Съгласно Договорите за ЕС Комисията може да предприеме правни действия – производство за установяване на нарушение – срещу държава от ЕС, която не прилага правото на ЕС. Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, който в някои случаи може да наложи финансови санкции.

Етапи на производството за установяване на нарушение

Комисията идентифицира възможни нарушения на правото на ЕС в резултат на собствено разследване или на жалби на граждани, предприятия или други заинтересовани страни.

 

Официално производство

 

Ако съответната държава членка не съобщи за мерки, изцяло транспониращи разпоредбите на директивите, или не коригира предполагаемото нарушение на правото на ЕС, Комисията може да образува официално производство за установяване на нарушение. Процедурата протича на няколко етапа, определени в Договорите за ЕС, като всеки от тях завършва с официално решение:

  1. Комисията изпраща официално уведомително писмо с искане за допълнителна информация до съответната държава, която трябва да отговори подробно в рамките на определен срок, обикновено 2 месеца.
  2. Ако Комисията заключи, че държавата не изпълнява задълженията си съгласно правото на ЕС, тя може да изпрати мотивирано становище — официално искане за спазване на правото на ЕС. В него се обяснява защо Комисията счита, че държавата нарушава законодателството на ЕС. В него също така се отправя искане държавата от ЕС да информира Комисията за предприетите мерки в рамките на определен срок, обикновено 2 месеца.
  3. Ако държавата от ЕС не изпълни изискванията, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Повечето случаи се решават, преди да бъдат отнесени до Съда.
  4. Ако държава от ЕС не съобщи навреме за мерките, с които се прилагат разпоредбите на дадена директива, Комисията може да поиска от Съда да наложи санкции.
  5. Ако Съдът на Европейския съюз установи, че дадена държава е нарушила правото на ЕС, националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на Съда.

Неспазване на решение на Съда

Ако въпреки решението на Съда държавата от ЕС не коригира ситуацията, Комисията може отново да отнесе въпроса до Съда.

Финансови санкции

Когато въпросът бъде отнесен за втори път до Съда, Комисията предлага на Съда да наложи финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания.

Тези санкции се изчисляват, като се вземат предвид:

  • значимостта на нарушените правила и последиците от нарушението за общите и частните интереси;
  • периодът, през който правото на ЕС не е прилагано;
  • способността на страната да заплати, като се гарантира, че санкциите имат възпиращ ефект

Предложената от Комисията сума може да бъде променена от Съда в неговото решение.

Годишни актуализации на данните, използвани от Комисията за изчисляване на финансовите санкции

Публикуване на решенията за установяване на нарушение

Информацията за решенията на Комисията във връзка с нарушения е достъпна онлайн. Можете да търсите такава информация по страна от ЕС, област на политиката или дата.

Комисията публикува също така годишен доклад, в който се разглеждат ключовите аспекти от прилагането на законодателството на ЕС и се представят случаи на нарушения по области на политиката и държави.

Годишни доклади относно контрола върху прилагането на правото на ЕС

 

Източник: ec.europa.eu

Вашият коментар