Отговор от МП относно жалба за формално извършени проверки от страна на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

0 5 -03- 2019

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ТОМОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГЛАВНИЯ

ИНСПЕКТОРАТ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ: Г-Н ИВАЙЛО ИЛИЕВ

/ УЛ. „ПИРОТСКА“ №5, ЕТ.З, ОФИС 7

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОМОВА,

Във връзка с Ваше писмо с изх. № 20.И-5 от 15.02.2019г. в Министерство на правосъдието е образувана преписка с вх. № 94-00-42 от 2019г.

В жалбата г-н Илиев твърди за формално извършени проверки от страна на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ по подадени от него сигнали срещу частни съдебни изпълнители по отношение на образувани при тях изпълнителни дела, по които той е конституиран като длъжник. В писмото си настоява за извършване на нова проверка от други инспектори, неучаствали в предходни проверки.

Твърди също и за действия на съда по заповедното производство, които счита за незаконосъобразни. Извършването на проверка на тези твърдения е извън правомощията на Министерство на правосъдието.

Проверки по сигнал и/жал би, постъпили в Министерство на правосъдието от г-н Илиев срещу частни съдебни изпълнители, по отношение на образувани при тях изпълнителни дела, по които той е длъжник, са извършвани от 2013-та година насам. По част от изпълнителните дела са извършвани по няколко проверки. За резултата от проверките са изпращани отговори до г-н Илиев, а в някои случаи и до Народно събрание, Министерски съвет и ДАНС.

Във връзка с постъпили в Министерство на правосъдието нови жалби от г-н Илиев с вх. № 94-00-60 от 21.02.2019г. и 94-00-61 от 21.02.2019г. са възложени проверки, като същите ще бъдат извършени от инспектори от Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ, които не са участвали в предходни проверки по сигнали/жалби от г-н Илиев.

В Министерство на правосъдието на 19.02.2019г. и 20.02.2019г. се проведоха две поредни срещи с участието на министъра на правосъдието и представители на „Сдружение на потърпевшите от частни съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“, на които присъства и г-н Илиев. На срещите се дискутираха различни въпроси във връзка със заповедното и изпълнителното производство. Сдружението пое инициативата да предложи текстове, свързани с обсъжданите въпроси, които да бъдат предложени за разглеждане в действащата работна група в Министерство на правосъдието за промени в ГПК.

 

1040 София, ул. “Славянска” № 1

тел.: 02/ 92 37 555, факс: 02/ 987 00 98

 

Изтегли PDF!

Вашият коментар