Обявление на покана за свикване на общо събрание

на 20.11.2019 г. от 17:30 ч.

 

Управителният съвет на Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система – Солидарност / Сдружение „Солидарност“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от Устава на Сдружението, свиква Общо отчетно – изборно събрание, на 20 ноември 2019 год. от 17,30 часа в седалището на Сдружението в гр. София, ул. Пиротска № 5 при следния дневен ред:

  1. Приемане отчет за дейността на управителния съвет.
  2. Приемане на план-програма за работа на Сдружението.
  3. Приемане на бюджет и определяне на членски внос.
  4. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
  5. Приемане промени в Устава на Сдружение „Солидарност“.
  6. Избор на членове на Управителния съвет.
  7. Разни.

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място  и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението.

 

 

От Управителния съвет:  Сдружение „Солидарност“

2 thoughts on “Обявление на покана за свикване на общо събрание на 20.11.2019 г. от 17:30 ч.”

Вашият коментар