22/04/2021

Отговор на жалба до ЕК по проблеми на българското законодателство

Уважаеми господине,

Бих искал да Ви благодаря за имейла Ви от 02.02.18г., в който повдигате редица опасения над функционирането на правораздаването в България и на прилагането на ГПК, което смятате, че може да бъде в противоречие с правото на Съюза. Във Вашия имейл също така споменавате за продължаващо запитване от страна на службите на Комисията по въпроса, както и със свързаните с него петиции.

Комисията следи отблизо реформата в съдебната система на България в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка, който беше създаден в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., за да съдейства българските власти в продължаването на тези реформи, както и борбата срещу корупцията и органзираната престъпност. Последният доклад за развитие по Механизма за сътрудничество и проверка, който беше приет от Комисията на 15.11.17г., отбеляза, че е все още рано да се заключи, че всички цели са били постигнати и призова българските власти да изпълняват изцяло останалите ключови препоръки. [1]

Развитието в българската съдебна система също е отблизо проследено в контекста на Европейския семестър за икономическо управление, в контекста на който Комисията представя своите анализи на националните програми за реформи в годишните доклади за отделните страни.  Тези доклади са също последвани от конкретни препоръки към държавите-членки, потвърдени от Съвета.[2]

Във връзка с по-конктетния въпрос, повдигант по отношение на съответствието на българското законодателство с правото на Съюза, позовавам се на текущото разследване от страна на службите на Комисията по въпроса. Държавите-членки имат право да очакват, че Kомисията осигурява поверителността на такива разследвания, които могат да доведат до процедура за нарушение. Затова не мога да предоставя допълнителна информация за резултатите от нейните  разследвания. Въпреки това, бих искал да Ви уверя в това, че Комисията изпълнява ролята си на пазител на договорите сериозно и ако открие достатъчно доказателства за нарушение на правото на ЕС от настоящите български закони, тя ще предприеме необходимите действия, включително, когато е целесъобразно, ще открие  процедури за нарушение.

С уважение: Жулиен Моусниер

/началник на отдела/

 

[1] Докладите по Механизма за сътрудничество и проверка а налични чрез тази връзка: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_bg
[2] Повече информация за Европейския семестър може да се открие чрез тази връзка: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_bg
https://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_bg

Вашият коментар