22/04/2021

Председателят на КЧСИ Г. Д.: Законът връзва ръцете на българските ЧСИ да се справят с малките дългове извън съда

Конференция за актуалните тенденции в съдебното изпълнение в Европа събра в една зала съдебни изпълнители от България, Франция, Албания, Гърция, Литва, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Черна гора

Частното съдебно изпълнение има численост, ресурс и експертност да поеме задачи, които да облекчат ситуацията със задлъжнялостта и натовареността на съдебната система и социалните рискове при малките дългове, ръцете му обаче са вързани заради липса на разбиране за нужна промяна в нормативната база. Това заяви председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) Георги Дичев на международна конференция „Съдебното изпълнение в полза на гражданите, бизнеса и ефективното правосъдие. Актуални тенденции в Европа“, организирана съвместно с Европейското училище по принудително изпълнение.

Дичев подчерта още, че законодателят трябва да помисли в посока на даване на повече възможности на частното изпълнение, в това число и за събиране на малки дългове извън съда – такива за комунални услуги, като ток, парно, вода и телефон. Той посочи, че това може да се реализира единствено и само чрез съдействието на държавата. „Тя трябва да прецени как ефективно и успешно да управлява ресурса, с който разполага, за справедлива и прозрачна регулация на обществените отношения. А това, че частното съдебно изпълнение е ресурс, а не бреме за държавата, смятам, че всички сме съгласни“, заяви председателят на КЧСИ в началото на конференцията.

Специални гости на събитието бяха зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) Р. Н., адвокат В. Г., както и съдебни изпълнители от Франция, Албания, Гърция, Литва, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Черна гора.

Лекторите, които представиха своя опит и практика при съдебното изпълнение, бяха френският съдебен изпълнител М. Шардон, първи вицепрезидент на Международния съюз на съдебните изпълнители, Т. Гуцуньа от Сърбия, както и Д. Саткаускиене – изпълнителен директор на Камарата на съдебните изпълнители на Литва.

Положителният опит на Франция с констативните протоколи

При представянето на френската практика, специален акцент М. Шардон постави на честата употребата на констативни протоколи, съставяни от съдебни изпълнители, като и използването им като легитимни доказателствени средства.Много съдебни процеси биха били избегнати, ако всички факти са установени предварително“, заяви той и допълни, че във Франция този подход работи отлично. „Съседи често съдят строителни фирми за напуквания по сградите, които са съществували преди ремонта. Един констативен протокол би отменил нуждата от съдебен процес“, обясни Шардон. „Констативните протоколи не са монопол на френските изпълнители. Допреди няколко години те се считаха за едно просто сведение, което обаче служи за безспорно доказателство. Френското правосъдно министерство признава констативните протоколи за доказателства, които са резултат от професионализма на един изпълнител“, подчерта още Шардон. „Част от нещата, които се констатират в протокола са безспорни – например датата. Самото наличие на съдебен изпълнител е безспорно, както и мястото. Това е важно, за да се предотвратят оспорвания. Констативният протокол може да се разглежда като фотография на фактите“, допълни той, като подчерта, че във френската практика всеки гражданин може лично да се обърне към определен съдебен изпълнител за съставянето на протокол на факти и обстоятелства, които желае.

Констативни протоколи във Франция могат да бъдат съставяни, например – когато един наемател влиза във владение на определен имот, когато дадено строително дружество напуска обект преждевременно и е спорно дали е свършило работата добре, както и ако съседът на даден гражданин прави твърде шумен купон и е нужно да бъде глобен, посочи Шардон и допълни, че правната форма на един такъв протокол е ясно и конретно посочена и е неоспорима. „Констативният протокол е основно правно средство, защото гарантира и обезпечава правата на страните и има за цел намаляване на натовареността на съдилищата във Франция и други страни“, заяви на финала Шардон.

Опитът на Сърбия със събирането на дългове от комунални услуги

Професията на публичните съдебни изпълнители е сравнително млада – със Закона за изпълнение и обезпечение на вземанията от 2011 г. Взискателят, според цитирания закон, има две възможности – в момента на образуване на изпълнителното производство да избере и да предложи съдебния изпълнител, който да извърши изпълнението или да остави делото в компетенцията на съда.

Изключение от това правило е само специалната процедура за събиране на вземания по сметки за комунални услуги и свързани с тях дейности, обясни Т. Гуцуньа. В тази процедура самият съдебен изпълнител, след като прецени редовността и основателността на предложението, разрешава изпълнението и изпълнява цялата процедура. Това е сферата на изключителната компетентност на съдебните изпълнители, като участието на съда в нея е предвидено като правно средство за защита срещу изпълнението.

В тази процедура публичният съдебен изпълнител постановява решение по предложението на взискателя и извършва принудителното изпълнение когато прецени, че предложението е основателно. Публичният съдебен изпълнител взема решението въз основа на надлежен документ, представен му от взискателя, заедно с предложението за принудително изпълнение.

„Разпределянето на делата, по силата на законово възлагане, се извършва от Камарата на публичните съдебни изпълнители, след искане от страна на взискателя. Задължението на взискателя да подава искане до Камарата създава условия за възлагане на делата на публичен съдебен изпълнител чрез случаен подбор, по азбучния ред, по който публичните съдебни изпълнители са въведени в регистъра на публичните съдебни изпълнители. По този начин се премахва всяко подозрение относно способността на публичния съдебен изпълнител да действа независимо и обективно“, допълни Гуцуньа.

Цялата комуникация между Камарата на публичните съдебни изпълнители в Сърбия, взискателя и публичните съдебни изпълнители се осъществява по електронен път, а разпределението на делата се извършва чрез софтуер.

Изпълнителят е длъжен да откаже да приеме искането за изпълнение, ако кредиторът към заявлението за изпълнение не представи документът от Камарата, че именно той е посочен да изпълнява по искането му, или ако не представи доказателство, че Камарата не е отговорила на искането за определяне на изпълнител в предвидения 5-дневен срок. Отказът подлежи на обжалване.

Решението за изпълнение се привежда в действие след влизането му в сила. Като доказателства за вземането служат данъчна фактура или извлечение от търговски книги, на базата на които може да бъде воден и съдебен иск. Спиране на изпълнението по предложение на кредитор или по споразумение между страните не може да продължи по-дълго от три месеца. Длъжникът следва да заплати сумата по изпълнението и разходите за него в 8-дневен срок от получаването на решението. Длъжникът има право да подаде жалба срещу решението за изпълнение.

Опитът на Литва с установяването на фактически обстоятелства

Съдебният изпълнител в Литва е лице, овластено от Държавата да изпълнява функциите по изпълнение на подлежащи на изпълнение документи (изпълнителни титули), установяване на фактически обстоятелства, връчване на документи и всякакви други функции, предвидени в закон, посочи в презентацията си Д. Саткаускиене, изпълнителен директор на Камарата на съдебните изпълнители на Литва. Тя постави акцент на методите, по които съдебните изпълнители в Литва установяват фактически обстоятелства в изпълнителното производство.

Според Законът за съдебните изпълнители на Република Литва, установяване на фактически обстоятелства означава подробно описване на обстоятелствата, предметите или активите и състоянието им в протокол за фактически обстоятелства. Фактическите обстоятелства могат допълнително да бъдат записани посредством други видео или аудио записващи устройства. Аудио или видеозаписът на фактическите обстоятелства се счита за съставна част от протокола за фактическите обстоятелства. При установяване на фактически обстоятелства съдебният изпълнител има същите права да влиза в жилищни или нежилищни помещения и територии, принадлежащи на юридически и физически лица и да остане в тях, като лицето, по чието искане се установяват фактическите обстоятелства, а протоколът за фактически обстоятелства, съставен от съдебен изпълнител, се счита за официално писмено доказателство. Сред фактическите обстоятелства се числят и такива, които съдебният изпълнител може да установи в киберпространството – фиксиране на съдържанието на кратко съобщение (SMS); фиксиране на съдържанието на електронни съобщения (е-мейл); фиксиране на съдържанието в Интернет на публикувана информация; фиксиране на социални медии и друга обществена информация; фиксиране на гласуването в интернет и др.

В Литва съдебните изпълнители се занимават и с установяване на актуални обстоятелства, свързани с интелектуалната собственост, в това число използването на търговска марка; нарушение на авторското право; фиксиране на състоянието, оригиналността и качеството на обекта; неразрешено използване на филми и други авторски произведения. Освен това те също практикуват извънсъдебното събиране на дългове, като се явяват медиатори между взискателя и длъжника.

Източник: legalworld.bg

Вашият коментар