Процесуално действие, отправено чрез груби или нецензурни думи или съдържащо обиди или заплахи се смята за неизвършено. Това да се регламентира в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) предлагат шестима депутати от БСП, начело с Крум Зарков (пълния му текст виж тук).Освен това те предлагат в ГПК да бъде въведено и правило, че съдът връща исковата молба, когато тя съдържа груби или нецензурни думи, обиди или заплахи. Като изключение, разбира се е предвидено за случаите, в които те представляват част от обстоятелствата, на които се основава искът.Против връщането на исковата молба на това основание да може да се подаде частна жалба.

Това не е нова идея, още преди година правната комисия на Висшия съдебен съвет обсъди мерки срещу ищците, които използват обиден и унизителен език към съдиите. Тогава от съвета излязоха с няколко идеи и една от тях беше именно да де прекратява дело по искова молба или жалба, която съдържа недопустим език. Имаше предложение и да се предвидят наказателни мерки срещу употребяващите обиден език в съдебното производство.

„В последните години се наблюдава тревожна тенденция при процесуални действия, отправени до съда, включително при подаване на искови молби, да се използват хулителни твърдения, заплахи, обиди, цинични изрази, насочени както към насрещната страна, така и към магистрати. Употребата на недопустим съдебен език не разкрива просто и само липсата на възпитание у извършителите на подобни действия, съответно подателите на подобни актове. Ползването на такъв език и последващото непристойно поведение в съдебната зала при разглеждане на делата може да се определи като грубо неуважение към правосъдието, защото то противоречи на самата идея за търсене на защита от съда. Често използването на непристойни изрази е показателно за случаи, при които страната всъщност не търси реална защита и съдействие за упражняването на свои права, а действията ѝ по сезиране на съда основно са насочени към причиняване на вреда на насрещната страна или към нарочно затруднение на работата на съда“, описват проблема в мотивите си за измененията в ГПК шестимата депутати от БСП.

Те посочват, че целят той да бъде решен, но без това да доведе до неправомерно ограничаване на правото на защита. Депутатите напомнят, че то не е абсолютно и може да бъде ограничено. И припомнят, че съдът в

Страсбург обявява за недопустима всяка жалба, в която се използва обиден език, т.е. „написана е на особено неприятен, обиждащ, заплашителен или провокативен език – независимо дали той е насочен срещу ответната страна или съда“.

Вносителите напомнят, че ГПК и в момента въвежда забрана за злоупотреба с процесуални права. А неговият чл. 3 задължава страните и представителите им под страх от отговорност за вреди да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави. „Смятаме, че внесеното законодателно предложение предлага ефективно средство за контрол върху тази забрана в случаите на процесуални действия, отправени до съда, при които страната използва хулителни, заплашителни или цинични думи, включително сезиране на съда с искове, съдържащи подобен недопустим език, и ще го улесни при осъществяване на същинската му дейност – да осигурява защита при накърнени права и интереси и да въздава справедливост“, заявяват от БСП.

Само преди дни председателите на двете най-големи съдилища у нас – софийските градски и районен съд Алексей Трифонов и Александър Ангелов също излязоха с предложение как да бъде решен проблемът с обидите в исковите молби и жалбите (можете да си припомните идеите им тук).