ОТ:

Ивайло Илиев, член на УС

на СДРУЖЕНИЕ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА СОЛИДАРНОСТ

 

 

TO ATTENTION TO     President of the European Parliament

Mr. David Maria SASSOLI

e-mail: david.sassoli@europarl.europa.eu

 

TO ATTENTION TO  Vice-President of the European Parliament

Ms.  Klára DOBREV

e-mail: klara.dobrev@europarl.europa.eu

 

TO ATTENTION TO        Ms. Iratxe GARCÍA PÉREZ

“S&D”

e-mail: iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu

 

TO ATTENTION TO       Ms. Ska KELLER

„GREENS”

e-mail: franziska.keller@europarl.europa.eu

 

TO ATTENTION TO        Mr. Ryszard Antoni LEGUTKO

“Conservatives and Reformists”

e-mail: ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu

 

TO ATTENTION TO       Mr.Martin SCHIRDEWAN

“GUEL”

e-mail: martin.schirdewan@europarl.europa.eu

 

TO ATTENTION TO        Mr. Marco ZANNI

” Identity and Democracy”

e-mail: marco.zanni@europarl.europa.eu

 

TO ATTENTION TO         Ms.  Clare DALY , member LIBE

e-mail: clare.daly@europarl.europa.eu

 

Г-н Хуан Фернандо Лопес Агилар, Председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент:

juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu

Г-жа Урсула Гертруд фон дер Лайен,

Председател на Европейската комисия: ec-president-vdl@ec.europa.eu

Г-н Дидие Рендерс,

Еврокомисар за правосъдие: cab-reynders-contact@ec.europa.eu

Подкомисия за правата на човека

isabel.wiseler@europarl.europa.eu

Dolors MONTSERRAT, Комисия по петициите

по Петиция № 0514/2017 г.

d.montserrat@europarl.europa.eu

peti-secretariat@ep.europa.eu

Tatjana ŽDANOKA 

“Group оf Greens”

tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu

Юрий Соколовски

juris.sokolovskis@europarl.europa.eu

Cristian TERHES

cristian.terhes@europarl.europa.eu

Clare DALY

clare.daly@europarl.europa.eu

Ramona STRUGARIU

ramona.strugariu@europarl.europa.eu

    Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия, секретариат)

venice@coe.int

Г-жа Елена Йончева

e.yoncheva.office@gmail.com

elena.yoncheva@europarl.europa.eu

Г-н Радан Кънев

radan.kanev@europarl.europa.eu

Г-н Петър Витанов

petar.vitanov@europarl.europa.eu

Г-жа Невена Алексиева

nevena_aleksieva@abv.bg

Г-жа Цвета Караянчева,

Председател на Народното събрание на Република България

 tsveta.karayancheva@parliament.bg, cveta_@abv.bg

Комисия по правни въпроси

kpv1@parliament.bg

Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

anticorruption@parliament.bg

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

kvnojg@parliament.bg

Парламентарна група на ГЕРБ

pggerb_parlament@abv.bg

Парламентарна група на БСП

bsp_bg@parliament.bg

Парламентарна група ВОЛЯ

volq_bg@parliament.bg

Парламентарна група на ДПС

dps_bg@parliament.bg

Парламентарна група на ОП

op_bg@parliament.bg

Г-н Румен Радев,

Президента на Република България

priemna@president.bg

Г-н Бойко Борисов,

Министър-председател на Република

България

cabinet@sgs.justice.bg

Г-н Иван Гешев,

Главен прокурор

prbcont@prb.bg

Висш съдебен съвет

– Боян Магдалинчев – представляващ ВСС

vss@vss.justice.bg

Председателя на ВКС

registry@vks.bg

 Г-жа Теодора Точкова,

Главен съдебен инспектор към ВСС

ivss@inspectoratvss.bg

Г-жа Диана Ковачева,

Омбудсман на Република България

priemna@ombudsman.bg

 

Посолствата на страните от ЕС в България

Посолството на САЩ в България

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ

bulgaria@mid.ru

 

МЕДИИ

 

 

 

Пореден апел за незабавна намеса и съдействие

 

От името на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната система – „Солидарност“, български и много други европейски граждани и компании, ние апелираме за помощ и незабавна намеса.

В продължение на 12 години български граждани, живeeщи в България или в чужбина и чужденци с имущество в България, стават жертва на Частни Съдебни изпълнители и на Българската правосъдна система. От издаването на Гражданско Процесуалния Кодекс през 2008г. над 600 000 българи само за Софийския Районен Съд, а за страната над 2 милиона, почти всички са пострадали в порочно провеждано заповедно производство, поради незаконни действия, извършени и продължаващи да биват извършвани от съдебните изпълнители в грубо нарушение на правото на ЕС.

По българското законодателство заповедното производство е уредено като факултативно – кредиторът не е длъжен да се възползва от тази възможност, а може да предяви осъдителен иск за съответната сума или вещ по общ исков ред.

Според ГПК заповедното производство може да се прилага само за безспорни вземания – НЕ СЕ ДОПУСКА ДА ИМА СПОР кой е КРЕДИТОРА, кой е ДЛЪЖНИКА, какво ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ не се изпълнява от длъжника (трябва да има изрично негово съгласие). Също така е предвидено да бъде разгледано в Разпоредително заседание (открито заседание с възможност за защита – чл. 411, ал. 2 от ГПК). Въпреки това то недопустимо се използва от съда за вземания, които са принципно спорни, и издава заповед за изпълнение, и то в закрити съдебни заседания, като по този начин нарушава чл. 8 – 11 ГПК, и особено чл. 8 ал. 1, която гласи, че всяка страна има право да бъде изслушана от съда, преди да бъде постановен акт, който има значение за нейните права и интереси.

В утвърдените образци на издаваните заповеди за изпълнение на парични задължения се разкрива, че са провеждани при закрити врати, а такава е и самата порочна практика на Районните съдилища. Това е своеволие и престъпление на Министерството на Правосъдието, довело до лишаване от основни права, и то в подзаконов нормативен акт – Наредба №6 за образците документи по чл. 425 от ГПК. Нещо повече, съдът издава заповед за изпълнение, без дори реално да провежда закрито съдебно заседание – липсва протокол по всички дела от проведените заседания и разпореждане/определение за уважаване на заявлението, както и приемане, че претендираното вземане е безспорно (че отговаря на Регламент 805/2004 г.), и приема представените доказателства за верни и основателни и разпорежда на съдебния секретар да се издаде заповед за изпълнение. С неиздаването на определение и неговото връчване съдът отнема правото на набедения за длъжник да обжалва определението на съда, ако установи, че вземането е спорно, а не безспорно такова.

Още със самите образци на заявленията е създадена възможност на заявителя да поиска да му се издаде изпълнителен лист без преди това съда да е приключил заповедното производство с влязла в сила заповед за изпълнение, което се отнася за чл. 410 и чл. 417 ГПК.

Изключително е непонятно и необяснимо защо след като в заявлението за издаване на заповед за изпълнение на чл. 417, е поискано да се издаде заповед за незабавно изпълнение и реално съдът издава заповед за изпълнение, която не е поискана от страната. Стига се дотам, че той незаконно “инкорпорира” в акта и непоисканото незабавно изпълнение, и самото разпореждане за издаване на изпълнителен лист, като по този начин включва в самата издадена заповед за изпълнение протокола от проведеното закрито съдебно заседание, разпореждането за уважаване на заявлението и издаване на заповед за изпълнение, също разпореждане, с което се допуска незабавното изпълнение на издадената заповед и разпореждането за издаване на изпълнителен лист, като по този начин опорочава цялата съдебна процедура до степен на невалидност.

Допълнително доказателство  за опорочаване на процеса представлява фактът, че заповедите за изпълнение на парични задължения и изпълнителните листове в СРС се издават без номера и няма как да се докаже, че са издадени по валидно и реално проведено съдебно заседание.

Всички издадени заповеди за изпълнение, издадени по чл. 417 ГПК са нищожни/невалидни, поради това, че са издадени без да е поискано тяхното издаване със самото заявление – в заявлението е поискано да се издаде заповед за незабавно изпълнение, какъвто термин и образец в българското право не откриваме никъде, което е видно от самите образци на заявлението и издадените заповеди за изпълнение.

Още по-извращаващо съдебната процедура е поместването на самия протокол и разпореждането за издаване на изпълнителния лист в самия изпълнителен лист, като дори му се променя наименованието, за да не личи, че е съдебен акт – разпореждане, като му е поставено наименованието “изпълнителен лист”, а в самия изпълнителен лист има произнасяне на съда “осъждам” без пояснение дали този осъдителен диспозитив подлежи на обжалване, пред кой съд, в какъв срок от време, и кой трябва да връчи този съдебен акт. Това не се извършва нито от съда, нито от съдебните изпълнители, като по този начин се лишава длъжника от последната му възможност да обжалва този диспозитив на съда.

В противовес с основните принципи, посочени по-горе, протичат почти всички заповедни производства в страната от 2008 г. насам, поради пълна липса на съгласие основно на набедените за длъжници.

По този начин всеки частен съдебен изпълнител, който е връчил покана за доброволно изпълнение, не е удостоверил връчването на самата заповед за изпълнение и разпореждането, въз основа на което е издадена, на разпореждането, с което се допуска незабавното изпълнение на заповедта, и на разпореждането за издаване на изпълнителния лист е извършил престъпление спрямо правата на всеки един длъжник. Още повече ако същият е сторил това без съда да го е оправомощил съгласно чл. 42, ал. 2 ГПК да бъде връчител на съобщенията на съда, като в последния случай същият самоуправства. Въпреки че частните съдебни изпълнители са юристи, те се явяват и последни приложители на правото на Европейския съюз, но не го прилагат, а направо се подиграват с правата на гражданите и фирмите, и това е лесно доказуемо, като може да бъде проверено всяко стотно дело от изпълнителните дела при тях, образувани с основание издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Така всички издадени изпълнителни листове се явяват невалидни/нищожни, поради това, че са издадени по невлязъл в сила съдебен акт.

Всички институции в страната, включително Министерството на Правосъдието са запознати с порочната практика на съдилищата, видно дори от представеното становище, както и от другите доказателства, които са публикувани, главно в сайта на Сдружение на потърпевшите от ЧСИ и Съдебната Система „Солидарност“. И въпреки всички предоставени от нас доказателства, институциите в България бездействат и заблуждават гражданите и Европейските институции.

Нашата цел е пререшаване на делата по заповедните производства и последващите изпълнителни такива, проведени в нарушение на правото на Европейския съюз, на елементарните човешки права, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС – чл. 47, Конвенцията за защита на правата на човека –  чл. 6, 9, 13 и Конституцията на РБ. Настояваме и търсим правата си за възстановяване на щетите, причинени на гражданите, пострадали от порочната практика.

С настоящето обръщение се обръщаме към ВСИЧКИ, поради неотложността на проблема и поради огромния грабеж, постоянните и продължаващи измами и престъпления, довели до унищожаване на човешки съдби и застрашаващи бъдещи потърпевши, ако не бъде сложен НЕЗАБАВЕН КРАЙ на порочната практика.

 

Гр. София                                                                                                         

Дата: 13.10.2020 г.                                                                                     Подпис:

                                                                                                            Инж. Ивайло Илиев

 

ЗАПОВЕД №

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНE НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Копие

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 417 ГПК

Вашият коментар