, че съдът не ми е приключил делото и не ми е връчил съдебните актове, които имам право да обжалвам и от които да разбера има ли съдебен акт влязъл в сила с диспозитив, че съм ОСЪДЕН със силата на пресъдено нещо относно спора ми с кредитора.
 3. Частните ми съдебни изпълнители не са ми връчили ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ заедно с бланката за възражение и препис от документа, въз основа на който е издадена заповедта по чл. 417 от ГПК. При ЧСИ липсва и налично разпореждане на съда ТОЙ да е връчител на съобщенията на съда на основание чл. 7, ал. 2; чл. 42, ал. 1 и 2 и чл. 44, ал. 4 от ГПК.
 4. Частните съдебни изпълнители не са ми издали свой акт, с който да образуват изпълнителното дело – разпореждане / постановление, в което да посочат срещу кого насочват изпълнението и какво е разпределението на възложените разноски на длъжника, както и какви суми трябва да бъдат събрани от него и така са ме лишили от правото да се защитя от изпълнителните действия, предприети спрямо мен пред съда. Лишен съм от възможността да поискам изпълнителните ми дела да бъдат гледани от държавен съдебен изпълнител поради по-ниските разноски и различния ред за завеждане на дела за причинени вреди от самия съдебен изпълнител. ЧСИ отговаря по чл. 441 от ГПК след заплащане на държавна такса в размер на 4% от материалния интерес на заведения иск, докато вредите, нанесени от ДСИ са по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. По този начин се осъществява нерегламентирана държавна помощ в полза на частни лица, каквито се явяват ЧСИ – това е недопустимо от Европейския правен ред. Лишен съм от основното ми право на икономичност и ефективност на изпълнителния процес. В конкретния мой случай наложените възбрани и запори на дружествата ми са извършени от ЧСИ Ренета Милчева, с район на действие Софийски градски съд, още от 2010 г. и продължават и до днес. Освен същия ЧСИ имам и други такива, които водят изпълнителните си дела в грубо нарушение на закона с невалидни заповеди за изпълнение и издадени документи с невярно съдържание, които изцяло се толерират от българската правосъдна система въпреки многобройните ми жалби, петиции и сигнали, адресирани до всички институции в България без изключение.
 5. Изтрито е част от съдържанието на самото съобщение, например „с приложена заповед за изпълнение“ като по този начин въвеждат в заблуждение длъжника, че не трябва да му се връчи САМАТА ЗАПОВЕД, а му се прилага копие от вече издадения изпълнителен лист, въз основа на който незаконно е образувано изпълнителното дело.
 • Поканата за доброволно изпълнение е документ с невярно съдържание поради това, че в нея е записано: „Вие сте осъден да платите“, а нямам издадено такова съдебно решение с осъдителен диспозитив на съда, което да е влязло в сила. Образеца на Покана за доброволно изпълнение е утвърден от самото Министерство на правосъдието по чл. 55, Наредба № 7, чл. 2, чл.3, т.1 (по стария ГПК), който текст съществува и в настоящата наредба.
 • Получените от мен покани за доброволно изпълнение са документи с невярно съдържание поради това, че в текста на самото съобщение е написано „връчваме Ви препис от подлежащия на принудително изпълнение акт“, а такъв няма и е невъзможно да има СЛЕД КАТО СЪДЪТ НЕ ГО Е ИЗДАЛ ИЗОБЩО.
 1. По изпълнителното ми дело е издаден изпълнителен лист от съда, в който пише, че съм осъден да платя – това е невярно твърдение и ме въвежда в заблуда, че без да съм се явявал в съда в открито съдебно заседание или да съм бил уведомен изобщо за заведения процес срещу мен. Никой не може да бъде осъден от съда в негово отсъствие. По този начин САМИЯТ СЪД ме въвежда в заблуда в официален документ, издаден, подписан и подпечатан от съдията.
 2. Издадената заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК е НИЩОЖНА поради това, че е неясна и е посочен термин „заповед за незабавно изпълнение“, който не съществува в Гражданския процесуален кодекс и прави за мен неясна волята на съда. В самата заповед във „важна информация за длъжника“ липсват указания на съда въз основа на какъв съдебен акт (разпореждане / определение) е издадена самата заповед и подлежи ли същия акт на обжалване, пред кой съд и в какъв срок от време. В заповедта ми за изпълнение по чл. 410 в т. 3 от „важна информация за длъжника“ изрично е написано, че „настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверена от съда“. Това е правен абсурд, защото позволява на съда да издаде заповед за изпълнение в нарушение на изискванията на чл. 411, ал.2, т.2 от ГПК „когато искането е в противоречие със закона или добрите нрави“. По този начин съм лишен от правото на информираност и ефективни средства за защита – нарушени са основните ми права, гарантирани от чл. 47 на Хартата на основните права на ЕС.
 3. Всички заповеди за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, издадени по отношение на мен и представляваните от мен дружества са издадени в нарушение на Правото на Европейския съюз и чл. 411, ал. 2, т.2 от ГПК и Регламент 805/ 2004 г. поради това, че са претендирани едностранно от страна на кредитора/те ми, тъй като липсва преди това официално мое потвърждение в официално публично признание или документ от мен и дружествата ми за претендираните парични вземания. Липсва и осъдително решение на съд спрямо мен и дружествата ми.
 4. Вече са отнети имоти на дружествата ми и парични средства в особено големи размери без влязъл в сила съдебен акт за това. Постановленията за възлагане по изпълнителните ми дела са издадени от частни съдебни изпълнители, които постановления сменят собствеността на имотите без да са издадени от легитимен съдебен орган, като аз съм лишен от възможността да обжалвам тази смяна на собственост. Това е незаконно отнемане на лично и фирмено имущество и се толерира от българската правораздавателна система.
 5. Средствата от сметките на дружествата ми са отнети без да има съдебно решение, което да бъде изпълнено, а става само със запорно съобщение до банките, въз основа на което са преведени на кредитора като съм лишен от възможността да обжалвам разпределението.

Обръщам се към всички вас като институции, ангажирам вашето внимание и моля за съдействие поради това, че съм един от над три милиона български и европейски граждани и фирми, пряко потърпевш от незаконните действия извършвани спрямо мен и дружествата ми и съм лишен от правото да получа адекватна съдебна защита в открит съдебен процес, в който да докажа правотата си.

Моля, съобразно вашите правомощия случая ми да бъде разгледан и да бъдат предприети действия относно това българското правителство и правосъдни органи да гарантират моите права, да прилагат върховенството на Правото на Европейския съюз и Конвенцията за правата на човека, да приведат законодателството и неговото прилагане в съответствие с ПЕС, да отстранят нарушенията и да компенсират вредите ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Издадени заповеди за изпълнение;
 • Издадени покани за доброволно изпълнение;
 • Издадени изпълнителни листове;
 • Други документи

 

гр. София,                                                                                С уважение……………………

16.04.2020 г.                                                                                         / ……………………/


***

ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

Чл. 121. Конституция на Република България

(4) Актовете на правораздаването се мотивират.

Граждански процесуален кодекс

Чл. 7. (1) Съдът служебно извършва необходимите процесуални действия по движението и приключването на делото и следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия от страните. Той съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна.

(2) Съдът връчва на страните препис от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване.

Чл. 8. (1) Всяка страна има право да бъде изслушана от съда, преди да бъде постановен акт, който има значение за нейните права и интереси.

(2) Страните посочват фактите, на които основават исканията си, и представят доказателства за тях.

(3) Съдът осигурява възможност на страните да се запознават с исканията и доводите на насрещната страна, с предмета на делото и неговото движение, както и да изразят становище по тях.

Чл. 9. Съдът осигурява на страните равна възможност да упражняват предоставените им права. Той прилага закона еднакво спрямо всички.

Европейска конвенция за правата на човека

ЧЛЕН 6. Право на справедлив съдебен процес

 1. Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Съдебното решение се обявява публично, но пресата и публиката могат да бъдат отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес в интерес на нравствеността, обществената и националната сигурност в едно демократично общество, когато това се изисква от интересите на непълнолетните лица или за защита на личния живот на страните по делото или, само в необходимата според съда степен, в случаите, когато поради особени обстоятелства публичността би нанесла вреда на интересите на правосъдието.

ЧЛЕН 13. Право на ефективни правни средства за защита.

Βсеки, чиито права и свободи, провъзгласени в тази Конвенция, са нарушени, има право на ефикасни правни средства за тяхната защита пред съответните национални власти, дори и нарушението да е извършено от лица, действащи при упражняване на служебни функции.

Харта на основните права на Европейския съюз

Член 47

Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чиито права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.

Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.

На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 

 

***

Международни и европейски асоциации на адвокати, съдии и прокурори

International Association of Judges secretariat@iaj-uim.org
European Law Institute (ELI) secretariat@europeanlawinstitute.eu
Council of Bars and Law Societies of Europe ccbe@ccbe.eu
International Bar Association (IBA), London info@dsa.gr
European Association of Lawyers

for Democracy & World Human Rights (ELDH)

bill.bowring@eldh.eu
International Association of Democratic Lawyers info@iadllaw.org
International Association of Prosecutors (IAP) info@iap-association.org
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) office@encj.eu
Consultative Council of European Judges (CCJE) ccje@coe.int

 

Вашият коментар