23/04/2021

ОТВОРЕНО ПИСМО от Адв. Вл. Янев – СА

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО Членовете на Дисциплинарните съдилища
До Членовете на Висш дисциплинарен съд

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИСЦИПЛИНАРНИ СЪДИИ,

От значителен период от време дисциплинарните производства по противоконституционния Закон за адвокатурата се използват за поръчкови репресии над български адвокати!

Провеждат се дисциплинарни производства от поръчково назначени дисциплинарни състави; дисциплинарните съдопроизводства се провеждат изцяло незаконосъобразно, при потъпкване на основни принципи на правото заложени в КРБ, правото на ЕС и ЕКЗПЧОС, в противоречие с практиката на СЕС и ЕСПЧ ! В изпълнение на поръчки на български адвокати се налагат тежки наказания, в т.ч. лишаване от адвокатски права!

По този начин и в такива процеси от състав на Висшия дисциплинарен съд бе осъден на лишаване от адвокатски права колегата ни адв. Светлозар Николов. Единствената му вина бе в това, че по дело пред Апелативен съд Варна е защитавал кредитополучател срещу банка, която незаконно е обявила договора му за кредит в предсрочно изискуем и му е начислила наказателни лихви, претендирайки огромна сума, заедно с недължими лихви, такси и разноски. Неоснователно претендираната сума би смазала цялото семейство и би превърнала тези нормални български граждани в бездомни клошари и вечни длъжници! Незаконен състав на Варненски апелативен съд със съдия-докладчик, който е бил в зависимост от същата банка, като неин длъжник, е провел незаконен процес и изготвил неверен съдебен протокол.

Пречели на адвоката да пледира, като непрекъснато го прекъсвали. Понеже той продължил да пледира, председателят на състава спрял делото без да отрази това в протокола, излязъл от залата и се върнал с двама души въоръжена охрана, които репресирали адвоката в съдебната зала да не може да продължи пледоарията си! После направили неверен съдебен протокол и отказали молбата на адвоката за поправката му. Накрая съдията-докладчик, подкрепен от председателя на съдебния състав, подал донос срещу адвоката, като приложил за „доказателство“ съставения от съда неверен протокол! Поръчково назначени дисциплинарни състави с незаконно определени от председателите на дисциплинарните съдилища председатели и докладчици го осъдиха без вина в незаконно проведени на тъмно и при закрити врати „съдебни“ процеси на лишаване от адвокатски права и глоба?!! За отмъщение, че съм го защитавал и съм казал грозната истина пред незаконно формиран дисциплинарен състав на ВДС, и на мен-неговия адвокат-защитник ми образуваха същото поръчково дисциплинарно производство, този път по сигнал на адв. Чавдар Пенков-член на Висшия дисциплинарен съд, незаконно назначен едновременно и за председател на дисциплинарния състав, и за докладчик по делото, който без вина и при осуетяване разкриването на истината и при нейното изопачаване осъди колегата ни адв. Светлозар Николов на лишаване от адвокатски права, за това, че пледирал в съдебна зала….!?? По сигнал на адв. Чавдар Пенков, с незаконно решение на Софийски адвокатски съвет, ми бе определен поръчков докладчик-адвокат Ваня Траянова, която също като адв. Чавдар Пенков е бивш следовател и която направи неверен доклад, укриващ същността на казуса, като не приложи делата, по които съм защитавал колегата. 


По неверния доклад ми повдигнаха скалъпено обвинение, внесено в незаконно формиран състав на Дисциплинарен съд при Софийска адвокатска колегия, който въпреки всички явни закононарушения, се опита да даде ход на делото и да ме осъди! 


С тези поръчково инициирани и незаконно провеждани дисциплинарни производства се извършва саморазправа с адвокатите, които защитават правата на български граждани пред съда в дела срещу банки и монополисти и не ги е страх да казват истината и да се опълчват срещу беззаконието и корупцията! Така с противоконституционните разпоредби за дисциплинарните производства в Закон за адвокатурата, българските адвокати са поставени в постоянен страх от репресии и не могат да изпълняват задължението си да защитават, не как и да е, а смело и ефективно българските граждани! 


Именно българските граждани са крайната и основната жертва на незаконните поръчкови репресии срещу българските адвокати! Това е посегателство върху законността и демокрацията в България! Умишлено се укрива както цялата съдебна практика на дисциплинарните съдилища и на Висш дисциплинарен съд, така и протоколите и решенията на съвещанията на дисциплинарните съдии и на тези на Висш дисциплинарен съд, за да не станат видими и достояние на адвокатите и на гражданите! За да се скрият репресиите и беззаконията срещу български адвокати, дисциплинарните производства се провеждат при закрити врати, тайно, както от гражданите, така и от адвокатите, под охрана на наета частна охранителна фирма?!!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИСЦИПЛИНАРНИ СЪДИИ,

Излагайки горното Ви призовавам:
1/ Да не петните имената си и да не участвате в поръчково инициирани и незаконно провеждани дисциплинарни производства срещу български адвокатите.
2/ Да провеждате открити съдебни процеси, а не тайни-закрити и за граждани и за адвокати такива.
3/ Да правите законни видео и звукозаписи на съдебните заседания по реда на НПК, а не незаконни такива, които впоследствие да се укриват.
3/ Да публикувате всички актове на дисциплинарните съдилища и на Висш дисциплинарен съд.
4/ Да публикувате всички актове по 18-те дисциплинарни производства образувани срещу колегата ни адв. Светлозар Николов пред АС Варна, ДС Варна и ВДС, които да станат достояние на всички български адвокати, за да могат всички да се запознаят с тях, за да знаят реалностите на дисциплинарните производства срещу български адвокати и да могат да се защитават при евентуално образувани срещу тях такива .
5/ Да инициирате публично обсъждане на 18-те дисциплинарни производства образувани срещу колегата ни адв. Светлозар Николов, на които да се обсъдят всички заявени от нас пороци, както в досъдебните производства развивани пред АС, така и тези пред ДС и ВДС. Да посочите извършените нарушения и причините за тях.
6/ Да направите предложения за законодателни изменения в дисциплинарните производства по Закона за адвокатурата.
7/ Да организирате публично обсъждане на установените системни нарушения в производствата по образуване и провеждане на дисциплинарни дела срещу адвокати и поканите всички български адвокати да участват в обсъжданията и изготвянето на становища и предложения за изменение на дисциплинарното производство в Закона за адвокатурата!

21.03.2019г.

 

С уважение:
Адв. Вл. Янев – СА

Вашият коментар