23/04/2021

Получен отговор от КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ във връзка с ПЕТИЦИЯ №0063/2017г.

Във връзка изслушван пред Комисията по петиции на Европейския парламент на 19.06.2018 г., попитахме Комисията какво е развитието по Петицията ни под номер 0063/2017г. и получихме следния отговор:

“Уважаеми господине,

Комисията по петиции реши да поиска от Европейската комисия актуализиране на резултатите от диалога с българските органи, както и да изпрати писма до комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на ЕП и до българските власти за становища.

Ще получите официално писмо, подписано от председателя на Комисията по петиции, с тази информация.

Поздрави,

Секретариат на Комисията по петиции”

Оригиналният имейл е със следният текст:

Dear Sir,

The Petitions Committee has decided to ask European Commission for an update on results of the dialogue with the Bulgarian authorities as well as to send letters to the EP Committee on the Internal Market and Consumer Protection and to the Bulgarian authorities for opinions.

You will receive an official letter signed by PETI Chair with this information.

Kind regards

PETI Secretariat

 

Отговор на Комисията (REV II), получен на 30 юли 2018 г.

Петиция 0063 / 2017 г.

Вашият коментар