Отговор ЕК

BG
E-000111/2019
Отговор от г-жа Йоурова
от името на Европейската комисия
(3.4.2019)
Европейската комисия продължава да следи реформата на съдебната система в България в
контекста на Механизма за сътрудничество и проверка. Последният доклад за напредъка
датира от 13 ноември 2018 г. 1 Европейската комисия наблюдава съдебната система на
България, както и тези на всички други държави членки, в контекста на Европейския семестър
за координиране на икономическата политика.
В съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз,
държавите членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна
правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза. При тази дейност те следва да
гарантират, че тези средства предлагат всички гаранции, присъщи на основното право на
ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, заложено в член 47 от
Хартата на основните права на ЕС, което включва принципите на независимост и
безпристрастност на съдилищата и трибуналите 2 . Следователно, националният съдия е този,
който взема решения за всеки отделен случай, отнесен до него, а националната съдебна
система предвижда средства за правна защита.
Съгласно Договорите, на които се основава Европейският съюз 3 , Европейската комисия не
разполага с общи правомощия да се намесва в действията на държавите членки в областта на
основните права. Тя може да се намеси само ако е засегнат въпрос, свързан с правото на ЕС.

 

Изтегли файла!

Вашият коментар