ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ

 

КОПИЕ ДО

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ЕВРОКОМИСАР ВЕРА ЙОУРОВА

 

КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

във вр. с Петиция 0036/2019г.

във вр. с Петиция 1193/2018г.

 

СИГНАЛ

ОТ ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ

Председател на ,,СДРУЖЕНИЕ НА ПОТЪРПЕВШИТЕ ОТ ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – СОЛИДАРНОСТ‘‘

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ,,Пиротска‘‘ №5, ет. 3, оф. 7

Тел. за връзка: 0876671109 ; 0888811264

Mail: sdsolidarnost@gmail.com

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНОВ,

 

В качеството ми на председател на ,,Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност‘‘ и от името на членовете на нашето сдружение, се обръщам към Вас с настоящия сигнал по повод противоречивата съдебна практика на районните съдилища в страната и в частност на Софийски районен съд.

Във връзка с изпратено до нас Решение за предоставяне на достъп до обществена информация на ВКС с № ЗДОИ-15-1/08.08.19г. по постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ – 15/25.07.2019г. и допълнение с вх. № В-1324/26.07.2019г. и вх. № В-1338/29.07.2019г., считаме че в деловодството на ВКС са постъпвали множество доказателства, изпратени като приложения по наши предходни Заявления за достъп до обществена информация, а и по настоящото, цитирано по горе, по повод на което е издадено и цитираното решение на съда. Поради това твърдим, че решението в частта си с отговори по т. 2 и т. 3 представлява невярно твърдение на ВКС.

Наличието на противоречива съдебна практика на районните съдилища в страната по неиздаването на валидни материализирани съдебни актове – Разпореждания, съдържащи необходимите реквизити като дата, номер, мотиви, диспозитив и подпис на съдията, който го е издал е безспорен факт. Същият е констатиран от прокурор И.Занев от Специализирано звено ,,Антикорупция‘‘ към Софийска градска прокуратура в писмо изпратено от него до Инспектората на Висшия съдебен съвет и до Камарата на ЧСИ. Писмото на прокурор И.Занев до ИВСС и КЧСИ ни е предоставено от г-н Ивайло Илиев по повод извършена проверка на дела, по които лично и като управител на ,,Метропол-М‘‘ ЕООД; ,,Р.Е.М. Билдингс‘‘ ЕООД; ,,Метропол Пропърс‘‘ ООД; ,,Елина 63“ ООД същият е страна по делата. В писмото прокурор Занев е констатирал неиздаването на Разпореждания по чл. 418 от ГПК и тяхното връчване на длъжниците.

На следващо място по т.3 от Решението на ВКС цитирано по горе за предоставяне на достъп до информация, отново считаме че в деловодството на ВКС са постъпвали данни за противоречива съдебна практика във връзка с издаването/ неиздаването на Разпореждания по чл. 418 от ГПК. Доказателства за случаите, в които съдии от районни съдилища са издавали въпросните разпореждания сме изпращали както до ВКС така и до други институции в страната.

 

Като институция ВКС е уведомен от председателя на Софийски районен съд  за наличието на т.н. ,,Тъмна стая‘‘ находяща се в СРС, в която се съхраняват делата в производствата по чл. 417-418 от ГПК, по които ЧСИ не са върнали поканите за доброволно изпълнение обратно в съда. Същото представлява по своята същност отказ на ЧСИ в часност, както и на държавните съдебни изпълнители, от изпълняване на  основните им задължения да връчват актовете на съда (заповед за изпълнение в оригинал в едно с препис от документа по чл. 417 от ГПК, въз основа на който е издадена заповедта, както и на препис от Разпореждането, предхождащо издаването на заповедта за изпълнение). От районния съд не се издават, като отделни съдебни актове и следните 3 разпореждания на съда, задължителни за издаване по закон, а именно:

 • Разпореждане за допускане на незабавното изпълнение на заповедта за изпълнение на парично задължение
 • Разпореждане за издаване на изпълнителен лист
 • Разпореждане за по чл. 42, ал. 2 от ГПК за оправомощаване ЧСИ да бъде връчител на съобщенията на съда.

 

Вместо това е допуснато издадените изпълнителни листове да напуснат кориците на делото без молба подадена от заявителя, преди дори да бъде дадена възможност за обжалване на разпорежданията (неиздадени или инкорпорирани в заповедта) и преди да бъде дадена възможножност за възражение срещу издадената заповед за изпълнение.

Образуването на изпълнителните дела при съдебните изпълнители само с издаден изпълнителен лист (като съдебно изпълнително основание) е изцяло порочна практика на съда и съдебните изпълнители. Валидното съдебно изпълнително основание е Заповедта за изпълнение, по която с Разпореждането се допуска незабавното й изпълнение. Липсата на това предходно Разпореждане за издаването й, води до нищожност на самата заповед, както и на образуваното в последствие изпълнително дело.

По този начин са опорочени милиони заповедни производства и изпълнителни дела на територията на цялата страна, поради което е наложителна незабавна Ваша намеса за образуване на тълкователно дело по поставените от нас въпроси и произнасянето Ви в законовия тримесечен срок по ЗСВ.

 

Уважаеми г-н Панов,

 

В настоящия сигнал  по надлежен ред Ви изпращаме Писмо на прокурор Ивайло Занев от Специализирано звено ,,Антикорупция‘‘ към Софийска градска прокуратура с вх. № 268/2016г. от 27.07.16г. до ИВСС и КЧСИ, в което се констатира липсата на въпросните разпореждания, както и Разпореждане от 31.08.2012г. по гр.д. № 36497/2012г. на СРС II-ро ГО, 64-ти състав с председател Цветан Ценов и Разпореждане от 07.11.2011г. по гр.д. № 31779/2011г. на СРС II-ро ГО, 63-ти състав с председател Ивайло Георгиев като безспорно доказателство за наличието на противоречива съдебна практика на районните съдилища по издаването/неиздаването на Разпореждания по чл. 418 от ГПК и връчването им на длъжниците.

Отправяме искане за незабавно образуване на Тълкователно дело по повод противоречивата и порочна съдебна практика, с цел уеднаквяване на същата и постановяването на окончателно решение дали трябва или не да бъдат издавани валидни съдебни актове – Разпореждания.

 

Приложения:

 1. Писмо на прокурор Ивайло Занев от Специализирано звено ,,Антикорупция‘‘ към Софийска градска прокуратура с вх. № 268/2016г. от 27.07.16г. до ИВСС и КЧСИ
 2. Разпореждане от 31.08.2012г. по гр.д. № 36497/2012г. на СРС II-ро ГО, 64-ти състав с председател Цветан Ценов
 3. Разпореждане от 07.11.2011г. по гр.д. № 31779/2011г. на СРС II-ро ГО, 63-ти състав с председател Ивайло Георгиев

 

 

 

12.08.2019г.                                                             С уважение…………………………

Гр. София                                                                             /Димитър Панайотов/

 

================================================================

Изтегли приложенията в PDF:

 1. Сигнал до ВКС за противоречива съдебна практика
 2. ПИСМО ДО ВСС
 3. ПИСМО ДО КЧСИ
 4. Разпореждане по чл. 417 / чл. 418 от ГПК на СРС от 07.11.11
 5. Разпореждане по чл. 417 / чл. 418 от ГПК на СРС от 31.08.12

 

Вашият коментар