ПОКАНА за среща на граждански организации с представители на Конституционен съд на Република България

***

ДО: Конституционен съд

на Република България:

 

 Председател – Борис Велчев

Анастас Анастасов

Георги Ангелов

Гроздан Илиев

Константин Пенчев

Мариана Карагьозова-Финкова

Надежда Джелепова

Павлина Панова

Таня Райковска

Филип Димитров

 

ПОКАНА

за среща на граждански организации с представители на българските институции

от Димитър Панайотов като председател

на Управителния съвет

на Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – „СОЛИДАРНОСТ

с адрес за кореспонденция: София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 7

e-mail: sdsolidarnost@gmail.com

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

 

Бихме искали да ви поканим на насрочената среща на 21.02.2020 г. на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и съдебната система – “Солидарност” с институциите на държавата, отговарящи за правосъдната система – Представляващия Висшия съдебен съвет и Главния съдебен инспектор към ВСС, Главния прокурор, Председателя на КПКОНПИ, Председателите на Върховен касационен съд, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Председателя на Висшия адвокатски съвет, Председателя на Камарата на ЧСИ при и под егидата на Омбудсмана по следните въпроси:

  1. Лошото прилагане или изобщо неприлагането на Правото на Европейския съюз от страна на публичните власти и българските съдилища, както и нарушаването на правото на справедлив съдебен процес по Заповедното производство, въведено в българското законодателство през 2005 г. Българските магистрати масово използват произволни и несъществуващи процесуални правила, в това число и разнопосочно интерпретиране на принципите на правовата държава, както и общите принципи, изложени в член 2 от ДФЕС и член 340 от ДФЕС. По този начин масово се създават фиктивни дългове към потребителите и се ограничава конкуренцията, като се отклоняват средства в особено големи размери на българските и европейските данъкоплатци в неизвестна посока.
  2. Порочната практика на част от българските съдилища да не издават валидни съдебни актове в Заповедното производство, констатирана още през 2016 г. от прокурор И. Занев от Специализирано звено „Антикорупция“ към Софийска градска прокуратура в писма, които ви прилагаме и които до момента са оставени без разглеждане и ефективни действия.
  3. Над 150 000 дела по заповедни производства все още не са приключили поради това, че не са върнати от ЧСИ поканите за доброволно изпълнение по делата, освен това всички книжа за връчване на длъжниците се намират в кориците на делата и по тази причина същите се съхраняват в незаконен архив, наречен „тъмна стая“, за което имаме официално писмо от административния ръководител на Второ ГО на СРС, което също ви прилагаме. Такива междинни архиви, по които не са връчени книжата по заповедното производство, съществуват в почти всички районни съдилища в страната. Считаме това за престъпление спрямо правосъдната система, извършвано от съдиите на Районен съд – София и други съдилища, които не приключват делата си в срок, не връчват книжата на длъжниците, а предават на взискателите изпълнителните листове, с които те си образуват изпълнители дела при съдебни изпълнители, като използват изпълнителния лист незаконно да бъде изпълнително съдебно основание.

Обръщаме се към вас като специалисти в областта на Конституционното право с молба да участвате на въпросната среща, на която да формирате вашето становище по изложените проблеми във връзка с лошото прилагане или изобщо неприлагането на Правото на Европейския съюз от страна на публичните власти и българските съдилища, нарушаването на правото на справедлив съдебен процес по Заповедното производство, както и нарушените конституционни права на гражданите. Освен, че сте конституционни съдии, вие сте и граждани на тази република и сте длъжни да имате ваше информирано становище по въпроса на отнетите права на над три милиона български граждани, осъдени от българския съд без валидни съдебни актове и опорочен изпълнителен процес. Този фарс в правосъдната система със Заповедното производство вече продължава дванадесет години и дойде момента да бъде преустановен. Всеки от вас има право на лично мнение, което може да изнесе публично в статия, в която да бъдат засегнати проблемите и да бъде предложено възможно решение – все пак вие сте експерти след като сте избрани за конституционни съдии.

Очакваме ви на срещата, за да формирате вашите виждания и според отговорите на институциите.

 

София                                                                                         С уважение:………………………..

 

12.02.2020 г.                                                                                            /Димитър Панайотов/

 

***

 

Покана за среща с Конституционни съдии

 

***

 

Сдружение “СОЛИДАРНОСТ”

Вашият коментар