18/04/2021

Пресконференция по повод стартиралата наказателна процедура срещу България от 24.01.2019 г.

Пресконференция по повод стартиралата наказателна процедура срещу България от 24.01.2019 г. и дадения двумесечен срок за становище от българска страна за съответствието на заповедното производство по ГПК и неговото прилагане от съдилищата с правото на ЕС

Митинг-протест на 20 февруари под наслов „Непознаването и неспазването на закона не е оправдание” и с искане за:

  • ефективен контрол от Министерство на правосъдието над дейността на ЧСИ и нарушенията на закона, които те правят;
  • законодателна инициатива за промяна на Закона на съдебната власт и въвеждане на материална отговорност на магистратите за причинени вреди. 

 

 

Източник: bta.bg

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_EN.htm

  1. Правосъдие, потребители и равенство между половете

(За повече информация: Christian Wigand – тел .: +32 229 62253, Melanie Voin – тел .: +32 229 58659)

Мотивирани становища

Защита на данните: Комисията приканва 7 държави-членки да приложат директивата за прилагане на законодателството в областта на защитата на данните и да приключат нейното прилагане с 2 държави-членки

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Кипър, Гърция, Латвия, в Холандия, Словения, и Испания за неизпълнение на задължението за изпълнение на Директивата за защита на личните данни за прилагане на законодателството ( Директива (ЕС) 2016/680 ) и мотивирани становища до Чехия и Португалияда ги призоват да приключат нейното изпълнение. Държавите-членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 6 май 2018 г. Директивата защитава основното право на гражданите на защита на данните винаги, когато правоприлагащите органи за целите на правоприлагането използват лични данни. Правилата на ЕС гарантират, че личните данни на жертвите, свидетелите и заподозрените лица са надлежно защитени. Въвеждането на подобни стандарти за защита на данните улеснява обмена на лични данни за трансгранично сътрудничество в борбата срещу престъпността и тероризма. Тъй като засегнатите 7 държави-членки не успяха да транспонират правилата на ЕС в националното законодателство, през юли 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до съответните органи. Чехия и Португалия също получиха официално уведомително писмо през юли 2018 г. за частичното им транспониране на директивата. Сега тези страни разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат съответните действия; в противен случай случаите могат да бъдат отнесени до Съда на ЕС.

Мотивирани становища и официално уведомително писмо

Борба срещу изпирането на пари: Комисията призовава 10 страни от ЕС да транспонират изцяло законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Германия; R easoned становища до Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия; и допълнително мотивирани становища до България, Кипър, Полша,  и Словакия  за не е транспонирала напълно 4 -ти срещу изпирането на пари директива ( Директива (ЕС) 2015/849) в националното законодателство. Въпреки че тези държави-членки обявиха, че транспонирането им е пълно, Комисията направи заключение след оценка на нотифицираните мерки, че някои разпоредби липсват. Своевременното и правилно транспониране на правилата е от решаващо значение за ефективната борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както показаха няколко неотдавнашни скандали за пране на пари в ЕС. Пропуските в една държава-членка могат да окажат въздействие върху всички останали. Всички държави-членки трябваше да транспонират правилата на настоящата директива до 26 юни 2017 г. Белгия, България, Кипър, Финландия, Франция, Германия, Литва, Полша, Португалия и Словакия вече разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат съответните действия; в противен случай Европейската комисия може да предприеме следващите стъпки за нарушение.

Официални уведомителни писма

Неравноправни договорни клаузи: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да спазва законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Комисията призовава България да преразгледа правилата си относно начина, по който търговците могат да наложат искове срещу потребители, да ги направи съвместими със законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директивата за нелоялни договорни условия, Директива 93/13 / ЕИО ), за да се гарантира, че потребителите са правилно защитени в такива случаи. Директивата защитава потребителите от неравноправни клаузи в договори с търговци, включително доставчици на финансови услуги. Правилата на ЕС гарантират също така, че тези неравноправни клаузи не обвързват потребителите и че имат ефективни средства за правна защита при разумни условия срещу тях. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общности това означава, че националните съдилища са длъжни да оценят несправедливостта на договорните условия ex officio , т.е. дори ако потребителят не повдигне този въпрос. Досега обаче в България платежните нареждания и заповеди за незабавно изпълнение се издават без проверки по същество от съдилищата. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия. По-специално, някои кредитори, като банките, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение квази автоматично, с много ограничени възможности за потребителите да предотвратят или оспорят изпълнението, основано на неравноправни договорни условия. Ако България не изпрати задоволителен отговор в рамките на следващите два месеца, Комисията може да издаде мотивирано становище по този въпрос.

Наказателно правосъдие: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ и ИРЛАНДИЯ правилно да изпълнят рамковото решение за лишаване от свобода

Комисията призовава България и Ирландия да предприемат действия, за да гарантират, че правилата на ЕС за лишаване от свобода ( Рамково решение 2008/909 / ПВР на Съвета ) са правилно въведени в националното законодателство. Държавите-членки трябваше да приемат националните си закони до 5 декември 2011 г. Тези правила гарантират взаимното признаване на съдебни решения по наказателни дела, налагащи присъди от затвора. Правилата на ЕС имат за цел да улеснят социалната рехабилитация на осъдените лица. В България проектът на законодателен процес е на ранен етап и страната все още не е уведомила Съвета и Комисията за транспонирането. През март 2016 г., Ирландияангажирани да приемат законодателството до края на 2016 г. Към днешна дата ирландските органи не успяха да транспонират рамковото решение и да уведомят Съвета и Комисията за мерките за транспониране. Ако България и Ирландия не предприемат необходимите действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

Наказателно правосъдие: Комисията отправя искане към ИРЛАНДИЯ да изпълни изцяло три рамкови решения за пробационни мерки и алтернативни санкции, за мерки за надзор и за финансови санкции

Днес Комисията реши да изпрати на Ирландия 3 официални уведомителни писма с искане страната да осигури пълно прилагане в националното си законодателство на 3 рамкови решения на Съвета относно пробационните мерки и алтернативните санкции ( Решение 2008/947 / ПВР ) относно мерките за надзор ( Решение 2009 г.) / 829 / ПВР) и относно финансовите санкции ( Решение 2005/214 / ПВР ). Целта на рамковото решение относно пробационните мерки и алтернативните санкцииулесняване на социалната рехабилитация на осъдените лица, подобряване на защитата на жертвите и на широката общественост. Това също така улеснява прилагането на подходящи пробационни мерки и алтернативни санкции, в случай на нарушители, които не живеят в държавата на осъждане. Държавите-членки трябваше да приемат националното си законодателство до 6 декември 2011 г. Рамковото решение относно мерките за надзоргарантира, че съответното лице ще бъде на разположение за съдебен процес. Той също така насърчава, когато е уместно, в хода на наказателното производство използването на мерки, които не са свързани с лишаване от свобода, за лица, които не пребивават в държавата-членка, където се провежда производството. В допълнение, това решение подобрява защитата на жертвите и на широката общественост. Държавите-членки трябваше да приемат национално законодателство до 1 декември 2012 г. Що се отнася до рамковото решение относно финансовите санкциитя позволява взаимно признаване на финансови санкции, като дава възможност на съдебен или административен орган да предава финансова санкция директно на орган в друга държава от ЕС и да признава и изпълнява това наказание без никакви допълнителни формалности. Страните от ЕС трябваше да приложат настоящото решение до 21 март 2007 г. Ако Ирландия не предприеме необходимите действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

ВИЖ тук!

Вашият коментар