***

ДО: Министър-председателя на Република България

 

ПЕТИЦИЯ

от

Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система „Солидарност“,

с ЕИК: 205319885; и адрес: гр. София 1000, ул. „Пиротска“ № 5, ет.3, оф. 7,

чрез Председателя Димитър Панайотов

e-mail: sdsolidarnost@gmail.com

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщаме се към Вас, тъй като от 2008 г. с въвеждането на заповедното производство по Гражданския процесуален кодекс се извърши „узаконено“ чрез съдебни актове ограбване на български граждани и фирми в полза на банки, частни лихвари, монополни дружества, поставени със закона в привилегировано положение да извършват социални услуги (Топлофикация, ВИК и енергийни дружества). В следствие на това се заобикаля нормалния начин за провеждане на съдопроизводство, за което свидетелстват следните статистически данни, предоставени ни от Министерство на правосъдието и публикувани на сайта на Сдружение „Солидарност“, че годишно в България се образуват над 300 хиляди изпълнителни дела, от които над 260 хиляди са при частни съдебни изпълнители, а останалите при ДСИ, като същите в огромната си част произтичат от заповедни производства и броят им непрекъснато се увеличава. Наши жалби, петиции и сигнали и доказателства за нарушаването на Европейското право от страна на съда и ЧСИ / ДСИ са публикувани на нашия сайт.

В следствие на това огромна част от имоти, жилища на граждани и фирми бяха продадени на безценица като едновременно с това тези хора са превърнати в аутсайдери на обществото. Районни съдии, частни и държавни съдебни изпълнители са извършили и продължават да извършват множество документни престъпления и длъжностни такива, които могат да бъдат бързо установени по безспорен начин като бъде извършена незабавна проверка на техните частни граждански и изпълнителни дела, за което ние настояваме:

  1. ОТМНА на Закона за ЧСИ, като противоконституционен и противоречащ на Правото на ЕС, морала и добрите нрави.
  2. Искаме всички ЧСИ и ДСИ, за които се установи, че са извършвали системно нарушения на закона, да бъдат подведени под наказателна отговорност и отстранени от длъжностите им.
  3. Искаме пълна ревизия на делата на делата на всички ЧСИ, на договорите, сключени със служителите им и тяхното законно овластяване да извършват дейности (някои от тях имат кантори от над 150 служители и са се превърнали в частни съдилища), както и пълна финансова ревизия за отминали периоди.
  4. Настояваме за незабавна законодателна инициатива от Вас към Народното събрание за привеждане на ГПК в съответствие с Правото на Европейския съюз и изменение на всички закони, свързани с прилагането му от страна на съдебната система, ЧСИ и ДСИ, както и личната Ви ангажираност за това.
  5. Извършване на пълна финансова ревизия в съдилищата относно внасянето на другите дължими 2 % държавна такса от страна на кредиторите с цел снабдяване с изпълнителен лист, които съда и ЧСИ / ДСИ допускат да не бъдат събирани, защото са лишили длъжника от правото да възрази и да се установи с колко е ощетен държавния бюджет.
  6. Настояваме за законно приключване на всички дела и връчване на книжата по неприключените дела съхранявани в „тъмна стая“ на Софийски районен съд, както и на останалите съдилища в страната по чл. 417 от ГПК и подвеждане под отговорност на всички виновни за неизпълнение на служебните им задължени и нарушаване правата на българските граждани и фирми, както и чуждестранни такива.
  7. Настояваме за незабавна среща по възможност с нас и представители на подписалите петицията.

 

24.04.2020 г.                                                                  Подпис: ……………………….

София                                                                                          / Д. Панайотов   /

 

 

***

 

Петиция - искане за среща - Бойко Борисов

 

***

 

***

Вашият коментар