Очаква се същото да се случи с цялата Наредба №6. Тя беше оспорена от прокуратурата на същите основания, на които вече бяха отменени двете разпоредби – тъй като проектът за нея не е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието и не е предоставена възможност за обсъждането му и представяне на предложения и становища.

Засега обаче делото срещу наредбата в цялост още е висящо и Министерството на правосъдието не предлага за обществено обсъждане и ново приемане целия нормативен акт, а само промени в него, с които се връщат отменените чл. 4 и чл. 9. „Предложеният нов чл. 4 и нов чл. 9 от проекта възпроизвеждат отменените от ВАС текстове на наредбата, тъй като отмяната е постановена с оглед неспазване на процедурата по издаването на нормативния акт, а не и с оглед съдържанието на двата текста“, обяснява в доклада си зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова.

И посочва, че целта е „да се избегне съществуването на нормативна празнота, която да създаде опасност от нарушаване или застрашаване на правата и интересите на гражданскоправните субекти“.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е по-кратък – 14 дни. Като Ахладова обяснява, че това е така, тъй като предложените разпоредби до отмяната им от ВАС са били действащо право, което е прилагано повече от десетилетие и е познато на всички практикуващи в областта на гражданския процес. „От друга страна съществуването на нормативна празнота създава опасност от нарушаване или застрашаване на права и интереси на гражданите и юридическите лица, както и на правната сигурност“, подчертава тя.

Образецът на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

Доклад от зам.-министър Десислава Ахладова относно проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство:

Източник: http://www.justice.government.bg/15/  и  https://news.lex.bg/

 

Източник: vas.bg

Вашият коментар