до ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за предоставяне на достъп до обществена информация

от

Димитър Чавдаров Панайотов, Председател на ,,Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност‘‘, с ЕИК 205319885

Седалище и адрес за кореспонденция: Гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘ №5, ет.3, оф.7

Тел. за връзка: 0876671109, Mail: sdsolidarnost@gmail.com

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 

Моля на основание чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена информация, като ми отговорите на следните въпроси:

 

  1. По чл.55 от ГПК Наредба №7, чл.2, т.20 колко заповеди за изпълнение в оригинал са връчени от ЧСИ и колко от ДСИ от 2008 г. до сега по години и са оформени съобщения за връчване, като са върнати на съда?
  2. В производството по чл.417 от ГПК, чл.55 от Наредба №7, чл.2, т.20 оригинала на заповедта ли се връчва?
  3. При колко от изпълнителните дела по заповед за изпълнение по чл.417 ог ГПК ЧСИ са ползвани бланки за покана за доброволно изпълнение, различна от утвърдените по чл.55 от ГПК Наредба №7, чл.3, т.1 приложение 21? Колко от тях са върнати на заповедния съд веднага след тяхното съставяне от 2008 г. до сега по години?
  4. По изпълнително дело № 022/2019 г. на ЧСИ Георги Николов с рег. № 923 с район на действие СГС връчен ли е оригинал на заповедта за изпълнение и препис от разпореждане

на длъжника „МЕТРОПОЛ – М“ ЕООД? С какъв подлежащ за принудително изпълнение акт е образувано дело при ЧСИ?

  1. Колко като размер държавни такси са внесли ЧСИ от 2008 г. до сега в Бюджета на съдебната власт? Колко такси са събрани от ДСИ за същия период по години?
  2. По колко от проверените от Инспектора изпълнителни дела при ЧСИ са констатирани липси на издадени разпореждания за образуване на изпълнителни дела. Колко ЧСИ са наказани от 2008 г. до сега?
  3. Има ли изпратен отговор от Висшия съдебен съвет до Министерски съвет или до Европейската комисия във връзка с наказателната процедура от 24.01.2019 г. срещу България? Може ли да получим копие от този документ?
  4. Има ли издадена наредба до районните съдилища за унищожаване на заповедни производства и след какъв срок от време същите се унищожават? Желаем да получим копие от такава наредба.

 

 

Моля да получим желаната информация ЕДИНСТВЕНО И САМО по електронен път на посочения и-мейл адрес.

 

 

07.10.2019 г.                                                                        С уважение…………………………

Гр. София                                                                                      /Димитър Панайотов/

Вашият коментар