Петиция за уеднаквяване на българското законодателство с ПЕС

ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ДО ЕК ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ”

ДО ОМБУДСМАН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ЖАЛБА

от адв. инж. Данчо Стоянов — Вp АҚ

Сл. адрес : София, ул.”Верила” 1, офис 3

Моб тел. 359888979051

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕП

УВАЖАЕМИ МАГИСТРАТИ,

По казуса с“Топлофикация” в Р България пред Върховния Административен съд/BAC/ има образувани 3-ри дела както следва:

Адм. дело 1509/19 г – І колегия, петчленен състав/ последна касационна инстанция – Адм. дело 1318/19 г— І колегия, петчленен състав/ последна касационна инстанция – Адм. дело 13721/18 г- VI отделение, тричленен състав първа инстанция/.

Адм. дело 1509/19 г — І колегия, петчленен състав е по повод разпределение на топлинна енергия/TE/ отдадена от разпределителната мрежа на вътрешната отоплителна инсталация/ ВОИ.. Делото е спряно с Определение..8047/29.05.2019 г., в което изрично е посочено основанието.”СПИРА производството по адм. д. No 1508/2019 год. до произнасяне на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-708/17 и С 725/17.»

Адм. дело 1318/19 г — І колегия, петчленен състав е по повод формулата, по която се определят технологичните загуби отдадени от разпределителната мрежа на ВОЙ. Обявено за решаване.Делото е спряно с Определение 9312/28.06.2019 г, в което изрично е записано , СПИРА производството по адм. дело No 1318/2019 г. по описа на Върховен административен съд, петчленен състав на Първа колегия, до постановяване на решение по съединени дела C-708/17 и С-725/17 на Съда на Европейския съюз.”

Адм. дело 13721/18 г- VI oотделение, тричленен състав е по повод незаконосъобразни състави от Глава Осма РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, РАЗДЕЛ II Дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в сграда – етажна собственост/Загл. изм. – ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.). Постановено решение – обжалвано..

Разгледани в цялост трите дела заедно дават пълна представа за проблема на гражданите срещу институционалния монопол на „Топлофикация” както следва:

– Количеството ТЕ не се мери на границата на собственост, а се мери на изход- вход

на абонатната станция/АбС/, като технологичните загуби в АбС се определят по анархична/противоречаща на обективните закони на Земята/ формула, с неотносим параметър- температурата на почвата и се поллучават стойности под 350 Вт моментна мощност/ под калоритмичното уравнение за подгряване на 1 куб.метър въздух с 1 градус/. Стойности занижени в пъти/ по гражданско дело 7262/2018 г, 52

състав на Софийски Районен Съд/CPCI, на който апартаментът е над Абс проектантът е изчислил, че за хола му със същите размери като A6C за да се затопли до 19 градуса е необходим радиатор с мощност 3кВт т.е имаме занижение в размер на 10 пъти. Количеството TE за разпределение се разпределя ПРОГНОЗНО за TE за отопление и битово-горещо водоснабдяване/БГВ/ по данни от летния период на предходната година. Не се отчита фактът, че потреблението на топла вода през зимния сезон е по-голямо от летния поради множество причини като; летни отпуски, продължителност на деня и използване на светлата част за почивки сред природата и т.н TE за отоплени се разпределя за:

Топлинна енергия за отопление на имоти

Топлинна енргия за отопление на общите части

Топлинна енергия отдадена като технологични разходи от разпределителната мрежа на ВОЙ

Като TE за отопление на имоти се определя като разлика между TE за отопление и ТЕ отдадена като технологични разходи от разпределителната мрежа на ВОЙ.

ТЕ отдадена като технологични разходи от разпределителната мрежа на Вои се определя отново по анархична формула с неотносими параметри/ проектна до 2014 ги след това проектна или инсталирана мощност/ и в противоречие с обективни закони на Земята:

– Законът на Нютон – Рихман от 1701 г – Втори закон на термодинамиката – Не отчита принципа на действие на двутръбната система/ 99% от разпределителните мрежи на ВОИ са двутръбна система. Само 30 за гр. София са едностръбна система, но за тях тази формула е неприложима/

ТЕ отдадена като технологични разходи от разпределителната мрежа на Вои се разпределя между всички собственици на имоти или свещно право на ползване без значение дали са ползвали TE за отопление и дали въобще имат ОТ в имотите си.

TE за отопление на имотите се разпределя по показанията на Индивидуални разпределители на разход за отопление/ ИРРО/ които не са търговски уред за измерване и не мерят количество ТЕ, а безмерни еденици. Те не са приложими за нашите географкси ширини където разлика в дневните температури достига до 20 градуса. При спиране подаването на топла вода към радиатора в същия остава топла вода с температура 55060 градуса и докато водата изтине до стайна този разходомер ще продължи да отчита безмерни еденици. Има и зависимост- колко по-често се спира пдаването на топла вода към радиатора толкова по голямо ще е отклонението, като може да достигне и над 300 %. За търговски цели в топлотехниката се ползват измервателни уреди с допустимо отклонение до 3%.

TE за БГВ е двукомпонентна величина, като освен колориметричното уравнение са включени и технологичните загуби от рециркулацията, като са направени тези загуби да са максимали чрез включване на рециркулационната помпа към датчика на моторвентила на 55 градуса / и по-този начин тя работи непрекъснато 24 часа,а не се ползват 3-те и режима на действие: часови. Импулсен и следяща система с оглед биологичните параметри на чуствително на човешкото тяло към толата вода/ тяло 29 градуса, С ръце 33 градуса С/.

TE за БГВ се разпределя според потреблението на всички потребители.

Цена на TE определя се едностранно от топлофикационното дружество винаги в горна граница определена от административния регулатор/КЕВРІ. Регулатора определя цена на ТЕ по метода на стимулиране”Горна граница“ на цената. От писмо на КЕВР е видно, че всеки доставчик може да продава на цени под пределната определена от КЕВР, в същото време КЕВР утвърждава общите условия на топлофикационните дружества с цена на TE винаги в горна граница, която е с 30% над пазарната. Само КЕВР гарантира 30% монополна печалба на топлофикационните дружества. Няма регулиран пазар на ТЕ В ЕС, но има регулиран пазар на ел. енергия в ЕС. Като се знае цената на ел. енергия в ЕС и като се вземе предвид технологичния процес моце да се определи пазарна цена на TE. Технологичния процес е комбиниран – основното се произвежда ел. ток и TE е вторичен продукт. Съотношението е 1 към 3 или 1 към 2 в зависимост от КО-генератора. В ТЕЦ София се ползват 1:3 т.е 25% ел енергия и 75% TE. По-новите модели към 33% ел. енергия и 67% ТЕ. След като в един процес се произвежда ел. ток и ТЕ то и цената им е в съотношение на производството им т.е цената на ТЕe3 пъти по евтина от цената на ел. енергия.

За да се стигне до явно незачитане на обективните закони на Земята е факта, че са възприети на национално ниво в областа на енергетиката понятия, които противоречат на фактическата обстановка, както и на националното традиционно право и право на ЕС, както следва:

 1. Неправилни схващания произтичащи от техническа страна

1.1 Неправилно се казва “Парно”,

В зависимост от топлоносителя инсталаците са парни и водни. При парните инсталации се мери количество пара. Докато при водните не само се мерят параметри като количестoв, налягане, плътност. Температура, скорост и т.н но и тези параметри могат да бъдат контролирани т.е задавани.

Няма проблем и водата да достигне по висока температура от 100 градуса по С без да кипне тъй като е под налягане. Може дори да достигне и до 300 градуса по С без да кипне.

1.2. Не правилно се възприема понятието „Отопляем обем”

Дадената дефиниция в ЗE пар 1 от ПР

 1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) “Общ отопляем обем на сградата” е сумата от обемите на имотите на клиентите и обемите на помещенията от общите части на сградата – етажна собственост, предвидени за отопление по проект.
 2. “Отопляем обем на имот” включва обема на всички собствени и/или ползвани от абоната помещения и съответните припадащи се части от общите части на сградата, предвидени за отопление по проект.
 3. “Отопляем обем на общите части” е сумата от обемите на помещението от общите части на сграда – етажна собственост, с предвидени по проекта отоплителни тела.

Видно е, че тези състави не отчитат реалното положение на сградата. Т.е те презюмират от една страна изпълнение на проекта в цялост, не отчитат изменение на отоплителната система/ като свалени отоплителни тела/, не отчитат волята на потребителя дали ползва или не отопление и презюмират ползване на отопление само и единствено от топлофикационните дружества/ изключва ползването на климатици, локални отоплителни инсталации водни с ел. нагревател. Лъчисто инфрачервено отопление и др. не конвенционални средства за отопление в пъти по икономични от централното водно отопление.

Би следвало от гледна точка на топлофикационните дружества да е отопляем обем това обособено/затворено пространство в което има работещо отоплително тяло присъединено към ВОИ. Извежда се от втори закон на термодинамиката, че TE която отдава едно тяло е в затвореното пространство , в което се намира тялото.

1.3 Не правилно се възприеме, че се продава/купува топлинна енергия

Правилното е, че се продава/купува топла вода със съответни параметри, а ТЕe характеристика на топлата вода. Топломера, с който се мери по своята същност е един водомер, към който са прикрепени датчици вкл и за измерване на температурата на топлата вода /вход -изход и по изчислителен път/ по закона на Нютон-Рихман се определя TE.

 1. В противоречие с традиционното национално право и право на ЕС 2.1 Понятието „ Потребител”

По ЗЕ Чл. 153. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3. Чл. 150, ал. 2 2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Топлопреносните предприятия задължително публикуват одобрените от комисията общи условия най-малко в един централен и в един местен всекидневник в градовете с битово топлоснабдяване. Общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично Писмено приемане от клиентите.

По ЗЗП

$ 13. По смисъла на този закон:

 1. “Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

По Д 2011/83/EC

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.„потребител“ означава всяко физическо лице, което като страна по договори, попадащи в

приложното поле на настоящата директива, действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

2.2. Наличие на облигационна връзка между потребител и доставчик на ТЕ

Конструкцията, която е изградена по отношение на валидно облигационно отношение между доставчик и потребител на топлинна енергия в чл. 153, ал. 1 вр с чл. 150, ал. 2 от ЗЕ не е нито правна, още по малко пък има характеристиката на двустранен потребителски договор от разстояние..

В случая от фактическа страна става на въпрос за двустранен, потребителски договор от разстояние, за валидността, на който както във вътрешното ни право/ чл. 298 Т3, чл. 147а от ЗЗП/ така и от Правото на ЕС/ чл. 6 и чл. 7 от Д 2011/83/ е предвидена писмена форма на договора с изрично преподписване на общите условия. Директивата ес императивен характер ив сила от 04.06.2014 г.

Конструкцията на в чл. 153, ал. 1 вр с чл. 150, ал. 2 от ЗЕ е канонична конструкция скрепена с насилие. Всяка норма скрепена с насилие съгласно вътрешното и международното право е нищожна.

Уредената конструкция в чл. 153, ал. 1 от ЗЕ вр с чл. 150 от ЗЕ/ създадена на 17.07.2012 Г. В периода на задължително транспониране на Д/2011/83/ЕС за възникване на облигационно отношение между Топлофикационно дружество и потребител не е ли от една страна в противоречие на чл. бичл. 7 от Д201 1/83/ЕС, а от друга непозволена държавна помощ по смисъла на чл 107 от ДФЕС?

Ние сме единствената страна в ЕС, законодателния орган, на която си е позволила в периода на задължително транспониране на д2011/83/ЕС да приеме на законово ниво разпоредба/ чл. 153, ал. 1 вр с чл. 150, ал. 2 противоречаща на директивата/ чл. би чл. 7 от Д

2011/83.. Поради липса на практика на СЕС е необходимо тълкуване на тези разпоредби с оглед възникналия казус на национално ниво.

С оглед възприетите принципи от СЕС за задължение на постигане на краен резултат и задължението на националните законодателни органи да не могат да разполагат със свобода на действие по отношение на съдържанието на правилата, които трябва да бъдат приети.

В този ред на мисли Д2011/83/ЕС проявява и възпиращо действие в периода на задължителното и транспониране. Предвид задължителния характер на Директивата и нейното задължение да постигне целите на Съюза/ чл. 4 от ДЕС/ държавата в периода на задължителното и транспониране, да се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите, поставени в Директивата. Ето защо се налага тълкуване на общностното право както следва:

Тълкуване на чл. 291,пар 1 вр с чл. 288 от ДФЕС, относно действие на директивите с императивен характер в периода на задължителното им транспониране.

Допуска ли Директивата симперативен характер/ в случая Д 2011/83/ в периода на задължителното и транспониране в националното законодателство законодателен орган на страна членка / в случая НС на Р България/ да създаде законова конструкция/ в случая чл. 153, ал. 1 врв с чл. 150, ал. 2 от ЗЕ/ в противоречие на самата директива/ в случая на чл. би чл. 7 от Д 2011/83/?

В случай, че допуска създадената правна норма в противоречие с право на ЕС в суспендирана ли е от Общностното право и кой е началния момент: приемането им.Октомври 2011 г или датата на влизането и в сила 04.06.2014 г.?

с оглед противоречие между норми от два специални закона/Закон за защита на потребителите/ ЗЗП и ЗЕ/ също следва конструкцията на чл. 153, ал. 1 вр с чл. 150, ал. 2 ЗE да не се прилага на две основания:

– По вертикала чл. 147а е транспониран от Д/ 201 1/83 и директивата продължава да си съществува с оглед върховенството на правото на ЕС над националното право

– По хоризонтала — конструкцията на чл. 153, ал.1 вр с чл. 150, ал. 2 ЗЕ е 07.07.2012 г докато чл. 147а от ЗЗП е от 25.07.2014 г. и изричната разпоредба на пар 1 от ДР на ЗЗП

 1. Същност на ТЕ отдадена от разпределителната мрежа. Т.64, пар 1 от ПР на ЗЕ
 2. “Технологични разходи” са разходите на електрическа и топлинна енергия и на природен газ, които са присъщи на технологичния процес на тяхното производство, пренос, разпределение и съхранение.

3.1 Процесът се състои от 4-ри етапа,както следваа;

Производство — извършва се в топлофикацията

Пренос — от топлофикационното дружество до абонатната станцияАбс/- последнта спирателна апаратура след топлообмениците за ВОИ и БГВ.

Разпределение – състои се от разпределителните мрежи в сградата. Два самостоятелни кръга — ВОИ и БГВ/ битово-горещо водоснабдяване/..

Потребление – реалното количество TE потребена от всеки един потребител.

3.2. Характеристика на разпределителната мрежа на ВОИ

 1. Характеристиката като етажна собственост:

По отношение на физическата и поддръжка всеки е длъжен да участва съгласно делът си/ чл. 41 от ЗС/, тъй като тя се явява акцесорна част към самия имот.

По отношение на ползването – сградната инсталация се характеризира с факта, че същата може да не се ползва, да се ползва от едно лице, да се ползва от две и повече лица, да се ползва от всички – без това да нарушава правата на другите съсобственици.

По отношение на предназначението й – служи само и единствено по нея да се пренесе флуид/топла вода/ с определени параметри до отоплителните тела /пар.1 т.3 от Наредба 16 334). Желателно е загубите от енергия по тези тръби да е по-малка. Затова се подменят

металните тръби с полипропиленови или полиетиленови с медна или алуминиева вложка и върху тях се поставя тръбна изолация – най-често микропореста гума.

 1. Видове Вои

2.1 Според конструктивното и изпълнение: Сградната инсталация е основно 2 вида:

– С хоризонтално изпълнение

– С вертикално изпълнение От своя страна системите с вертикално изпълнение са еднотръбна и двутръбна.

От своя страна двутръбната е обикновена и тип” Тихелман” – при тази система се уравнява връщащия се поток към абонатната станция, чрез удължаване на разстоянието от по близките OTI етажи/.

Еднотръбните системи са ограничен брой — около 30 в гр. София/.

От своя страна те също са 3 вида:

последователно свързани OT,

паралелно свързани OT и

паралелно свързано ОТ с терморегилиращ вентил. Всички останали са предимно двутръбни с долно разпределение. При високите сгради е характерно и долно и горно изпълнение.

2.2 Според наличието на отоплителни тела в общите части:

Всички системи конструктивно от своя страна се разделят още на 2 вида: с отоплителни тела/от/ в общите части и без ОТ в общите части.

2.3 Според това къде преминават вертикалните щрангове:

– През помещенията;

– Вградени в стените;

– През ниши.

Къде са най- малко загубите- там където преминават през най-висока температура на околната среда. Пример: при отопляеми помещения с алтернативни източници- загубите ще са най-малко , след това в стените и накрая в нишите. Ако помещенията през които преминават не се отопляват реда е: В стените, помещенията ив ниши. При нищите загубите са най-големи . Тъй като обикновено са бетонни и с оглед височинната разлика е налице Въздушен поток,които допълнително охлажда щранговете. Ако е затворена нищата/ такава още не съм виждал порядъка е друг – нишите са с най-малка загуба при пренос.

Хоризонталните щрангове излизащи от АбС са с поставена изолация,най-често микропореста гума и екранно фолио. Целта е теаи технологични разходи да бъдат сведени до минимум.

3.3. Действие на разпределителните системи за ВОЙ:

 1. Във верт. сградна инсталация с долно разпределение. При двутръбна система с долно разпределение отоплителната инсталация работи само през отворен радиатор. Това значи, че ако по вертикалния щранг е отворен вентила на ОT на 2-я етаж – загубите от пренос на TE по сградната инсталация е само до това от т.е до 2-я етаж. За да има загуби при пренос на TE по целия щранг, е необходимо да бъде отворен вентилът на ОT на последния етаж. За да има загуби от пренос на TE по цялата сградна инсталация, е необходимо всички вентили на OT по всички щрангове да са отворени.

Изводи:

 1. Отдадената ТЕ по сградната инсталация за конкретен щранг е до ОТ на най-високия етаж.
 2. Тази TE се задейства от лицето/лицата, който са отворили вентилите на OT.
 3. Тази загуби при пренос на TE до ОТ е неизбежна и по презумпция този, който е отворил вентила на OT знае, че да ползва TE за отопление – ще търпи и загуби за пренос на ТЕ до неговото OT.
 4. При реално измерване на ТЕ на OT може да се определи по математически модел, как се разпределя TE отдадена чрез сградната инсталация по включено OT.
 5. Безпредметно е да се определя TE отдадена чрез сградната инсталация дори и да е възможно, тъй като загубите от пренос са пропорционални на потреблението към всяко едно

ОТ.

 1. Отделянето на ОТ не влияе върху действието на сградната инсталаци
 2. На еднотръбната система, с последователно свързани OT.

При тази система топлоносителя преминава последователно през отоплителните тела. И при нея може да се демонтира отоплително тяло, но задължително на местото му трябва да бъде поставен щранг за съединяване на двете части. Ако не е поставен този щранг/част от тръба със същия размер като сградната инсталация/ то при пускане на системата ще се наводни съответното помещение.

3.4. Съдържание на ТЕ отдадена от разпределителната мрежа на Вои

За да добием пълна представа и целта която се преследва трябва в цялост да разгледаме как M-ра на енергетиката е регламентирал технологичните загуби в Наредба 16 334 — които са : в абонатната станция т.е при пренос, в разпределителната мрежа за БГВ и в разпределителната мрежа за ВОИ.

И трите са регламентирани по различен начин, както ще видим по-долу.

Принципът е, че технологичните разходи са за сметка на доставчика.

 1. Технологични разходи в АбС – за сметка на доставчика.

Определят се по анархична формула с неотносим параметър температурата на почвата на дълбочина 125 см. /измерва се от БАН и Пушкаров/база Костинброд. Какво общо има температурата на почвата към АбС монтирана в обособено помещение в сградата където температурата в това помещение е минимум 25 градуса, а в някой АбС от топлина не може и да се диша нормално. По тази анархочна формула се получават резултати в границата под 300 Вт. . Нарушени са 2 обективни закона с тази формула:

– Законът за подгряване на 1 куб.метър въздух с 1 градус — необходими са 350 Вт и

– Втори закон на термодинамиката за движение на въздушния поток.

С тази ф-ла се занимават рехнологичните разходи в пъти.. Само за сведение по дело на Цоню Цонев, който има апартамент над АбС- хола е над Абс/ проектантът е изчислил , че за отопление на хола му до 19 градуса се необходимо от с 3кВтч мощност, а в същото време разходите за АбС изчислени по тази ф-ла са под 300 Вт. Те имаме занижение над 10 пъти. Само за сведение – едно осветително тяло отдава 90% ТЕ и 10 % светлина. Едно човешко тяло към 100 кг отдава 150 Вт.

Извод – за сметка на доставчика- намалени в пъти.

 1. Технологични разходи в разпределителната мрежа за БГВ – за сметка на потребителя според потреблението.

Технологичните загуби са двукомпонентна величина/ видно от приложени данни от проведен експеримент от Комисията по енергетика към НС в гр. София ул. „В Търново” 30 с 4-ри топломера.

– Технологичните загуби от щранговете – те са под 1%, като се има предвид, че допустимото отклонение на топломера е 3% т.ев границата му. За това тем на топлата вода е по-висока от зададената 55 градуса с. За нея никой не спори.

– Технологични загуби от рециркулация — от 30 до 400% много високи. Видно, е че тя се дължи предимно на работа на рециркулационната помпа – отчетена моментна мощност от 12,3 кВтч.

Предназначението на рециркулационната помпа е да поддържа водата в разпределителната система/ вертикални щрангове, така, че когато потребителя пусне водата да я усеща като топла. Не е необходимо да работи непрекъснато, особено когато има потребление. Затова има съответно режими на работа: часова, импулсна и следяща система.

Часова- настройва се в колко часа да се включи и в колко да се изключи- удобна е за административни сгради, учебни и детски заведения.

Импулсна — определено време работи и определено време не работо- ползва се свойството на топлата вода да изтива във времети,както и характеристиката на сградата – за колко време ще направи един пълен кръг водата през реациркулационната система.

Следяща система – ползват се биологичните параметри на човешкото тяло – ръцете са чувствителни при 32градус С, а тялото при 29, настройва се помпата да работи на 35 градуса и вивтемата се поддържа тази температура. Потребителя като пусне топлата вода тръгва 35 градуса и при отваряне на мотор вентила става 55 градуса т.е винаги ще усеща водата като топла.

Нещо повече помпата позволява в рамките на 24 часа 3-пъти да се смени режима на работа т.е да се съчетаят отделните режими.

Как топлофикация са реализирали работата на режиркулационната помпа. Вързали са я към датчика на моторвентила/ настроен на 55 градуса и са осигурили непрекъсната работа на помпата. Т.е направили са тези технологични разходи максимално възможни. Няма сграда в страната освен там където има техническо лице най-често вещо лице, което да е регулирало рециркулационната помпа. В следствие ползването на посочените режими загубите могат да бъдат намалени в пъти/ зависи от вида на сградата и техническото изпълнение/.

Извод- за сметка на потребителя според потреблението – като са направени максимално високи.

 1. Технологични разходи в разпределителната мрежа за ВОИ –

6.1.3. Количеството топлинна енергия Qи, kWh, отдадена от сградната инсталация, се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

Както вече посочих по-горе не се отчита реалното фактическо състояние на имота, дали има въобще отоплителни тела и дали тези отоплителни тела са работещи.

По този състав се разпределят технологични загуби за отопление на лица, които не ползват отопление включително и тези, които нямат физическа възможност да ползват отопление от тях и тези без отоплителни тела.

Справедливо ли е след като не ползва отопление да плащаш за технологични загуби за отопление? — очевидно – НЕ.

Цел на закона. Кои са тези лица, които не ползват отопление. Основно са 3 групи

– Първа група – социално слаби и без доходи. Според НСИ линията на бедност е 375 лв. като 22% от населението ни живее под линията на бедност. Това са предимно пенсионери с доходи под 300 лв, но със стаж над 30 г. същите тези, които за 30 години изградиха мощности за 30 милиарда, които вече 30 г. не могат да разпределят/ откраднат.

– Втора група – Според НСИ към 1989 г населението е над 9 милиона, към момента под 7 милиона. От тях над 2,4 милиона живеят извън страната. От тях значителна част са заключили апартаментите си, в които или няма от или има и са спрени и пломбирани или са само спрени т.е не ползват TE.

– Трета група — които ползват алтернативни неконвекционални източници на отопление с висок коефициент на преобразуване в топлинна енергия. Т.е ползват достиженията на науката . най-често: климатици, лъчисто инфрачервено, локални слънчеви системи, локални отоплителни инсталации с ел. нагревател и т.н.

След като технологичните загуби за отопление се разпределя върху всички собственици на апартаменти без значение дали са ползвали отопление от топлофикационната система и дали въобще имат тази физическа възможност защо и тези разходи да не са завишени в пъти. И това става чрез поредната анархична формула в нарушение отново на 2 обективни закона на Земята: Законът на Нютон- Рихман от 1701 ги се изучава в 7-ми клас и втори закон на термодинамиката, че при пренос на загрята вода технологичните загуби са неизбежни.

Методиката уредена в Наредба 16 334/07 г. противоречи на законови разпоредби от по висок ранг както следва: Закона за енергетиката – чл. 155, ал. 2, от Закона за енергийната ефективност – чл. 38, ал. 1 и ал. 4,Закон за защита на потребителите – чл. 147а, както и от правото на ЕС, Директива 2012/27 – чл. 9, 83, б. „б“, чл. 10 и Директива 2011/83 – чл. би чл. 7.

Моля да имате предвид, че разпоредбата на чл. 147а съответства на разпоредбата на Чл. 6 и чл. 7 от Д2012/27 а от друга страна ЗЗП също както зE е специален закон на 2 основания:

Преследва специална цел- да защити по-слабата страна в правоотношението доставчик-потребите; Кръгът на правоотношенията са само доставчик потребител. За разлика от ЗЕ

където освен тях има и други правоотношения.

Разпоредбите на д2012/27 и д2011/83, които са в сила от Юни 2014 г. не са транспонирани в ЗЕ

Формулата/ 6.1.1./, по която се изчислява топлината енергия/TE/ отдадена от сградната инсталация/ СИ/ не е емпирична, ае анархична ие неотносима към вертикалната двутръбна система. За да бъде една ф-ла емпирична са необходими да са налице следните условия кумулативно:

– Да не противоречи на достиженията на науката в тази област; – Да са налице зависимости от параметрите с крайния резултат – Да са публикувани,обсъдени и приети най-малко от академичната общност в

съответното направление. 1. Достиженията на науката в тази област

Няма да се спирам към настоящия момент и няма да ползвам висша математика , а ще се спря на Законът на Нютон – Рихман от 1701 г. и се изучава в началното образование в учебниците по физика.

Q = FA.t

Където: – , е двукомпонентна величина: – конвенционална и лъчиста – tе температурната разлика между t на ВОИ/ вътрешната отоплителна инсталация/ и

на околната среща. – F- Площта на топлоотдаване.

алфа конвекционално може да се определи по емпиричната ф-ла: ak = 9.77 +0.0698(d, st)

d, E2 (  )

Ръезависи от вида на материала, поглъщащата способност на тялото и т.н Обобщена ф-ла на Нютон: Q = (x, y) (ti-t) F Как са отразени тези параметри във ф-лата от методиката на Наредба 16 334:

0,15 * 9 *D. * 24

където:

0,15 е коефициентът, отчитащ дела на инсталираната мощност на сградната инсталация спрямо общата мощност на отоплителната инсталация;

24 – броят на часовете в денонощието;

Qдим – действително инсталираната мощност на отоплителните тела в сградата за отчетен период, kW;

DHп – денградусите за настоящ отчетен период, които се определят по формулата:

където:

zе продължителността на настоящия отчетен период, в дни;

tcp.период – средната външна температура за отчетния период, °C;

top.cгр. – средната температура на сградата; за сгради – етажна собственост, се приема 19 °С; tизч. – външната изчислителна температура за населеното място, °C.

1.Първият компонент ….- видно от законът на Нютон- Рихман не се взема в предвид. Не се отчита вида на материала и дали върху тръбите е поставена изолация или не.

 1. Вторият компонент: 2.1 Температурата на топлоносителя/ горещата вода

От пръв поглед се вижда, че този параметър пряко не участва във атакуваната разпоредба на 6.1.1, но погледнато в същност какво представлява съответно проектна и/или инсталирана мощност се вижда, че тази величина е отразена, като стойността и е 90 градуса — т,е презюмира се стойност 90 градуса, а не се отчита реалната стойност на топлата вода.

Какво представлява проектна мощност – това е сборът от мощностите на отоплителните тела/ОТ/ по проект.

Инсталирана мощност – това е сборът на OT към съответен период. С оглед стагнацията първоначално ОТ в общите части са демонтирани и в последствие и в отделни помещения на апартаменти – реално инсталираната мощност се явява като разлика между проектна мощност и мощностите на демонтираните ОТ.

Как се определя мощност на отоплително тяло – при параметри 90/70/20, Където 90 градусът е темп на вход в OT, 70 градуса изход и 20 градуса в помещението/ стр 8 от БДС EN 834/ приложение 1/. Всеки производител изчислява мощността на ОТ по тези параметри като при промяната им показва каква е и съответната мощност. Приложение 2 и 2а/.

Каква е реалната температура на топлоносителя във вътрешната отоплителна инсталация/ ВОИ/ видно от приложените средномесечни температури към АбС/ абонатна станция/ тя е около 70 градуса.

Как се отразява/какво е отклонението, когато се презюмира 90 градуса, а в същност във входа на АбС температурата е към 70 градуса?

При проектни температури на топлоносителя 90/70/20°C

Ді, = (90+70)/2 – 20 = 80 – 20 = 60°С; Ді,= 60°C

При вход на АбС 70 градуса имаме загуби в топлообменика и във ВОИ тем вече е към 55 градуса/ приложение 4- ред 4 най-често срещания случай/

Дtə = (55+45)/2 – 20 = 50 – 20 = 30°С; Дід = 30°C Qa = a*F+30 On = a*F*60

По отношение на коефициента на топлоотдаване Галфа/ Ще приемем империчнта формула 1 =(9.77 +0.0687 xat) et

При тем разлика 60 градуса имаме X=(977+ 0.0697x 60)60 = 837.12 При тем разлика 30 градуса Д=(9.77+ 0.0697×30)30 = 355.83

837.12/ 355.83 = 2.35

Видно е че съотношението на действителна мощност при 70 градуса вход в АбС и презюмираната 90 градуса е едно към четири цяло и седем. Само по този показател имаме 4.7- пъти изчислена по-голяма стойност на ТЕ отколкото е реалната.

2.2 Втория компонент – температурата на околната среда = не се отчита- презюмира се 19 градуса.

 1. Третия компонент – площ на топлоотдаване. Той е по-интересен на две основания:

– Довежда ни до два извода;

– Пряко е свързан с 2-ят основен въпрос зависимост между отдадената TE и Инсталирана мощност/проектна мощност.

Как е отразен този параметър в ф-лата 6.1.1. На пръв поглед такава зависимост няма, но всъщност тази зависимост е скрита в проектната мощност. Какво значи проектна мощност спрямо този показател – значи, че цялата система работи. Т.е не се отчитат демонтираните и спрени от от една страна, както и тяхното разположение в сградата. За да си изясним този въпрос трябва да знаем как работи двутръбната система, а именно, че тя работи през отворен вентил на отоплително тяло. От приложение 4 „схеми 1- 3” евидно: Схема едно при затворени всички вентили/термовентили би следвало тази система да не работи и да не се отдава TE от сградната инсталация. Но изчислявайки по ф-лата 6.1.1 се получава стойност. Схема 2 при нея условно съм възприел, че работят 5 ОТ по диагонал. Би следвало сградната инсталация да отдава TE с % от площта си, но изчислявайки по ф-лата 6.1.1 получаваме същата стойност както при спрени всички от. Схема з пак условно съм възприел за нагледност, че работят 5 OT, но разположени на един щранг – видно е, че СИ ще отделя TE с 1/5 от площта си, но изчислявайки по ф-лата 6.1.1 се получава същата стойност, която бе и при спрени от ис 2 площ на работа. Вариант 4, ако OT на последния етаж работят – работи цялата СИ, и по ф-лата 6.1.1 се получава същата стойност.

Изводи:

 1. Презюмира се, че работи цялата СИ т.е не се отчитат демонтираните и спрени от и тяхното разположение.
 2. Тази ф-ла не е пригодена към двутръбната система, тъй като не отчита принципа и на действие – тя работи само през отворен вентил/термовентил./приложение 5 и 6/

Какво е отклонението по този параметър в какви граници се изразява?

При положение, че работи цялата система т.е няма спрени и демонтирани от и най-вече на последния етаж отклонението е равно на 1-ца.

Кога имаме най-голямо отклонение и как се определя в цифрово отношение? При работещо едно от на 1-ят етаж на щранг най-близко до АбС. В цифрово отношение се получава като се умножат броя на щранговете по етажите на сградата.

Пример за 6 етажен блок с два входа на всеки етаж по 3 двустайни апартамента имаме: за апартамент 8-ем щранга/ за 1 от два щранга/ – за етаж- 24 щранга по 6 етажа = 144 пъти

Отклонението за цялата ф-ла 6.1.1 може да бъде от 2 пъти / от тем, на топлоносителя/ до трицифрено число в пъти/ с оглед демонтирани и спрени От и тяхното разположение в сградата/

П. Зависимости между параметрите във

В Наредба No 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването издадена от Министъра на икономиката и енергетиката -Р Овчаров. В приложение към чл. 61, ал. 1, т. 6.1.1 е записано:

0,15 + 0 3D * 24

където: 0,15 е коефициентът, отчитащ дела на инсталираната мощност на сградната инсталация спрямо общата мощност на отоплителната инсталация; 24 – броят на часовете в денонощието; Qдим – действително инсталираната мощност на отоплителните тела в сградата за отчетен период, kW; DHп – денградусите за настоящ отчетен период, които се определят по формулата: където: zе продължителността на настоящия отчетен период, в дни; tcp.период – средната външна температура за отчетния период, °C; tcp.cгр. – средната температура на сградата; за сгради – етажна собственост, се приема 19 °С; tизч. – външната изчислителна температура за населеното място, °C.

1Коефициент 0.15

Този коефициент е неясен, нелогичен и необусловен. Какво значи израза: „Отчитащ дела на инсталираната мощност на сградната инсталация спрямо общата мощност на отоплителната инсталация.” Самият коефициент определя 15 % сградна инсталация спрямо общата мощност” – Коя е общата мощност? – няма определение. Проектна, инсталирана или реална?

 1. Проектна инсталирана мощност
 2. Qдим – действително инсталираната мощност на отоплителните тела в сградата за

отчетен период, kW не е реална мощност на три основания:

1-во инсталирана мощност е сумата от мощностите на ОT. От самия производител тази мощност се определя при параметри 90/70/20 т.е температури на вход/изход и околна среда.

2-ро не се отчита температурата на топлоносителя в сградната инсталация.. Тя зависи от външната температура и се определя по зависимост от 2-ри ред/ режимна карта/. Зависи от представените по някои дела от топлопреносното предприятие в т.нар „средномесечен температурен график”. Където температурата в СИ на Вои е по-малка от входящата на топлоносителя и по-голяма от изходящата на същия. Видно от приложения средномесечен температурен график средно е около 70 градуса. Следователно от не работят на пълна мощност, ас намалена около 30%. Ако се допусне, че се изчислява по инсталирана/проектна мощност се получава невъзможен от физическа страна факт температура при входа на АбС да е около 70 градуса, а по сградната инсталация да е 90 градуса.

3-то не се отчитат ОТ с „нулеви” показания. Проблемът е в неспазването на Стандарт БДС EN 834 т. 2/ приложение 1 a/. за несъвместимост на индивидуален разпределител на разход за отопление/ИРРО/ и терморегулиращите вентили,които са от клапанов тип/ приложение/.При наличие на терморегулиращ вентил всеки ползвател може да спре подаването на топлоносител към, от когато си поиска. Не се знае и не може да се предвиди кой и кога ще спре подаването на топлоносител към ОТ

4-то презюмира се, че всички OT са налични и включени всички отоплителни тела/ OT/ на последните етажи.

– Преди промените в Наредбата проектната мощност е силно завишена, тъй като не ОТЧиташе мощностите демонтираните отоплителни тела/OT І.

tcp.cгр. – средната температура на сградата; за сгради – етажна собственост, се приема 19 °C;- а не се мери както трябва да бъде.

tизч. – външната изчислителна температура за населеното място, °C.- не се спазва.

5 – то. От приложени схеми 1-3 е видно, че при една и съща инсталирана мощност СИ не работи/ т.е не се отдава TE от СИ/ или работят различни части от нея/ т.е се отдава TE от различни части на СИ, или изцяло. След като работят различни части от СИ при еднакви други параметри то и ТЕ, която ще отдава от СИ ще бъде различна. Което показва, че инсталираната мощност е неотносима към TE отдадена от СИ.

6-то. От приложената схема 4-ри е видно, че при една и съща проектна мощност при инсталирана мощност по-малка може и да отдаде повече ТЕ, отколкото при по-голяма инсталирана мощност.

 1. Денградусите – нямат отношение към TE отдадена от сградната инсталация. Може да

имат отношение към производството на ТЕ, но следва пренос до АбС, разпределение

за: БГВ, Отопление на имоти и отопление на общи части и т. 4. Външната температура – също няма отношение към TE в СИ. Делта TE е разликата

между тем, на топлоносителя и външната тема на тръбата, но не и на сградата. Извод. Нито един от параметрите във ф-ла 6.1.1 няма зависимост с крайния резултат ТЕ отдадена от сградната инсталация.

ІІІ.Публикуване, обсъждане и приемане на ф-лата 6.1.1

Никъде в нито едно научно издание не е публикувана, съитветно обсъждана и още по малко приета. Всеки със завършено средно образование може да направи описаната по горе съпоставка между Законът на Нютон- Рихман и ф-лата и да констатира нейното несъответствие.

 1. Цел на ф-лата 6.1.1/ 6.1.31

След като е очевидно, че тази ф-ла не съответства на Закона на Нютон – Рихман и няма зависимост между параметрите посочени в нея резонен е въпросът защо е съставена?

Да се отговори на този въпрос трябва кумулативно да се разгледат следните въпроси:

 1. Какво всъщност представлява TE отдадена от СИ Характеристика на СИ. 2. Право на ЕС и приложимо национално право съответстващо на ПЕС.
 2. Ниска/липса на елементарна техническа и правна култура. Съгласно чл. 9 „пар 3 б’6” от Директива 2012/27 доставчика трябва да предлага разделно следните услуги

Отопление на имот; Отопление на общи части/превода не е добър, но се подразбира, считам, че текста е неясен и непълен и донякъде подвеждащ. Не пълен тъй като може да има и обособена част от общите части като коридор с 2 и повече от в жилища тип общежитие, обособени помещения дневни в общите части или перални и сушилни в мазетата. Подвеждаща по отношение на израза сградна инсталация при наличие на ОТ в общите части- очевидно законодателя е имал предвид техническата невъзможност да се замери ТЕ отдадена от един радиатор! най-малкия за сега ве дебит 1, 5 куб.метра т.е 2

радиатора. – Битово горещо водоснабдяване/ БГВ/

Това са реално и услугите, които доставчика може да предложи. Съгласно чл. би чл. 7 от Директива 2011/83, които регламентират потребителските договори от разстояние, както и приложение VII към Д 2012/27 за съдържание на писмен договор/ като форма за валидност е предвидена писмена форма на договора. Тези Директиви са в сила от м. Юни 2014 ги Д 2011/93 е транспонирана в ЗЗП/ като чл. би чл. 7 са транспонирани в чл. 147а от ЗЗП. Видно от тези разпоредби „Сградна инсталация” като самостоятелна услуга НЯМА. След като няма самостоятелна услуга сградна инсталация няма и качествени и количествени показатели.

3.2.5. Учреден законов сервитут в полза на топлофикация

В чл. 9 ал. 2 от Н 16 334 е посочено 2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При изпълнение на задълженията си топлопреносното предприятие ползва съоръженията и инсталациите – собственост на клиентите и на производителите, с грижата на добър стопанин.

Този състав ни дава отговор на 2 въпроса:

Първият е кой на кого трябва да плати. Ползвателя на собственика или обратно. Очевидно не само ГПК но и ЗЕ и Наредба 16 334 са по австрийски модел. Там всяка година

доставчика сключва индивидуални договори с всеки потребител , ас тези които не ползват отопление и за учредения сервитут. Вярно е, че сумата за тяхноя стандарт не е голяма, но важен е принципът.

Втория въпрос е, че топлата вода в разпределителната мрежа на Вои все още е собственост на доставчика. Следователно къде е мястото на продажба- при липса на договор при смяна на собствеността- т.е вентила на отоплителното тяло. Следователно риска се носи до отоплителното тяло/ вентила/ от доставчика и всички загуби са за негова сметка.

3.2.6. Различия между национално и Право на ЕС

траво всички изброени разходи се приемат за технологични. В Стандарт БДС 834 не е така. Освен, че са технологични се приема, че има и разходи, които са принудени т.е задвижени са от лицата ползващи услугата. Това са всички разходи без рециркулационните за БГВ. В този случай законодателят е предвидил, че тези разходи, когато са големи могат да бъдат и договорени. Те трябва да има писмен договор между страни, чрез който и двете страни са съгласни тези разходи да бъдат разпределени между доставчик и потребител.

 1. Вт 39 от писмената защита по ад. дело 1509/19 гсме поискали да бъде отправено запитване до СЕС по следните въпроси:
 2. Допуска ли разпоредбата на чл. 9, 81 и 3 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/EC и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО, съответно чл. 13 от Директива 2006/32/ЕО, и чл. 169 от ДФЕС възможността на топлофикационно дружество, въз основа на национална правна уредба, да претендира

оплинна енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост, пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количество топлинна енергия в обекта?

От значение ли е за отговора на въпроса, че националната правна уредба предвижда, че топлинната енергия за сградна инсталация е един от компонентите, част от алгоритъма за изчисляване на окончателната сума, която потребителите следва да заплатят за общата топлинна енергия (сборът от сумите за топлинна енергия отдадена от сградна инсталация, отопление и битова гореща вода), като размерът на сумата, която следва да се заплати за отопление в жилищата им е равен на разликата между общата енергия за отопление (като умаляемо) и сума, равна на сбора от топлинната енергия от сградна инсталация, топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела в общите части на сградата и топлинна енергия за битова гореща вода (като умалител)?

 1. Допуска ли чл. 9, 83 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/EC и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО, съответно чл. 13 от Директива 2006/32/ЕО, и чл. 169 от ДФЕС заплащане на разходи за топлинна енергия, излъчена от инсталацията на сградата, при положение, че в общите части на сградата (например стълбищата и коридорите) не са оборудвани с радиатори и следва ли да се тълкуват цитираните норми като предвиждащи разпределяне на енергия за отопление на общи части или обособена част от тях (затворено пространство, в което има работещо отоплително тяло)?
 2. Допуска ли разпоредбата на чл. 27 от Директива 2011/83/ЕС национална правна уредба, която приравнява на работещи отоплителни тела следния вид отоплителни тела –

отоплителни тела (радиатори), към които служители на топлоснабдителното дружество са препятствали техническата възможност на отоплителното тяло (радиатор) да отдава енергия чрез „пломбиране“, в резултат от което същата национална правна уредба предвижда автоматично за тях да бъде начислявана служебно сума, която потребителите следва да заплатят, и която е равна на цената на количеството максимална топлинна енергия, която може да отдаде отоплителното тяло?

 1. От значение за отговора за втория въпрос ли са следните факти:

– Пломбирането на отоплителните тела се осъществява от служители на енергийното предприятие като услуга срещу заплащане от потребителя;

– Националният регламент предвижда начисляване на сметки за вече пломбирано отоплително тяло, като се има предвид, че същността на т.нар. „Пломбиране”, се състои в препятстване на техническа възможност на отоплителното тяло да отдава енергия;

– Начисляването на сметки е предвидено като санкция за неизпълнение на въведено в националния закон задължение на потребителя да постави индивидуален разпределителен уред, което не се отразява върху невъзможността на отоплителното тяло да отдава енергия;

– Начисляването на сметки е предвидено като санкция за отказ на потребителя да монтира очевидно ненужни разпределителни уреди на вече пломбирано отоплително тяло, като монтажът го натоварва със сериозни разходи за заплащане на уредите и за ежемесечното отчитане на показанията им от дружеството, различно от енергийното предприятие;

– Начисляването на суми по сметки на потребителите с пломбирани отоплителни тела се извършва на база пълната отоплителна мощност на отоплителното тяло, т. е. възможно е да се окаже, че за част от отоплителния сезон, общото количество топлинна енергия, потребено в сградата етажна собственост, дори е по-малко от начислената сума.

 1. Противоречат ли на изискванията за забрана на злоупотребата с господстващо положение по смисъла на чл. 101 от ДФЕС и за забрана на предоставяне на недължима държавна помощ, по смисъла на чл. 107 от ДФЕС националните правила, които предвиждат:

– Потребителите да заплащат за доставка на топлинна енергия отдадена от сградна инсталация пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количество топлинна енергия в обекта;

– Начисляването на суми по сметки на потребителите с пломбирани отоплителни тела на база пълната отоплителна мощност на отоплителното тяло без да се установява отдаване на топлинна енергия от отоплителните тела?

От значение ли е за отговора на въпроса, че националният орган по Регламент (ЕО) No 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора е установил двукратно това противоречие на ДФЕС ие отправил препоръка към компетентните органи да предприемат мерки за отстраняването му.

 1. Относно представеното заключение на Генералния адвокат H. Saugmandsgaard ОЕ по съединени дела C-708/17 и С-725/17

Представеното от министъра на енергетиката заключение на генералния адвокат е неотносимо към настоящия спор, поради спецификата на производството по преюдициално запитване. Производството по дело с – 725/17 на СЕС е образувано по преюдициално запитване на Районен съд – Асеновград, по което дело не е разглеждан проблемът за начина на разпределяне на топлинна енергия. За ясното по отношение на фактите по делото пред Районен съд – Асеновград представяме следните процесуални документи по делото пред районния съд: искова молба, отговор на искова молба, заключения на вещите лица по делото, протоколи от заседания. От тези документи е видно, че по делото не е изследван въпросът за

начина на начисляване на топлинна енергия, а единствено дали претендираната от ищеца сума е изчислена съобразно действащата методика.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕП

УВАЖАЕМИ МАГИСТРАТИ,

С оглед на изложеното е видно, че фактическата обстановка по обединени дела С 725/17 ги с – 708/17 гене пълна по отношение в посочената жалба, от друга страна поставените въпроси пред националния съд/последна инстанция не са поставени пред СЕС съгласно императивната разпоредба на чл. 627 от ДФЕС

От друга страна поставените въпроси пред СЕС по обединени дела C-708/17 ги C 725/17 г. и по посочените по-горе дела пред ВАС не решават всички въпроси свързани с институционалния монопол ,, Топлофикация

Да бъде образувано ново производство с изясняване на спора в цялост както е представен в настоящата жалба. Да бъдат предприети всички законови действия спрямо националните власти с оглед защита правата на гражданите, зачитане на общостното право в областта на защита на потребителите и задължение на съдебните и адм. органи да го прилагат.

Приложение: Списък с нарушение права на гражданите и експеримент проведен от Комисията по енергетика към НС; схеми с принцип на действие; пт ЕК; писмена защита по адм. дело 1509/19 гна ВАС, 5 чл. състав; Писмени бележки по адм.. дело 1318/19 г на ВАС 5 чл. състав, Писмени бележки по ад, дело 13721/17г на ВАС, 6 отд., Решение по адм дело 1372 на ВАС „Решение по адм дело 13721/17г на ВАС, цени на ел. енергия. Жалба до ВАС от 07.06.2019 г

 

14.08.2019 г.

гр. София

С уважение:

 

ИЗТЕГЛИ в PDF от ТУК!

Вашият коментар